Тема № 13. Нотаріат України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 13. Нотаріат України.Навчальні питання:

1.Поняття нотаріату. Нотаріус, його права та обов’язки.

2.Державне регулювання нотаріальної діяльності.

3.Гарантії нотаріальної діяльності.

4.Організація та діяльність кваліфікаційних комісій Нотаріату України.

5.Повноваження щодо вчинення нотаріальних дій нотаріусами України.

 

Список рекомендованої літератури та перелік нормативних актів:

1. Конституція України.

2.Закон України «Про Нотаріат» від 02.09.1993 р. Зміни та доповнення від 01.10.2008 р.

3.Закон України «Про звернення громадян» від 16.10.1996 р.

4.Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р.

5.Кодекс адміністративного судочинства.

6.Цивільний кодекс України

7.Сімейний кодекс України.

8.Постанова Кабінету Міністрів України № 1577 від 14.11.2006 р. Положення «Про Міністерство юстиції України».

9.Постанова Кабінету Міністрів України № 1689 від 08.12.2006 р. Положення «Про Вищу кваліфікаційну комісію України».

10.Наказ Міністерства юстиції України №47/5 від 14.02.2007р. Про затвердження Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України В АРК, областях, міст Києва і Севастополя.

11.Наказ Міністерства юстиції України № 87/5 від 01.12.2006 р. Положення «Про кваліфікаційну комісію нотаріату».

12.Наказ Міністерства юстиції України № 1107/5 від 22.06.2009 р. Положення «Про порядок видачі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю».

13.Наказ Міністерства юстиції України № 1168/5 від 10.07.2008 р. «Порядок проведення кваліфікаційного іспиту для осіб, які пройшли стажування у державній нотаріальній конторі або приватного нотаріусу».

14..Наказ Міністерства юстиції України № 2151/5 від 12.12.2008 р. Положення «Про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності».

15.Наказ Міністерства юстиції України № 976/7 від 06.10.2010р .Про затвердження Складу Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України.

16.Наказ Міністерства юстиції України №3256/5 від22.12.2010р. Про затвердження порядку підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, архівів, помічників приватних нотаріусів.

17.Наказ Міністерства юстиції України №3290/5 від 24.12.2010р. Про затвердження Концепції реформування органів нотаріату в Україні.

18.Наказ Міністерства юстиції України №2513/5 від 21.12.2009 р. Про затвердження Примірної номенклатури справ державного нотаріального архіву.

19.Наказ Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004 р. Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України.

20.Фурса С.Я. «Нотаріат України» К.2002 р.

21.Маляренко В.Г. «Судові та правоохоронні органи України» К. 2007 р.

22.Васильев А.С. «Судебные и правоохранительные органы Украины» учебное пособие.-Х.2003.

23.«Судебные и правоохранительные органы Украины» Учебное пособие под редакцией А.С.Васильева и Е.Л. Стрельцова. Издание пятое. Харьков, «Одиссей»,2006.-304

24.«Організація судових та правоохоронних органів» Підручник за редакцією д.ю.н. професора Марочкіна. - Харків., «Одіссей»,2007.

25.Наказ Міністерства юстиції України №3253/5 від 22.12.2010 р. Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства.

26.Наказ Міністерства юстиції України №870/5 від 18.05.2009 р. Про затвердження Положення про державний нотаріальний архів.

 

Тема № 14. Адвокатура України

Навчальні питання:

1. Поняття адвокатури. Організаційні форми діяльності адвокатури.

2. Види адвокатської діяльності.

3. Принципи діяльності адвокатури.

4. Професійні права та обов’язки адвоката.

5. Гарантії адвокатської діяльності.

6. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури.

 

Список рекомендованої літератури та перелік нормативних актів:

1. Конституція України, Р. 2.

2. Закон України «Про адвокатуру» від 19.12.1992 р.

3. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010р.

4. Кримінально процесуальний кодекс.

5. Цивільно-процесуальний кодекс України.

6. Кодекс України «Про адміністративні правопорушення».

7. Кодекс Адміністративного судочинства.

8. Бандурка А.М. Судебные и правоохранительные органы Украины. Харьков.1999 г.

9. Святоцкій А.Д. Адвокатура: історія і сучасність. К. 1997

10. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі. К. 2002

11. Маляренко В.Г. Судові та правоохоронні органи України. К. 2007 р.

12. Горелов М. «Правовий статус слідчих підрозділів ОВС» /Право України.-2005., 310.,- с 67-70

13. Васильев А.С. «Судебные и правоохранительные органы Украины» учебное пособие.-Х.2003.

