Спеціальність: Економіка підприємства III курсМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Спеціальність: Економіка підприємства III курсМетодичний посібник

з іноземної мови (англійська)

Для підготовки до іспиту

Спеціальність: Економіка підприємства III курс

 

Розробила:

Викладач гуманітарних дисциплін Курило Л. С.

 

Схвалено цикловою комісією гуманітарних дисциплін

Протокол № ______від «_____» ________ 2012 р.

Голова комісії _________Савенко О. Д.

 

 

2012р.


Пояснювальна записка

Методичний посібник з іноземної мови (англійської) для підготовки до іспиту розроблений згідно програми з іноземних мов. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності Економіка Підприємства для індивідуальної роботи у підготовці до іспиту та містить в собі матеріали для складання усних-розмовних тем, граматичний мінімум та приклади текстів з професійною лексикою для перекладу.

Даний посібник складається з чотирьох розділів.
Розділ 1 пропонує перелік усних тем до іспиту, плани та матеріали для складання усних розповідей, що сприяє розвитку комплексу комунікативних умінь та навичок, необхідних для вдалого складання іспиту.

Розділ 2 спрямований на підготовку студентів до складання граматичного тесту та містить достатньо повний огляд труднощів з морфології та синтаксису іноземної мови, знання котрих перевіряються під час виконання екзаменаційних тестів. Для самоконтролю подані зразки тестових завдань.

Розділ 3 містить матеріали для перевірки володіння професійною лексикою. Студентам пропонується самостійно опрацьовувати наукові тексти зі своєї спеціальності надаючи індивідуально виконані завдання на перевірку викладачам. Для цього в даному розділі підготована збірка спеціальних текстів економічного спрямування.

Розділ 4 вміщує необхідний студентам лексичний мінімум, володіння яким сприятиме вдалому виконанню усіх екзаменаційних завдань.

 

Новий соціальне замовлення суспільства вивчати іноземну мову як засіб міжкультурної комунікації, формування особистості, яка увібрала в себе ціннісні орієнтації рідної та іноземної культур та готової до міжнаціонального спілкування у всіх сферах життя.

Володіння іноземною мовою дозволяє реалізувати такі аспекти професійної діяльності, як своєчасне ознайомлення з новітніми технологіями, відкриттями і тенденціями в розвитку науки і техніки, встановлення професійних контактів із зарубіжними партнерами. Воно забезпечує підвищення рівня професійної компетенції.

Викладене визначає основну і кінцеву мету навчання в забезпеченні активного володіння випускниками іноземною мовою як засобом «формування і формулювання думок» в соціально обумовлених і професійно-орієнтованих галузях спілкування.

 

Теоретичні дослідження процесу оволодіння іноземною мовою, весь практичний досвід викладання дозволяють стверджувати, що шлях до кінцевої мети повинен бути маркований проміжними завданнями навчання, які формуються наступним чином:

 

- переорієнтувати студентів в психологічному плані на розуміння іноземної мови як зовнішнього джерела інформації та іншомовного засоби комунікації, на засвоєння і використання іноземної мови для вираження власних висловлювань і розуміння інших людей;

 

- підготувати студентів до природної комунікації в усній і письмовій формах іншомовного спілкування,

 

- навчити студентів бачити в іноземній мові засіб отримання, розширення і поглиблення системних знань за фахом і засіб самостійного підвищення своєї професійної кваліфікації;

 

- розкрити перед студентами потенціал іноземної мови як можливості розширення їх мовної, лінгвокраєзнавчої і соціокультурної компетенції.


Розробила: викладач другої категорії англійської мови Курило Л. С.

Рецензент: викладач другої категорії англійської мови Собяніна А. О.

Курило Л. С. Методичний посібник завдання до самостійні робіт з дисципліни «Іноземна мова (англійська)». – ЖВПК, 2012 - с.

 

Методичні матеріали містять пояснювальну записку та завдання до самостійних робіт студентів.


Зміст

Розділ 1

 

1. 1 Перелік усних тем до іспиту. 4

1. 2 План для складання усних тем. 5-6

1. 3 Приклади усних тем з перекладом. 7-21

 

 

Розділ 2

 

 1. 1 Перелік граматичних тем до іспиту. 22

- ступені порівняння прикметників; 23-24

- множина іменника; 24-25

- присвійний відмінок іменника; 25-26

- пасивний стан дієслова; 26-27

- узгодження часів; 27-29

- числівники: дроби, дати; 29-30

 

2. 2 Теорія граматики з англійської мови до іспиту. 23-30

2. 3 Приклади тестів. 31-39

 

Розділ 3

 

3. 1 Тексти для читання та синхронного перекладу. 40-44

 

Розділ 4

4. 1 Лексичний мінімум. 45-50

 

Використана та рекомендована література51

 


 

Розділ 1

 

 

Перелік усних тем до іспиту.

 

 

- Ukraine

- My specialty

- Kyiv

- My favourite film

- Great Britain

- British traditions

- About my family

- London

- Environmental protection

- My favourite writer

 


План для складання усних тем.

