ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра трудового, земельного та екологічного права 

 

Укладачі:

д.ю.н., проф. Носік В. В.

к.ю.н., доц. Коваленко Т. О.

к.ю.н., доц. Марченко С. І.

 

 

АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 6.030401 “Право”

освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр права”

 

Затверджено

на засіданні кафедри трудового,

земельного і екологічного права

Протокол № 6

від "25" січня 2010 р.

 

Декан юридичного факультету

Гриценко І.С.___________

 

 

КИЇВ – 2010


Робоча навчальна програма з курсу

“Аграрне право україни”

Аграрне право України. Робоча навчальна програма / Носік В. В., Коваленко Т.О., Марченко С. І. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2010. – 149 с.

Укладачі:

д.ю.н., проф. Носік В. В.

к.ю.н., доц. Коваленко Т. О.

к.ю.н., доц. Марченко С. І.

Лектори:

д.ю.н., проф. Носік В. В.

к.ю.н., доц. Коваленко Т. О.

к.ю.н., доц. Марченко С. І.

 

Викладачі:

к.ю.н., доц. Коваленко Т. О.

к.ю.н., доц. Марченко С. І.

к.ю.н., доц. Позняк Е. В.

Рецензент:

к.ю.н., доц. Мірошниченко А. М.

 

Погоджено

з науково-методичною комісією

юридичного факультету

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Протокол № __

від "___" ____________ ______ р.

___________________________

Підпис голови НМК факультету

 

 

 

© В. Носік, Т. Коваленко, С. Марченко, 2010

 


ЗМІСТ

 

1. ВСТУП ........ 4

2. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ........ 6

 

3. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ ........ 9

4. ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ........ 11

5. ЗМІСТ КУРСУ ЗА ТЕМАМИ ........ 13

6. Змістовний модуль І “Аграрне право в правовій системі України” ........ 13

 

7. Контрольні питання до змістовного модуля І ........ 56

 

8. Змістовний модуль ІІ “Внутрішні аграрні правовідносини” ........ 59

 

9. Контрольні питання до змістовного модуля ІІ ........ 94

 

10. Змістовний модуль ІІІ “Зовнішні аграрні правовідносини” ........ 96

 

11. Контрольні питання до змістовного модуля ІІІ ........135

 

12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ ТА

КУРСОВИХ РОБІТ ........ 137

 

13. ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ........ 140

 

14. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ........ 141

 

15. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ ........ 143


ВСТУП

Мета і завдання навчальної дисципліни:

Мета – вивчення предмету, системи, структури та основних інститутів аграрного права України на основі правового аналізу методологічних, теоретичних і законодавчих джерел щодо реформування аграрних відносин, здійснення суб’єктивних прав і свобод та виконання обов’язків у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції, надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам, використання земель сільськогосподарського призначення та інших природних ресурсів і живих організмів у сільськогосподарській діяльності, державного регулювання аграрних відносин, гарантування і юридичного захисту прав суб’єктів аграрного права, тенденцій і перспектив правового регулювання аграрних відносин в Україні відповідно до вимог СОТ в умовах світових інтеграційних процесів у економічній та інших сферах у зарубіжних державах різних правових систем.

Завдання – дослідити, розглянути, вивчити і засвоїти: а)юридичну природу сучасного аграрного права України; б) еволюцію аграрного права України; в) основні юридичні моделі реформування аграрних відносин в Україні та інших зарубіжних країнах; ґ) систему, структуру, зміст аграрних правовідносин; г) предмет та систему аграрного права у структурі національної правової системи України; д) особливості джерел аграрного права України в умовах адаптації законодавства до права ЄС та вимог СОТ; е) правові форми використання землі та інших природних ресурсів у сільському, лісовому та рибному господарстві; є) роль, місце, функції і повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування у регулюванні аграрних правовідносин; ж) юридичну природу та особливості правового регулювання внутрішніх аграрних правовідносин; з) юридичну природу та особливості правового регулювання зовнішніх аграрних правовідносин; к) правові форми, способи та механізми захисту прав суб’єктів аграрних правовідносин.

Предмет навчальної дисципліни –методологічні, науково-теоретичні, правові, законодавчі джерела з питань правового регулювання аграрних відносин в Україні.

Вимоги до знань та вмінь студентів:

Студент має знати: методологічні, доктринальні, конституційні основи правового регулювання аграрних відносин в Україні і на цій основі мати знання щодо основних форм, шляхів і наслідків здійснення аграрної реформи в Україні; особливості об’єктів, суб’єктів, змісту аграрних правовідносин; функції держави та територіальних громад у сфері інституційного і функціонального регулювання аграрних відносин; правові форми використання та охорони земель сільськогосподарського призначення суб’єктами аграрного підприємництва та аграрного права; правові форми і способи регулювання аграрних ринків; юридичну природу внутрішніх і зовнішніх аграрних правовідносин; тенденції і перспективи розвитку правового регулювання аграрних відносин в Україні в умовах світових інтеграційних процесів у сфері виробництва сільськогосподарської продукції, забезпечення продовольчої безпеки, запобігання виникненню голоду у окремих країнах.

