ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правове становище підприємств1.Правова природа та ознаки підприємств.

2.Правова характеристика унітарних державних підприємств.

3.Особливість господарської правосуб’єктності дочірніх підприємств.

4.Особливості правового становища підприємств об’єднань громадян, релігійних організацій, споживчої кооперації.

5.Співвідношення понять «види» та «організаційно-правові форми» підприємств.

6.Особливості правового становища приватних підприємств.

10. Самостійна робота студентів

Самостійна робота розглядається як серйозне осмислення набутих знань. Вона наявна для усіх формах знань: лекціях, семінарах, при підготовці курсових робіт, виконанні контрольних робіт, опрацюванні нормативно-правових матеріалів, тестуванні, складанні заліків та іспитів. Велике значення для вироблення навичок творчого підходу має організація самостійної роботи на науково-дослідницькому рівні, коли студенти беруть участь у наукових дослідженнях, конференціях з питань держави і права.

Самостійна робота є складовою частиною навчального процесу, від якої значною мірою залежить розвиток юридичного мислення, засвоєння навчального матеріалу, формування правосвідомості та правової культури. Це – не тільки лекції та семінари, а й вивчення конкретних юридичних справ, висновки щодо правових ситуацій.

Важливим елементом роботи студента є самостійне опрацювання різних наукових джерел, які сприяють засвоєнню основних понять, систематизації та поглибленню знань щодо правозастосовної діяльності.

Для опанування навчальної дисципліни студент повинен чітко розуміти мету, принципи, методи і технології застосування господарського законодавства.

Самостійна робота полягає у систематизації та поглибленні теоретичних знань, практичних вмінь та навичок в сфері господарсько-правового регулювання, а також узагальнень знань про форми і методи навчально-виховної роботи з студентським колективом.

Самостійна робота з дисципліни «Підприємницьке право» здійснюється на основі навчальної програми і є необхідною для підготовки до складання екзамену.

Питання для самостійної роботи

1. Поняття підприємницької діяльності

2. Ознаки підприємницької діяльності

3. Поняття та об’єктивна обумовленість державного регулювання підприємницької діяльності

4. Форми державного регулювання: поняття та види.

5. Методи державного регулювання: поняття та види.

6. Поняття державного замовлення як особливої форми державного регулювання.

7. Правова характеристика органів, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності.

8. Поняття та класифікація суб’єктів підприємницької діяльності.

9. Обмежувачі в діяльності суб’єктів підприємництва.

10. Господарські організації як суб’єкти підприємницької діяльності

11. Громадяни як суб’єкти підприємницької діяльності.

12. Особливість правосуб’єктності відокремлених структурних підрозділів.

13. Поняття та основні етапи створення суб’єктів підприємництва.

14. Поняття та принципи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

15. Ліцензування як спеціальна умова здійснення господарської діяльності.

16. Патентування як спеціальна умова здійснення господарської діяльності.

17. Поняття, способи та порядок припинення суб’єктів підприємницької діяльності.

18. Поняття та підстави припинення суб’єктів підприємницької діяльності.

19. Реорганізація суб’єкта підприємництва: поняття, порядок та способи.

20. Ліквідація суб’єкта підприємництва: поняття, порядок та способи.

21. Загальний та спеціальний порядок припинення суб’єктів підприємницької діяльності

22. Поняття, ознаки та правова природа підприємств.

23. Класифікація видів підприємств.

24. Організаційно-правові форми підприємств публічної (комунальної) форми власності.

25. Особливість правосуб’єктності державних унітарних підприємств.

26. Особливість правосуб’єктності комунальних унітарних підприємств.

27. Особливість правового становища корпоративних (дочірніх) підприємств

28. Поняття, ознаки та правова природа об’єднань підприємств.

29. Класифікація об’єднань підприємств та їх правова характеристика.

30. Поняття та особливість правового становища холдингової компанії.

31. Поняття та характерні риси господарських товариств

32. Особливість правосуб’єктності видів господарських товариств.