- Ukraine

План:

 1. Географічне положення
 2. Населення
 3. Клімат
 4. Політична система
 5. Столиця
 6. Економічне становище країни

 

- Kyiv

План:

 1. Географічне положення
 2. Населення
 3. Визначні місця
 4. Головна вулиця Києва
 5. Опис одного визначного місця

 

- Great Britain

План:

 1. Географічне положення
 2. Населення
 3. Клімат
 4. Політична система
 5. Столиця
 6. Економічне становище країни

 

- London

План:

 1. Географічне положення
 2. Населення
 3. Визначні місця
 4. Головна вулиця Лондона
 5. Опис одного визначного місця

 

- My favourite writer

План:

 1. Рік народження
 2. Місце проживання
 3. Молоді роки
 4. Творчий шлях
 5. Внесок у літературу
 6. Короткий опис відомого твору

 

 


- My favourite film

План:

1. Основні дані про фільм

2. Режисер

3. Акторський склад

4. Сюжет (короткий зміст)

5. Власне відношення до фільму

 

- About my family

План:

 1. Коротка розповідь про себе
 2. Загальні відомості про родину
 3. Стосунки між членами родини
 4. Сімейні традиції
 5. Щоб я хотів змінити у своїй сім’ї

 

- My specialty

План:

1. Світ професії

2. Місце навчання

3. Чому я обрав саме цю професію?

4. Де б я хотів працювати в майбутньому?

 

 

- Environmental protection

План:

 1. Що таке екологія?
 2. Види забруднень
 3. Шляхи покращення екологічної ситуації
 4. Екологія в Україні

 

- British traditions

План:

 1. Загальні відомості про Великобританію
 2. Традиції
 3. Описати одну з традицій

 


Приклади усних тем з перекладом.

 

Great Britain 1

The United Kingdom (or Great Britain) is situated on the British Isles. The British Isles consist of two large islands, Great Britain and Ireland, and about five thousand small islands. Their total area is over 244,000 square kilometres.

The United Kingdom is made up of four countries: England, Wales, Scotland (on the island of Great Britain), and Northern Ireland (on the island of Ireland). Their capitals are London, Cardiff, Edinburgh, and Belfast respectively. The capital of the UK is London.

The British Isles are separated from the European continent by the North Sea and the English Channel. The western coast of Great Britain is washed by the Atlantic Ocean and the Irish Sea.

The surface of the British Isles varies very much. The north of Scotland is mountainous and is called the Highlands, while the south, which has beautiful valleys and plains, is called the Lowlands. The north and west of England are mountainous, but all the rest — east, centre, and south-east — is a vast plain. Mountains are not very high. Ben Nevis in Scotland is the highest mountain (1,343 m).

There are a lot of rivers in Great Britain, but they are not very long. The Severn is the longest river, while the Thames is the deepest one.

The mountains, the Atlantic Ocean, and the warm waters of Gulf Stream influence on the climate of the British Isles. It is mild the whole year round.

The UK is one of the world's smallest countries. Its population is over 57 million. About 80 % of the population is urban.

The UK is a highly developed industrial country. It is known as one of the world's largest producers and exporters of machinery» electronics, textile, aircraft, and navigation equipment. One of the chief industries of the country is shipbuilding.

The UK is a constitutional monarchy. In law, Head of the State is Queen. In practice, Queen reigns, but does not rule. The country is ruled by the elected government with the Prime Minister at the head. The British Parliament consists of two chambers: the House of Lords and the House of Commons.

There are three main political parties in Great Britain: the Labour, the Conservative, and the Liberal parties.

Великобритания 1

Объединенное Королевство (или Великобритания) расположено на Британских островах. Британские острова состоят из двух больших островов, Великобритании и Ирландии, и приблизительно пяти тысячи маленьких островов. Их общая площадь — более чем 244 000 квадратных километров.

Великобритания состоит из четырех стран: Англии, Уэльса, Шотландии (на острове Великобритания), и Северной Ирландии (на острове Ирландия). Их столицы — соответственно Лондон, Кардифф, Эдинбург и Белфаст. Столица Великобритании — Лондон.

Британские острова отделены от европейского континента Северным морем и Ла-Маншем. Западное побережье Великобритании омывается Атлантическим океаном и Ирландским морем.

Поверхность Британских островов очень разнообразна. Север Шотландии является гористым и называется Горной местностью, в то время как юг, где есть красивые долины и равнины, называют Среднешотландской низменностью. Север и запад Англии являются гористыми, а все остальные части — восток, центр и юго-восток — являются обширной равниной. Горы не очень высоки. Бен-Невис в Шотландии — самая высокая гора (1343 м).

В Великобритании есть много рек, но они не очень длинные. Северн — самая длинная река, тогда как Темза — самая глубокая.

Горы, Атлантический океан и теплые воды Гольфстрима сказываются на климате Британских островов. В целом он умеренный круглый год.

