ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У яких випадках відповідь на пропозицію укладення договору вважається акцептом?1. У випадках направлення підписаного проекту договору з протоколом розбіжностей.

2. У випадках беззастережного прийняття пропозиції у належній формі.

3. У випадках згоди укласти договір на інших умовах.

4. Якщо згода надана в усній формі.

З якого моменту господарський договір вважається укладеним?

1. Коли складено письмовий акт.

2. Коли передано майно.

3. Коли між сторонами у відповідній формі досягнуто згоди з усіх істотних умов.

4. Коли є треті особи, які у разі необхідності можуть засвідчити фактичне укладення договору.

62. Укладення договору в усній формі допускається:

1. Тільки між юридичними особами.

2. Тільки, якщо договір виконується у момент його укладення.

3. Тільки між громадянами.

4. Лише за умови наступного письмового оформлення договору.

Які наслідки тягне непередача неврегульованих розбіжностей при укладенні договору до господарського суду?

1. Договір вважається укладеним у редакції сторони, яка надіслала протокол розбіжностей.

2. Договір вважається укладеним у редакції сторони, яка одержала протокол розбіжностей.

3. Договір вважається укладеним у першому варіанті.

4. Договір вважається не укладеним.

Чи в усіх випадках виконання зобов'язання, що виникло з договору, може бути покладено на третю особу?

1. Тільки якщо це передбачено договором або третя особа зв'язана з однією із сторін адміністративною підлеглістю.

2. Можливе в усіх випадках.

3. Якщо третя особа згодна нести відповідальність за невиконання зобов'язання стороною по договору.

4. Якщо кредитор згодний прийняти виконання від третьої особи.

Чи можлива одностороння відмова від виконання зобов'язання і одностороння зміна умов договору?

1. Одностороння відмова від виконання зобов'язання заборонена законом.

2. Якщо така умова зафіксована в договорі.

3. Тільки у випадках, передбачених законодавством.

4. Якщо інша сторона поклала виконання зобов'язання на третю особу.

66. Вкажіть, який договір вважається укладеним з моменту надання йому належної форми:

І. Двосторонній.

2. Консенсуальний.

3. Попередній.

4. Реальний.

67. Прикладом односторонньої угоди є:

1. Договір купівлі-продажу.

2. Заповіт.

3. Договір застави.

4. Договір позики.

68. Прикладом договору на користь третьої особи є:

1. Договір контрактації.

2. Договір комісії.

3. Договір страхування життя.

4. Договір на виконання пошуково-розвідувальних робіт.

Які види забезпечення виконання зобов'язань застосовуються у підприємницький діяльності?

1. Штраф, пеня, неустойка, порука, доручення.

2. Штраф, застава, доручення, пеня, позов.

3. Неустойка, завдаток, порука, застава, штраф.

4. Гарантія, застава, неустойка, порука, завдаток.

70. Чи мають право сторони встановлювати в договорі неустой­ку (штраф, пеню) за невиконання договірних зобов'язань не в грошовій, а в натуральній формі?

1. Нарахування неустойки виключно в натуральній формі, без визначення грошової суми, суперечить чинному законодавству.

2. Нарахування неустойки виключно в натуральній формі можливо за згодою сторін.

3. Сторони мають право встановлювати неустойку виключно в натуральній формі тільки при укладенні бартерного договору.

4. Сторони мають право встановлювати в натуральній формі тільки штраф, а пеня повинна нараховуватись тільки в грошовій сумі.

З якого моменту цивільне законодавство визначає, що договір між сторонами виконано?

1. Коли між сторонами досягнуто згоди про способи та строки виконання.

2. Коли боржник здійснив на користь кредитора всі обумовлені договором дії.

3. Коли передано майно.

4. Коли є треті особи, які у разі необхідності можуть засвідчити фактичне виконання договору.

72. Хто повинен довести відсутність провини особи, яка порушила договірні зобов'язання, при вирішенні питання про майнову відповідальність?

1. Особа, яка зазнала збитків внаслідок порушення договірних зобов'язань.

2. Особа, яка порушила договірні зобов'язання.

3. Судовий орган, що розглядає дану справу.

4. Господарський суд.

