У чому полягає сутність комерційної діяльності?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У чому полягає сутність комерційної діяльності?Варіант 1

Завдання 1. Виконайте тести:

У чому полягає сутність комерційної діяльності?

1. В організації комерційних процесів, операцій, спрямованих на забезпечення системи товарно-грошового обміну.

2. У забезпеченні обміну товарів і послуг у грошовій формі.

3. У послідовному виконанні операцій, що забезпечують організаційні аспекти товарно-грошового обміну.

4, У послідовному виконанні операцій, що забезпечують економічні аспекти грошового обміну.

Що являє собою комерційна операція?

1.Це сукупність прийомів і способів, спрямованих на забезпечення функціонування різних стадій системи товарно-грошового обміну.

2. Це сукупність способів функціонування системи грошового обміну.

3. Це сукупність різних стадій системи товарно-грошового обміну.

4.Це сукупність допоміжних комерційних операцій, що забезпечують функціонування системи товарно-грошового обміну.

3. Що визначають принципи комерційної діяльності?
1. Вимоги законів ринку.

2. Зміст.

3. Особливості її організації.

4. Особливості структури.

Як називається принцип комерційної діяльності, метою якого є отримання прибутку?

1. Принцип конкурентоздатності.

2. Принцип економічної свободи.

3. Принцип ефективності.

4. Принцип адаптивності.


5. До яких чинники розвитку комерційної діяльності належать централізм, монополізм, адміністративність, корупція?

1. До зовнішніх.

2. До внутрішніх.

3. До зовнішньоекономічних.

4. До стримуючих.

На які класи за функцією поділяються комерційні операції?

1. На основні, особливі й допоміжні.

2. На супровідні й забезпечувальні.

3. На внутрішні і зовнішні.

4. На особливі, внутрішні, локальні.

7.Як поділяються юридичні особи за організаційно-правовими формами?

1. На прості і складні

2. На кооперативи і спілки.

3. На асоціації і корпорації.

4. На підприємства і організації.

Як називається автономна асоціація осіб, які добровільно об'єдналися з метою задоволення своїх економічних, соціальних і культурних потреб, що перебуває у спільному володінні і управляється демократично?

1. Акціонерне товариство.

2. Кооператив.

3. Господарське товариство.

4. Товариство з обмеженою відповідальністю.

Якою метою створюються консорціуми?

1. Для централізації ресурсів.

2. Для вирішення крупномасштабної проблеми.

3. Для вирішення проблем середнього масштабу.

4. Для централізованого регулювання діяльності промисловим, банківським і торговим капіталом.

10. Які суб'єкти комерційної діяльності здійснюють торговельно-посередницьку діяльність?

1.Біржі, оптові бази, оптово-роздрібні підприємства, оптові продовольчі ринки.

2.Біржі, аукціони, агентські фірми, брокерські контори, лізингові компанії, консигнатори, дистриб'ютори.

3. Дистриб'ютори, оптові бази і склади, оптові продовольчі ринки.

4.Біржі, торгово-промислові палати, аукціони, оптово-роздрібні підприємства.

11. Як поділяються непродовольчі товари?
1. На товари рослинного і тваринного походження.

2. На прості і складні.

3. На товари повсякденного і періодичного попиту.

4. На товари особистого використання і сімейного вжитку.

Які послуги характеризуються багатозмістовністю та різноманітністю?

1. Інформаційні послуги.

2. Банківсько-фінансові послуги.

3. Торговельно-посередницькі послуги.

4. Правові послуги.

До яких властивостей належать довговічність, безвідмовність i ремонтоздатність.

1. До фізичних.

2.До біологічних.

3. До ергономічності.

4. До надійності.

14. Який принцип притаманний тільки кооперативу?
1. «Один член-пайовик − один голос».

2. «Голос» визначає розмір капіталу.

3. «Голос» визначає розмір додаткових внесків.

4. «Голос» не залежить від розміру внесків і капіталу.

15. Які із названих видів і форм ринку можна назвати принципово новими?

1.Віртуальні магазини, дистриб'ютори у системі електронної комерції, транснаціональні торговельні компанії.

2. Фінансово-промислово-торгові групи.

3. Гіпер- і супермаркети.

4. Торговельні центри, підприємства ресторанного господарства, брокерські та агентські фірми.

Для чого потрібна класифікація товарів залежно від задоволення фізичних, матеріальних, соціальних і духовних потреб населення?

1. Для формування асортиментної політики.

2. Для задоволення особистих потреб.

3. Для територіального розміщення асортименту в малих, глибинних поселеннях, селах, райцентрах, містах.

4. Для аналізу й оцінки соціальної ролі торгівлі, її впливу на формування та задоволення особистих потреб.

У чому полягає суть торгівлі?

1. У формі товарно-грошового обміну та сфері обігу товарів і послуг.

2. У обміні результатів праці.

3. У реалізації виробленої споживчої вартості.

4. У задоволенні особистих та суспільних потреб у товарах та послугах.

У чому полягає завдання торгівлі?