33. Особливість правового становища виробничих кооперативів.

34. Поняття та види підприємницького договору.

35. Форма та зміст підприємницького договору.

36. Укладення, зміна та розірвання підприємницького договору.

37. Відповідальність у сфері здійснення підприємницької діяльності: поняття та ознаки

38. Принципи та межі відповідальностів сфері здійснення підприємницької діяльності

39. Відшкодування збитків та механізм її реалізації

40. Штрафні санкції та механізм їх реалізації

41. Оперативно-господарські санкції та механізм їх реалізації

42. Адміністративно-господарські санкції та механізм їх реалізації

43. Підстави застосування та умови звільнення від відповідальностів сфері здійснення підприємницької діяльності.

 

 

Перелік питань для екзамену

1. Поняття та характерні ознаки підприємницької діяльності.

2. Види підприємницької діяльності.

3. Принципи підприємницької діяльності

4. Свобода підприємницької діяльності.

5. Поняття та види обмежень свободи підприємницької діяльності.

6. Поняття та об’єктивна обумовленість державного регулювання підприємницької діяльності.

7. Форми державного регулювання: поняття та види.

8. Методи державного регулювання: поняття та види.

9. Поняття державного замовлення як особливої форми державного регулювання.

10. Правова характеристика органів, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності.

11. Форми контролю за фінансово-господарською діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності та реалізація останніми права на одержання інформації за результатами інспектування та перевірок.

12. Поняття та класифікація суб’єктів підприємницької діяльності.

13. Обмежувачі в діяльності суб’єктів підприємництва.

14. Господарські організації як суб’єкти підприємницької діяльності

15. Громадяни як суб’єкти підприємницької діяльності.

16. Особливість правосуб’єктності відокремлених структурних підрозділів.

17. Поняття та основні етапи створення суб’єктів підприємництва.

18. Поняття та правова природа установчих (засновницьких) документів суб’єктів підприємництва.

19. Поняття та принципи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

20. Ознаки державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

21. Ліцензування як спеціальна умова здійснення господарської діяльності.

22. Патентування як спеціальна умова здійснення господарської діяльності.

23. Поняття, способи та порядок припинення суб’єктів підприємницької діяльності.

24. Поняття та підстави припинення суб’єктів підприємницької діяльності.

25. Реорганізація суб’єкта підприємництва: поняття, порядок та способи.

26. Ліквідація суб’єкта підприємництва: поняття, порядок та способи.

27. Припинення реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності: порядок, підстави та юридичні наслідки.

28. Загальний та спеціальний порядок припинення суб’єктів підприємницької діяльності

29. Поняття, ознаки та правова природа підприємств.

30. Класифікація видів підприємств.

31. Організаційно-правові форми підприємств публічної (комунальної) форми власності.

32. Особливість правосуб’єктності державних унітарних підприємств.

33. Особливість правосуб’єктності комунальних унітарних підприємств.

34. Особливість правового становища корпоративних (дочірніх) підприємств

35. Поняття, ознаки та правова природа об’єднань підприємств.

36. Класифікація об’єднань підприємств та їх правова характеристика.

37. Поняття та особливість правового становища холдингової компанії.

38. Поняття та характерні риси господарських товариств

39. Особливість правосуб’єктності видів господарських товариств.

40. Особливість правового становища виробничих кооперативів.

41. Поняття та види підприємницького договору.

42. Форма та зміст підприємницького договору.

43. Вимоги до оферти та акцепту при укладенні договору.

44. Зміна і розірвання підприємницького договору.

45. Відповідальність у сфері здійснення підприємницької діяльності: поняття та ознаки

46. Принципи та межі відповідальностів сфері здійснення підприємницької діяльності

47. Відшкодування збитків та механізм її реалізації

48. Штрафні санкції та механізм їх реалізації

49. Оперативно-господарські санкції та механізм їх реалізації

50. Адміністративно-господарські санкції та механізм їх реалізації

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.236.140 (0.007 с.)