ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінарське заняття № 1 (2 год.)“Предмет, система, еволюція та джерела аграрного права України”

План:

1. Методологічні, науково-теоретичні, законодавчі та інституційні основи аграрного права в Україні.

2. Юридична природа аграрного права України.

3. Функціональне призначення аграрного права України.

4. Система і структура аграрного права України.

5. Еволюція аграрного права України.

6. Агарне право у національній правовій системі України.

7. Джерела аграрного права України.

8. Сучасні тенденції і перспективи розвитку аграрного права і законодавства України

Рекомендовані джерела:

 

а) Нормативно-правові акти:

1) Конституція України від 28 червня 1996 року [із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року] // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141; Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 2. — Ст. 44.

2) Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — №№ 40—44. — Ст. 356.

3) Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 18, № 19—20, № 21—22. — Ст. 144.

4) Про господарські товариства : Закон України від 19 вересня 1991 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 49. — Ст. 682.

5) Про акціонерні товариства : Закон України від 17 вересня 2008 року // Офіційний вісник України. — 2008. — № 81.

6) Про кооперацію : Закон України від 10 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 5. — Ст. 35.

7) Про сільськогосподарську кооперацію : Закон України від 17 липня 1997 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 39. — Ст. 261.

8) Про споживчу кооперацію : Закон України від 10 квітня 1992 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 30. — Ст. 414.

9) Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців : Закон України від 15 травня 2003 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 31—32. — Ст. 263.

10) Про Конституційний Суд України : Закон України від 16 жовтня 1996 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 49. — Ст. 272.

11) Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві : Закон України від 15 травня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. —1992. — № 32. — Ст. 453.

12) Про колективне сільськогосподарське підприємство : Закон України від 14 лютого 1992 р. № 2114—XII// Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 20. — Ст. 272.

13) Про фермерське господарство : Закон України від 19 червня 2003 року № 973—IV // Урядовий кур’єр. — 2003. — 28 серп.

14) Про фіксований сільськогосподарський податок : Закон України від 17 грудня 1998 року № 320—XIV // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 5—6.

15) Про насіння і садивний матеріал : закон України від 26 грудня 2002 р. № 411—IV// Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 13. — Ст. 92.

16) Про племінну справу у тваринництві : Закон України від 21 грудня 1999 р. № 3691—XII // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 2. — Ст. 7.

17) Про пестициди і агрохімікати : Закон України від 2 березня 1995 р. № 86/95—ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 14. — Ст.91.

18) Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції : Закон України від 17 липня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 44. — Ст. 281.

19) Про безпечність та якість харчових продуктів : Закон України від 6 вересня 2005 р. № 2809—IV // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 50. — Ст. 533.

20) Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі : Закон України від 10 липня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 41. — Ст. 188.

21) Про земельну реформу : Постанова Верховної Ради України від 18 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — №10. — Ст. 100

22) Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі : Постанова Верховної Ради України від 13 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 25. — Ст. 355;

23) Про концепцію Національної програми відродження села на 1995—2005 роки : Постанова Верховної Ради України від 4 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № .23 — Ст. 163;

24) Про виконання земельного законодавства при реформуванні аграрного сектора економіки : Постанова Верховної Ради України від 11 січня 2000 року // Голос України. — 2000. — 14 січ.

25) Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва : Указ Президента України від 10 листопада 1994 року // Збірник Указів Президента України. — 1994. — № 4;

26) Про заходи щодо реформування аграрних відносин : Указ Президента України від 18 січня 1995 року // Урядовий кур'єр. — 1995. — 21 січ.

27) Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям : Указ Президента України від 8 серпня 1995 року // Урядовий кур'єр. — 1995. — 12 серп.

28) Про Основні напрями розвитку агропромислового комплексу України : Указ Президента України від 29 квітня 1998 року // Урядовий кур'єр. — 1998. — 2 черв.

29) Про гарантування захисту економічних інтересів та поліпшення соціального забезпечення селян-пенсіонерів, які мають право на земельну частку (пай) : Указ Президента України від 15 грудня 1998 року // Голос України. — 1998. — № 244. — 19 груд.

30) Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки : Указ Президента України від 3 грудня 1999 року // Урядовий кур’єр. — 1999. — 8 груд.

