С) основні, профільні, традиційні,комплексні галузі.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

С) основні, профільні, традиційні,комплексні галузі.Варіант 1

1)На відміну від внутрішньодержавного права джерела міжнародного права не мають чіткого підпорядкування.

А)Так ; Б)Ні.

 

2)Прикладами імперативних норм є принципи сучасного міжнародного права: суверенна рівність держав, сумлінне виконання взятих на себе зобов’язань, вирішення міжнародних спорів мирними засобами тощо.

А)Так ; Б)Ні.

 

3) Статут ООН є сьогодні найавторитетнішим утіленням основних загальновизнаних принципів міжнародного права, які мають імперативний характер.

А)Так ; Б)Ні.

 

4) Універсальні договори мають перевагу перед регіональними, регіональні — перед локальними і партикулярними. Чи є зазначені критерії стійкими?

А)Так ; Б)Ні.

5) Норми міжнародного звичаю мають однакову юридичну силу з нормами міжнародного договору. Тому між договором та звичаєм діють принципи „наступний закон має переважну силу перед попереднім”, „спеціальний закон має переважну силу перед загальним.

А)Так ; Б)Ні.

 

6)Чи може звичаєва норма, що діє між одними державами, скасовувати договірну норму, що діє між іншими державами, і навпаки?

А)Так ; Б)Ні.

7) Міжнародне право другої половини XIX — початку XX ст. почали називати ще «доктринальним правом», «правом учених».

А)Так ; Б)Ні.

 

8)Досвід провідних науковців світу широко використовується в діяльності Комісії міжнародного права ООН.

А)Так ; Б)Ні.

 

9) Міжнародне право зародилося під час розпаду родоплемінних відносин і становлення перших держав.

А)Так ; Б)Ні.

 

10) З утворенням держав виникають і відносини між ними. З'являється потреба врегулювання міждержавних відносин.

А)Так ; Б)Ні.

 

11) Чи регулювало «право народів»,яке виникло у Древньому Римі, сукупність правил, які визначають відносини з приводу ведення війн, заснування царств, поділу майна, встановлення меж полів, побудови будівель, торгівлі, купівлі-продажу та ін?

А)Так ; Б)Ні.

 

12) «Право народів» регулювала як внутрішньодержавні, так і частково міждержавні відносини.

А)Так ; Б)Ні.

 

13) В основі зародження міжнародного права лежить державне поділ суспільства і необхідність зв'язків між державами.

А)Так ; Б)Ні.

 

 

14)Будь-яка держава в різну епоху могла існувати абсолютно ізольованою від інших держав.

А)Так ; Б)Ні.

15) Міжнародне право є природним продуктом історичного розвитку, існує об'єктивно і реально, і, виникнувши одного разу на певній стадії людського суспільства, воно буде розвиватися і далі.

А)Так ; Б)Ні.

 

16) Історія міжнародного права - невід'ємна частина історії суспільства.

А)Так ; Б)Ні.

 

17) Періодизація розвитку міжнародного права складається з чотирьох періодів.

А)Так ; Б)Ні.

 

18) Період з 4 тис. до н. е.. по 476 р. н. е.. - Час розпаду родоплемінних відносин і освіти ранніх рабовласницькихдержав, де й зароджуються перші норми міжнародного права.

А)Так ; Б)Ні.

 

19) В історію міжнародного права 1648 увійшов як рік підписання Вестфальського миру після Тридцятирічної війни і початку нового періоду (з 1648 по 1919 р.) міжнародного права.

А)Так ; Б)Ні.

 

20) ) 476-1648 рр.- Класичне міжнародне право.

А)Так ; Б)Ні.

21) Кінець XIX - початок XX ст. ознаменувалися суттєвими досягненнями в області міжнародно-правового регулювання.

А)Так ; Б)Ні.

 

22) Середина XX ст. відзначена співіснуванням так званих трьох світів, тобто країн, що стали на шлях соціалістичних перетворень, країн з вже сформованими капіталістичними відносинами і країн, що розвиваються, ще до кінця не визначили своє місце у світовому співтоваристві.

А)Так ; Б)Ні.

 

23) В одному з найважливіших міжнародно-правових Документів сучасності — Статуті ООН — особливо вирізняється міжнародний договір як джерело міжнародного права.

А)Так ; Б)Ні.

