Тема 2.6. Основи екологічного і земельного права УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2.6. Основи екологічного і земельного права УкраїниПлан

1. Поняття екологічного права.

2. Предмет і метод екологічного права.

3. Об’єкти екологічного права.

4. Принципи та система екологічного права.

5. Земельний фонд України.

Література: 1, 3, 5, 9, 17.

 

Тема 2.7. Правова поведінка, правопорушення та юридична відповідальність

План

1. Правова поведінка: поняття, ознаки та види.

2. Поняття, ознаки та склад правопорушень.

3. Юридична відповідальність: поняття, ознаки та види.

4. Принципи та функції юридичної відповідальності.

Література: 10, 13, 15, 19.

ТЕМИ І ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1.1. Україна – правова держава.

Мета: вивчити поняття, функції та механізм держави.

Заняття 1

План

1. Поняття держави та її основні ознаки.

2. Функції держави.

3. Механізм держави. Система державних організацій.

4. Поняття і зміст форми держави. Різновиди політичного режиму.

5. Основні теорії походження держави.

Література: 1, 3, 5, 9, 17.

 

Тема 1.4. Конституційно-правовий статус особи в Україні.

Мета: ознайомитися з основними правами, свободами та конституційними обов’язками людини і громадянина в Україні.

Заняття 2

План

1. Поняття і зміст конституційно-правового статусу особи.

2. Принципи конституційно-правового статусу особи.

3. Громадянство України.

4. Права і свободи людини і громадянина в Україні.

5. Конституційні обов’язки громадян України.

6. Гарантії реалізації та здійснення конституційних прав, свобод та обов’язків громадян України.

Література: 1, 8, 9, 10, 14, 20.

 

Тема 1.5. Система органів державної влади в Україні.

Мета: визначити конституційний статус Президента України та повноваження Конституційного суду України.

Заняття 3

План

1. Здійснення державної влади в Україні.

2. Законодавча влада в Україні.

3. Конституційний статус Президента України.

4. Органи державної виконавчої влади в Україні.

5. Судова система України. Повноваження Конституційного суду України.

Література: 1, 3, 9, 18.

 

ТЕМИ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Тема 1.1. Поняття, ознаки та походження держави

Теоретичні питання

Підготувати розгорнуту усну відповідь на такі питання:

1. Державні утворення, що існували на території сучасної України.

2. Основні теорії походження держави.

3. Правова держава, сутність та ознаки.

4. Сутність і ознаки соціальної держави.

5. Механізм сучасної держави.

6. Функції сучасної держави.

7. основні принципи організації і діяльності органів державної влади.

Література: 1, 3, 5, 7, 9.

Тема 1.2. Поняття і ознаки права. Правовідносини та юридична відповідальність

Теоретичні питання

Підготувати розгорнуту усну відповідь на такі питання:

1. Право як суспільний феномен.

2. Джерела права в Україні.

3. Систематизація нормативно-правових актів.

4. Поняття та види юридичних фактів.

5. Мета юридичної відповідальності.

Література: 2, 4, 6, 8, 10.

 

Тема 1.3. Основи конституційного устрою України

Теоретичні питання

Підготувати розгорнуту усну відповідь на такі питання:

1. Проаналізуйте основні положення Декларації про державний суверенітет та Акту проголошення незалежності України.

2. Конституційні акти в історії України.

3. Призначення основного закону.

4. Основні положення теорії конституціоналізму.

5. Юридичні властивості Конституції України.

Література: 11, 13, 15, 17, 19.

 

Тема 1.4. Конституційно-правовий статус особи в Україні

Теоретичні питання

Підготувати розгорнуту усну відповідь на такі питання:

1. Міжнародні акти, що встановлюють права і свободи людини та громадянина.

2. Органи державної влади та посадові особи що беруть участь у наданні та припиненні громадянства України.

3. Складіть таблицю особистих, політичних, соціально-економічних та культурних прав і свобод людини і громадянина встановлених Конституцією України.

4. Передбачені законом випадки обмеження прав і свобод людини і громадянина України.

Література: 12, 14, 16, 18, 20.

 

Тема 1.5. Система органів державної влади в Україні

Теоретичні питання

Підготувати розгорнуту усну відповідь на такі питання:

1. Теорія розподілу влад: історія та сучасність.

2. Основні положення теорії парламентаризму.

3. Виборчі системи сучасності.

4. Інститут президентства в сучасному світі.

5. Апарат Президента України.

6. Конституційна відповідальність уряду.

7. Суд присяжних: історія та сучасність.

8. Конституційне правосуддя: призначення та види.

Література: 21, 23, 25, 27, 29.

 

Тема 2.1. Правове регулювання майнових та особистих немайнових відносин

Теоретичні питання

Підготувати розгорнуту усну відповідь на такі питання:

1. Інтелектуальна власність в Україні.

2. Види юридичних осіб.

3. Неприбуткові організації в Україні.

4. Цивільно-правових захист прав, що індивідуалізують особу.

5. Способи захисту права власності.

Література: 22, 24, 26, 28, 30.

Тема 2.2. Правове регулювання шлюбно-сімейних відносин

Теоретичні питання

Підготувати розгорнуту усну відповідь на такі питання:

1. Історичні форми шлюбу та сім’ї.

2. Міжнародні акти, що встановлюють права дітей.

3. Органи опіки та піклування в Україні.

4. Патронат в Україні.

Література: 31, 3, 35, 37, 39.

 

Тема 2.3. Правове регулювання трудових відносин

Теоретичні питання

Підготувати розгорнуту усну відповідь на такі питання:

1. Час роботи: поняття та види.

2. Час відпочинку: поняття та види.

