МОДУЛЬНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

МОДУЛЬНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬМетодами контролю є: відвідування баз практики керівником практики, перевірка щоденника, конспектів виховних заходів, співбесіди, консультації.

Форма підсумкового контролю – диференційований залік.

Залік виставляється за підсумками практики на основі виконаних завдань та оформленої і вчасно зданої документації. Термін подання документації керівнику практики – протягом трьох днів після закінчення практики.

За час проходження практики студент виконує різні види роботи та готує звітну документацію, яка підлягає оцінюванню, а саме: оцінка за ведення щоденника, оцінка за опис соціально-педагогічного паспорту бази практики, за проведення презентації своєї спеціальності, оцінка за індивідуальне завдання та творчо-групове, оцінка за зміст звіту про проходження практики.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

  № п/п   Зміст завдань практики Оцінки в балах
Спеціаліст бази практики Методист з соціальної педагогіки
Максимальна кількість балів Отримана кількість балів Підпис Максимальна кількість балів Отримана кількість балів Підпис
1. Виконана робота за планом соціального педагога бази практики - - -            
2. Заліковий індивідуальний захід            
3. Вивчення особистості одного із вихованців соціально-педагогічного закладу: складання і реалізація програми соціально-педагогічної допомоги даній особистості            
4. Щоденник - - -      
Всього:            
Загальна кількість балів (з 40)            

За підсумками стажувальної практики студентам виставляється диференційований залік на основі виконаних завдань з практики та оформленої і вчасно зданої документації:

Критерії оцінки виконання завдань стажувальної практики

Рівні компетентності Оцінка Критерії оцінювання
Високий (дослідницький) «відмінно» (А) - грунтовно і творчо володіє знаннями про сутність, специфіку та досвід соціально-педагогічної діяльності, вільно оперує відповідним понятійно-категоріальним апаратом; - завдання практики виконані повністю, або у більшому обсязі, із застосуванням творчого підходу; - студент виявляє власні наукові інтереси щодо проходження практики – ним здійснено елементи власних досліджень з окремих проблем; - за час роботи налагодив високопродуктивні контакти з керівництвом бази проходження практики та його фахівцями, сприяв встановленню і підтримці позитивного мікроклімату в колективі; - вивчав індивідуальні особливості клієнтів та склав психолого-педагогічну характеристику; - працював з повною віддачею: тривалість його робочого дня (у тому разі й індивідуальна самостійна робота) становила більше встановленої норми годин; - якісно підготував і вчасно (у повному обсязі) здав звітну документацію; - установа рекомендує оцінити результати практики на «відмінно». Студент має подяку від керівника бази практики за співпрацю або від клієнта (його опікунів) за високоякісну волонтерську допомогу.
Достатній (частково-пошуковий) «добре» (ВС) - володіє необхідними знаннями про сутність, специфіку та досвід соціально-педагогічної діяльності, оперує відповідним понятійно-категоріальним апаратом; - здійснював самостійно окремі напрями роботи, інші напрями діяльності реалізувалися за умови наявності системи розгалужених директив; -завдання практики виконані повністю, на високому рівні; - за час роботи студент налагодив продуктивні контакти з керівництвом бази проходження практики та його фахівцями; - якісно підготував та вчасно (у повному обсязі) здав звітну документацію; - виявляв прагнення до власних творчих пошуків.
Елементарний (репродуктивний) «задовільно» (DЕ) - володіє розрізненими знаннями про сутність, специфіку та досвід соціально-педагогічної діяльності, оперує лише провідними категоріями понятійного апарату; - роботу здійснював виключно за дорученням та за окремими напрямами; - студентом-практикантом здійснено не менше половини запланованих видів діяльності; - звітна документація не є систематизованою та завершеною, здана невчасно.
Низький (фрагментарний) «незадовільно» (FX -з правом перескладання) - студент не був присутній на настановчій та звітній конференціях; - наявні грубі порушення у виконанні графіка роботи на базі практики; - студент не оволодів необхідним обсягом знань про сутність, специфіку та досвід волонтерської діяльності; - план практики виконаний частково; - звітна документація представлена не у повному обсязі.
Вкрай низький (недостатній) «незадовільно» (F – без права перескладання) - студент не був присутній на настановчій та звітній конференціях; - студент виявляє незнання провідних засад волонтерської діяльності; - студент безвідповідально ставився до проходження практики, не виконав більшу половину плану практики; - відсутня звітна документація; - робота студента під час практики колективом бази практики, клієнтом (або його опікунами) визначена як незадовільна.