 

24) В науці міжнародного права склалося 3 точки зору на місце договорів у системі джерел міжнародного права.

А)Так ; Б)Ні.

 

25) Після Другої світової війни кількість міжнародних договорів різко зросла і вже давно подолала першу сотню тисяч.

А)Так ; Б)Ні.

 

26) Міжнародний договір є чітко висловленою згодою держав, зручним засобом формулювання норм, взаємних прав і зобов'язань.

А)Так ; Б)Ні.

 

27) Міжнародний договір не дає змогу оперативно врегулювати міжнародні проблеми, що виникли між державами.

А)Так ; Б)Ні.

28) Глобальні та інші подібні проблеми сучасного міжнародного життя поставили перед державами та міжнародними організаціями вимогу здійснювати свідомий, узгоджений вплив на міжнародні відносини, що є можливим лише через міжнародний договір.

А)Так ; Б)Ні.

 

29) Процедура укладення міжнародного договору порівняно проста. Період його створення значно коротший за період створення міжнародного звичаю або іншого джерела міжнародного права.

А)Так ; Б)Ні.

 

30) Механізм реалізації міжнародних договорів ефективніший за механізм реалізації міжнародного звичаю або іншого джерела міжнародного права.

А)Так ; Б)Ні.

 

31) Міжнародний договір можна використовувати для регулювання будь-якої сфери міждержавних відносин.

А)Так ; Б)Ні.

 

32) Протягом тривалого часу саме міжнародно-правовий звичай був основним джерелом міжнародного права.

А)Так ; Б)Ні.

 

33) Звичай не може бути за своїм обсягом ширшим, ніж договірна норма, тому він не може діяти поряд з міжнародною угодою, припинення міжнародного договору припиняє автоматично дію звичаю.

А)Так ; Б)Ні.

 

34) Міжнародний звичай має офіційне письмове формулювання.

А)Так ; Б)Ні.

 

35) Рішення міжнародних органів та організацій часто називають «м'яким» міжнародним правом.

А)Так ; Б)Ні.

 

36) Поняття «м'якого» права з'явилося в міжнародному праві в останні 20-30 років.

А)Так ; Б)Ні.

 

37) Рішення міжнародних органів та організацій є допоміжними, неосновними джерелами сучасного міжнародного права.

А)Так ; Б)Ні.

 

38) Система міжнародного права— це порядок розташування принципів і норм у логічній послідовності або за предметом регулювання.

А)Так ; Б)Ні.

 

39) Чи існують регіональні міжнародно-правові комплекси які регулюють специфічні міждержавні відносини країн конкретного регіону.

А)Так ; Б)Ні.

 

40) Чи можуть функціонувати інститути, галузі та системи міжнародного права поза основними принципами міжнародного права?

А)Так ; Б)Ні.

 

41) Загальносистемні інститути міжнародного права — це особлива сукупність норм, покликаних забезпечувати стійкість системи права.

А)Так ; Б)Ні.

 

42) Галузь міжнародного права— це комплекс однорідних норм певного функціонального призначення

А)Так ; Б)Ні.

 

43) У системі міжнародного права розрізняють основні, профільні, традиційні і комплексні галузі.

А)Так ; Б)Ні.

 

44) Під традиційними галузями часто мають на увазі ті галузі які склалися ще в так званому класичному («старому») міжнародному праві: дипломатичне право, право міжнароднихдоговорів, міжнародне морське право тощо.

А)Так ; Б)Ні.

 

45) Комплексні галузі є особливими асоціаціями норм права, які можуть функціонувати у сфері суміжних об'єктів правового регулювання.

А)Так ; Б)Ні.

 

46) Структурними компонентами галузей міжнародного права є інститути права.

А)Так ; Б)Ні.

 

47) Інститути не регулюють міжгалузеву сферу відносин.

А)Так ; Б)Ні.

 

48) Норми міжнародного права — це загальнообов’язкові, формально визначні правила діяльності суб'єктів міжнародного права, що встановлюють для них права та обов'язки, реалізація яких забезпечується юридичним механізмом.

А)Так ; Б)Ні.

 

49) Чи правельним є твердження ,що міжнародне право має за мету обмежити право держави на ведення війни і перетворити координацію дій суверенних держав на систему співробітництва та досягнення спільної вигоди.

А)Так ; Б)Ні.