Великобритания — одна из самых маленьких стран в мире. Ее население более 57 миллионов. Приблизительно 80 % населения является городским.

Великобритания — высокоразвитая индустриальная страна. Она известна как один из самых больших в мире производителей и экспортеров машин, электроники, тканей, самолетов и навигационного оборудования. Одна из главных отраслей промышленности страны — судостроение.

Великобритания — страна с конституционной монархией. По закону главой государства является королева. Но фактически королева правит, не управляя. Страной управляет избираемое правительство во главе с премьер-министром. Британский парламент состоит из двух палат: Палаты лордов и Палаты общин.

В Великобритании есть три главных политических партии: лейбористская, консервативная и либеральная партии.

 


Great Britain 2

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the UK) occupies most of the territory of the British Isles. It consists of four main parts: England, Scotland, Wales and Northern Ireland. London is the capital of England, Edinburgh is the capital of Scotland, Cardiff— of Wales and Belfast — of Northern Ireland. The UK is a small country with an area of some 244,100 square kilometres. It occupies only 0.2 per cent of the world's land surface. It is washed by the Atlantic Ocean in the north-west, north and south-west and separated from Europe by the North Sea in the east and by the English Channel in the south. The Strait of Dover or Pas de Calais is the narrowest part of the Channel. The North Sea and the English Channel are often called "the narrow seas"; they are not deep but are frequently rough.

In the west the Irish Sea and the North Channel separate the UK from Ireland. The seas around Britain provide exceptionally good fishing grounds. The country has many bays favourable for shipping. In their shelter are Britain's main ports such as London, Liverpool, Glasgow, Hull and others.

One will not find very high mountains or large plains in Great Britain. Everything occupies very little place. Nature, it seems, has carefully adapted things to the size of the island itself. The highest mountain is Ben Nevis in Scotland, 4,406 feet high. The longest river is the Severn in England.

The population of the United Kingdom is over 57 million people. Foreigners often call British people "English", but the Scots, the Irish and the Welsh do not consider themselves to be English. The English are Anglo-Saxon in origin, but the Welsh, the Scots and the Irish are Celts, descendants of the ancient people, who crossed over from Europe centuries before the Norman Invasion. It was this people, whom the Germanic Angles and Saxons conquered in the 5th and 6th centuries AD. These Germanic conquerors gave England its name — "Angle" land. They were conquered in their turn by the Norman French, when William the Conqueror of Normandy landed near Hastings in 1066. It was from the union of Norman conquerors and the defeated Anglo-Saxons that the English people and the English language were born.

The official language of the United Kingdom is English. But in western Scotland some people still speak Gaelic and in northern and central parts of Wales people often speak Welsh.

The UK is a highly developed industrial country. It is known as one of the worlds largest producers and exporters of machinery, electronics» textile» aircraft, and navigation equipment. One of the chief industries of the country is shipbuilding.

The UK is a constitutional monarchy. In law, Head of the State is Queen. In practice, the country is ruled by the elected government with the Prime Minister at the head. The British Parliament consists of two chambers: the House of Lords and the House of Commons.

There are three main political parties in Great Britain: the Labour, the Conservative and the Liberal parties.

The flag of the United Kingdom, known as the Union Jack, is made up of three crosses. The big red cross is the cross of Saint George, the patron saint of England. The white cross is the cross of Saint Andrew, the patron saint of Scotland. The red diagonal cross is the cross of Saint Patrick, the patron saint of Ireland.

 

Великобритания 2

Объединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (Объединенное Королевство) занимает основную часть территории Британских островов. Оно состоит из четырех частей: Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Лондон — столица Англии, Эдинбург — Шотландии, Кардифф —- Уэльса, а Белфаст — Северной Ирландии. Объединенное Королевство — маленькая страна площадью около 244 100 квадратных километров. Она занимает всего 0,2 % поверхности земли. Страна омывается Атлантическим океаном на северо-западе, севере и юго-западе и отделена от Европы Северным морем на востоке и проливом Ла-Манш на юге. Дуврский пролив, или Па-де-Кале, является самой узкой частью Ла-Манша. Северное море и Ла-Манш часто называют «внутренними морями»; они не глубокие, но там часто бывают бури.

На западе Ирландское море и Северный пролив отделяют Объединенное Королевство от Ирландии. Моря вокруг Британии создают исключительные условия для рыбного промысла. В стране много заливов, которые подходят для судоходства. В таких бухтах находятся основные порты Великобритании — Лондон, Ливерпуль, Глазго, Гулль (Халл) и другие.

Высоких гор или обширных равнин в Великобритании нет. Все занимает очень мало места. Кажется, природа предусмотрительно подогнала все под размер острова. Самая высокая гора — Бен-Невис в Шотландии — высотой 4406 футов. Самая длинная река — Северн в Англии.

