ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклад завдань для модульного контролюМодульний контроль проводиться після вивчення змістового модулю. З дисципліни «Підприємницьке право» заплановано двамодульних контролі, що включають по 15 тестових завдань (див.: Приклад 1), причому другий – співпадає з підсумковим модульним контролем (див.: Приклад 2). До кожного тестового питання додається інструкція, в якій зазначається кількість правильних відповідей. Слід звернути увагу на те, що не можуть бути всі або правильні, або неправильні відповіді. Максимально за модульний контроль можна отримати 5 балів, виходячи із такої системи оцінювання:

Кількість правильних відповідей Кількість балів
0-2
3-4
5-7
8-10
11-13
14-15

 

Приклад 1

Модульний контроль

Інструкція(виберіть всі правильні відповіді)

1.Тестове завдання. Серед вказаних ознак вкажіть на основні кваліфікуючі ознаки підприємницької діяльності :

а.самостійність та ініціативність;

б.досягнення соціально-економічних результатів та мети одержання прибутку;

в.соціально-відповідальний характер;

г.систематичність.

Інструкція (виберіть найбільш ТОЧНУ відповідь)

2.Тестове завдання. Предметом підприємницького права є:

а. відносини щодо здійснення підприємницької діяльності

б. майнові відносини на ринку

в. відносини щодо організації та здійснення підприємницької діяльності

г. організаційно-управлінські відносини.

Приклад завдань для підсумкового модульного контролю

Вивчення дисципліни «Підприємницьке право» передбачає написання одного підсумкового модульного контролю. ПМК здійснюється у формі написання письмової контрольної роботи, яка включає 3 групи завдань (див. Приклад 2):

1) завдання теоретичного характеру, яке пов’язане і за розкриттям сутності певного господарсько-правового явища – одне питання:

2) завдання практичного характеру, яке пов’язане із розв’язанням запропонованої практичної ситуації – одна задача.

3) тестові завдання – 10 тестів.

Вірно і повно виконані завдання оцінюються:

- перша група – 5 балів;

- друга група – 5 балів;

- третя група – 10 балів

і тому максимально в сумі за ПМК можна отримати20 балів

Приклад 2

Підсумковий модульний контроль

Частина 1 (теоретична)

1. Охарактеризуйте способи та порядок припинення суб’єктів підприємницької діяльності.

Частина 2 (практична)

Чи можна назвати підприємницькою таку діяльність:

а) громадянин будує будинок сусіду за винагороду;

б) громадянин купив акції АТ з метою одержання дивідендів;

в) некомерційне підприємство продає надлишки майна, що знаходиться у нього на балансі.

Відповідь обґрунтуйте.

Частина 3 (тестова)

Розв’яжіть тестові завдання(Див.: Приклад 1)

Приклад завдань для екзамену

Вивчення дисципліни «Підприємницьке право» завершується проведенням екзамену.

Складання екзамену відбувається у письмовій формі і полягає в написанні комплексної контрольної роботи, яка включає 3 групи завдань (Див.: Приклад 3):

1) завдання теоретичного характеру, яке пов’язане і розкриттям сутності певного господарсько-правового явища – два питання:

2) завдання практичного характеру, яке пов’язане із розв’язанням запропонованої практичної ситуації – одна задача.

3) тестові завдання – 15 тестів.

Вірно і повно виконані завдання оцінюються:

- перша група – 10 балів;

- друга група – 10 балів;

- третя група – 15 балів

і тому максимально в сумі за екзамен можна отримати35 балів

Приклад 3

Екзамен

Частина 1 (теоретична)

1. Охарактеризуйте основні етапи створення суб’єктів підприємницької діяльності.

2. Розкрийте сутність майнової відокремленості як ознаки суб’єкта підприємницької діяльності.

Частина 2 (практична)

(Див.: Приклад 2)

Частина 3 (тестова)

Розв’яжіть тестові завдання(Див.: Приклад 1)


Перелік рекомендованих джерел і літератури

А) Джерела

1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28.06.1996р. // Відомості Верховної Ради - 1996.- №30.- Ст. 141.

2. Господарський кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради - 2003.- № 18, № 119-20, № 21-22.- Ст.144.

3. Господарський процесуальний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 06.11. 1991р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради – 1992. - № 6. - Ст. 56.

4. Цивільний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. // ВВР.- 2003.- №№40-44.- Ст.356.

5. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, №15-16, №17, ст.112

6. Про державне прогнозування та розробку програм економічного та соціального розвитку України: Закон України від 23.03.2000р. // Відомості Верховної Ради . - 2000.- №25.- Ст.195.

7. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 р.(із змін. і доп) // Відомості Верховної Ради. - 1996. - №51. - Ст.292.

8. Про економічну самостійність України: Закон України від 30.07. 990 р. // Відомості Верховної Ради. – 1990 . - № 34- Ст. 449.

9. Про державну підтримку малого підприєм­ництва: Закон України від 19.10.2000 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 51-52, ст.447.

10. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 13.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради. – 2004. - № 9. - Ст. 79.

11. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15.05. 2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. - N 31-32. - Ст.263

12. Про кооперацію: Закон України від 10.08.2003 р. // Відомості Верховної Ради. - 2004. - N 5.- Ст.35.

13. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17.07.1997 р. // Відомості Верховної Ради. - 1997.- №39.- Ст.261.

14. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради.- 1991.- №49. – Ст. 682.

15. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 року // Відомості Верховної Ради України – 2008. - № 50-51 . – Ст.384.

16. Про холдингові компанії в Україні: Закон України від 15.03.2006 р. // ВВР України. - 2006. - № 34. - Ст. 291.

17. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1.06.2000р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради. - 2000.- №36. – Ст.299.

18. Про стандартизацію: Закон України від 17.05. 2001р.// Відомості Верховної Ради. - 2001. - N 31. - Ст. 145.

19. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999р. ( із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради - 1999. - N 40 - Ст.365.

20. Про підтвердження відповідності: Закону України від 17.05.2001р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. - N 32 - Ст. 169.

21. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року.// Відомості Верховної Ради України – 2006, №31. – Ст.268

22. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22 квітня 1993 р. (із змін. і доп.) // ВВР України. - 1993. - № 23. - Ст. 243

23. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради. - 1991. - № 21. - Ст. 377

24. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р. // ВВР Украї­ни. - 1991.- № 47. - Ст. 646.

25. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: В ред.. Закону України від 30.06.1999р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради. – 1999. - № 42-43.- Ст.378.

26. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 18, ст. 78

Б) Основна література

27. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України : 2-е вид., перероб. і допов. / За заг.ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини ; Кол.авт. : О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін. - К. : Юрінком Інтер, 2008. – 720 с.

28. Господарський кодекс України : Науково-практичний коментар / За ред. Коссака В.М. – К. : Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2010 – 672 с.

29. Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України : Станом на 1 грудня 2010 р. / За ред. Притика Ю.Д. – К. : Центр учбової літератури, 2011 – 608 с.

30. Булгакова І.В. Господарське право України : Навч. посібник. – К. : Прецедент, 2006. – 346 с.

31. Вінник О.М. Господарське право : навчальний посібник – К. : Правова єдність, 2009 – 2-ге вид., змін та доп. – 766 с.

32. Господарське право України : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.К. Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. – К. : МАУП, 2005. – 424 с.

33. Підприємницьке право України : Підручник / За заг. ред. Р.Б. Шишки.- Харків : Еспада, 2000. - 480 с

34. Господарське право України : Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін. ; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. – Х. : Право, 2005 – 384 с.

35. Господарське право : Навч. посібник у схемах і таблицях / За ред. Шелухіна М.Л. – К. : Центр навчальної літератури, 2006 – 616 с.

36. Господарське право : підручник / В.С. Щербина – 4-ге вид., перероб. і допов. - К. : Юрінком Інтер, 2009. – 640 с.

37. Господарське право України : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.К. Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. – К. : МАУП, 2005. – 424 с.

38. Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності: навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 576 с.

39. Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. Господарське право України : Підручник - К. : Кондор, 2009 – 434 с.

40. Корчак Н.М. Господарське право України : навчальний посібник (в таблицях) - К. : Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2009 – 312 с.

41. Основи господарського права. За кредитно-модульною системою : Навчальний посібник / [Корчак Н.М., Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. та ін.] ; за заг. ред. Жука Л.А. – К. : Кондор, 2012. – 488 с.

42. Підприємницьке право : Навч. посіб. /Ніколаєва Л.В., Старцев О.В., Пальчук П.М., Іваненко Л.М. – К. : Істина , 2001 – 480 с.

43. Саниахметова Н.А. Предпринимательское (хозяйственное) право Украины. Учебное пособие.- Х. : ООО «Одиссей», 2005.- 800 с.