 

50) Чи залишаються незмінними для сучасного міжнародного права такі основні принципи, як принцип непорушності кордонів, недоторканності державної території, невтручання у внутрішні справи?

А)Так ; Б)Ні.

 

51) Чи ігноруються світовим співтовариством основні принципи сучасного міжнародного права ?

А)Так ; Б)Ні.

 

52) Чи є предметом міжнародних відносин особливий вид соціальних відносин — міжнародні відносини, що мають міждержавний характер?

А)Так ; Б)Ні.

 

53) Чи є чітко визначеним застосування термінів „предмет міжнародного права” і „об’єкт міжнародного права”?

А)Так ; Б)Ні.

 

54) Чи правельним є твердження, що міжнародне право "обслуговує" міжнародні відносини?

А)Так ; Б)Ні.

 

55) Чи є розширенням територіального суверенітету прибережної держави розвиток таких інститутів міжнародного права, як морське право, у тому числі право на економічну зону або ресурси континентального шельфу?

А)Так ; Б)Ні.

 

56)Чи справді у вирішенні загальнолюдських та глобальних потреб заінтересовані всі держави незалежно від їхнього географічного розміщення, політичної, військової або економічної значимості?

А)Так ; Б)Ні.

 

57) Чи є об'єктами правового регулювання загальнолюдські, або глобальні проблеми?

А)Так ; Б)Ні.

 

58) Чи має досягнення практика діяльності держав у вирішенні глобальних проблем?

А)Так ; Б)Ні.

 

59) Чи є чітко визначена кількість основних принципів міжнародного права?

А)Так ; Б)Ні.

60)Якщо норму міжнародного договору введено указом Президента,чи має вона юридичну силу указу Президента?

А)Так ; Б)Ні.

 

 

Варіант 2

 

 

61) Якщо норму міжнародного договору введено постановою уряду,то чи має вона юридичну силу урядової постанови?

А)Так ; Б)Ні.

 

62)На сьогоднішній день вченими запропоновано понад тисячу визначень міжнародного права.

А)Так ; Б)Ні.

 

63)Чи є держави,міждержавні організації,державоподібні утворення ,наради і нації, що боряться за свою незалежність- особливими суб'єктами права?

А)Так ; Б)Ні.

 

64)У внутрішньодержавному праві суб'єктами права є: фізичні особи, юридичні особи, органи місцевого самоврядування ,партії.

А)Так ; Б)Ні.

 

65)Чи є особливим предметом правового регулювання міжнародного права- відносини між суб'єктами данного права?

А)Так ; Б)Ні.

 

66)Особливим предметом внутрішньодержавного права – є відносини між суб'єктами національної системи права, що перебувають в межах юриздикції конкретної держави.

А)Так ; Б)Ні.

 

67)Чи є внутрішньодержавні відносини,які складаються з благ,що перебувають під юриздикцією конкретної держави-особливим об'ктом міжнародного права?

А)Так ; Б)Ні.

 

68)Чи мають норми державного права загальнодемократичний характер?

А)Так ; Б)Ні.

 

69)Норми внутрішньодержавного права завжди збігаються з сутність певної держави.

А)Так ; Б)Ні.

 

70)Чи є міжнародний договір, міжнародний звичай, рішення міжнародних організацій ,закони і підзаконні акти – особливими джерелами в міжнародному праві?

А)Так ; Б)Ні.

 

 

71)Чи є принципи міжнародного права загальновизначеними?

А)Так ; Б)Ні.

 

72) Чи є принципи міжнародного права універсальними — обов’язковими для виконання всіма суб’єктами міжнародного права, незалежно від того, чи вони є членами ООН, чи брали участь у прийнятті вищезазначеної Декларації?

А)Так ; Б)Ні.

 

73) Чи є принципи міжнародного права критерієм законності всієї системи міжнародно-правових норм?

А)Так ; Б)Ні.

 

 

74) Чи мають основні принципи міжнародного права перевагу над іншими нормами цієї системи права?

А)Так ; Б)Ні.

 

75) Чи є принципи міжнародного права фундаментом міжнародного правопорядку?

А)Так ; Б)Ні.

 

76) Чи правильним є твердження,що основні принципи міжнародного права функціонують тільки у взаємодії, мають комплексний характер, взаємозумовлюють один одного?

А)Так ; Б)Ні.