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни, відеофільми, ілюстративні матеріали, нормативно-правові документи щодо діяльності соціальних закладів та установ, робоча документація баз практики.

Література

1. Галагузова Ю.Н., Сорвачева Г.В., Штипова Г.Н. Социальная педагогика: Практика глазами преподавателей и студентов. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 224 с.

2. Закон України „Про вищу освіту”. – К., 2002.

3. Козубовська І.В. Наскрізна програма практики студентів (спеціальність 7.040203. Соціальна робота) – Ужгород, 1998.

4. Методичні рекомендації щодо підготовки навчально-методичних комплексів дисциплін в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Укладачі: Кладинога В.С., Лісова Т.В. - Ніжин: НДУ, 2007. - 27 с.

5. Методологія і методи соціально-педагогічних досліджень (в першоджерелах, лекціях та практичних завданнях): Навч. посібник / Борисюк С.О., Конончук А.І., Яковець Н.І., Щербина Ю.М. – Ніжин, 2002.-287 с.

6. Організація педагогічної практики в педагогічному університеті (інструктивно-методичні матеріали). – Ніжин, 1999.

7. Переддипломна соціально-педагогічна практика (для студентів психолого-педагогічного факультету). – Тернопіль, 2003.

8. Практическая подготовка социальных педагогов: Учеб.-метод. пособие / Т.П.Михневич, В.В.Мартынова, В.Н.Клипинина, А.П.Лаврович. - Мн.: БГПУ, 2002. - 94 с.

9. Програми практик зі спеціальності «Соціальна педагогіка і практична психологія»: Методичний посібник / Керівник групи упорядників: Б.Ковбас. - Івано-Франківськ, 2006. - 78 с.

10. Словник-довідник для соціальних працівників та соціальних педагогів/ За заг. ред. А.Й. Капської, І.М.Пінчук, С.В.Толстоухової. – К., 2000.- 260 с.

11. Соціальна педагогіка: навч.-метод. посібник. – У 2 ч./ за ред. П.М.Гусака, Л.К.Грицюк. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010.- Ч.1; Ч.2. (292 с.; 546 с.).

12. Соціально-педагогічна практика в школі-інтернаті (методичні матеріали для студентів спеціальності „соціальна педагогіка”). – Луцьк, 2003.

13. Соціальна робота. Короткий енциклопедичний словник. – К.: ДЦССМ, 2002. - 536 с. // Соціальна робота. Книга 4.

Додаток 1

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя факультет психології та соціальної роботи Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи   Щоденник стажувальної практики студент ___5___ курсу факультету психології та соціальної роботи спеціальності ________________________ ____________________________________ _______________________________________ (П.І.П. студента)   Ніжин (рік)  

 

Друга сторінка щоденника

Практика проводилась у ________________________________________ _________________________________ району ____________________ області Адреса, телефон закладу _____________________________________________ Директор закладу ___________________________________________________ Режим роботи закладу _______________________________________________ Керівник практики __________________________________________________ (П.І.П. викладача)   Керівник практики за місцем проходження практики _____________________________________ (П.І.П., посада) __________________________________________________________________ Тривалість практики ________________________________________________  

Додаток 2

Індивідуальний план роботи студента (орієнтовний фрагмент)

№ п/п Вид діяльності Форма звітності
1. Участь у роботі настановної конференції; ознайомлення з програмою практики; бесіда з керівниками практики. Оформити у щоденнику програму (зміст) практики, мету, завдання.
2. Складання індивідуального плану роботи. План роботи, графік роботи.
3. Знайомство з базою практики, колективом. Соціально-педагогічний паспорт закладу, опис мети і змісту діяльності, структура, ресурси, склад спеціалістів.
4.   Вивчення документації, яка відображає соціально-педагогічну роботу.   Перелік документів, план роботи спеціаліста (соціального педагога), основні напрямки роботи
5. Узагальнення отриманих результатів практики, оформлення звітних документів.  

Додаток №3

Соціальний портрет класу

Прізвища дітей Повні сім’ї Неповні сім’ї Проблемні (неблагополучні) сім’ї Багатодітні сім’ї Здоров’я та лікування Матеріальна допомога Дозвілля (гуртки, секції, дитячі організації у школі і поза нею)
               
               

 

 

Додаток №4Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 110; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.207.90 (0.01 с.)