Население Объединенного Королевства — около 57 миллионов человек. Иностранцы часто называют британцев «англичанами», но шотландцы, ирландцы и валлийцы не считают себя англичанами. Англичане происходят от англосаксов, а валлийцы, шотландцы и ирландцы — кельты, потомки людей, которые переправились из Европы за несколько веков до Нормандского вторжения. Именно этот народ германские англы и саксы завоевывали в V и VI вв. н. э. Германские завоеватели и дали название Англии, т. е. земле «англов». Они, в свою очередь, были завоеваны нормандцами, когда Вильгельм-Завоеватель Нормандский высадился около Гастингса в 1066 г. При объединении нормандских завоевателей и побежденных англосаксов зародились английский народ и английский язык.

Официальным языком Объединенного Королевства является английский. Но в Западной Шотландии многие и сегодня говорят на галльском наречии, а в северной и центральной частях Уэльса говорят на валлийском языке.

Объединенное Королевство — страна с высокоразвитой промышленностью. Она известна как один из самых крупных в мире поставщиков и экспортеров машинного оборудования, электроники, текстиля, самолетов и навигационного оборудования. Одной из основных отраслей промышленности страны является кораблестроение.

Объединенное Королевство — страна с конституционной монархией. По закону главой государства является королева. Фактически страной правит правительство, которое избирается во главе с премьер-министром. Британский парламент состоит из двух палат: Палаты лордов и Палаты общин.

В Великобритании существуют три основных политических партии: лейбористская, консервативная и либеральная.

Флаг Объединенного Королевства (Юнион Джек) состоит из трех крестов. Большой красный крест — крест святого Георгия, покровителя Англии. Белый крест —- крест святого Андрея, покровителя Шотландии. Красный крест по диагонали — крест святого Патрика, покровителя Ирландии.

London 1

London is the capital of Great Britain or the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. It is an old city, its history counts more than two thousand years. London is both the capital oi the country and a huge port. London is situated upon both banks of the Thames, about forty miles from the mouth and is divided into two parts by the river: north and south. There are 17 bridges that cross the river. The population of London is more than 9 million people.

The history of London goes back to Roman times. Due to favourable geographical position, soon after the Roman conquest, a small town became an important trade centre. Actually, London can be divided into several parts: the City or Downtown of London, Westminster, the West End and the East End. The City is the oldest part of London with narrow streets and pavements. There are many offices, companies and banks in this part of London. The City of London is the financial centre of the United Kingdom. Only a few thousand people live there, but in the day-time it is full of people: as about half a million people come to work there. The biggest Banks and offices are concentrated in the City. The West End is the centre of London. It is full of richest hotels, largest supermarkets, best cinemas and concerthalls. There are a lot of beautiful houses and gardens. Only well-to-do people can live there.

Another important district of London is Westminster, where most of Government buildings are situated. Westminster Palace is the seat of the British Parliament. Westminster Palace was founded in 1050. It is situated in the centre of London. Many great Englishmen were buried in the Abbey: Newton, Darwin and others.
The Towers of the Houses of Parliament stand high above the city. On the highest tower there is the largest clock in the country which is known to the whole world as Big Ben. One can hear Big Ben strike every quarter of an hour. The clock «Big Ben» came into service in 1859. Big Ben is the biggest clock bell in Britain. The official London residence of the Queen is Buckingham Palace. It was built in the 18th century.

There are many nice squares in London. Trafalgar Square is one of them and it is in the centre of the West End. One can see a statue of Lord Nelson in the middle of this square. There are many museums, libraries and galleries in London. The Tate Gallery is one of the well-known galleries in London. Henry Tate was a sugar manufacturer. He was fond of paintings and collected many pictures. The British Museum is a very interesting place in London. It was founded in 1753. The library of this museum has lots of books.

The East End of London is the industrial area and the place where the working people live. There are many factories, workshops and docks there. The East End, lying eastwards from the City is very large and crowded. There are many cars and buses in London. There is the Tube (an underground) in London too. The underground, constructed in London, was the first underground in the World.

Лондон 1

Лондон является столицей Великобритании или Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Он является старым городом, его история насчитывает более двух тысяч лет. Лондон является и столицей страны и огромным портом. Лондон расположен на обоих берегах реки Темзы, приблизительно в сорока милях от устья и разделен рекой на две части: северную и южную. Реку пересекают семнадцать мостов. Население Лондона превышает 9 миллионов человек.

История Лондона восходит к римским временам. Из-за благоприятного географического положения, вскоре после завоевания римлянами, маленький город стал важным торговым центром. Фактически Лондон может быть разделен на несколько частей: Сити, или деловой центр Лондона, Вестминстер, Вест-Энд и Ист-Энд. Сити, с узкими улицами и тротуарами, является самой старой частью Лондона. В этой части Лондона находится много офисов, компаний и банков. Лондонский Сити является финансовым центром Великобритании. Там проживает только несколько тысяч людей, но днем здесь полно людей: так как приблизительно полмиллиона людей приезжает сюда на работу. Самые крупные банки и офисы находятся в Сити. Вест-Энд является центром Лондона. Он полон самыми богатыми гостиницами, самыми большими супермаркетами, лучшими кинотеатрами и концертными залами. Здесь расположено много красивых зданий и садов. Только зажиточные люди могут жить там.