 

77) Чи правельним є твердження ,що функції основних принципів міжнародного права не є основним напрямом впливу на зовнішнє середовище?

А)Так ; Б)Ні.

 

78) Чи має право кожна людина , звертатися до міжнародних структур для захисту своїх прав?

А)Так ; Б)Ні.

 

79) Чи існує в галузі міжнародного права такий принцип,як «Принцип рівноправності і права народів розпоряджатися своєю долею»?

А)Так ; Б)Ні.

 

80) Чи існує в галузі міжнародного права такий принцип,як « Принцип незастосування сили чи погрози силою в міжнародних відносинах»?

А)Так ; Б)Ні.

 

81) Чи існує в галузі міжнародного права такий принцип, як «Принцип мирного врегулювання спорів»?

А)Так ; Б)Ні.

 

82) Чи існує в галузі міжнародного права - «Принцип суверенної рівності держав»?

А)Так ; Б)Ні.

 

83) Чи існує такий принцип міжнародного права, як « Принцип територіальної цілісності держав»?

А)Так ; Б)Ні.

 

84) Чи існує такий принцип міжнародного права, як « Принцип співробітництва держав»?

А)Так ; Б)Ні.

 

85) Чи існує такий принцип міжнародного права, як «Принцип добросовісного виконання зобов’язань у міжнародному праві»?

А)Так ; Б)Ні.

 

86) Суб’єктом міжнародного права є учасник міжнародних відносин, який має права та обов’язки, передбачені міжнародним правом.

А)Так ; Б)Ні.

 

87) Міжнародна правосуб’єктність складається з трьох елементів: міжнародної правоздатності, міжнародної дієздатності та міжнародної деліктоздатності.

А)Так ; Б)Ні.

 

88)Чи існують такі міжнародні відносини ,учасником яких не могла бути держава?

А)Так ; Б)Ні.

 

89)Чи правильним є твердження,що держава як особа міжнародного права повинна мати: постійне населення, визначену територію, уряд, спроможність вступати у зносини з іншими державами?

А)Так ; Б)Ні.

 

90) Чи мають право держави мают укладати міжнародні договори?

А)Так ; Б)Ні.

 

91) Чи мають право держави брати участь у діяльності міжнародних організацій ?

А)Так ; Б)Ні.

 

92) Чи мають право держави підтримувати дипломатичні, консульські та інші зв’язки?

А)Так ; Б)Ні.

 

93) Чи мають право держави виступати стороною у Міжнародному суді ООН?

А)Так ; Б)Ні.

 

94) Чи мають право держави у разі необхідності правомірно застосовувати силу відповідно до Статуту ООН ?

А)Так ; Б)Ні.

 

95) Крім специфічних прав та обов'язків міжнародних організацій, їхні установчі акти формулюють і загальні типові права та обов'язки — складові міжнародної правосуб'єктності.

А)Так ; Б)Ні.

 

96) Чи можуть міжнародні організації бути стороною у справі, яку розглядає Міжнародний Суд ООН?

А)Так ; Б)Ні.

97) Чи правельним є твердження,що для міжнародних організацій характерне одностороннє представництво?

А)Так ; Б)Ні.

 

98) У науці міжнародного права існують дві основні теорії визнання держав — декларативна та конститутивна.

А)Так ; Б)Ні.

 

99) Засобами визнання є: формальне налагодження дипломатичних стосунків, офіційні привітання новій державі з приводу здобуття нею незалежності і державного суверенітету, декларація про нейтралітет в разі визнання стану війни між державами, укладення довгострокової міжнародної угоди.

А)Так ; Б)Ні.

 

100) Міжнародне правонаступництво держав — перехід прав та обов'язків від держави-попередниці до держави-наступниці відповідно до норм міжнародного права.

А)Так ; Б)Ні.

 

101)На відміну від внутрішньодержавного права джерела міжнародного права не мають чіткого підпорядкування.

А)Так ; Б)Ні.

 

102)Прикладами імперативних норм є принципи сучасного міжнародного права: суверенна рівність держав, сумлінне виконання взятих на себе зобов’язань, вирішення міжнародних спорів мирними засобами тощо.

А)Так ; Б)Ні.

 

103) Статут ООН є сьогодні найавторитетнішим утіленням основних загальновизнаних принципів міжнародного права, які мають імперативний характер.

А)Так ; Б)Ні.

