Особливість правового становища товариств взаємного страхування.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Особливість правового становища товариств взаємного страхування. 

 

Модульне завдання № 2

1. а) Мінімальний розмір статутного фонду страховика, який займається страхуванням життя, встановлюється в сумі, еквівалентній:

а) 500 000 євро;

б) 1 млн євро;

в) 1,5 млн євро;

г) 3 млн євро;

д) 5 млн євро.

б) Страховики, які отримали ліцензію на страхування життя:

а) мають право займатися іншими видами страхування;

б) не мають права займатися іншими видами страхування;

в) мають право займатися іншими видами страхування за умови, якщо такі види страхування передбачені статутом страховика.

Або

Правове регулювання майнового страхування.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ
РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Поняття страхування.

2. Функції страхування.

3. Форми страхування.

4. Об’єкти страхування.

5. Особисте страхування.

6. Майнове страхування.

7. Страхування відповідальності.

8. Добровільне страхування.

9. Обов’язкове страхування.

10. Види обов’язкового страхування.

11. Поняття співстрахування і взаємного стахування.

12. Поняття фінансових послуг.

13. Види фінансових послуг.

14. Джерела правового регулювання страхової діяльності.

15. Поняття та ознаки страхових правовідносин.

16. Страховики та страхувальники.

17. Фінансові установи.

18. Об’єднання страховиків.

19. Товариства взаємного страхування.

20. Страхові агенти та страхові брокери.

21. Застраховані особи.

22. Страховий ризик.

23. Страховий випадок.

24. Страховий ризик і страховий інтерес при майновому й особистому страхуванні.

25. Страхова сума.

26. Страхове відшкодування.

27. Франшиза.

28. Страховий платіж.

29. Страховий тариф.

30. Страхова оцінка.

31. Поняття та зміст договору страхування.

32. Правила страхування.

33. Валюта страхування.

34. Права та обов’язки страховика.

35. Права та обов’язки страхувальника.

36. Зміна страхувальника фізичної особи в договорі страхування.

37. Наслідки втрати страхувальником прав юридичної особи.

38. Наслідки втрати страхувальником — фізичною особою дієздатності.

39. Порядок і умови виплати страхових сум і страхового відшкодування.

40. Перехід до страховика прав страхувальника щодо особи, відповідальної за заподіяні збитки.

41. Укладення договору страхування.

42. Набрання чинності договору страхування.

43. Припинення дії договору страхування.

44. Недійсність договору страхування.

45. Договори змішаного страхування життя.

46. Договори страхування від нещасних випадків.

47. Договори страхування працівників за рахунок організацій.

48. Страхування державного майна, переданого в оренду.

49. Страхування майна спільних підприємств.

50. Страхування майна державних сільськогосподарських підприємств.

51. Договори морського страхування.

52. Договори авіаційного страхування.

53. Договори страхування транспортних засобів.

54. Договір страхування вантажів.

55. Договір страхування ризиків у будівництві.

56. Договір страхування експортних та кредитних ризиків.

57. Страхування вкладів фізичних осіб в комерційних банках.

58. Поняття перестрахування.

59. Вимоги до здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) — нерезидента.

60. Вимоги до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів.

61. Умови забезпечення платоспроможності страховиків.

62. Статутний фонд страховика.

63. Запас платоспроможності страховика.

64. Страхові резерви.

65. Активи страхових резервів.

66. Прибуток страховика.

67. Доходи від страхової діяльності.

68. Фонд страхових гарантій.

69. Загальні засади державного регулювання страхової діяльності.

70. Державний нагляд за страховою діяльністю.

71. Правовий статус Держфінпослуг.

72. Ліцензування страхової діяльності.

73. Державний реєстр фінансових установ.

74. Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України.

75. Взаємовідносини страховика і держави.

76. Гарантії прав та законних інтересів страховиків.

77. Ліквідація, реорганізація та санація страховика.

78. Поняття та види страхування в іноземних країнах.

79. Джерела правового регулювання страхової діяльності в іноземних країнах.

80. Елементи страхових правовідносин.

81. Страховий інтерес, страховий ризик, страхова премія.

82. Характеристика договору страхування.

83. Права і обов’язки сторін у договорі страхування.

84. Принцип суброгації.

85. Правове регулювання страхування в країнах Європейського Союзу.

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТОЧНОГО
ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Контроль поточної роботи студентів заочної форми навчання проводиться при складанні 1 контрольної роботи, яка оцінюються у межах 30 балів, та виконанні 1 вибіркового індивідуаль­ного завдання у межах 10 балів.