Другой важный район Лондона — Вестминстер, где расположено большинство правительственных зданий. Вестминстерский дворец — место заседания Британского парламента. Вестминстерский дворец был основан в 1050 году. Он расположен в центре Лондона. Многие великие англичане были похоронены в этом Аббатстве: Ньютон, Дарвин и другие. Башни зданий парламента возвышаются над городом. На самой высокой башне имеются самые большие часы в стране, которые известны всему миру как Биг Бен (Большой Бен). Бой часов Биг Бен можно слышать каждые четверть часа. Часы Биг Бен начали свою службу в 1859 году. Биг Бен является самыми большими часами с колоколом в Англии. Официальная лондонская резиденция королевы находится в Букингемском дворце. Он был построен в 18-м столетии.

В Лондоне расположено много прекрасных площадей. Трафальгарская площадь — одна из них, она расположена в центре Вэст-Энда. В центре этой площади можно увидеть статую лорда Нельсона. В Лондоне есть много музеев, библиотек и галерей. Тейтская галерея — одна из хорошо известных галерей Лондона. Генри Тейт был производителем сахара. Он очень любил картины и собрал много картин. Британский музей является очень интересным местом в Лондоне. Он был основан в 1753 году. Библиотека этого музея имеет большое количество книг.

Лондонский Ист-Энд является индустриальной областью и местом, где живут рабочие. Там много фабрик, цехов и доков. Ист-Энд находится в восточном направлении от Сити, очень большой и перенаселенный. В Лондоне много автомобилей и автобусов. В Лондоне есть метрополитен, который называется «труба». Метрополитен, построенный в Лондоне, был первым метрополитеном в мире.

 

My Favourite Film 1

Last Tuesday I saw the film "Romeo and Juliet" by Shakespeare. The starring was perfect. Romeo was played by Leonardo DiCaprio.

And I'll try to tell you about this film. In the town of Verona there were two rich families, the Capulets and the Montagues. There was an old quarrel between those two families. One day Capulet made a great supper. At that supper Romeo saw Juliet and fell in love with her at ones.

Juliet had the same feelings. Romeo asked Juliet to marry him. She agreed, but nobody knew about their plan. The next day Romeo and Juliet came to friar and he married them.

Some days passed and Juliet's father told her that she was to marry a young man whose name was Paris. Juliet didn't know what to do. But the friar helped her. He gave her medicine and told her to go home and be ready to marry Paris. But when she drinks that medicine she will sleep for forty — two hours.

Juliet did as the friar told her. Juliet's parents thought that she was dead and put her into the family tomb. When Romeo heard that Juliet was dead he bought some poison and went to the tomb of the Capulets. Paris was there and Romeo killed him.

Then Romeo kissed Juliet on the lips and drank his poison. At this moment Juliet woke up and saw that the young man was dead. Juliet took a dagger that was on the floor and killed herself.

Мой любимый фильм 1

В прошлый вторник я смотрела фильм "Ромео и Джульетта" по Шекспиру. Игра актеров была отличной, Ромео сыграл Леонардо ДиКаприо.

Я попытаюсь рассказать об этом фильме. В городе Верона были две богатые семьи, Капулетти и Монтекки. Те две семьи были в давней ссоре. Однажды Капулетти организовал большой ужин. На этом ужине Ромео увидел Джульетту и сразу же влюбился в нее.

У Джульетты были такие же чувства. Ромео предложил Джульетте выйти за него замуж. Она согласилась, но никто не знал об их плане. На следующий день Ромео и Джульетта пришли к монаху, и он их поженил.

Прошло несколько дней, и отец Джульетты сказал, что ей нужно выйти замуж за молодого человека по имени Парис. Джульетта не знала, что делать. Но монах помог ей. Он дал ей снадобье и сказал идти домой и дать согласие выйти замуж за Париса. Но когда она выпьет снадобье, она будет спать 42 часа.

Джульетта сделала, как сказал монах. Родители Джульетты подумали, что она мертва, и положили ее в фамильный склеп. Когда Ромео узнал, что Джульетта мертва, он купил яд и пошел к склепу Капулетти. Парис был там, и Ромео убил его.

Потом Ромео поцеловал Джульетту в губы и выпил яд. В этот момент Джульетта очнулась и увидела, что молодой человек мертв. Джульетта взяла кинжал, который лежал на полу, и убила себя.

 

My Favourite Film 2

Among different types of films (that is comedy, romantic drama, western, adventure film, police drama or detective film, psychological thriller, horror film, historical film) best of all I like comedy and romantic drama, because such films are very cheerful and full of life. I don't like horror films and I find them quite disgusting.

Sometimes I may watch a police drama or a historical film, but I'm not very keen on these types of films. Now let me tell you about one of my favourite films "Gone with the wind" by the novel by Margaret Mitchell.

