Акти Верховного Суду УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Акти Верховного Суду України1. Довідка щодо вивчення та узагальнення практики застосування адміністративними судами законодавства під час розгляду та вирішення впродовж 2010 – 2011 років справ стосовно реалізації права на мирні зібрання (збори, мітинги, походи, демонстрації тощо) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vasu.gov.ua/ua/generalization_court_practice.html?

2. О практике рассмотрения судами дел по жалобам на решения, действия или бездеятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических, должностных и служебных лиц в сфере управленческой деятельности, нарушающие права и свободы ґраждан: Постановление Пленума Верховного Суда от 3 декабря 1997 г. // Постанови Пленуму Верховного Суду України. – К., 2000. – Т. 1.

3. О практике рассмотрения судами жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях: Постановление Пленума Верховного Суда Украины от 24 июня 1988 г. // Постанови Пленуму Верховного Суду України. – К., 2000. – Т. 1.

4. Постанови у справах адміністративної юрисдикції // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/32B0D

5. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. // Юридический вестник. – 1997. – № 3.

6. Про практику застосування судами України законодавства про порушення правил адміністративного нагляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 1986 р. // Постанови Пленуму Верховного Суду України. – К., 2000. – Т. 1.

7. Рішення у справах про адміністративні правопорушення // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf

8. Судова практика з розгляду адміністративних справ про деякі правопорушення на транспорті // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf

Навчально-методична література

Основна

 

1. Курс адміністративного право України: підручник / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко / За ред.. В.ВІ. Коваленка. – К.: Юрінком Інтер, 2012. - 808 с.

2. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: / Т.О. Коломоєць. – К.: Юрінком Інтер, 2011. - 576 с.

3. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К.: Юридична думка, 2004. – Т. 1. Загальна частина. – 584 с.

4. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К.: Юридична думка, 2005. – Т. 2. Особлива частина. – 624 с.

5. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В. Дяченко та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.

6. Административное право зарубежных стран: Учебник / Под ред. А.Н. Козырина и М.А. Штатиной. – М.: Спарк, 2003. – 464 с.

7. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. – 3-е изд., доп. – М.: Омега-Л, 2005. – 584 с.

8. Бахрах Д.Н. Административное право. Общая часть. – М., 1993.

9. Брэбан Г. Французское административное право. – М., 1988.

10. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 1999.

11. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2007. - 624 с.

12. Тихомиров Ю. А. Публичное право. — М., 1995.

13. Юсупов В. А. Теория административного права. – М., 1985.

Додаткова література

1. Авер’янов В. Реформування українського адміністративного права: черговий етап // Право України. – 2000. – № 7.

2. Авер’янов В.Б., Крупчан О.Д. Виконавча влада: конституційні засади і шляхи реформування. – Харків, 1998.

3. Аверьянов В.Б. Аппарат государственного управления: содержание деятельности и организационные структуры. – К.: Наукова думка, 1990.

4. Аверьянов В.Б. Функции и организационная структура органа государственного управления. – К., 1984. – 150 с.

5. Агеева Е.А. Юридическая ответственность в государственном управлении. – Л., 1990.

6. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібн. / За ред. А.Т. Комзюка. – X., 1998.

7. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник В.П.Тимошук. — К.: Факт, 2003. — 496 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lawbook.org.ua/index.php/biblioteka/knigi/administrativnoe-pravo/viewdownload

8. Адміністративна реформа в Україні: міфи і реалії. – К., 2000.

9. Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство: Навчальний посібник / За заг.ред. Т.О. Коломієць, Г.Ю. Гулєвської. — К.:Істина, 2007. - 152 с.

10. Адміністративна юстиція: європейський досвід та пропозиції для України / авт.-упоряд. І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіда. – К. : Факт, 2003. – 514 с.

11. Адміністративне право України: Підручник: За заг.ред. д.ю.н., проф. Коломоєць Т.О. – Київ: „Істина”, 2008. - с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://the-law.at.ua/load/juridichna_literatura/administrativne_pravo_ukrajini/5

12. Бандурка О.М. Адміністративна діяльність. Частина особлива. – Харків, 2000.

13. Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України: Підручник. – X., 1998.

14. Бахрах Д.Н. Производство по делам об административных правонарушениях. – М., 1989.

