Підготовка до захисту дипломної роботи 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підготовка до захисту дипломної роботиЕфективним засобом підготовки дипломної роботи до захисту та презентації основних результатів дослідження є участь у студентських Днях науки та представлення доповідей (повідомлень) за результатами проведеного дослідження з публікацією у матеріалах (тезах) конференцій.

Після усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту та оформлення дипломної роботи студент переходить до одного із найвідповідальніших етапів навчання у вузі - підготовки до захисту дипломної роботи.

Сутність даного етапу полягає в перевірці ступеня готовності студента до захисту дипломної роботи і охоплює наступні підетапи:

- передзахист роботи на кафедрі;

- виправлення неточностей та врахування зауважень викладачів кафедри,

- передача роботи нормоконтролеру, брошурування роботи у твердій обкладинці;

- подання роботи науковому керівнику та отримання відзиву;

- подання роботи на кафедру та отримання висновку кафедри;

- зовнішнє рецензування та отримання зовнішньої рецензії.

Відповідно з графіком студент зобов'язаний подати дипломну роботу науковому керівнику у встановлений термін. З метою перевірки правильності оформлення дипломної роботи студент зобов'язаний надати її нормоконтролеру. Після виправлення зауважень керівника і нормоконтролера студент завершує оформлення роботи і подає дипломну роботу науковому керівнику для одержання від нього письмового відзиву з оцінкою роботи.

На завершену дипломну роботу науковий керівник дає стислу рецензію (висновок), в якій оцінює як якість виконання самої роботи, так і праці студента над нею, і робить висновок про можливість допуску дипломної роботи до захисту в ДЕК (Додаток Ж). У випадку невідповідності дипломної роботи вимогам методичних вказівок і недотримання студентом календарного графіка виконання дипломної роботи керівник має право не допустити студента до захисту.

Дипломна робота, підписана студентом, з письмовим відзивом наукового керівника, реєструється на кафедрі та подається завідувачу кафедри, що вирішує питання про допуск студента до захисту.

Після отримання допуску до захисту студент повинен звернутися до рецензента. Зовнішню рецензію на дипломну роботу повинен зробити висококваліфікований фахівець, що має досвід розв’язання проблем, споріднених з темою роботи. Зовнішніми рецензентами можуть бути провідні спеціалісти, які працюють на підприємствах, у наукових установах, професори і доценти інших вищих навчальних закладів.

Зовнішня рецензія повинна містити ґрунтовний аналіз і диференційовану оцінку якості (у тому числі актуальності) дипломної роботи, включати не менш двох зауважень по роботі. Зовнішня рецензія подається у письмовому вигляді в довільній формі і має містити такі складові (Додаток И):

– висновки щодо актуальності обраної теми, практичної значущості виконаної дипломної роботи;

– характеристику повноти завдання щодо розкриття теми дипломної роботи, відповідності змісту роботи до завдання;

– висновки щодо використання в роботі сучасних методів дослідження, методичних підходів щодо вдосконалення діяльності підприємства згідно з напрямком теми дипломної роботи;

– оцінку конкретних пропозицій, рекомендацій щодо вдосконалення управління певними аспектами діяльності, підвищення його ефективності;

– оцінку загальних вражень від дипломної роботи (оформлення, стиль і грамотність викладення тощо);

– інші питання на розсуд рецензента;

– висновок рецензента про відповідність якості виконаної дипломної роботи вимогам до таких видів робіт, про можливість допущення її до захисту і, за бажанням, може бути висловлено зауваження та думку про оцінку роботи за чотирибальною шкалою: відмінно, добре, задовільно, незадовільно.

Рецензент має підписатися із зазначенням свого прізвища, ім'я та по-батькові, місця роботи і посади, яку займає, і завірити підпис у відділі кадрів. Для підготовки студента до пояснень у зв'язку з можливими зауваженнями рецензента йому надається можливість ознайомитися з рецензією до захисту роботи на засіданні ДЕК.

Завершальною процедурою допущення дипломної роботи до захисту є розгляд перерахованих супровідних матеріалів завідувачем кафедри. Допуск до захисту здійснюється шляхом відповідного запису завідувача кафедри у висновку кафедри про дипломну роботу на титульній сторінці роботи.

Дипломна робота до захисту не допускається у випадку, якщо робота написана на тему, що вчасно не була затверджена наказом по ЗНТУ, виконана не самостійно, структура не відповідає вимогам, відсутнє економіко-управлінське обґрунтування запропонованих заходів, робота не зброшурована у тверду палітурку, неправильно оформлена. Якщо завідувач кафедри вмотивовано вважає за неможливе допустити дипломну роботу до захисту також через її незадовільну якість, це питання має бути заслухано на засіданні кафедри за участю наукового керівника. Рішення про недопуск студента до захисту повинне бути затверджено на засіданні кафедри. Завідувач кафедри має право звернутися в деканат із пропозицією відрахувати студента за невиконання навчального плану.

