Правила користування послугою доступу до мережі КОМ-СЕРВІСМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правила користування послугою доступу до мережі КОМ-СЕРВІСПравила користування послугою доступу до мережі КОМ-СЕРВІС

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ КЛІЄНТА

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ І КОРИСТУВАННЯ НИМИ

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ КОРИСТУВАННЯ МЕРЕЖЕЮ КОМ-СЕРВІС

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ПЛАТЕЖІВ

ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГИ ТА ДІЇ ДОГОВОРУ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ ТА ІНШІ ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН (форс-мажорні обставини)

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування послугою доступу до мережі КОМ-СЕРВІС встановлюють права та обов'язки Сторін, порядок та умови укладення Договору про надання послуг, порядок та умови підключення, доступу та користування мережею КОМ-СЕРВІС, передачі і отримання в мережі інформації.

Правила регулюють всі інші взаємовідносини між Оператором та Абонентом, що не врегульовані законодавством, в т.ч. порядок розрахунків і платежів, порядок припинення надання послуги, припинення дії Договору, відповідальність Сторін.

1.2. Правила розташовані на офіційному сайті http://www.komservice.net/. Правила становлять невід'ємну складову частиною укладеного між Оператором та Абонентом Договору, і з моменту підписання Договору стають обов'язковими для Сторін.

1.3. Визначення термінів:

IP-адреса - унікальна адреса комп'ютера в мережі, яка має довжину 4 байта.

MAC (media access control) - адреса - це апаратна адреса, яка є унікальною для кожної мережевої карти.

Абонент - юридична або фізична особа:

• з якою Оператор уклав Договір про надання послуги доступу до мережі КОМ-СЕРВІС, яка оплатила Послугу;

• була підключена до обладнання Оператора, та отримала IP-адресу;

• підписала Акт про підключення Абонента (для юридичних осіб).

Абонентська кабельна лінія - відрізок кабельної мережі від обладнання (комп'ютера) Абонента до точки підключення до обладнання Оператора (розподільча коробка) у будинку за місцем споживання Послуги. Абонентська кабельна лінія є власністю Абонента.

Аванс - попередній грошовий внесок Клієнта в рахунок наданих у майбутньому послуг Оператора.

Договір - домовленість між Оператором та Абонентом про предмет, основні права, обов'язки, порядок розрахунків і відповідальність Оператора та Абонента щодо підстав, умов та порядку надання, отримання і оплати послуг, в т.ч. доступу до мережі КОМ-СЕРВІС. Умови Договору уточнюються в Правилах.

Додаткові послуги - послуги або роботи, що можуть бути надані Абоненту окремо від Послуги та оплачуються Абонентом окремо. Включають послуги по підготовчим до підключення роботам.

Додаткова угода - домовленість між Оператором та Абонентом про додаткові права, обов'язки і відповідальність Оператора та Абонента щодо обсягу послуг, строку дії Договору і таке інше.

Індивідуальний розрахунковий період – календарний місяць, який починається від дати підключення абонента до мережі КОМ-СЕРВІС.

Інтернет - глобальна інформаційна система, частини якої логічно пов'язані між собою за допомогою єдиного адресного простору, на основі протоколу TCP/IP. Інтернет складається з множини пов'язаних між собою комп'ютерних мереж та забезпечує віддалений доступ до комп'ютерів, електронній пошті, дошкам об'яв, базам даних та дискусійним групам.

Клієнт - юридична або фізична особа, яка уклала з Оператором Договір але ще:

• не оплатила Послугу, та/або

• не була підключена до обладнання Оператора, та/або

• не отримала IP-адресу, та/або

• не підписала Акт про підключення Абонента (для юридичних осіб).

Місце надання Послуг - конкретно визначена споживачем адреса приміщення, за якою він бажає отримувати одну або декілька Послуг. Місце надання Послуг власноручно визначається у Договорі.

Мережа КОМ-СЕРВІС - багаторівнева структура, яка складається з кабельної мережі, мережевого обладнання та інформаційної системи, частини якої логічно пов'язані між собою за допомогою єдиного адресного простору Оператора, і яка основана на протоколі TCP/IP.

Особовий рахунок Абонента - рахунок, за яким проводиться облік об'єму, кількості і вартості наданих і спожитих послуг, платежів Абонента і балансовий розрахунок між Оператором і Абонентом.

Послуга доступу до мережі КОМ-СЕРВІС (далі - Послуга) - комплекс сервісів Оператора, наданих Абоненту, що включає в себе:

• Технічні: Підключення обладнання Абонента до комунікаційного порту Оператора, надання IP-адреси і доступу до ресурсів і сервісів мережі передачі даних Оператора та Інтернет.

• Адміністративні: Оформлення та переоформлення договорів, актів, податкових накладних, надання розрахунків об'єму і вартості наданих послуг, зміни тарифних планів та параметрів послуг, призупинення надання послуг, відключення Абонента.