31) Про додаткові заходи щодо підтримки розвитку особистих підсобних господарств громадян і селянських (фермерських) господарств : Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 1995 року // Урядовий кур'єр. — 8 червня 1995 р.

32) Про прискорення організації біржового сільськогосподарського ринку: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1995 року // Урядовий кур'єр. — 1996. — 9 січ.

33) Про прискорення приватизації майна в агропромисловому комплексі та спрощення процедури її проведення : Постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 1996 року // Урядовий кур'єр. — 1996. — 1 серп.

34) Про затвердження типових правил біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією : Наказ Міністерства сільського господарства і продовольства України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 3 квітня 1996 року // Бізнес. — 1996. — 22 квіт.

 

б) Спеціальна література:

1) Аграрне законодавство України : проблеми ефективності / за ред. В. І. Семчика — К. : Наук. думка, 1998. — 240 с.

2) Багай Н. О. Конституційні засади аграрного законодавства України / Багай Н. О. // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. статей за мат. ІІ Міжвуз. наук.—практ. конф. [27—28 травня 2005 р., м. Луцьк]. — Луцьк : [б. в.], 2005. — С. 168—172.

3) Багай Н. О. Структура аграрного законодавства України: проблеми розвитку // Стан та перспективи розвитку аграрного права: Матеріали Міжнар. наук—теор. конф., присвяченої 80—річчю д.ю.н., проф., акад. АПрН України В. З. Янчука, Київ, 26—27 травня 2005 р. / Під ред. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила. — Магістр — ХХІ сторіччя, 2005. — С. 54—60.

4) Багай Н. О. Аграрне законодавство України : поняття, структура, проблеми розвитку / Багай Н. О. // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України (Прикарпатський університет ім. В. Стефаника Міністерства освіти і науки України) : зб. наук. праць. — Вип. ІV. — Івано—Франківськ : Плай, 2000. — С. 95—104.

5) Бейкун А. Проблемні питання впливу кодифікації та систематизації аграрного законодавства на динамізм процесів у сфері АПК / Андрій Бейкун // Право України. — 1998. — № 11. — С. 42—46.

6) Бейкун А. Співвідношення Конституції України та інших нормативно—правових актів з питань регулювання аграрних та земельних відносин / Бейкун А. // Право України. — 2000. — № 3. — С. 45—48.

7) Беляева З. С. Источники колхозного права / Беляева З. С. — М. : Наука, 1972. — 255 с.

8) Бичкова Ц. Регулювання сільськогосподарської діяльності і співвідношення цивільного та аграрного законодавства / Бичкова Ц. // Право України. — 1996. — № 7. — С. 41.

9) Гаєцька—Колотило Я. З. Проблеми екологізації аграрного законодавства / Гаєцька—Колотило Я. З. // Екологічне законодавство України : стан та перспективи розвитку : мат. міжнар. наук.—практ. конф. ; [м. Харків, 13—14 груд. 2007 р.] / редкол. : Ю. П. Битяк, М. В. Шульга, І. В. Яковюк. — Х. : Право, 2008. — С. 57—60.

10) Єрмоленко В. М. Приведення аграрного законодавства у відповідність до вимог законодавства Європейського Співтовариства / Єрмоленко В. М. // Проблеми гармонізації законодавства країн СНД та Європейського Союзу : мат. міжн. наук.—практ. конф. — Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2004. — С. 139—140.

11) Йосифів П. І. Поняття аграрного законодавства // Держава і право : зб. наук. праць ; [юрид. і політ. науки].— К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. — вип. 28. — С. 497—504.

12) Коваленко Т. О. Систематизація аграрного законодавства України / Коваленко Т. О. // Стан та перспективи розвитку аграрного права : мат. Міжнар. наук—теор. конф., присв. 80—річчю д.ю.н., проф., акад. АПрН України В. З. Янчука [Київ, 26—27 травня 2005 р.] / під ред. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила. — К. : Магістр — ХХІ сторіччя, 2005. — С. 85—87.

13) Козырь М. И. Совершенствование аграрного законодательства России / Козырь М. И. // Стан та перспективи розвитку аграрного права : мат. Міжнар. наук—теор. конф., присв. 80—річчю д.ю.н., проф., акад. АПрН України В. З. Янчука [Київ, 26—27 травня 2005 р.] / під ред. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила. — К. : Магістр — ХХІ сторіччя, 2005. — С. 88—92.