44. Хозяйственное право Украины : Учебник / Под ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного – Х. : ООО «Одиссей», 2005. – 464 с.

45. Хозяйственное право. Учебник /Под ред. В.К. Мамутова.- К. : Юрінком Інтер, 2002. – 906 с.

46. Щербина В.С. Суб’єкти господарського права : монографія – К. : Юрінком Інтер, 2008 – 264 с.

В) Додаткова література

47. Вінник О.М. Господарські товариства і виробничі кооперативи : правове становище - К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998. – 309 с.

48. Винокурова Л.Ф. Відповідальність за порушення у сфері господарювання: проблеми застосування норм господарського та цивільного кодексів // Бюлетень Міністерства юстиції України.- 2005.- №4 (42).- С. 46 -52.

49. Гайворонський В.М. Предмет і суб’єкти господарського права. Конспект лекцій.- Харків: УкрЮа, 1994. – 28 с.

50. Грущинський І.М., Кравчук В.М., Пограничний Є.П. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності: Науково-практичний посібник.- Львів, Престиж – Інформ, 2000. – 268 с.

51. Дашков Л.П., Бризгалін А.В. Комерційний договір: від укладення до виконання. - К.: Видавництво А.Л.Д., 1996. – 172 с.

52. Дойников И.В.. Предпринимательское право. Учебное пособие. – М.: Издательство ПРИОР, 1998. – 368 с.

53. Долгополов А.М. Організація юридичної служби на підприємствах: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2000. – 72 с.

54. Ершова И.В. Проблемы правового режима государственного имущества в хозяйственном обороте. Теоретические основы и пути совершенствования - М.: Юриспруденция, 2001. – 304 с.

55. Жилинский С.Э. Правовая основа предпринимательской деятельности (предпринимательское право). Курс лекций. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА. – М., 1998. -583 с.

56. Знаменский Г.Л. Общественных хозяйственный порядок и законодательство // государство и право.- 1994.- №4.- С.61-69.

57. Знаменский Г.Л. Хозяйственное законодательство Украины.- К.: “Наукова думка”, 1994. – 63 с.

58. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права. / Автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук / УДК 347.19 / Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – К.: Інституті держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України, 2004. – 28 с.

59. Коммерческое право: Учебник / Под ред.. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевой. – Т. 1. - Спб., Изд-во С.-Петербургского университета, 1997. -518 с. ( Т.II. – Спб., Изд-во С.-Петербургского университета, 1998. -480 с.)

60. Круглова Н.Ю. Хозяйственное право. - М.: Русская деловая литература, 1997. – 848 с.

61. Мартемьянов В.С. Хозяйственное право. Ученик для вузов. Т.1. - М.: Издательство БЕК, 1994. – 312 с. (Т.2.- М.: Издательство БЕК, 1994. – 400 с.)

62. Пацурківський Ю.П. Правовий режим майна суб’єктів підприємницької діяльності. - Чернівці: Рута, 2001. – 248 с.

63. Попондуполо В.Ф. Правовой режим предпринимательства.- СПб: Издательство С.- Петербургского университета, 1994. – 208 с.

64. Правове регулювання господарських відносин за участю промислових підприємств: Підручник / Під ред. В.М. Гайворонського, В.П. Душмана, М.І.Тітова.- Харків:Право, 2000. -287 с.

65. Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник. В 2 т. Т.1 / Отв. ред. О.М. Олейник. – М.: Юристь, 2000. – 727 с.

66. Саморядов А.Н. Хозяйственные договоры и сделки. Теория, практика, споры. - М.:Книжный мир, 2000. -182 с.

67. Саниахметова Н.А. Регулирование предпринимательской деятельности в Украине: организационно-правовые аспекты. - Одесса, Одесская госуд. юрид. академия, 1998. – 135 с.

68. Спасибо-Фатеева И.В. Акционерные общества: корпоративные правоотношения.- Харьков: Еспада, 1998. – 230 с.

69. Тітов М.І. Банкрутство: матеріально-правові та процесуальні аспекти.- Харків: право, 1997. – 290 с.

70. Хоменко В.Н. Ответственность в хозяйственном праве.- К.: Вища школа, 1975. – 220 с.

71. Щербина О.В. Правове становище акціонерів за законодавством України.- К.:Хрінком-Інтер, 2001.

72. Щербина В.С. Попередження господарських правопорушень.- К.: Либідь, 1993. - 132 с.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.013 с.)