 

104) Універсальні договори мають перевагу перед регіональними, регіональні — перед локальними і партикулярними. Чи є зазначені критерії стійкими?

А)Так ; Б)Ні.

105) Норми міжнародного звичаю мають однакову юридичну силу з нормами міжнародного договору. Тому між договором та звичаєм діють принципи „наступний закон має переважну силу перед попереднім”, „спеціальний закон має переважну силу перед загальним.

А)Так ; Б)Ні.

 

106)Чи може звичаєва норма, що діє між одними державами, скасовувати договірну норму, що діє між іншими державами, і навпаки?

А)Так ; Б)Ні.

107) Міжнародне право другої половини XIX — початку XX ст. почали називати ще «доктринальним правом», «правом учених».

А)Так ; Б)Ні.

 

108)Досвід провідних науковців світу широко використовується в діяльності Комісії міжнародного права ООН.

А)Так ; Б)Ні.

 

109) Міжнародне право зародилося під час розпаду родоплемінних відносин і становлення перших держав.

А)Так ; Б)Ні.

 

110) З утворенням держав виникають і відносини між ними. З'являється потреба врегулювання міждержавних відносин.

А)Так ; Б)Ні.

 

111) Чи регулювало «право народів»,яке виникло у Древньому Римі, сукупність правил, які визначають відносини з приводу ведення війн, заснування царств, поділу майна, встановлення меж полів, побудови будівель, торгівлі, купівлі-продажу та ін?

А)Так ; Б)Ні.

 

112) «Право народів» регулювала як внутрішньодержавні, так і частково міждержавні відносини.

А)Так ; Б)Ні.

 

113) В основі зародження міжнародного права лежить державне поділ суспільства і необхідність зв'язків між державами.

А)Так ; Б)Ні.

 

 

114)Будь-яка держава в різну епоху могла існувати абсолютно ізольованою від інших держав.

А)Так ; Б)Ні.

115) Міжнародне право є природним продуктом історичного розвитку, існує об'єктивно і реально, і, виникнувши одного разу на певній стадії людського суспільства, воно буде розвиватися і далі.

А)Так ; Б)Ні.

 

116) Історія міжнародного права - невід'ємна частина історії суспільства.

А)Так ; Б)Ні.

 

117) Періодизація розвитку міжнародного права складається з чотирьох періодів.

А)Так ; Б)Ні.

 

118) Період з 4 тис. до н. е.. по 476 р. н. е.. - Час розпаду родоплемінних відносин і освіти ранніх рабовласницькихдержав, де й зароджуються перші норми міжнародного права.

А)Так ; Б)Ні.

 

119) В історію міжнародного права 1648 увійшов як рік підписання Вестфальського миру після Тридцятирічної війни і початку нового періоду (з 1648 по 1919 р.) міжнародного права.

А)Так ; Б)Ні.

 

120) ) 476-1648 рр.- Класичне міжнародне право.

А)Так ; Б)Ні.

Варіант

121) Кінець XIX - початок XX ст. ознаменувалися суттєвими досягненнями в області міжнародно-правового регулювання.

А)Так ; Б)Ні.

 

122) Середина XX ст. відзначена співіснуванням так званих трьох світів, тобто країн, що стали на шлях соціалістичних перетворень, країн з вже сформованими капіталістичними відносинами і країн, що розвиваються, ще до кінця не визначили своє місце у світовому співтоваристві.

А)Так ; Б)Ні.

 

123) В одному з найважливіших міжнародно-правових Документів сучасності — Статуті ООН — особливо вирізняється міжнародний договір як джерело міжнародного права.

А)Так ; Б)Ні.

 

124) В науці міжнародного права склалося 3 точки зору на місце договорів у системі джерел міжнародного права.

А)Так ; Б)Ні.

 

125) Після Другої світової війни кількість міжнародних договорів різко зросла і вже давно подолала першу сотню тисяч.

А)Так ; Б)Ні.

 

126) Міжнародний договір є чітко висловленою згодою держав, зручним засобом формулювання норм, взаємних прав і зобов'язань.

А)Так ; Б)Ні.

 

127) Міжнародний договір не дає змогу оперативно врегулювати міжнародні проблеми, що виникли між державами.

А)Так ; Б)Ні.

128) Глобальні та інші подібні проблеми сучасного міжнародного життя поставили перед державами та міжнародними організаціями вимогу здійснювати свідомий, узгоджений вплив на міжнародні відносини, що є можливим лише через міжнародний договір.