3. Матеріальна відповідальність працюючих.

4. Трудова дисципліна.

5. Законодавче забезпечення права на страйк.

Література: 32, 34, 36, 38, 40.

 

Тема 2.4. Господарське право України. Адміністративні правовідносини

Теоретичні питання

Підготувати розгорнуту усну відповідь на такі питання:

1. Законодавче забезпечення підприємництва в Україні.

2. Порядок реєстрації приватних підприємств.

3. Господарські товариства в Україні.

4. Ліцензування підприємницької діяльності.

Література: 41, 43, 45, 47, 49.

 

Тема 2.5. Основи кримінального права України

Теоретичні питання

Підготувати розгорнуту відповідь на запитання:

1. Конституційні засади кримінальної відповідальності в Україні.

2. Презумпція невинуватості.

3. Смертна кара: за і проти.

Література: 42, 44, 46, 48, 50.

 

Тема 2.6. Основи екологічного і земельного права України

Теоретичні питання

Підготувати розгорнуту усну відповідь на такі питання:

1. Екологічне законодавство України.

2. Правовий статус земель с/г призначення.

3. Земельне законодавство України.

Література: 51, 53, 55, 57, 59.

 

Тема 2.7. Правова поведінка, правопорушення та юридична відповідальність

Теоретичні питання

Підготувати розгорнуту усну відповідь на такі питання:

1. Поняття правової поведінки.

2. Склад правопорушень.

3. Ознаки юридичної відповідальності.

Література: 52, 54, 56, 58, 60.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

 

1. Розвиток уявлень про походження і сутність держави і права.

2. Сучасні погляди на сутність і призначення держави.

3. Правова держава: сутність і ознаки.

4. Право, як суспільний феномен.

5. Основні функції права.

6. Правові системи сучасності.

7. Джерела права в Україні.

8. Конституційні акти в історії України.

9. Прийняття і характеристика Конституції України від 28 червня 1996р.

10. Міжнародні акти в галузі прав і свобод людини і громадянина.

11. Розподіл влад: історія і сучасність.

12. Сутність демократії.

13. Верховенство права — запорука дотримання прав і свобод людини.

14. Конституційний суд України: завдання і компетенція.

15. Судово-правова реформа в Україні.

16. Інтелектуальна власність в Україні.

17. Приватизація в Україні, її зміст і значення.

18. Обмеження громадян у дієздатності.

19. Цінні папери в Україні.

20. Умови і порядок реалізації права на страйк.

21. Укладення трудових договорів з молодими спеціалістами.

22. Пільги для осіб, що поєднують роботу з навчанням.

 

6.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТА

 

Відповідь студента оцінюється на:

Оцінку А (90-100)якщо повно та глибоко, розгорнуто, правильно та обґрунтовано викладено матеріал:

– студент виявляє глибокі знання усієї програми навчальної дисципліни;

– відображає чітке знання основних термінів, понять та категорій юриспруденції, історії кодифікації права України;

– вміє об’єктивно розглядати й аналізувати явища державно-правового життя;

– використовує історичний досвід української держави і права у практичній діяльності в процесі розбудови незалежної, демократичної, правової, соціальної держави;

– аналізує правові акти й інші документи за допомогою різних наукових методів;

– самостійно вивчає й оцінює раніше замовчувані та спотворені процеси, факти;

– впевнено знає політичну, державну організацію та правову систему суспільства.

Оцінку В (84-89)якщо правильно та обґрунтовано викладено матеріал:

– студент виявляє знання усієї програми навчальної дисципліни;

– відображає знання основних термінів, понять та категорій юриспруденції, історії кодифікації права України;

– вміє об’єктивно розглядати й аналізувати явища державно-правового життя;

– використовує історичний досвід української держави і права у практичній діяльності в процесі розбудови незалежної, демократичної, правової, соціальної держави;

– аналізує правові акти й інші документи за допомогою наукових методів;

– самостійно вивчає раніше замовчувані та спотворені процеси, факти;

– знає політичну, державну організацію та правову систему суспільства.

Оцінку С (74-83)якщо правильно викладено матеріал:

– студент виявляє знання усієї програми навчальної дисципліни;

– відображає знання основних термінів, понять та категорій юриспруденції, історії кодифікації права України;

– вміє розглядати й аналізувати явища державно-правового життя;

– аналізує правові акти й інші документи за допомогою наукових методів;

– вивчає раніше замовчувані та спотворені процеси, факти;

– знає політичну, державну організацію та правову систему суспільства.

Оцінку D (66-73)– якщо відповідь студента є поверхневою, недостатньо аргументованою:

– студент неточні знання програми навчальної дисципліни;

– не дає чіткої характеристики основних термінів, понять та категорій юриспруденції, історії кодифікації права України;

– вміє логічно мислити, але неправильно викладає матеріал.

Оцінку Е (61-65)– якщо відповідь студента є поверхневою:

– свідчить про наявність прогалин у знаннях, зокрема не засвідчує повною мірою знання основних термінів, понять та категорій юриспруденції, історії кодифікації права України;

– викладена з порушенням логіки подання матеріалу.

Оцінку FX (21-60) – якщо студент не відповів на поставлене питання або відповідь є неправильною:

– не розкриває сутності питання, або ж допущено грубі змістовні помилки, які свідчать про відсутність відповідних знань у студента чи їх безсистемність та поверховість;

– не знає основних положень навчальної дисципліни та не розуміє суті основних історичних періодів та явищ;

– не вміє сформулювати власну думку та викласти її.

Оцінку F (0-20) – якщо студент не відвідував заняття, не відпрацював їх, не проявляв бажання пізнавати навчальну дисципліну.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 79; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.015 с.)