1. У пристосуванні виробничої програми до вимог ринку.

2. У міжгалузевому балансі виробництва та розподілу товарів.

3. У прискоренні доведення товарів до сфери споживання.

4. У максимальному збереженні споживних властивостей товарів при доведенні їх до споживача.

19. На якій власності базується державна форма торгівлі?
1. На колективній.

2. На державній комунальній.

3. На приватній комунальній.

4. На кооперативній.

Виконуючи яку функцію торгівля завершує в широких масштабах відтворювальний процес?

1. Функцію обміну результатів праці на гроші.

2. Функцію доведення товарів із сфери виробництва до сфери споживання.

3. Функцію активного впливу на виробництво і споживання.

4. Функцію забезпечення зв'язків між галузями народного господарства і регіонами країни.

 

Завдання 2. Вирішіть ситуації.

 

Ситуація 1. Дати характеристику суб’єкту комерційної діяльності.

 

№ з/п Назва підприємства Організаційно-правова форма Вид суб’єкта комерційної діяльності Юридичний статус Форма власності
1. ТЦ «Караван»        
2. Нововодолажська райспоживспілка        
3. Приватне підприємство «Вікторія»        

 

 

Ситуація 2. Дати характеристику суб’єкта комерційної діяльності.

 

№ з/п Найменування товару Товарна група Підгрупа За характером попиту Призначен-ня товару Складність асортименту
1. Борошно          
2. Цукерки          
3. Чоловічий костюм          
4. Телевізор          
5. Килимова доріжка          

Варіант 2

Завдання 1. Виконайте тести:

Що лежить в основі комерційної діяльності?

1. Обмін товарів і послуг у грошовій формі.

2. Організація комерційних процесів, операцій та управління ними.

3. Послідовне виконання комерційних операцій.

4. Організаціяпроцесів і операцій грошового обміну товарів і послуг.

2. Які складові комерційної діяльності?
1. Комерційні процеси.

2. Комерційні процеси та операції.

3. Операції із купівлі-продажу.

4. Об'єкти і суб'єкти.

Що означає принцип економічної свободи?

1. Суб'єкти комерційної діяльності вільні у виборі об'єктів, форм і методів взаємодії, самостійно визначають масштаби й умови здійснення комерційних операцій, характер взаємовідносин і міру відповідальності.

2. Суб'єкти комерційної діяльності здійснюють комерційну діяльність в умовах монопольної конкуренції.

3. Спроможність механізму комерційної діяльності пристосовуватися до ринкових умов.

4. Спроможність комерційних суб'єктів підпорядковувати комерційну діяльність досягненню кількісних економічних результатів.

Як поділяються чинники розвитку комерційної діяльності за їх характером і змістом?

1. На економічні, соціальні, організаційні, правові, політичні, зовнішньоекономічні.

2. На внутрішні, зовнішні, зовнішньоекономічні.

3. На макроекономічні, мікроекономічні, зовнішньоекономічні.

4. На правові, товарно-грошові, політичні, економічні.

5. Як називається комерційний процес, у якому міститься уся сукупність операцій, пов'язаних з реалізацією обміну у формі купівлі-продажу?

1. Дискретний.

2. Економічний.

3. Правовий.

4. Наскрізний

Який чинник розвитку комерційної діяльності в умовах ринку є домінантним?

1. Кваліфікація комерційного апарату.

2. Товарно-грошові відносини.

3. Лібералізація економіки.

4. Ціни.

До якої організаційно-правової форми відносяться підприємство, господарське та акціонерне товариство, кооператив?

1. До простої.

2. До складної.

3. До об'єднання.

4. До змішаної.

Чи зберігають юридичну самостійність члени об'єднань у сфері комерційної діяльності?

1. Так.

2. Ні.

3. Частково.

4. У більшості випадків.

Варіант 3

Завдання 1. Виконайте тести:

Варіант 4

Завдання 1. Виконайте тести:

1. Що означає поняття «комерційний процес»?

1. Це послідовне виконання операцій, що забезпечують організаційні, економічні, соціальні, правові аспекти товарно-грошового обміну.

2. Це послідовне виконання організаційних процесів та операцій товарно-грошового обміну.

3. Це послідовне виконання комерційних операцій, що забезпечують економічні аспекти товарно-грошового обміну.

4. Це послідовне виконання соціально-правових операцій товарно-грошового обміну.

2. Що відображують принципи комерційної діяльності?

1. Особливості.

2. Природу.

3. Зміст.

4. Структуру.

Варіант 1

Завдання 1. Виконайте тести:

У чому полягає сутність комерційної діяльності?

1. В організації комерційних процесів, операцій, спрямованих на забезпечення системи товарно-грошового обміну.

2. У забезпеченні обміну товарів і послуг у грошовій формі.

3. У послідовному виконанні операцій, що забезпечують організаційні аспекти товарно-грошового обміну.

4, У послідовному виконанні операцій, що забезпечують економічні аспекти грошового обміну.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 155; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.211.101.93 (0.006 с.)