А)Так ; Б)Ні.

 

129) Процедура укладення міжнародного договору порівняно проста. Період його створення значно коротший за період створення міжнародного звичаю або іншого джерела міжнародного права.

А)Так ; Б)Ні.

 

130) Механізм реалізації міжнародних договорів ефективніший за механізм реалізації міжнародного звичаю або іншого джерела міжнародного права.

А)Так ; Б)Ні.

 

131) Міжнародний договір можна використовувати для регулювання будь-якої сфери міждержавних відносин.

А)Так ; Б)Ні.

 

132) Протягом тривалого часу саме міжнародно-правовий звичай був основним джерелом міжнародного права.

А)Так ; Б)Ні.

 

133) Звичай не може бути за своїм обсягом ширшим, ніж договірна норма, тому він не може діяти поряд з міжнародною угодою, припинення міжнародного договору припиняє автоматично дію звичаю.

А)Так ; Б)Ні.

 

134) Міжнародний звичай має офіційне письмове формулювання.

А)Так ; Б)Ні.

 

135) Рішення міжнародних органів та організацій часто називають «м'яким» міжнародним правом.

А)Так ; Б)Ні.

 

136) Поняття «м'якого» права з'явилося в міжнародному праві в останні 20-30 років.

А)Так ; Б)Ні.

 

137) Рішення міжнародних органів та організацій є допоміжними, неосновними джерелами сучасного міжнародного права.

А)Так ; Б)Ні.

 

138) Система міжнародного права— це порядок розташування принципів і норм у логічній послідовності або за предметом регулювання.

А)Так ; Б)Ні.

 

139) Чи існують регіональні міжнародно-правові комплекси які регулюють специфічні міждержавні відносини країн конкретного регіону.

А)Так ; Б)Ні.

 

140) Чи можуть функціонувати інститути, галузі та системи міжнародного права поза основними принципами міжнародного права?

А)Так ; Б)Ні.

 

141) Загальносистемні інститути міжнародного права — це особлива сукупність норм, покликаних забезпечувати стійкість системи права.

А)Так ; Б)Ні.

 

142) Галузь міжнародного права— це комплекс однорідних норм певного функціонального призначення

А)Так ; Б)Ні.

 

143) У системі міжнародного права розрізняють основні, профільні, традиційні і комплексні галузі.

А)Так ; Б)Ні.

 

144) Під традиційними галузями часто мають на увазі ті галузі які склалися ще в так званому класичному («старому») міжнародному праві: дипломатичне право, право міжнароднихдоговорів, міжнародне морське право тощо.

А)Так ; Б)Ні.

 

145) Комплексні галузі є особливими асоціаціями норм права, які можуть функціонувати у сфері суміжних об'єктів правового регулювання.

А)Так ; Б)Ні.

 

146) Структурними компонентами галузей міжнародного права є інститути права.

А)Так ; Б)Ні.

 

147) Інститути не регулюють міжгалузеву сферу відносин.

А)Так ; Б)Ні.

 

148) Норми міжнародного права — це загальнообов’язкові, формально визначні правила діяльності суб'єктів міжнародного права, що встановлюють для них права та обов'язки, реалізація яких забезпечується юридичним механізмом.

А)Так ; Б)Ні.

 

149) Чи правельним є твердження ,що міжнародне право має за мету обмежити право держави на ведення війни і перетворити координацію дій суверенних держав на систему співробітництва та досягнення спільної вигоди.

А)Так ; Б)Ні.

 

150) Чи залишаються незмінними для сучасного міжнародного права такі основні принципи, як принцип непорушності кордонів, недоторканності державної території, невтручання у внутрішні справи?

А)Так ; Б)Ні.

 

151) Чи ігноруються світовим співтовариством основні принципи сучасного міжнародного права ?

А)Так ; Б)Ні.

 

152) Чи є предметом міжнародних відносин особливий вид соціальних відносин — міжнародні відносини, що мають міждержавний характер?

А)Так ; Б)Ні.

 

153) Чи є чітко визначеним застосування термінів „предмет міжнародного права” і „об’єкт міжнародного права”?

А)Так ; Б)Ні.

 

154) Чи правельним є твердження, що міжнародне право "обслуговує" міжнародні відносини?

А)Так ; Б)Ні.

