Вкажіть точну назву посадової особи, яка очолює виконавчий комітет міської ради. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вкажіть точну назву посадової особи, яка очолює виконавчий комітет міської ради.
Сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях.

4. Вкажіть хто може бути обраний депутатом місцевої ради в Україні і які його основні права.
Депутат місцевої ради має право:

1) обирати і бути обраним до органів відповідної ради;

 

2) офіційно представляти виборців у відповідній раді та її
органах;

 

3) пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;

 

4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного
засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань
та їх суті;

 

5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань,
пов'язаних з його депутатською діяльністю;

 

6) вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з
питань, що належать до їх відання, поправки до них;

 

7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою
органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються
або затверджуються радою;

 

8) порушувати питання про недовіру сільському, селищному,
міському голові, розпуск органів, утворених радою, та звільнення
посадових осіб місцевого самоврядування;

 

9) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити
запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

 

10) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному
засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової
особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що
віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які
діють на її території;

 

11) порушувати в раді та її органах питання про необхідність
перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів,
підприємств, установ, організацій;

 

12) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів
голосування, давати довідки;

 

13) ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи
протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування;

 

14) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти
звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об'єднань, якщо вони
мають суспільне значення;

 

15) об'єднуватися з іншими депутатами місцевої ради в
депутатські групи, фракції, які діють відповідно до регламенту
ради.

Дайте визначення місцевого референдуму ?


місцевий референдум - форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування;

Дайте визначення місцевого самоврядування.


Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Для чого обираються постійні комісії ради ?


Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

Для чого утворюються президія районної (обласної) ради ?

 

Президія (колегія) ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради.

Президія (колегія) ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

(ст.57 ЗУ «Про м/с в Україні).

 

9. Ким визначається порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради ?

 

Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради визначається представницьким органом місцевого самоврядування або статутом територіальної громади з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

(ст.9 ЗУ «Про м/с в Україні).

 

10. Кого і яким чином представляють обласні, районні ради ?

 

Обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених Конституцією України, цим та іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами.

Представницькі органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські голови, виконавчі органи місцевого самоврядування діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених цим та іншими законами.

(ст.10 ЗУ «Про м/с в Україні).

 

11. Кому підконтрольні виконавчі органи сільських, селищних, міських рад ?

 

Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

(ст.11 ЗУ «Про м/с в Україні).

 

12. На який строк затверджується програми соціально-економічного і культурного розвитку території ?

 

Не знайшов. Можливо 1 рік.

 

13. На яких засадах будуються відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, що перебувають у комунальній власності.  

Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування.

(ст.17 ЗУ «Про м/с в Україні).

 

На якій основі будуються відносини органів місцевого

Самоврядування з підприємствами, організаціями, що не

Перебувають у комунальній власності.

це договірні та бюджетні відносини.

Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом.

 

15.Назвіть за якою виборчою системою проходять проміжні вибори депутатів місцевих рад ?


Думаю що мажоритарна , а яка саме не знаю

Назвіть основні правові акти, які приймає міська рада ?


Рішення ,розпорядження ,ухвали


17. Назвіть п’ять джерел муніципального права України відповідно законодавчої ієрархії

1) європейська хартія місцевого самоврядування;

2) Конституція України;

3) ЗУ «Про місцеве самоврядування»

4) Указ Президента України «Про Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні»

5) постанова КМУ «Про затвердження Типового положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади»

 

18. Назвіть п’ять основних джерел муніципального права України.

 

1) європейська хартія місцевого самоврядування;
2) Конституція України;
3) ЗУ «Про місцеве самоврядування»
4) ЗУ «Про столицю України — місто-герой Київ

5) ЗУ «Про Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»

Назвіть п’ять підстав дострокового припинення повноважень

Сільського голови

ст. 79 ЗУ «Про місцеве самоврядування»

Повноваження сільського голови вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

2) припинення його громадянства;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених

5) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених цим Законом;

6) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

7) його смерті.

20.Назвіть п’ять повноважень виконавчих органів місцевих ра в галузі освіти та культури.

1. створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;

2. управління закладами освіти, культури, які належать територіальним громадам або передані їм, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

3. створення при загальноосвітніх навчальних закладах комунальної власності фонду загальнообов'язкового навчання за рахунок коштів місцевого бюджету, залучених з цією метою на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій

4. забезпечення регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання і додому школярів;

5. сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфер, культури,

6. забезпечення охорони пам'яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання;

7. забезпечення школярів, які навчаються в державних і комунальних навчальних закладах, безоплатними підручниками, створення умов для самоосвіти;

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; просмотров: 142; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.212.99.248 (0.005 с.)