15. Бевзенко В.М. Адміністративні суди України: Навчальний посібник. – К.: Алерта; КНТ, 2006. – 271 с.

16. Бельский К.С. О предмете и системе административного права // Государство и право. – 1998. – № 10.

17. Бельский К.С. О системе административного права // Государство и право. – 1998. – № 3.

18. Бельский К.С. Полицейское право: Лекционный курс /Под ред. канд. юрид. наук А.В. Куракина. — М.: Издательство 'Дело и Сервис', 2004. — 816 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lawbook.org.ua/index.php/biblioteka/knigi

19. Біла Л.Р., Картузова І.О. Організація державної служби в Україні: Навч.–метод. посіб. Одеса: Юридична література, 2000.

20. Білоусов Ю.В. Виконавче провадження: Навч. посіб.- К.: Прецедент, 2005.- 192 с.

21. Брэбан Г. Французское административное право: Пер. с фр./Под ред. и со вступ. ст. С. В. Боботова.— М.: Прогресс, 1988.—488 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lawbook.org.ua/index.php/biblioteka/knigi/administrativnoe-pravo/summary

22. Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Провадження по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень: Навч. посібник / За заг. ред. Петкова В.П. – Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 2000. – 72 с.

23. Воловик В. Проведення службового розслідування стосовно державного службовця // Право України. – 1995. – № 11.

24. Галаган И.А. Административная ответственность в СССР: Процессуальное регулирование. – Воронеж, 1976.

25. Галлиган Д.Д., Полянский В.В., Старилов Ю.Н. Административное право. История развития и основные концепции. – М.: Юристъ, 2002. – 410 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lawbook.org.ua/index.php/biblioteka/knigi/administrativnoe-pravo

26. Голосніченко І.П., Стахурський М.Ф. Адміністративний процес: Навч. посібник / За заг. ред. доктора юридичних наук, професора І.П.Голосніченка. – К.: ГАН, 2003. – 256 с.

27. Гончарук С.Т. Суб’єкти адміністративного права. – К., 1998.

28. Гурне Бернар Державне управління. – К., 1993.

29. Демин А.В. Нормативный договор как источник административного права // Государство и право. – 1998. – № 2.

30. Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування. – Хмельницький, 1999. – 570 с.

31. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б.Авер’янова. – К.: Факт, 2003. – 384 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lawbook.org.ua/index.php/biblioteka

32. Додин Е.В. Административная деликтология: Учеб. пособ. – Одесса., 1997.

33. Додин Е.В. Доказательства в административном процессе. – М., 1973.

34. Дробуш І. Розмежування функцій органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади // Право України. – 2001. – № 8.

35. Дубовенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні. – К., 1999. – 44 с.

36. Зброя: придбання, зберігання, використання: Зб. нормативних актів/ Уклад.: Мацко А.С., Бойко І.В. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 304 с.

37. Калаянов Д.П. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел Украины. Учеб. пособие. – Одеса: АО БАХВА, 2000. – 128 с.

38. Кампо В.М., Нижник Н.Р., Шльоер Б.П. Становлення нового адміністративного права України: Нуково-популярний нарис / За заг. ред. В.М. Кампо. – К.: Юридична книга, 2000. – 60 с.

39. Коваль Л.В. Административно–деликтное отношение. – К., 1979.

40. Козлов Ю.М. Административные правоотношения. – М., 1976.

41. Козырева Т.И. Административное принуждение и его виды. – М., 1975.

42. Коломоєць Т.О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації: Монографія.- Запоріжжя: Поліграф, 2004.- 404 с.

43. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник— К.: Юрінком Інтер, 2003. - 544 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://the-law.at.ua/load/juridichna_literatura/administrativne_pravo_ukrajini

44. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: Монографія / За заг. ред. О.М. Бандурки. - Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. - 336с.

45. Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. Адміністративний процес України: Навчальний посібник. – Київ: Прецедент, 2007. – 613 с.

46. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко. – К.: Атіка, 2007. – 416 с.

47. Курінний Є.В. Розгляд звернень громадян в органах внутрішніх справ України: Навч. посібник. – Д.: Наука і освіта, 2000. – 36с.

48. Куркін М.В., Понікаров В.Д. Ревізії та перевірки за зверненнями правоохоронних органів: Навч. посіб. – Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. – 412 с.

49. Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. – М., 1972.

50. Масленников М. Я. Порядок применения административных взысканий: Учебно-практическое пособие. — М.: Издательство БЕК, 1998. — 272 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lawbook.org.ua/index.php/biblioteka/knigi

51. Масленников М.Я. Административно–юрисдикционный процесс: Сущность и актуальные вопросы правоприменения по делам об административных правонарушениях. – Воронеж, 1990. – 207 с.

52. Мельник Р.С. Адміністративні процедури в діяльності органів внутрішніх справ України: Навчальний посібник. - Харків: НУВС, 2005. – 115 с.

53. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине.: Учебное пособие. Издание третье, переработанное и дополненное. — Х.:ООО «Одиссей, 2007. —360 с.

54. Милицейская библиотека - качай бесплатно книги по юриспруденции// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://song-cops.in/board/administrativnoe_pravo_i_process

55. Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію // Упоряд.: М. Камлик та ін. – К.: Школяр, 1999. – 410 с.

56. Негодченко О.В. Основи діяльності органів внутрішніх справ України щодо забезпечення прав і свобод людини: Навч. посіб.- Дн-вськ: ЮА МВС, 2005.- 164 с.

57. Панова И.В. Административно–юрисдикционный процес. Монография. – Саратов: Светопись, 1998. – 256 с.

58. Панова И.В.Производство по делам об адмистративных правонарушениях. Монография. – Саратов: Светопись, 1999. – 192 с.

59. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. – Чернівці: Рута, 2001. – 316 с.

60. Петришин А.В. Государственная служба. Историко–теоретические предпосылки, сравнительно–правовой и логико–понятийный анализ. – Харьков, 1998. – 158 с.

61. Подлінєв С.Д. Організація управління в адміністративно–політичній сфері України: Навч.–метод. посіб. – Одеса, 1998.

62. Саввин М.Я. Административный штраф. – М., 1984.

63. Самсонов В.Н. Административное законодательство: понятие, содержание, реформа. – X., 1991.

64. Сорокин В.Д. Метод правового регулирования. – М., 1976.

65. Старилов Ю.Н. Служебное право: Учебник. – М., 1996.

66. Термінологічний словник з управління персоналом орга­нів внутрішніх справ України /Укла­дач Н.П. Матюхіна; за заг. ред. проф. О.М.Бандурки. – Харків: Ун-т внутр. справ, 2000. – 120 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakoni.com.ua/node/322

67. Тихомиров Ю.А., Котелевская И.В. Правовые акты. – М., 1995.

68. Тищенко Н.М. Административно-процессуальный статус гражданина Украины: проблемы теории и пути совершенствования. – Х.: Право, 1998. – 268 с.

69. Ткаченко В.І. Адміністративно-процедурні провадження у дозвільній системі в Україні: шляхи вирішення проблемних питань: Монографія/ МВС України, Луган. Держ. Ун-т внутр. Справ. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. – 344с.

70. Управление в области административно–политической деятельности. – М., 1979.

71. Хавронюк М.І. Дисциплінарні правопорушення і дисциплінарна відповідальність: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2003. – 240 с.

72. Цветков В.В. Державне управління: Основні фактори ефективності (політико–правовий аспект). – Харків, 1996.

73. Чабан В.П. Акти адміністративного примусу в діяльності міліції України: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2002. – 144 с.

74. Чечот Д.М. Административная юстиция. Теоретические проблемы. – Л.: Изд–во Ленинградского ун–та, 1973. – 134 с.

75. Шаповалов В.М. Виконавча влада в розвинутих країнах (конституційно–правовий аспект). – К., 1996. – 59 с.

76. Шергин А.П. Административная юрисдикция. – М., 1979.

77. Шкарупа В.К. Доказування та докази в адміністративно–примусовій діяльності органів внутрішніх справ (міліції). – К., 1995. – 127 с.

78. Шорина Е.В. Контроль за деятельностью органов государственного управления. – М., 1981.

79. Юсупов В.А. Правоприменительная деятельность органов управления. – М., 1979.

80. Ярмакі Х.П. Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні: Монографія. – Одеса: Юридична література, 2006. – 336 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.22.242 (0.011 с.)