ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ, ЙОГО ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ 

При написанні контрольної роботи необхідно, насамперед, визначити місце Міністерства юстиції України у системі правоохоронних органів і на цій основі визначити його відмінності від органів прокуратури, органів внутрішніх справ та інших органів.

Розглядаючи діяльність Міністерства юстиції слід звернути увагу на його:

- завдання, права і повноваження, порядок призначення і звільнення з посади міністра юстиції, його повноваження; як під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, а також з відповідними органами інших держав;

- на взаємовідносини з судами загальної юрисдикції, державної судової адміністрацією, адвокатурою.

Необхідно мати на увазі, що в систему Міністерства юстиції України входять органи нотаріату, державної виконавчої служби, реєстрації актів громадського стану та інші, діяльність яких підлягає стислому аналізу.

Рекомендується накреслити схему органів та установ юстиції.

 

Список рекомендованої літератури та перелік нормативних актів:

1. Конституція України.

2. Закон України «Про Нотаріат» від 02.09.1993 р. Зміни та доповнення від 01.10.2008 р.

3. Закон України «Про звернення громадян» від 16.10.1996 р.

4. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р.

5. Кодекс адміністративного судочинства.

6. Цивільний кодекс України

7. Сімейний кодекс України.

8. Постанова Кабінету Міністрів України № 1689 від 14.11.2006 р. Положення «Про Міністерство юстиції України».

9. Постанова Кабінету Міністрів України № 1689 від 08.12.2006 р. Положення «Про Вищу кваліфікаційну комісію України».

10. Наказ Міністерства юстиції України №47/5 від 14.02.2007р. Про затвердження Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України В АРК, областях, міст Київа і Севастополя.

11. Наказ Міністерства юстиції України №3290/5 від 24.12.2010р. Про затвердження Концепції реформування органів нотаріату в Україні.

12. Наказ Міністерства юстиції України № 87/5 від 01.12.2006 р. Положення «Про кваліфікаційну комісію нотаріату».

13. Наказ Міністерства юстиції України № 1107/5 від 22.06.2010 р. Положення «Про порядок видачі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю».

14. Наказ Міністерства юстиції України № 1168/5 від 10.07.2008 р. «Порядок проведення кваліфікаційного іспиту для осіб, які пройшли стажування у державній нотаріальній конторі або приватного нотаріусу».

15. Наказ Міністерства юстиції України № 2151/5 від 12.12.2008 р. Положення «Про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності».

16. Наказ Міністерства юстиції України №3256/5 від 22.12.2010 р. Про затвердження Порядка підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних архівів, помічників нотаріусів».

17. Фурса С.Я. «Нотаріат України» К.2002 р.

18. Маляренко В.Г. «Судові та правоохоронні органи України» К. 2007 р.

19. Васильев А.С. «Судебные и правоохранительные органы Украины» учебное пособие.-Х.2003.

20. «Судебные и правоохранительные органы Украины» Учебное пособие под редакцией А.С.Васильева и Е.Л. Стрельцова. Издание пятое. - Харьков, «Одиссей»,2006.-304

21. «Організація судових та правоохоронних органів» Підручник за редакцією д.ю.н. професора Марочкіна. - Харків., «Одіссей»,2007.

 

ВАРІАНТ 4

ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

При виконанні контрольної роботи необхідно засвоїти, що органи внутрішніх справ мають велику і складну компетенцію, при виконанні своїх функцій вони вступають в управлінські відносини (внутрішні та зовнішні) з різними державними органами, громадськими об'єднаннями і окремими громадянами.

Розглядаючи питання діяльності ОВС необхідно визначити їх:

- завдання, функції, систему і структуру. Крім того, основні завдання і права Міністерства внутрішніх справ як головного органа у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, ведення боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки та ін.;

- порядок призначення і повноваження Міністра внутрішніх справ. При розгляді діяльності міліції як складової частини ОВС потрібно засвоїти її завдання, принципи діяльності, структуру, права і обов’язки, кадрове забезпечення, порядок проходження служби особовим складом міліції, а також особовим складом органів досудового слідства.

Рекомендується накреслити схему міністерства внутрішніх справ.

 

Список рекомендованої літератури та перелік нормативних актів:

1. Конституція України

2. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 р.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

4. 3акон України «Про внутрішні війська МВС України» від 31.10.95 р. // Держава і право., – 1995., – №221.

5. 3акон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 23.12.93 р. // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 11.

