Яке з об'єднань підприємств не має права втручатись у господарську діяльність його учасників?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яке з об'єднань підприємств не має права втручатись у господарську діяльність його учасників?1. Корпорація.

2. Асоціація.

3. Промислово-фінансова група.

4. Консорціум.

30. У який строк здійснюється державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності?

1. У строк не більше 15 днів.

2. У строк не більше 5 робочих днів.

3. У строк не більше ЗО днів.

4. У строк не більше 2 місяців.

 

31. У яких випадках проводиться перереєстрація суб'єктів під­приємницької діяльності?

1. У разі зміни назви, місцезнаходження, виду діяльності.

2. У разі зміни форми власності, місцезнаходження, порушення порядку державної реєстрації.

3. У разі банкрутства, порушення порядку державної реєстрації, зміни форми власності.

4. У разі зміни назви, організаційної форми або форми власності

32. Підставою для відкриття рахунків у банку суб'єктами підприємницької діяльності є:

1. Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та копія документа, що підтверджує взяття його на податковий облік.

2. Документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду суб'єкта підприємницької діяльності.

3. Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.

4. Відкриття рахунку не потребує ніяких документів.

33. Термін взяття на податковий облік суб'єкта підприємницької діяльності органами державної податкової служби не повинен перевищувати:

1. Двох днів.

2. П'яти робочих днів.

3. Одного тижня.

4. Десяти днів.

34. Дозвіл на здійснення діяльності по виготовленню печаток і штампів суб'єкта підприємницької діяльності надається:

1. Органом Держстандарту.

2. Ліцензійною палатою.

3. Органом внутрішніх справ.

4. Органом державної реєстрації.

35. Спеціальна процедура державної реєстрації передбачена для:

1. Страхових компаній.

2. Юридичних фірм.

3. Ломбардів.

4. Банків.

.Строк дії ліцензії:

1. Становить 3 роки.

2. Не може бути менше 3 років.

3. Не може бути більше 3 років

4. Строк дії необмежений.

З7. Підставою для видачі дубліката ліцензії є:

1. Поновлення дії ліцензії.

2. Переоформлення ліцензії.

3. Створення філіалу (відділення) або представництва.

4. Втрата або пошкодження ліцензії.

38. Торгові патенти видаються:

1. Податковими органами.

2. Районними держадміністраціями.

3. Органами, уповноваженими Кабінетом Міністрів України.

4. Органами Міністерства фінансів України.

Який з видів діяльності не потребує отримання торгового патенту?

1. Надання побутових послуг.

2. Виробництво товарів народного споживання.

3. Надання послуг у сфері ігрового бізнесу.

4. Торговельна діяльність.

Який з видів торгових патентів обов'язково містить перелік товарів, на торгівлю якими він виданий?

1. Звичайний торговий патент.

2. Спеціальний торговий патент.

3. Короткостроковий торговий патент.

4. Пільговий торговий патент.

Якого виду торгового патенту не існує?

1. Пільгового.

2. Довгострокового.

3. Короткострокового.

4. Спеціального.

З якого моменту підприємство вважається ліквідованим?

1. З моменту виключення підприємства з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

2. Після прийняття рішення ліквідаційною комісією.

3. За рішенням господарського суду самим підприємством в особі його органу.

4. За рішенням місцевої державної адміністрації.

43. Суб'єкт підприємницької діяльності втрачає статус під­приємця з моменту:

1. Повідомлення органу державної реєстрації.

2. Виключення його з реєстру суб'єктів підприємницької діяльності.

3. Закриття реєстраційної справи суб'єкта підприємницької діяльності.

4. Повернення до органу державної реєстрації оригіналу сві­доцтва про державну реєстрацію.

Коли не може здійснюватися підприємницька діяльність?

1. У випадку закінчення строку дії ліцензії.

2. У випадку відсутності на рахунку у суб'єкта підприємницької діяльності коштів.

3. У випадках систематичного невиконання господарських договорів.

4. У випадку несвоєчасного погашення кредиту.

45. Скасування державної реєстрації здійснюється:

1. За заявою власника (власників), на підставі рішення госпо­дарського суду, за поданням Антимонопольного комітету.

2. На підставі рішення органу державної реєстрації.

3. За заявою власника (власників) або на підставі рішення господарського суду.

4. Виключно на підставі рішення господарського суду.