Об’єкти оцінювання для заочної форми навчання:

Виконання 1 модуля (до 30 балів) та перевірка виконання індивідуального завдання — у межах 10 балів. При цьому вибірковими індівідуальними завданнями вважаються — виконання практичного завдання, підготовка реферату (есе) або підготовка доповіді та участь у засіданні наукового гуртка.

Для студентів заочної форми навчання: максимальна оцінка за модуль складає 30 балів (наприклад, 1 тестове завдання у межах 10 балів і 2 теоретичних питання у межах 10 балів).

 

 

Приклади модульного завдання
для студентів заочної форми навчання

Модульне завдання № 1

 

1. а) Франшиза:

а) страхова виплата, яка здійснюється страховиком у межах страхової суми за договорами майнового страхування і страхування відповідальності при настанні страхового випадку;

б) частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування;

в) плата за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховикові згідно з договором страхування;

г) ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування;

д) грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку.

б) Страхове відшкодування:

а) грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку;

б) грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку;

в) частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування;

г) страхова виплата, яка здійснюється страховиком у межах страхової суми за договорами майнового страхування і страхування відповідальності при настанні страхового випадку;

д) ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування.

Дайте визначення страхової премії.

Ліцензування страхової діяльності.

Модульне завдання № 2

1. а) Страховий ризик:

а) подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулась і з настанням якої виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхової суми;

б) певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання;

в) грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку;

г) частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування;

д) плата за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховику згідно з договором страхування.

б) Страховики не можуть бути створені у формі:

а) акціонерних товариств;

б) повних товариств;

в) командитних товариств;

г) товариств з обмеженою відповідальністю;

д) товариств з додатковою відповідальніст.

Поняття страхового випадку.

Статутний фонд страховика.

Теми індивідуальних завдань — рефератів (есе)
для студентів заочної форми навчання (вибіркові)

1. Джерела правового регулювання страхової діяльності.

2. Перспективи розвитку правового регулювання страхової діяльності.

3. Міжнародна система страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів «Зелена картка».

4. Резерви зі страхування життя.

5. Правове регулювання страхової діяльності.

6. Виникнення і розвиток страхування в епоху Античності.

7. Розвиток страхування в Середньовіччя.

8. Розвиток страхового бізнесу в період монополізації утвердження державного регулювання ринкової економіки.

9. Страхові ринки зарубіжних країн: стан та перспективи розвитку.

10. Історія розвитку кооперативного страхування.

11. Розвиток страхового ринку в незалежній Україні.

12. Особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств.

13. Порядок і умови виплати страхових сум і страхового відшкодування.

14. Перехід до страховика прав страхувальника щодо особи, відповідальної за заподіяні збитки.

15. Договори страхування працівників за рахунок організацій.

16. Страхування державного майна, переданого в оренду.

17. Страхування майна спільних підприємств.

18. Договори морського страхування.

19. Договори авіаційного страхування.

20. Договори страхування транспортних засобів.

21. Договір страхування вантажів.

22. Договір страхування ризиків у будівництві.

23. Договір страхування експортних та кредитних ризиків.

24. Страхування вкладів фізичних осіб в комерційних банках.

25. Страхування кредитних та фінансових ризиків.

26. Запас платоспроможності страховика.

27. Резерви зі страхування життя.

28. Активи страхових резервів.

29. Доходи від страхової діяльності.

30. Фонд страхових гарантій.

31. Правовий статус Держфінпослуг.

32. Гарантії прав та законних інтересів страховиків.

33. Ліквідація, реорганізація та санація страховика.

34. Види страхових компаній і порядок їх утворення.

35. Об’єднання страховиків та їх функції.

36. Страховий нагляд у країнах Європейського Союзу.

37. Страхування ренти і песій.

38. Перспективи розвитку медичного страхування в Україні та світі.

39. Внутрішня система та зовнішнє середовище страхового ринку.

40. Страхування відповідальності страхового агента.

 

 

Індивідуальні завдання
для студентів заочної форми навчання (вибіркові)

 

1. Скласти договір страхування транспортних засобів, що перебувають у заставі.

2. Скласти договір страхування ризику неповернення кредиту.

3. Скласти договір довгострокового страхування життя.

4. Скласти договір добровільного страхування життя на випадок смерті.

5. Скласти договір добровільного страхування життя на користь дитини (з можливістю додаткового страхування на випадок інвалідності в разі нещасного випадку).

6. Скласти договір добровільного страхування фінансового ризику.

7. Скласти договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідемічного характеру.

8. Скласти договір страхування майна.

9. Скласти договір страхування наземного транспорту.

10. Скласти договір обов’язкового страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків.

11. Скласти договір перестрахування.

12. Скласти заяву на страхування майна.

13. Скласти договір страхування кредиту.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.56.11 (0.012 с.)