14. «Судебные и правоохранительные органы Украины » Учебное пособие под редакцией А.С.Васильева и Е.Л. Стрельцова. Издание пятое. - Харьков, «Одиссей»,2006.-304

15. «Організація судових та правоохоронних органів» Підручник за редакцією д.ю.н. професора Марочкіна. - Харків., «Одіссей»,2007.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИВЧЕННЮ КУРСУ

 

Судові та правоохоронні органи в Україні займають особливе місце в системі органів держави. Вони пов'язані з вищими та місцевими органами державної влади, вищими органами державного управління, а також з органами місцевого самоврядування.

В учбовому курсі «Судові та правоохоронні органи України» вивчаються: завдання, компетенція, устрій судів, прокуратури, органів Міністерства внутрішніх справ, слідчих апаратів, а також органів Міністерства юстиції, адвокатури, нотаріальних установ та окремих громадських організацій.

Основною формою підготовки студентів по даному курсу є самостійна робота у міжсесійний період. Курс вивчається протягом одного семестру. Студенти повинні прослухати установчі та оглядові лекції, підготуватися та прийняти участь у семінарських заняттях, виконати контрольну роботу. Після вивчення курсу складається іспит.

Значну допомогу студентам у самостійній роботі нададуть програма курсу і ці методичні вказівки, в яких містяться перелік питань для вивчення, список літератури, що включає нормативні джерела та додаткову літературу, і завдання для виконання контрольних робіт. Завдання передбачають письмове написання роботи за одним із 4-х варіантів. Студенти, прізвища яких починаються на літери від «А» до «Ж» включно, виконують роботу за першим варіантом: від «З» до «О» - за другим варіантом; від «П» до «X» - за третім варіантом; від «Ц» до «Я» - за четвертим варіантом. Роботи, виконані з порушенням вказаного порядку, рецензуватися не будуть.

Виконання контрольної роботи передбачає ретельне вивчення указаних нормативних актів та поточного законодавства, а також рекомендацій по написанню, викладених у кожному варіанті.

У кінці роботи необхідно навести список використаного нормативного матеріалу та літератури, вказати дату виконання роботи та підписати її.

ВАРІАНТ 1

СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

При виконанні контрольної роботи насамперед необхідно засвоїти що: державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Судова влада є самостійною, незалежною сферою публічної влади й становить сукупність повноважень із здійснення правосуддя. Судову систему України становить сукупність судів держави, основаних на єдиних засадах організації і діяльності, що здійснюють судову владу. Судова система України складається із судів загальної юрисдикції та Конституційного суду України. Конституційний суд є єдиним органом Конституційної юрисдикції. Суди загальної юрисдикції складають єдину систему судів.

Система судів загальної юрисдикції це сукупність судів України, об’єднаних між собою єдністю цілей, завдань, принципів організації і діяльності й очолюваних одним загальним для усіх Верховним судом України.

Необхідно указати в роботі: систему судів, порядок утворення і ліквідацію судів, види і склад місцевих, апеляційних, Вищих спеціалізованих судів, а також склад Верховного суду України який є вищим судовим органом системи судів загальної юрисдикції.

Крім того: вимоги до кандидатів на посаду судді; порядок проведення добору кандидатів та порядок призначення на посаду судді вперше; проходження спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді; порядок сдачи кваліфікаційного іспиту; порядок обрання судді безстроково; статус суддів, права і обов’язки суддів; відставка суддів; статус і структура Національної школи суддів України; Вища кваліфікаційна комісія суддів України: статус, склад, повноваження; дисциплінарне провадження щодо судді; суддівське самоврядування; Державна судова адміністрація України; апарат суду.

Поняття «судова інстанція» пов’язане з характеристикою конкретної діяльності суду по здійсненню правосуддя, що позначає самостійну ступінь, через яку проходить або може проходити конкретна справа в різноманітних судах.

Судові акти, що вступили в законну силу, можуть виявитися незаконними і необґрунтованими, тому вони можуть бути перевірені в апеляційному і касаційному порядку. Суд касаційної інстанції перевіряє законність і обґрунтованість рішень, що вступили в законну силу, вироків, ухвал і постанов судів першої та апеляційної інстанцій, роблячи це в двох процесуальних формах: 1) у порядку касаційного провадження; 2) перегляду кримінальних і цивільних справ у зв’язку з ново виявленими обставинами . звернути увагу на діяльність Вищої ради юстиції України, порядок її формування, а також повноваження.

Окремо слід розглянути Конституційний Суд України: його цілі, завдання, принципи діяльності, повноваження; які вимоги до суддів, порядок їх призначення на посаду, гарантії їх діяльності, підстави припинення повноважень, порядок формування судових органів та їх повноваження.

 

Список рекомендованої літератури та перелік нормативних актів:

1. Конституція України

2. Закон України «Про Судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р.

3. Закон України «Про Конституційний суд України» від 16.10.1996 р..