Студент повинен вміти –шляхом поглибленого вивчення предмету аграрного права України проводити теоретичний та компаративний аналіз правових явищ і тенденцій у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції, надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам, використання та охорони земель сільськогосподарського призначення в Україні та інших державах і на цій основі формувати свій загальний і професійний світогляд щодо реформування аграрних і земельних відносин, системи, структури і змісту аграрного права України, місця та ролі органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері регулювання аграрних відносин, захисту суб’єктивних аграрних прав, самостійно формулювати свої думки, ідеї, висновки, рекомендації щодо удосконалення системи аграрного права України на фоні світових інтеграційних процесів у сфері економіки та суспільства.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки.

Аграрне право є самостійною навчальною дисципліною, на вивчення якої подається 180 годин, з яких 52 години – лекції, 28 – практичні заняття, 100 – самостійна робота. Нормативний курс “Аграрне право України” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за спеціальністю “Правознавство” на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дисципліна відноситься до переліку обов’язкових нормативних курсів вищого навчального закладу і викладається у 2 семестрі 4–го курсу навчання.

Для успішного вивчення курсу Аграрне право студент повинен мати базові знання з вивчення загальної теорії держави і права, нормативних курсів Земельне право України, Цивільне право України, Господарське право України, Конституційне право України, Екологічне право України, Фінансове право України, Податкове право України тощо, а також мати загальноосвітні і базові знання з історії України та інших держав, української літератури, культури, звичаїв та традицій Українського народу, географії України та інші необхідні знання.


СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

 

Контроль знань студентів з дисципліни “Аграрне право України” включає поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань. Контроль знань провадиться за модульно-рейтинговою системою.

Вивчення навчальної дисципліни проводиться за трьома змістовними модулями (ЗМ): ЗМ1 – “Аграрне право у правовій системі України”; ЗМ2 – “Внутрішні аграрні правовідносини”; ЗМ3 – “Зовнішні аграрні правовідносини”.

Максимальна кількість балів, що їх може отримати студент за кожен змістовний модуль, складає: 10 балів (ЗМ1), 15 балів (ЗМ2), 15 балів (ЗМ3) та визначається як сума балів, отриманих за результатом поточного контролю за відповідний період, та модульної контрольної роботи.

Підсумкова оцінка визначається як сума балів, набраних студентом за кожен змістовний модуль (максимальна кількість балів – 40) та кількість балів, отриманих на іспиті (максимальна кількість балів – 60).

 

Порядок розрахунку підсумкової оцінки за семестр.

 

  Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Змістовний модуль 3 Іспит Підсумкова оцінка
Максимальна кількість балів 10 балів 15 балів 15 балів 60 балів 100 (10+15+15+60) балів

 

Поточний контроль знань.

 

Поточний контроль включає експрес-опитування, тести, обговорення і дискусії з питань курсу, підготовка і презентація рефератів за обраними темами, вивчення і переклад іноземних наукових та нормативних джерел з питань курсу, результати виконання студентами індивідуальних завдань тощо.

При поточному контролі оцінці підлягають: рівень засвоєння студентами тем та питань курсу, якість підготовлених рефератів, рівень фахових знань, продемонстрований у відповідях та при обговоренні питань курсу, активність та систематичність роботи на лекціях, семінарських і практичних заняттях, результати виконання домашніх та індивідуальних завдань, тестів, експрес-опитувань, здатність застосовувати набуті знання до самостійного проведення правового аналізу правових явищ у аграрній сфері та соціальному розвитку села.

 

 

Оцінювання при проведенні поточного контролю у кожному змістовному модулі здійснюється за наступною системою:

 

Форми поточного контролю знань студентів Оцінка (у балах) за ЗМ1 Оцінка (у балах) за ЗМ2 Оцінка (у балах) за ЗМ3 Оцінка (у балах) за семестр
мінім. макс.
Презентація реферату, відповіді на теоретичні питання 1*2=2 2*4=8
Доповнення відповіді 1*1=2 6*1=6
Експрес-опитування 1*1=1 3*1=3
Самостійна робота 1*2=2 3*2=6
Повідомлення 1*1=1 2*1=2
Виконання індивідального завдання 1*1=1 3*1=3
Модульна контрольна робота 2+5+5=12 2+5+5=12
Разом

 

Модульний контроль знань

 

Модульний контроль знань студентів за кожен змістовний модуль проводиться на відповідному практичному занятті після вивчення тем відповідного модулю. Підсумкова кількість балів за кожен модуль визначається як сума балів за усіма формами поточного контролю, отриманих студентом за відповідний період та кількість балів за модульну контрольну роботу.

Протягом семестру виконується 3 модульні контрольні роботи.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.252.156 (0.007 с.)