• Консультаційні: Надання технічної допомоги у формі консультацій щодо роботи та налагодження абонентського обладнання, перевірки цілісності абонентських кабельних ліній.

Початок надання послуг - момент надання та активації IP-адреси Абонента після підключення обладнання Абонента до мережі Оператора.

Правила - Правила користування послугою доступу до мережі КОМ-СЕРВІС, Умови надання послуг Абонентам, встановлюються Оператором, і регулюються також додатковими внутрішніми інструкціями Оператора та інструкціями з використання цих послуг. Правила розташовані на офіційному сайті КОМ-СЕРВІС та обов'язкові для Абонентів при отриманні основних та додаткових послуг.

Припинення дії Договору - остаточне припинення надання послуг на підставі умов, викладених у цих Правилах та Договорі.

Оператор – ПП. Мейнарович В.В. або інший суб’єкт підприємницької діяльності, якому ПП. Мейнарович В.В. передав право надавати послугу доступу до мережі КОМ-СЕРВІС.

Сторони - Оператор та Клієнт/Абонент.

Тарифи - перелік з описом і цінами послуг, що надаються Оператором.

Тарифний пакет - набір технічних, кількісних і вартісних параметрів Послуги на основі яких Оператор проводить визначення вартості послуг, що надаються Абоненту. Тарифні пакети встановлюються Оператором.

Трафік - це сума переданої та прийнятої інформації з комп’ютерного пристрою Абонента. Він вимірюється в Байтах, Кілобайтах, Мегабайтах, Гігабайтах. 1 Кілобайт = 1024 Байт, 1 Мегабайт=1024 Кілобайти, 1Гігабайт=1024Мегабайти.

Тимчасове припинення надання послуги - тимчасове обмеження обсягу надання Послуги з ініціативи Оператора або за заявою Абонента.

Укладання Договору - процедура підписання письмового Договору між Оператором та Клієнтом після перевірки технічної можливості, наданих Клієнтом документів, його ознайомлення з Правилами та інформацією про послугу доступу до мережі КОМ-СЕРВІС, а також порядком сплати необхідних рахунків. Підписаний обома сторонами Договір вважається укладеним, але таким, що не набрав чинності до настання певної події чи здійснення певної дії, визначених Договором, цими Правилами чи Тарифами.

1.4. Підпис Абонента в Договорі свідчить про те, що він отримав інформацією про послуги, що надаються, був ознайомлений з цими Правилами, тарифами, умовами Договору, Нормами користування Мережею Інтернет і вони йому зрозумілі та він зобов'язується їх виконувати. Підпис у Договорі підтверджує, що інформація та документи, надані Абонентом, є достовірними і відповідають чинному законодавству України та статутним документам.

Абонент зобов'язаний прийняти всі міри для проведення оплати. Неотримання Абонентом рахунку (несвоєчасне його отримання), за умови неприйняття мір для його отримання, не звільняє Абонента від зобов'язань щодо сплати наданих послуг відповідно до обраного тарифного пакету.

5.11. При внесенні плати за користування послугами Оператора Абонент зобов'язаний вказувати в платіжних документах розбірливим почерком, печатними літерами, номер договору та своє прізвище. Плата від Абонента зараховується на його рахунок тільки після отримання Оператором виписки з банку про надходження такої плати на розрахунковий рахунок Оператора. При нерозбірливому заповненні платіжних документів відповідальність за негативні наслідки помилкового зарахування коштів несе Абонент.

5.12. Абонент повинен слідкувати за станом свого Особового рахунку, своєчасно вносити кошти і не допускати від'ємного залишку на своєму Особовому рахунку. Поточний стан свого Особового рахунку Абонент може контролювати, відкривши вікно авторизації або звернувшись до абонентського відділу Оператора по телефону чи електронною поштою.

5.13. Після досягнення від'ємного залишку Особовому рахунку Абонента Оператор надсилає на зазначену у Договорі адресу електронної пошти Абонента повідомлення про заборгованість.

5.14. У разі від'ємного залишку на Особовому рахунку Абонента Оператор має право без попередження і на власний розсуд обмежувати обсяги і технічні параметри Послуги або припиняти надання Послуги (повністю відключати обладнання Абонента від ресурсів мережі КОМ-СЕРВІС), а також розірвати Договір у встановлений у ньому строк за непогашення заборгованості Абонента.

5.15. Припинення надання Послуги або розірвання Договору не звільняють Абонента від сплати боргу за надані йому послуги.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання цих Правил та умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно Договору, цих Правил, та чинного законодавства України.

7.2. Після підписання Договору й до моменту початку надання Послуги Абоненту Оператор звільняється від будь-якої відповідальності за ненадання Послуги. Права Абонента та обов'язки Оператора щодо надання Послуги виникають лише після підключення обладнання Абонента до обладнання Оператора та активації IP-адреси Абонента.

