Тема 3. Основи цивільного права України (2 год.)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Основи цивільного права України (2 год.)Завдання для самостійної роботи (4 год.)

 

1. Складіть опорний конспект за планом:

а) Фізична особа як суб’єкт цивільного права.

 

б) Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Види юридичних осіб.

 

в) Особисті немайнові права фізичної особи.

 

г) Здійснення та захист цивільних прав та виконання цивільних обов’язків.

 

д) Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.

 

2. Вкажіть термін за визначенням:

а) Дії громадян та організацій, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав чи обов’язків.

 

б) Угода, для вчинення якої вистачає досягнення згоди про її здійснення.

 

в) Договір, в якому одна сторона має лише права, а друга – лише обов’язки.

 

г) Договір, в якому кожна зі сторін має як права, так і обов’язки.

 

д) Договір, за яким банк зобов’язується надати кошти позичальникові у розмірі та на умовах, передбачених договором.

 

е) Сторони договору майнового найму.

 

є) Угода, укладена з метою приховати іншу угоду.

 

ж) Форма укладення угоди, на якій робиться посвідчу вальний надпис.

 

з) Учасники договору дарування.

 

и) Учасники договору купівлі-продажу.

 

3. Вирішіть ситуації:

а)Дитяча театральна студія орендувала на два роки у заводу «Іскра» приміщення для проведення репетицій. Протягом зазначеного терміну студія виконувала всі обов’язки наймача. На момент прем’єри чергової вистави строк оренди скінчився, але керівник студії на свій страх і ризик усе ж вирішив влаштувати виставу.

Перерахуйте обов’язки наймача.

Чи законні дії керівника студії? Як вирішити дану ситуацію?

 

б) Туристична фірма «Влада» подарувала київському зоопарку 500 тисяч американських доларів. Через декілька місяців директор фірми зателефонував до адміністрації зоопарку, повідомивши, що зараз прибуде група туристів, яких мають безкоштовно пропустити на екскурсію, і так буде через кожні два тижні. Мовляв, гроші зоопарку фірма подарувала, тепер – послуга за послугу.

Чи законні дії туристичної фірми?

Як бути адміністрації зоопарку?

 

в) К. проживав разом із дружиною та двома синами. Молодший неодружений, старший одружений і мав двох синів. Після смерті К. не залишив заповіту.

Як буде розподілено майно, якщо старший син помер за рік до смерті батька?

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Правознавство: підручник для студ. ВНЗ / Л.І. Берлаг, С.С. Бичкова, Л.О. Карпенко та ін. – К.: Правова єдність, 2008. – 792 с.

2. Правознавство: підручник / авт. кол.: Л.І. Берлаг, С.С. Бичкова, Л.О. Карпенко та ін. – К.: Правова єдність, 2009. – 792 с.

3. Правознавство: навч. посіб. / за ред.. С.В. Дрожжиної. – К.: Знання, 2006. – 350 с.

4. Правознавство: навч. посіб. для вузів / за ред. В.В. Копейчикова. – 6-е вид., стер. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 736 с.

5. Правознавство: навч. посіб. / Т.В. Варфоломеєва, В.П. Пастухов, В.Ф. Пеньківський та ін. – К.: Знання-Прес, 2001. – 327 с.

1. Правознавство: навч. посіб. / за ред. П.Д. Пилипенка. – Львів: Новий Світ, 2000, 2003. – 592 с.

2. Правознавство: підручник / за ред. В.В. Копейчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 752 с.

3. Правознавство: підручник / за ред. В.В. Копейчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 752 с.

4. Правознавство: підручник / відп. ред. О.В. Дзера. – 10-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком, 2009. – 848 с.

5. Цивільний кодекс України: Коментар. Видання друге із змінами за станом на 15 січня 2004 р. – Х.: ТОВ. «Одіссей», 2004. – 856 с.

6. Нове законодавство України / Уклад. Ю.П.Єлісовенко. – К.: Махаон, 2003. – 600 с.

 

Тема 4. Основи трудового права України (2 год.)

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Складіть опорний конспект за планом:

 

а) Трудові правовідносини.

 

б) Поняття і види переміщення на іншу роботу.

 

в) Основні підстави припинення трудового договору.

 

е) Особливості трудової діяльності жінок.

 

2. Користуючись КЗпП України та Законом України «Про зайнятість населення», дайте визначення поняттям і термінам:

 

«зайнятість населення», «безробітні», «підходяща робота».