46. У яких формах здійснюється реорганізація підприємства?

1. Приєднання, ліквідація, злиття, поділ, виділення.

2. Санація, перетворення, перереєстрація, виділення, поділ.

3. Злиття, приєднання, перетворення, виділення, поділ.

4. Об'єднання, перетворення, санація, виділення, поділ.

При якій з форм реорганізації не відбувається припинення юридичної особи?

1. Поділ.

2. Перетворення.

3. Приєднання.

4. Виділення.

48.Який строк визначений законодавством для заявлення пре­тензій кредиторів під час ліквідації юридичної особи за рішенням власника?

1. Не менше 6 місяців.

2. Не менше 2 місяців.

3. Не менше 3 місяців.

4. Не менше 1 місяця.

49. Пропуск встановленого ліквідаційною комісією строку заявлення вимог кредиторів при ліквідації підприємства тягне за собою:

1. Ліквідаційна комісія має право відмовити у задоволенні таких вимог незалежно від наявності майна боржника.

2. Ліквідаційна комісія не зобов'язана розглядати такі вимоги.

3. Вимоги, заявлені після закінченого строку, задовольняються після усіх вимог, виявлених або заявлених у строк.

4. Такі вимоги повинні надсилатися безпосередньо до госпо­дарського суду.

50. Письмові заяви кредиторів під час ліквідації підприємства в порядку, визначеному Законом України "Про підприємства в Україні”, розглядаються, визнаються або відхиляються:

1. Судом.

2. Розпорядником майна.

3. Ліквідаційною комісією.

4. Комітетом кредиторів.

51. Підставою для порушення справи про банкрутство є:

1. Неспроможність підприємства виконати зобов'язання перед бюджетом.

2. Неспроможність боржника задовольнити упродовж місяця визнані ним претензії кредиторів.

3. Письмова заява будь-кого з кредиторів.

4. Загроза фінансової неспроможності.

Хто має право пред'являти претензії та позови по стягненню дебіторської заборгованості підприємства-банкрута?

1. Ліквідаційна комісія.

2. Господарський суд.

3. Комітет кредиторів.

4. Арбітражний керуючий.

53. У який строк після опублікування оголошення щодо пору­шення справи про банкрутство кредитори повинні подати до господарського суду заяви з майновими вимогами до боржника?

1. Упродовж двох місяців.

2. Упродовж одного місяця.

3. Упродовж десяти місяців.

4. Упродовж п'ятнадцяти місяців.

54. Санація - це:

1. Передбачена судом процедура нагляду за збереженням майна боржника.

2. Визнання боржника таким, до якого не може застосовуватись банкрутство.

3. Заходи, що здійснюються з метою відновлення платоспро­можності боржника.

4. Прощення боргів.

55. Мирова угода - це:

1. Угода між боржником та господарським судом про порядок погашення боржником заборгованості.

2. Угода між кредиторами і господарським судом про припинення провадження справи про банкрутство.

3. Рішення зборів кредиторів щодо припинення справи про банкрутство.

4. Угода між кредитором та боржником про відстрочку, розстрочку чи прощення боргів.

56. Право власності відповідно до чинного законодавства - це:

1. Комплекс повноважень власника щодо володіння, ко­ристування та розпорядження майном.

2. Врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування та розпорядження майном.

3. Суспільні відносини з приводу привласнення засобів ви­робництва і продуктів праці.

4. Правовий режим майна.

57. Право власності має:

1. Відносний характер.

2. Абсолютний характер.

3. Забезпечувальний характер.

4. Воно відноситься до обмежених речових прав.

58. Гроші або цінні папери на пред'явника:

1. Не можуть бути витребувані у добросовісного набувача.

2. Можуть бути витребувані у добросовісного набувача у всіх випадках.

3. Можуть бути витребувані у добросовісного набувача тільки у випадках, передбачених законодавством.

4. Можуть бути витребувані від добросовісного набувача в разі доведення факту їх викрадення.

59. Яким чином засновник приватного підприємства відповідає за зобов'язаннями підприємства:

1. Всім належним йому майном.

2. В разі недостатності майна підприємства відповідає також особистим майном

3. Тільки майном, закріпленим за підприємством.

4. Майном, що належить не лише власнику, але й всій його сім'ї.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.120.150 (0.01 с.)