 

155) Чи є розширенням територіального суверенітету прибережної держави розвиток таких інститутів міжнародного права, як морське право, у тому числі право на економічну зону або ресурси континентального шельфу?

А)Так ; Б)Ні.

 

156)Чи справді у вирішенні загальнолюдських та глобальних потреб заінтересовані всі держави незалежно від їхнього географічного розміщення, політичної, військової або економічної значимості?

А)Так ; Б)Ні.

 

157) Чи є об'єктами правового регулювання загальнолюдські, або глобальні проблеми?

А)Так ; Б)Ні.

 

158) Чи має досягнення практика діяльності держав у вирішенні глобальних проблем?

А)Так ; Б)Ні.

 

159) Чи є чітко визначена кількість основних принципів міжнародного права?

А)Так ; Б)Ні.

160)Якщо норму міжнародного договору введено указом Президента,чи має вона юридичну силу указу Президента?

А)Так ; Б)Ні.

 

161) Якщо норму міжнародного договору введено постановою уряду,то чи має вона юридичну силу урядової постанови?

А)Так ; Б)Ні.

 

162)На сьогоднішній день вченими запропоновано понад тисячу визначень міжнародного права.

А)Так ; Б)Ні.

 

163)Чи є держави,міждержавні організації,державоподібні утворення ,наради і нації, що боряться за свою незалежність- особливими суб'єктами права?

А)Так ; Б)Ні.

 

164)У внутрішньодержавному праві суб'єктами права є: фізичні особи, юридичні особи, органи місцевого самоврядування ,партії.

А)Так ; Б)Ні.

 

165)Чи є особливим предметом правового регулювання міжнародного права- відносини між суб'єктами данного права?

А)Так ; Б)Ні.

 

166)Особливим предметом внутрішньодержавного права – є відносини між суб'єктами національної системи права, що перебувають в межах юриздикції конкретної держави.

А)Так ; Б)Ні.

 

167)Чи є внутрішньодержавні відносини,які складаються з благ,що перебувають під юриздикцією конкретної держави-особливим об'ктом міжнародного права?

А)Так ; Б)Ні.

 

168)Чи мають норми державного права загальнодемократичний характер?

А)Так ; Б)Ні.

 

169)Норми внутрішньодержавного права завжди збігаються з сутність певної держави.

А)Так ; Б)Ні.

 

170)Чи є міжнародний договір, міжнародний звичай, рішення міжнародних організацій ,закони і підзаконні акти – особливими джерелами в міжнародному праві?

А)Так ; Б)Ні.

 

 

171)Чи є принципи міжнародного права загальновизначеними?

А)Так ; Б)Ні.

 

172) Чи є принципи міжнародного права універсальними — обов’язковими для виконання всіма суб’єктами міжнародного права, незалежно від того, чи вони є членами ООН, чи брали участь у прийнятті вищезазначеної Декларації?

А)Так ; Б)Ні.

 

173) Чи є принципи міжнародного права критерієм законності всієї системи міжнародно-правових норм?

А)Так ; Б)Ні.

 

 

174) Чи мають основні принципи міжнародного права перевагу над іншими нормами цієї системи права?

А)Так ; Б)Ні.

 

175) Чи є принципи міжнародного права фундаментом міжнародного правопорядку?

А)Так ; Б)Ні.

 

176) Чи правильним є твердження,що основні принципи міжнародного права функціонують тільки у взаємодії, мають комплексний характер, взаємозумовлюють один одного?

А)Так ; Б)Ні.

 

177) Чи правельним є твердження ,що функції основних принципів міжнародного права не є основним напрямом впливу на зовнішнє середовище?

А)Так ; Б)Ні.

 

178) Чи має право кожна людина , звертатися до міжнародних структур для захисту своїх прав?

А)Так ; Б)Ні.

 

179) Чи існує в галузі міжнародного права такий принцип,як «Принцип рівноправності і права народів розпоряджатися своєю долею»?

А)Так ; Б)Ні.

 

180) Чи існує в галузі міжнародного права такий принцип,як « Принцип незастосування сили чи погрози силою в міжнародних відносинах»?

А)Так ; Б)Ні.

 

 

Варіант 3

 

181) Чи існує в галузі міжнародного права такий принцип, як «Принцип мирного врегулювання спорів»?

А)Так ; Б)Ні.