7.3. До початку надання Послуги Абонент несе відповідальність за будь-які збитки, заподіяні Оператору (пошкодження обладнання Оператора, введення в оману Оператора шляхом надання неправдивої інформації при укладені Договору та інше).

7.4. Відповідальність за проведення оформлення, затвердження проектної документації, отримання дозволів на здійснення монтажних робіт щодо прокладки абонентської кабельної лінії, покладається на Абонента.

7.5. Абонент приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з збереженням та розповсюдженням конфіденційної інформації, що знаходиться на обладнанні Абонента, та працездатність самого обладнання.

7.6. Абонент приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з використанням Послуги. При цьому Оператор не надає ніяких гарантій, явних або неявних і не несе ніякої відповідальності за якість будь-яких товарів, інформації або послуг, що надаються за допомогою Послуги або мережі КОМ-СЕРВІС. Абонент одноособово несе відповідальність за оцінку точності, повноти й придатності всіх думок, оцінок, послуг та іншої інформації, якості і функцій товарів, які він отримує через Послугу.

7.7. Оператор не несе ніякої відповідальності за невідредаговані матеріали або ресурси, які містяться в мережі Інтернет, і не контролює їх. Оператор попереджає, що деякі ресурси містять матеріали антидержавного, расистського, екстремістського, порнографічного змісту, а також такі, що дискримінують чи порушують недоторканість приватного життя інших людей.

7.8. Абонент несе повну відповідальність за збереження свого Пароля доступу і за збитки, що можуть виникнути у разі несанкціонованого використання його каналу доступу.

7.9. Оператор не несе ніякої відповідальності за оповіщення або не оповіщення третіх осіб про розірвання даного Договору.

7.10. Оператор не несе ніякої відповідальності за прямі або непрямі збитки, втрачену вигоду або бізнес пов'язані з використанням або неможливістю користуватися Послугою, в тому числі в результаті дії обставин, передбачених пп. 8.1, 8.2 цих Правил.

7.11. Оператор не несе ніякої відповідальності за упущену вигоду або моральну шкоду пов'язані з використанням послуги, або неможливістю користуватися Послугою, незалежно від того, мав змогу чи ні Оператор передбачати можливість таких наслідків та запобігти їм.

7.12. Оператор не несе ніякої відповідальності за часткове, або повне пошкодження кабелю, обладнання та ін. що знаходяться поза межею відповідальності Оператора. Межа відповідальності Оператора закінчується на обладнанні Оператора (розподільча коробка у відповідному будинку, до якого підключено Абонента) від якого проводиться кабель до приміщення Абонента. Межа відповідальності Абонента починається від обладнання Оператора (розподільчої коробки у відповідному будинку до якого підключено Абонента) та закінчується комп'ютерним обладнанням Абонента включно.

7.13. Абонент несе повну відповідальність за будь-яку шкоду, що виникла у зв'язку з порушенням правил безпеки користування мережею КОМ-СЕРВІС передбачених цими Правилами та іншими встановленими чинним законодавством України нормативами.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА

9.1. Інформація Абонента, що міститься у Договорі, є конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

9.2. Оператор рекомендує Абоненту використовувати ліцензійне програмне забезпечення, зокрема ліцензійні антивірусні програми, та регулярно їх обновляти, щоб запобігти не правильній роботі комп'ютерного обладнання та зараженню його вірусами. При зараженні комп'ютерного обладнання Абонента, трафік може значно збільшитися, Оператор в такому випадку не несе ніякої відповідальності за трафік викликаний внаслідок дії вірусних програм. Увесь обсяг використаного трафіку підлягає оплаті.

9.3. Оператор не несе відповідальність пов'язані з збереженням конфіденційної інформації, що знаходиться на обладнанні Абонента, та за працездатність самого обладнання.

9.4. Абонент надає право Оператору для забезпечення безпеки в мережі, або при отриманні скарг від Абонентів, перевіряти інформацію, що отримується, пересилається Абонентом, при цьому отримана інформація не може передаватися третім особам, за виключенням випадків встановлених законодавством.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. З пропозиціями по покращенню надання Послуги, та з усіх неузгоджених Договором, або Правилами питань Абоненти можуть звертатися за роз’ясненнями до Оператора, який вивчає та узагальнює пропозиції, та вносить зміни в діючі правила, організацію виробництва Послуги та роботу обладнання.

10.2. Усі спірні питання, що випливають з цих Правил або Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. Якщо переговори не приведуть до вирішення спору, справа передається на розгляд до відповідного суду згідно з правилами підвідомчості та підсудності, встановленими чинним законодавством України.

10.3. Зміни та доповнення до цих Правил можуть бути внесені Оператором і набирають чинності з моменту їх затвердження, про що Оператор має сповістити Абонента електронною поштою. Інформацію про зміни або доповнення Абонент має можливість отримати на офіційному сайті Оператора http://www.komservice.net

Правила користування послугою доступу до мережі КОМ-СЕРВІС

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.017 с.)