6. 3акон України «Про оперативно-розшукову діяльність» // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 22.

7. Закон України «Про державну таємницю» // Відомості Верховної Ради України. 1994. №16.

8. 3акон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» // Відомості Верховної Ради України. 1993. №35.

9. Закон України « Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ» від 22.02.2006 р. // Офіційний вісник України., – 2006., – №12.

10. Постанова Кабінету Міністрів України № 1383 від 04.10.2006 р. Положення «Про Міністерство внутрішніх справ України»

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 1991 р. Про затвердження Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом МВС України.

12. Наказ МВС України № 160 від 31.03.2008 р. «Про організацію діяльності органів досудового слідства України»

13. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ., – К., 1999.

14. Бандурка А.М. Судебные и правоохранительные органы Украины. Харьков.1999 г.

15. Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України. Х. 1999.

16. Маляренко В.Г. Судові та правоохоронні органи України. К. 2006 р.

17. Горелов М. «Правовий статус слідчих підрозділів ОВС» /Право України.-2005., 310.,- с 67-70

18. Васильев А.С. «Судебные и правоохранительные органы Украины» учебное пособие.-Х.2003.

19. «Судебные и правоохранительные органы Украины» Учебное пособие под редакцией А.С.Васильева и Е.Л. Стрельцова. Издание пятое. – Харьков, «Одиссей»,2006.-304

20. «Організація судових та правоохоронних органів» Підручник за редакцією д.ю.н. професора Марочкіна. - Харків., «Одіссей»,2007.

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ (4 год.)

МОДУЛЬ 1

Тема № 1. Предмет, основні поняття й джерела курсу «Судові та правоохоронні органи України».

Семінарське заняття №1

Навчальні питання:

1.Поняття правоохоронної діяльності.

2.Поняття, система й загальна характеристика правоохоронних органів України.

3.Предмет і система дисципліни «Судові та правоохоронні органи України».

3.Взаємозв’язок дисципліни, «Судові та правоохоронні органи України» з іншими юридичними дисциплінами.

4.Основні джерела курсу «Судові та правоохоронні органи України».

5.Взаємовідносини судових та правоохоронних органів з органами державної влади та управління.

 

Теми рефератів:

1.Суб’єкти правоохоронної діяльності.

2.Функції правоохоронної діяльності.

3.Напрями правоохоронної діяльності.

Питання для самостійної роботи студентів:

1.Специфічні ознаки правоохоронної діяльності.

2.З якою метою здійснюється правоохоронна діяльність?

3.Які органи вважаються правоохоронними?

4.Що є предметом дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»?

5.Основні завдання судових та правоохоронних органів?

6.Охарактеризуйте складові джерел дисципліни «Судові та правоохоронні органи України».

Список рекомендованої літератури та перелік нормативних актів:

1. Конституція України

2. Закон України «Про Судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р.

3. Закон України «Про Конституційний суд України» від 16.10.1996 р.

4. Закон України «Про Прокуратуру» від 05.11.1991 р.

5. Закон України «Про Міліцію» від 20.12.1990 р.

6. Закон України «Про державну податкову службу України» від 04.12.1990 р.

7. Закон України «Про Адвокатуру» від 19.12.1992 р.

8. Закон України «Про Нотаріат України» від 02.09.1993 р.

9. Закон України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів» від 23.12.1993 р

10. Постанова Кабінету Міністрів України № 1383 від 04.10.2006 р. «Про Міністерство внутрішніх справ України»

11. Постанова Кабінету Міністрів України № 1577 від 14.11.2006 р. Положення «Про Міністерство юстиції України»

12. Маляренко В.Г. Судові та правоохоронні органи України. К. 2007

13. Юзіков Н.С. Судові та правоохоронні органи України. К. 2006

14. Маляренко В.Г. «Судові та правоохоронні органи України»

15. Горелов М. «Правовий статус слідчих підрозділів ОВС» /Право України.-2005., 310.,- с 67-70

16. Васильев А.С. «Судебные и правоохранительные органы Украины» учебное пособие.-Х.2003.

17. «Судебные и правоохранительные органы Украины» Учебное пособие под редакцией А.С.Васильева и Е.Л. Стрельцова. Издание пятое. - Харьков, «Одиссей»,2006.-304

18. «Організація судових та правоохоронних органів»Підручник за редакцією д.ю.н. професора Марочкіна. - Харків., «Одіссей»,2007.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.006 с.)