Unfortunately, I don't remember the name of its producer, but I like the acting. Scarlett O'Hara — there is no more lively character, which makes the reader and the spectator palpitate (in the film this role was played by Vivian Lee). Maybe the words from the Irish song are about Scarlett: "if the Irish eyes are laughing, oh, they' re stealing your heart".

Scarlett goes through many trials and troubles, but her sharp and strong mind, her strong will help her to survive. And not only to survive, but to render and to develop moral values in this cruel world. Ratt was telling her in vain that they were both scoundrels. He is cynical by conviction, she is under the pressure of circumstances.

Scarlett is a symbol of wonderful America, the child, who was crippled with greed, but didn't lose inner beauty. Even her name, which was found at the last moment >n the publishing house contained the ideal and vice, innocence and regeneration. In English it sounds like Scarlett flower and illness (scarlet fever).
Much in common, though their characters and fates are different, has Scarlett with the character of another film Jane Eyre.

They are too different, but at the same time too similar. Scarlett is very beautiful, flighty and noisy. Jane isn't beautiful. She is modest and peaceful. But they are both strong in the difficult minutes of the life. Skarlett and Jane for the sake of love can pass through all the difficulties. They are faithful to their men.

And I like it, that they, thank to their mind and abilities reached a lot in life. And eventually people get to appreciate both of them.

 

Мой любимый фильм 2

Среди разнообразия фильмов (комедия, романтическая драма, вестерн, приключенческий фильм, полицейская драма или детективные фильмы, психологический триллер, фильм ужасов, исторический фильм) больше всего я люблю комедии и романтические драмы, потому что такие фильмы веселые и оптимистичные. Я не люблю фильмы ужасов и нахожу их достаточно отталкивающими.

Иногда я могу посмотреть полицейскую драму или историческое кино, но мне не очень нравятся такие фильмы. А сейчас я хочу рассказать об одном из моих любимых фильмов — "Унесенные ветром" по роману Маргарет Митчелл.

Мне нравится игра актеров, но к сожалению, я не помню имени режиссера. Скарлетт О'Хара — нет более живого характера, который бы заставлял читателя и зрителя трепетать (в фильме эта роль была сыграна Вивьен Ли). Наверное, слова этой ирландской песни — о Скарлетт: "...если ирландские глаза улыбаются, о, они овладевают вашим сердцем".

На Скарлетт обрушивается столько испытаний и бед, но выжить ей помогают сильный и острый ум, страстная жажда жизни. И не только выжить, но и пронести и развить моральные ценности в этом жестоком мире. Напрасно Ретт говорил ей, что они оба негодяи. Он — циник по убеждению, она — под давлением обстоятельств.

Скарлетт — символ прекрасной Америки, дитя, искалеченное жадностью, но не потерявшее внутренней красоты. Даже имя ее, найденное в последний момент прямо в издательстве, соединило в себе идеал и порок, чистоту и перерождение. В английском языке оно звучит как алый цветок и болезнь (скарлатина). Много общего, хотя их характеры и судьбы разные, есть у Скарлетт с героиней другого фильма — Джен Эйр.

Они такие разные, но в то же время такие похожие. Скарлетт очень красивая, капризная и шумная. Джен некрасивая. Она скромная и мирная. Но они обе сильные в трудные минуты своей жизни. Скарлетт и Джен радилюбви переживают все трудности. Они преданы своим мужчинам.

И мне нравится, что благодаря уму и способностям они достигли многого в жизни. И в конце концов, люди начали ценить их обеих.

 

My Family 1

We are a family of four: my father, my mother, my younger brother and I.

My name is Olga. I am seventeen. I am a school leaver. My younger brother is ten. He is a pupil of the fifth form.

Our family lives in Moscow. We have a nice three-roomed flat. We have all modern conveniences: running hot and cold water, telephone, central heating, rubbish chute. My mother is satisfied with our flat.

My mother is about 40. We all love dearly our Mum and are always ready to help her about the house.

My younger brother helps mother to set the table and wash the dishes. Dad likes to make or repair something.

My father is an experienced engineer. He is always busy and very often he works overtime.

My mother is an economist.

My grandparents don't work now. They are on pension. My Granny is fond of gardening and my Grandpa likes to go fishing.

Our family is friendly. 1 like them very much.

Моя семья 1

В нашей семье четыре человека: папа, мама, мой младший брат и я.

Меня зовут Ольга. Мне семнадцать лет. Я — выпускница. Моему младшему брату десять. Он — ученик пятого класса.

Наша семья живет в Москве, У нас хорошая трехкомнатная квартира. У нас есть все современные удобства: горячая и холодная вода, телефон, центральное отопление, мусоропровод. Мы довольны нашей квартирой.

Моей маме 40 лет. Мы все очень любим нашу маму и всегда готовы помочь ей по дому.

Мой младший брат помогает маме накрывать на стол и мыть посуду. Папа любит мастерить или ремонтировать что-либо.