4. Закон України «Про Вищу Раду юстиції» від 15.01.1998 р.

5. Закон України «Про Державну службу» від 16.12.1993 р.

6. Кримінально-процесуальний кодекс

7. Цивільно-процесуальний кодекс

8. Господарсько-процесуальний кодекс

9. Кодекс адміністративного судочинства

10. Кодекс України «Про адміністративні правопорушення»

11. Маляренко В.Г. Судові та правоохоронні органи України. К. 2007

12. Маляренко В.Г. «Судові та правоохоронні органи України»

13. Горелов М. «Правовий статус слідчих підрозділів ОВС» /Право України.-2005., 310.,- с 67-70

14. Васильев А.С. «Судебные и правоохранительные органы Украины» учебное пособие.-Х.2003.

15. «Судебные и правоохранительные органы Украины» Учебное пособие под редакцией А.С.Васильева и Е.Л. Стрельцова. Издание пятое. - Харьков, «Одиссей»,2006.-304

16. «Організація судових та правоохоронних органів» Підручник за редакцією д.ю.н. професора Марочкіна. - Харків., «Одіссей»,2007.

 

ВАРІАНТ 2

ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

Приступаючи до написання контрольної роботи, необхідно мати на увазі, що прокуратура України є одним з правоохоронних органів утворює самостійну структуру, незалежну від органів влади та управління, відрізняється правовим становищем та методами діяльності від інших правоохоронних органів.

Необхідне дати порівняння, як визначаються функції прокуратури у Конституції України, Законі Про прокуратуру України», КПК, ЦПК, КпАП, ГПК України, що у свою чергу дозволить з'ясувати завдання, предмет, повноваження прокурорів у різних галузях нагляду.

Слід засвоїти такі поняття, як прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням законів, галузі прокурорського нагляду, акти прокурорського реагування на виявлені порушення закону(акти прокурорського нагляду).

Важливо з'ясувати особливості взаємовідносин прокуратури з різними державними структурами: органами влади тa управління на місцях, а також з державними відомствами, органами досудового слідства, судами і нарешті, з органами, виконуючими судові рішення. Розкриваючи поняття нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, відобразити, які функції прокурор виконує щодо цих органів. Як здійснюється координація діяльності органів прокуратури по боротьбі із злочинністю.

Розглядаючи найменування та зміст актів прокурорського реагування на порушення Закону, слід визначити, у яких випадках і в якій галузі прокурорського нагляду прокурор може використовувати конкретні акти.

При вивченні структури органів прокуратури пропонується звернути увагу на порядок призначення прокурорів, вимоги, які ставляться до осіб, призначених на посаду прокурорів та слідчих прокуратури, а також їх відповідальність за різні порушення.

Рекомендується накреслити схему системи органів прокуратури України.

 

Список рекомендованої літератури та перелік нормативних актів:

1. Конституція України

2. Закон України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 р.

3. Закон України «Про Вищу Раду юстиції» від 15.01.1998 р.

4. Постанова Верховної Ради України від 06.11.1991 р. «Положення про класні чини працівників органів прокуратури».

5. Постанова Верховної Ради України від 06.11.1991 р. «Дисциплінарний Статут органів прокуратури».

6. Закон України «Про звернення громадян» від 16.10.1996 р.

7. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 р.

8. Кодекс адміністративного судочинства.

9. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 р.

10. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р.

11. Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993 р.

12. Закон України «Про державну кримінально-виконавчу службу в Україні» від 23.04.2005 р.

13. Закон України «Про військову службу правопорядку у збройних силах України» від 07.03.2002 р.

14. Закон України «Про вищу раду юстиції» від 15.01.1998 р.

15. Закон України «Про службу безпеки» від 25.03.1992 р.

16. Кодекс України про адміністративні правопорушення

17. Господарсько-процесуальний кодекс

18. Цивільно-процесуальний кодекс

19. Кримінально процесуальний кодекс України.

20. Кодекс адміністративного судочинства.

21. Бандурка А.М. Судебные и правоохранительные органы Украины.

22. Маляренко В.Г. Судові та правоохоронні органи України.

23. Горелов М. «Правовий статус слідчих підрозділів ОВС» /Право України.-2005., 310.,- с 67-70

24. Васильев А.С. «Судебные и правоохранительные органы Украины» учебное пособие.-Х.2003.

25. «Судебные и правоохранительные органы Украины» Учебное пособие под редакцией А.С.Васильева и Е.Л. Стрельцова. Издание пятое. - Харьков, «Одиссей»,2006.-304

26. «Організація судових та правоохоронних органів» Підручник за редакцією д.ю.н. професора Марочкіна. - Харків., «Одіссей»,2007.

 

ВАРАНТ 3Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.36 (0.015 с.)