14) Кузнєцов Г. Стан та можливі шляхи розвитку українського продовольчого законодавства / Кузнєцов Г. // Український правовий часопис. — 2004. — вип. 8. — С. 53—63.

15) Морозова Л. А. Еще раз о судебной практике как источнике права / Морозова Л. А. // Государство и право. — 2004. — № 1. — С. 19—23.

16) Мунтян В. Л. Розвиток аграрного законодавства / Мунтян В. Л. // Держава і право : зб. наук. праць.— К., 1999. — вип. 4. — С. 397—399.

17) Нацюк А. А. Значення локальних нормативно—правових актів у процесі реформування аграрних правовідносин / Нацюк А. А. // Держава і право : зб. наук. праць ; [юрид. і політ. науки].— К. : Інст. держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. — вип. 10. — С. 397—406.

18) Носік В. В. Проблеми кодифікації аграрного законодавства України / Носік В. В. // Проблеми вдосконалення земельного та аграрного законодавства України : перспективи в ХХІ ст. : мат. міжн. наук. конф. [27—28 квітня 2006 р., м. Біла Церква]. — Біла Церква : [б. в.], 2006. — С. 17—19.

19) Роль права в сельскохозяйственной рыночной экономике // Государство и право. — 1992. — № 10. — С. 134—145.

20) Семчик В. И. Проблемы адаптации аграрного законодательства Украины к законодательству Европейского Союза / Семчик В. И. // Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы / под ред. Е. В. Кубко, В. В. Цветкова. — К. : Юринком Интер, 2003. — С. 411—424.

21) Семчик В. І. Фактори впливу на рівень ефективності аграрного законодавства України / В. І. Семчик // Проблеми вдосконалення земельного та аграрного законодавства України : перспективи в ХХІ ст. : мат. міжн. наук. конф. [27—28 квітня 2006 р., м. Біла Церква]. — Біла Церква : [б. в.], 2006. — С. 3—7.

22) Статівка А. М. Про аграрне законодавство і проблеми його удосконалення в сучасних умовах / Статівка А. М. // Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 7. — С. 7—9.

23) Статівка А. М. Щодо ролі локальних нормативно—правових актів у забезпеченні ефективності аграрного виробництва / Статівка А. М., Курман Т. В. // Науковий вісник НАУ. — 2003. — № 68. — С. 75—80.

24) Титова Н. І. Вдосконалення Конституції: деякі правові аспекти // Право України. — 2008. — № 1. — С. 114—116.

25) Титова Н. І. Перспективи кодифікації аграрного законодавства України / Титова Ніна Іванівна. — Львів : [б. в.], 1995. — 75 с.

26) Устинов В. С. Кризис сельского хозяйства и современное аграрное законодательство / Устинов В. С., Широкалова Г. С. // Государство и право. — 1993. — № 3. — С. 49—60.

27) Уркевич В. Ю. Про аграрне законодавство України / В. Ю. Уркевич // Пробл. законності : академ. зб. наук. праць [респ. міжвідом. наук. зб.] / відп. ред. В. Я. Тацій. — Х. : Нац. юрид. акад. України, 2009. — вип. 100. — С. 218—225.

28) Ханнанов Р. А. Правовое обеспечение устойчивости аграрного производства / Ханнанов Р. А. // Государство и право. — 1993. — № 5. — С. 91—102.

29) Шемшученко Ю. С. Теоретические проблемы гармонизации законодательства Украины с европейским правом / Шемшученко Ю. С. // Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы / под ред. Е. В. Кубко, В. В. Цветкова. — К. : Юринком Интер, 2003. — С. 35—42.

30) Янчук В. В. Проблеми і шляхи вдосконалення аграрного законодавства України / Янчук В. В. // Аграрне право України. — К. : Юрінком Інтер, 1999. — С. 58—59.

31) Янчук В. З. Теоретические проблемы кодификации законодательства о колхозах : автореф. дис. докт. юрид. наук... 714 / Янчук Василий Зиновиевич ; Всесоюзный научно—исследовательский институт советского законодательства. — М., 1969. — 38с.

 


ТЕМА 4

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.252.156 (0.007 с.)