Мой отец — опытный инженер. Он всегда занят, и очень часто он работает сверхурочно.

Моя мама — экономист.

Мои дедушка и бабушка сейчас не работают. Они на пенсии. Моя бабушка увлекается садоводством, а моему дедушке нравится рыбачить.

Наша семья дружная. Я очень всех их люблю.

 

My Family 2

I am Nikita Kuznetsov. I am fifteen years old. I want to tell you a few words about my family. My family is large. I have got a mother, a father, a sister, a brother, and a grandmother. There are six of us in the family.

I think I take after my father, f m tall, fair-haired, and even-tempered.

We have got a lot of relatives. We are attached to one another and we get on very well.

First of all, some words about my parents. My mother is a teacher of History. She works in a college. She likes her profession. She is a good-looking woman with brown hair. She is forty-five but she looks much younger. She is tall and slim.

My father is a computer programmer. He is a broad-shouldered, tall man with fair hair and grey eyes. He is forty-seven. My father likes to sing and when we are at home and have some free time, I play the guitar and we sing together. My father knows all about new TV sets and likes to repair old ones. He is also handy with many things.

My parents are hard-working people. My mother keeps the house and takes care of all of us. She is very good at cooking and she is clever with her hands. She is very practical. My father and I try to help her with the housework. I wash the dishes, go shopping and tidy up our flat.

My grandmother is retired. She lives with us and helps to run the house. She is fond of knitting.

My sister Helen is twenty-four. She is married and has a family of her own. She works as an accountant for a joint stock company. Her husband is a scientist. They have got twins: a daughter and a son. They go to a nursery school.

My brother Sergey is eleven. He is a schoolboy. He wants to become a doctor but he is not sure yet.

I want to become a student. I'd like to learn foreign languages. I have many friends. They are very good and we like to spend our time together. We do everything what is interesting for a teenager — talk, dance, listen to music.

I'm happy to have nice friends and a good family. I hope that my dreams will come true.

 

Моя семья 2

Я Никита Кузнецов. Мне пятнадцать лет. Я хочу сказать вам несколько слов о моей семье. Моя семья — большая. У меня есть мать, отец, сестра, брат и бабушка. Нас шестеро в семье.

Я думаю, что я похож на своего отца. Я высокий, светловолосый и уравновешенный.

У нас есть много родственников. Мы привязаны к друг другу и очень хорошо ладим между собой.

Прежде всего, несколько слов о моих родителях. Моя мама учительница истории. Она работает в колледже. Ей нравится ее профессия. Она красивая женщина с каштановыми волосами. Ей сорок пять, но она выглядит намного моложе. Она высокая и стройная.

Мой папа — компьютерный программист. Он широкоплечий, высокий человек со светлыми волосами и серыми глазами. Ему сорок семь. Мой папа любит петь и, когда мы дома и у нас есть немного свободного времени, я играю на гитаре, и мы поем все вместе. Мой отец знает все о новых телевизорах и любит чинить старые.

Мои родители — трудолюбивые. Моя мама ведет домашнее хозяйство и заботится обо всех нас. Она очень хорошо готовит, любит заниматься рукоделием. Она очень практична. Мой отец и я пытаемся помочь ей с работой по дому. Я мою посуду, хожу по магазинам и убираю квартиру.

Моя бабушка на пенсии. Она живет с нами и помогает вести хозяйство. Она любит вязать.

Моей сестре Елене двадцать четыре. Она замужем, и у нее собственная семья. Она работает бухгалтером в акционерной компании. Ее муж — ученый. У них есть близнецы: дочь и сын. Они ходят в детский сад.

Моему брату Сергею одиннадцать. Он школьник. Он хочет стать доктором, но еще не уверен в этом.

Я хочу стать студентом. Я хотел бы изучать иностранные языки. У меня есть много друзей. Они очень хорошие, и нам нравится проводить время вместе. Мы делаем все, что интересно для подростка — разговариваем, танцуем, слушаем музыку.

Я счастлив иметь хороших друзей и хорошую семью. Я надеюсь, что мои мечты осуществятся.

Environmental Protection

Our planet Earth is only a tiny part of the universe, but nowadays it's the only place where we can live.

People always polluted their surroundings. But until now pollution was not such a serious problem. People lived in rural areas and did not produce such amount of polluting agents that would cause a dangerous situation in global scale.

With the development of overcrowded industrial highly developed cities, which put huge amounts of pollutants into surrounds, the problem has become more and more dangerous. Today our planet is in serious danger. Acid rains, global warming, air and water pollution, and overpopulation are the problems that threaten human lives on the Earth.

In order to understand how air pollution affects our body, we must understand exactly what this pollution is. The pollutants that harm our respiratory system are known as particulates. Particulates are the small solid particles that you can see through rays of sunlight. They are products of incomplete combustion in engines, for example: internal-combustion engines, road dust and wood smoke.