 

182) Чи існує в галузі міжнародного права - «Принцип суверенної рівності держав»?

А)Так ; Б)Ні.

 

183) Чи існує такий принцип міжнародного права, як « Принцип територіальної цілісності держав»?

А)Так ; Б)Ні.

 

184) Чи існує такий принцип міжнародного права, як « Принцип співробітництва держав»?

А)Так ; Б)Ні.

 

185) Чи існує такий принцип міжнародного права, як «Принцип добросовісного виконання зобов’язань у міжнародному праві»?

А)Так ; Б)Ні.

 

186) Суб’єктом міжнародного права є учасник міжнародних відносин, який має права та обов’язки, передбачені міжнародним правом.

А)Так ; Б)Ні.

 

187) Міжнародна правосуб’єктність складається з трьох елементів: міжнародної правоздатності, міжнародної дієздатності та міжнародної деліктоздатності.

А)Так ; Б)Ні.

 

188)Чи існують такі міжнародні відносини ,учасником яких не могла бути держава?

А)Так ; Б)Ні.

 

189)Чи правильним є твердження,що держава як особа міжнародного права повинна мати: постійне населення, визначену територію, уряд, спроможність вступати у зносини з іншими державами?

А)Так ; Б)Ні.

 

190) Чи мають право держави мают укладати міжнародні договори?

А)Так ; Б)Ні.

 

191) Чи мають право держави брати участь у діяльності міжнародних організацій ?

А)Так ; Б)Ні.

 

192) Чи мають право держави підтримувати дипломатичні, консульські та інші зв’язки?

А)Так ; Б)Ні.

 

193) Чи мають право держави виступати стороною у Міжнародному суді ООН?

А)Так ; Б)Ні.

 

194) Чи мають право держави у разі необхідності правомірно застосовувати силу відповідно до Статуту ООН ?

А)Так ; Б)Ні.

 

195) Крім специфічних прав та обов'язків міжнародних організацій, їхні установчі акти формулюють і загальні типові права та обов'язки — складові міжнародної правосуб'єктності.

А)Так ; Б)Ні.

 

196) Чи можуть міжнародні організації бути стороною у справі, яку розглядає Міжнародний Суд ООН?

А)Так ; Б)Ні.

197) Чи правельним є твердження,що для міжнародних організацій характерне одностороннє представництво?

А)Так ; Б)Ні.

 

198) У науці міжнародного права існують дві основні теорії визнання держав — декларативна та конститутивна.

А)Так ; Б)Ні.

 

199) Засобами визнання є: формальне налагодження дипломатичних стосунків, офіційні привітання новій державі з приводу здобуття нею незалежності і державного суверенітету, декларація про нейтралітет в разі визнання стану війни між державами, укладення довгострокової міжнародної угоди.

А)Так ; Б)Ні.

 

200) Міжнародне правонаступництво держав — перехід прав та обов'язків від держави-попередниці до держави-наступниці відповідно до норм міжнародного права.

А)Так ; Б)Ні.

 

201)Функцій основних принципів міжнародного права є?

А)-5;

В)-4;

С)-8;

 

202) Із скількох елементів складається міжнародна правосуб’єктність?

А)-3;

В)-4;

С)-8;

203) Скільки основних складових повинна мати держава як особа міжнародного права ?

А)-4;

В)-3;

С)-8; .

 

204) Яке представництво є характерним для міжнародних організацій ?

А)двохстороннє;

В)одностороннє;

С)трьохстороннє

 

205) Міжнародні організації поділяються на?

А) міжурядові (ММУО);

В) міжурядові (ММУО) та неурядові (МНУО);

С) неурядові (МНУО).

 

206) Сучасне міжнародне право можна охарактеризувати рядом рис?

А)позитивних рис;

В) негативних рис;

С)позитивних та негативних.

 

207) Система міжнародного права— це?

А) елементарний структурний рівень;

В) розташування принципів і норм у логічній послідовності або за предметом регулювання;

С) специфічні міждержавні відносини

 

208) Загальносистемні інститути міжнародного права — це?

А) особлива сукупність норм, покликаних забезпечувати стійкість системи права;

В) інститут застосування норм міжнародного права;

С) специфічні міждержавні відносини.

 

209) У системі міжнародного права розрізняють такі галузі?

А)основні, профільні;

В)традПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.36 (0.108 с.)