Під час підготовки до захисту студент має погодити зі своїм науковим керівником складену ним стислу доповідь для захисту дипломної роботи і підготовлені наочні матеріали (4—6 сторінок із найважливішими ілюстративними матеріалами, оформленими у вигляді плакатів або у формі ксерокопійованого роздавального матеріалу, а також слайди, фотографії, макети, рекламні проспекти тощо). Наочні матеріали мають послідовно ілюструвати доповідь студента і забезпечувати повноту висвітлення всіх положень, які підлягають захисту.

Перед захистом студенту слід ретельно прочитати рецензію, особливу увагу звернути на висловлені рецензентом зауваження і по можливості усунути зазначені недоліки або дати аргументовану відповідь у доповіді.

Перевірка уміння студента викласти основні тези роботи, користуватися демонстраційним матеріалом є основною складовою підготовки до захисту.

ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Порядок захисту дипломної роботи встановлюється “Положенням про державні екзаменаційні комісії”.

Обсяг тексту доповіді має бути адекватним 10 хвилинам виступу. Доповідь повинна відобразити: обґрунтування актуальності теми, мету і завдання роботи, основні результати аналізу матеріалів діючого підприємства і творчі розробки автора. Особливе місце має бути відведене обґрунтованим пропозиціям і рекомендаціям та оцінці їх ефективності.

Доповідь повинна бути стислою, конкретною, з використанням демонстраційного матеріалу – плакатів, роздавального матеріалу (набору таблиць, графіків, діаграм, схем чи відповідних слайдів) для всіх членів комісії. Головне його призначення – детально і наочно проілюструвати основні положення роботи, тому необхідно вчасно посилатися на відповідний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів комісії.

У випадку використання слайдів чи мультимедійного супроводження треба переконатися у наявності проектора, екрана, мультимедійної системи, можливостей затемнення, доступних джерел електричного струму і пам'ятати про специфіку підготовки і застосування цього методу презентації.

Захист дипломної роботи починається з доповіді, у якій студент зобов'язаний розкрити:

– актуальність теми;

– мету і задачі виконаної роботи;

– об'єкт дослідження;

– основні положення роботи;

– висновки з проведеного аналізу, зміст запропонованих заходів і обґрунтування їхньої ефективності (рекомендується витратити не менш 70% часу, відведеного для доповіді).

Завершуючи доповідь, випускник повинен відзначити: які розробки і висновки впроваджені чи намічені до впровадження; де слід, на його думку, застосувати результати дослідження; яка фактична чи очікувана економічна ефективність запропонованих ним заходів.

Під час доповіді варто звертатися до всього підготовленого демонстраційного матеріалу, коротко пояснюючи його зміст.

Голова та члени ДЕК, що є присутніми на захисті, задають випускнику запитання з метою визначення рівня його спеціальної підготовки й ерудиції. Відповіді студента мають бути конкретними, аргументованими і короткими. Після відповіді студента на запитання оголошується відзив наукового керівника виконаної дипломної роботи.

Загальний час захисту студентом дипломної роботи не повинний перевищувати 15-18 хвилин.

Державна екзаменаційна комісія на закритому засіданні визначає підсумкову, диференційовану, за п'ятибальною шкалою, оцінку дипломної роботи. Рішення ДЕК є остаточним і оскарженню не підлягає.

Критеріями оцінки дипломної роботи виступають.

а) сутнісні аспекти роботи:

1) актуальність обраної теми;

2) чіткість формулювання мети і задач дослідження;

3) відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і задачам;

4) спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;

5) якість і глибина теоретико-методологічного аналізу проблеми;

6) якість критичного огляду літературних джерел, наявність наукової аргументації;

7) системність аналізу практики на фактичних матеріалах, наявність і переконливість узагальнень і висновків по аналізу;

8) адекватність методологічного і діагностичного апарата поставленим цілям;

9) наявність альтернативних підходів до розв’язання визначених проблем;

10) актуальність і обґрунтованість заходів, що пропонуються для підвищення економічної ефективності;

11) розвиненість мови викладення роботи і її якість оформлення;

12) зауваження і пропозиції, що містяться в зовнішній рецензії і відгуку наукового керівника;

б) якість захисту роботи:

1) уміння стисло, послідовно і чітко викласти у доповіді сутність і результати дослідження;

2) наявність і якість демонстраційного матеріалу для захисту дипломної роботи;

3) здатність аргументовано, логічно послідовно відстоювати свою точку зору, захищати пропозиції і рекомендації;

4) якість відповідей на питання членів Державної екзаменаційної комісії;

5) володіння культурою презентації.

Враховуючи участь авторів дипломних робіт у Всеукраїнських конкурсах дипломних робіт, які проводяться під егідою Науково-методичної комісії з менеджменту Міністерства освіти та науки України, а також з метою підвищення рівня прозорості та прогнозованості процедури оцінювання роботи членам ДЕКу рекомендовано використовувати у якості альтернативи 50-бальну шкалу оцінки дипломних робіт студентів (див. дод. К).
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 277; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.253.6 (0.006 с.)