73. Як називається договір, згідно з яким одна сторона зобов'я­зується передати майно у власність іншій стороні, а сторона, яка одержала майно у власність, зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму?

1. Договір позики.

2. Договір оренди.

3. Договір купівлі-продажу.

4. Договір майнового найму.

74. Договір купівлі-продажу є:

1. Безоплатним, консенсуальним.

2. Реальним, двостороннім, сплатним.

3. Сплатним, двостороннім, консенсуальним.

4. Сплатним, одностороннім, каузальним.

75. Законодавство про захист прав споживачів не поширюється на:

1. Придбання товарів для власних потреб.

2. Придбання товарів для споживачів іншою особою (придбання подарунків).

3. Придбання товарів для здійснення маркетингових цілей.

4. Поширюються на всі вказані відносини.

76. З якого часу починається перебіг гарантійного строку відпо­відно до Закону України "Про захист прав споживачів"?

1. З моменту виготовлення товару.

2. З моменту надходження товару до роздрібної торговельної мережі.

3. З моменту реалізації товару.

4. З моменту, встановленого виробником.

У який час споживач має право пред'явити претензію щодо неналежної якості рухомого майна, якщо на цей товар не встановлений гарантійний строк?

1. Упродовж трьох місяців з дня придбання товару.

2. Упродовж шести місяців із дня придбання товару.

3. Упродовж одного місяця з дня придбання товару.

4. Упродовж 14 днів з дня придбання товару.

78. Метою діяльності біржі є:

1. Отримання прибутку шляхом надання послуг з укладення угод купівлі-продажу.

2. Організаційне забезпечення торгівлі без мети отримання прибутку.

3. Сприяння укладенню договорів оренди.

4. Закупівля товару.

79. Вищим органом управління товарної біржі є:

1. Виконавча дирекція.

2. Біржовий комітет.

3. Контрольна комісія.

4. Збори її членів.

 

З якого моменту вважається укладеною біржова угода?

1. З моменту досягнення угоди між сторонами.

2. З моменту реєстрації угоди на біржі.

3. З моменту реєстрації угоди у нотаріальній конторі.

4. З моменту передачі товару покупцю.

81. Сторонами договору поставки можуть бути:

1. Тільки суб'єкти підприємницької діяльності.

2. Тільки громадяни.

3. Тільки юридичні особи.

4. Будь-які юридичні та фізичні особи.

82. Яка тривалість строків позовної давності за позовами, що випливають з поставки продукції неналежної якості:

1. 6 місяців.

2. 2 місяці.

3. Один рік.

4. Три роки.

 

83. Договір оренди вважається укладеним:

1. З моменту передачі майна орендарю.

2. З моменту досягнення сторонами згоди по всіх істотних умовах і наданням договору належної форми.

3. З моменту внесення орендної плати орендарем.

4. З моменту нотаріального посвідчення договору оренди.

84. Якщо в договорі оренди не встановлені обов'язки сторін щодо здійснення поточного та капітального ремонту, то хто відповідальний за проведення цих видів ремонту:

1. Орендар здійснює капітальний ремонт, а орендодавець -поточний.

2. Всі види ремонту повинен здійснювати власник майна.

3. Орендар здійснює поточний ремонт, а орендодавець — капітальний.

4. Оскільки майном користується і володіє орендар, то саме на нього покладається обов'язок усіх видів ремонту.

Які правові наслідки виникають в разі відсутності заяви однієї з сторін про припинення або зміну договору оренди державного майна після закінчення його строку?

1. Договір вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

2. Договір вважається поновленим на невизначений строк і кож­на з сторін має право відмовитися від договору в будь-який час.

3. Договір вважається поновленим ще на один рік.

4. Договір вважається розірваним.

86. Вкажіть наслідки продажу власником майна, яке було передано в оренду:

1. Договір оренди припиняється.

2. Договір оренди зберігає силу для нового власника, а покупець повинен бути попереджений про права орендаря на майно.

3. Таке майно не може бути продане без дозволу орендаря.

4. Орендар повинен бути завчасно попереджений про намір власника продати майно, що перебуває в оренді.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.205.144 (0.008 с.)