Billions of tons of coal and oil are consumed around the world every year. When these fuels are burnt, they produce smoke and other by-products, which is emitted into the atmosphere. Although wind and rain occasionally wash away the smoke, given off by power plants and automobiles, but it is not enough.. These chemical compounds undergo a series of chemical reactions in the presence of sunlight; as a result we have smog, mixture of fog and smoke. While such pollutants as particulates we can see, other harmful ones are not visible. Among the most dangerous to bur health are carbon monoxide, nitrogen oxides, sulfur dioxide and ozone or active oxygen.

If you have ever been in an enclosed parking garage or a tunnel and felt dizzy or lightheaded, then you have felt the effect of carbon monoxide (CO). This odourless, colourless, but poisonous gas is produced by the incomplete burning of fossil fuels, like gasoline or diesel fuel.

Factories emit tons of harmful chemicals. These emissions have disastrous consequences for our planet. They are the main reason for the greenhouse effect and acid rains.

Our forests are disappearing because they are cut down or burnt. If this trend continues, one day we won't have enough oxygen to breathe, we won't see a beautiful green forest at all.

The seas are in danger. They are filled with poison: industrial and nuclear wastes, chemical fertilizers and pesticides. If nothing is done about it, one day nothing will be able to live in our seas.

Every ten minutes one kind of animal, plant or insect dies out forever. If nothing is done about it, one million species that are alive today may soon become extinct.

And even greater threats are nuclear power stations. We all know how tragic the consequences of the Chernobyl disaster are.

Fortunately, it's not too late to solve these problems. We have the time, the money and even the technology to make our planet a better, cleaner and safer place. We can plant trees and create parks for endangered animals.

We can recycle our wastes; persuade enterprises to stop polluting activities, because it is apparent that our careless use of fossil fuels and chemicals is destroying this planet. And it is now more than ever apparent that at the same time we are destroying our bodies and our future.

Защита окружающей среды

Наша планета Земля является только крошечной частью Вселенной, но в настоящее время — это единственное место, где мы можем жить.

Люди всегда загрязняли все вокруг. Но до сих пор загрязнение не было такой серьезной проблемой. Люди жили в сельских районах и не производили такого количества загрязняющих компонентов, которые могли вызвать опасную ситуацию в глобальном масштабе.

С развитием перенаселенных индустриальных высокоразвитых городов, которые выбрасывают огромные количества загрязняющих веществ в окружающую среду, проблема стала все более и более серьезной. Сегодня наша планета находится в серьезной опасности. Кислотные дожди, глобальное потепление, загрязнение воздуха и воды, перенаселенность — проблемы, которые угрожают человеческой жизни на Земле.

Чтобы понять, как загрязнение атмосферы воздействует на наш организм, мы должны точно знать, каково это загрязнение. Загрязняющие вещества, которые вредят нашей дыхательной системе называются макрочастицами. Макрочастицы — это мелкие твердые частицы, которые мы видим на солнечном свету. Это производные неполного сгорания топлива в двигателях, например двигателе внутреннего сгорания, дорожная пыль и дым от сгорания древесины.

Миллиарды тонн угля и нефти сжигаются во всем мире каждый год. Когда это топливо сгорает, оно выбрасывает дым и другие побочные продукты в окружающую среду. Хотя ветер и дождь иногда смывают дым, выделенный силовыми установками и автомобилями, этого не достаточно. Эти химические элементы под воздействием солнечного света подвергаются серии химических реакций, и как результат мы имеем смог, смесь тумана и дыма. В то время как такие загрязняющие вещества, как макрочастицы, мы можем видеть, другие вредные для нашего здоровья вещества остаются невидимыми. Среди наиболее опасных для нашего здоровья находится угарный газ, окислы азота, сернистый газ и озон, или активный кислород.

Если вы когда-либо были в закрытом гараже или туннеле и чувствовали головокружение или упадок сил, тогда вы чувствовали результат воздействия угарного газа (СО). Этот бесцветный, но ядовитый газ без запаха получается от неполного сгорания органического топлива, подобно бензину или дизельному топливу.

Фабрики выбрасывают тонны вредоносных химикатов. Эти выбросы имеют гибельные последствия для нашей планеты. Они являются главной причиной парникового эффекта и кислотных дождей.

Из-за вырубки или пожаров исчезают наши леса. Если эта тенденция продолжится, то однажды у нас не будет достаточного количества кислорода, чтобы дышать, мы вообще никогда не увидим красивый зеленый лес.

Моря также находятся в опасности. Они заполнены ядом: промышленными отходами, отходами ядерной промышленности, химическими удобрениями и пестицидами. Если мы ничего не сделаем, то однажды в наших морях некому будет жить.

Каждые десять минут на нашей планете вымирает один вид животных, растений или насекомых. Если мы ничего не сделаем, то десять миллионов видов живых организмов, живущих сейчас, в скором времени исчезнут.

Еще большая угроза — атомные электростанции. Всем нам известны трагические последствия чернобыльской катастрофы.

К счастью, ещПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.021 с.)