 

3. Заповніть пропущене:

а) Робочий тиждень не повинен перевищувати …….. год. на тиждень.

 

б) Вкажіть тривалість робочого часу для осіб різних вікових категорій:

Від 14 до 16 років ……………………………………………………….

Від 16 до 18 років ………………………………………………………

Старше 18 років …………………………………………………………

 

в) Закон України «Про відпустки» передбачає такі види відпусток:

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

 

г) Загальна тривалість відпустки становить …….. календарних днів, а для неповнолітніх – ……… день.

 

д) Відпустка за 1 рік роботи надається працівникам через ………..

безперервної роботи на підприємстві, в установі чи організації.

 

4. Вкажіть термін за визначенням:

а) Організація, створена для захисту соціально-економічних інтересів трудящих.

 

б) Громадяни працездатного віку , які з незалежних від них обставин не мають заробітку і зареєстровані у державній службі зайнятості.

 

в) Найрадикальніший засіб вирішення трудових спорів.

 

г) Основний вид соціального забезпечення у вигляді регулярних виплат при досягненні певного віку.

 

5. Вирішіть ситуації:

 

а) При прийнятті на роботу працівника директор зажадав від нього, крім інших, такі документи: характеристику з останнього місця роботи, довідку про забезпеченість житлом, військовий квиток.

Чи законні ці вимоги?

б) Працівника В. було звільнено з роботи у зв’язку з поновленням на роботі Л., яка раніше виконувала цю роботу. В. оскаржила ці дії директора у суді.

Чи підлягає скарга задоволенню?

в) Працівника було прийнято на роботу 1 квітня з установленим йому терміном випробування до 1 травня. 7 травня його звільнили як такого, що не витримав випробування.

Чи законно його звільнили?

 

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Правознавство: підручник для студ. ВНЗ / Л.І. Берлаг, С.С. Бичкова, Л.О. Карпенко та ін. – К.: Правова єдність, 2008. – 792 с.

2. Правознавство: підручник / авт. кол.: Л.І. Берлаг, С.С. Бичкова, Л.О. Карпенко та ін. – К.: Правова єдність, 2009. – 792 с.

3. Правознавство: навч. посіб. / за ред.. С.В. Дрожжиної. – К.: Знання, 2006. – 350 с.

4. Правознавство: навч. посіб. для вузів / за ред. В.В. Копейчикова. – 6-е вид., стер. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 736 с.

5. Правознавство: навч. посіб. / Т.В. Варфоломеєва, В.П. Пастухов, В.Ф. Пеньківський та ін. – К.: Знання-Прес, 2001. – 327 с.

6. Правознавство: навч. посіб. / за ред. П.Д. Пилипенка. – Львів: Новий Світ, 2000, 2003. – 592 с.

7. Правознавство: підручник / за ред. В.В. Копейчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 752 с.

8. Правознавство: підручник / за ред. В.В. Копейчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 752 с.

9. Правознавство: підручник / відп. ред. О.В. Дзера. – 10-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком, 2009. – 848 с.

10. Нове законодавство України / Уклад. Ю.П.Єлісовенко. – К.: Махаон, 2003. – 600 с.

11. Трудове право України: Академічний курс: Підручник…// За ред.. П. Д. Пилипенка. – К.: Вид. дім «Ін.Юре», 2004. – 536 с.

12. Кодекс законів про працю України. Офіц. видання. – К.: Вид. дім «Ін.Юре», 2001. – 224 с.

13. Збірник законів України про працю / Уклад. О.В.Терещук, О.Ф. Штанько, Н.Б. Болотіна. – 2-ге вид.; випр.. і доповн. – К.: Вікар, 2003. – 344 с.

Тема 5. Основи сімейного права України (2 год.)

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Складіть опорний конспект за планом:

а) Сімейний кодекс України: загальна характеристика.

б) Поняття шлюбу та умови його укладення.

в) Права та обов’язки подружжя.

г) Права та обов’язки дітей по взаємному утриманню.

д) Умови та порядок припинення шлюбу.

 

2. Дайте відповідь на питання:

 

а) Чи одинакові права чоловіка та жінки у шлюбі? Відповідь обґрунтуйте.

б) Як визначається прізвище дитини?

в) Яке значення має реєстрація шлюбу?

г) Чи можливе укладення шлюбу між 18-річним хлопцем і 17-річною дівчиною? Відповідь обґрунтуйте.

д) За яких умов чоловік не має права без згоди дружини порушувати справу про розірвання шлюбу?

е) Як забезпечуються права дитини, що втратила батьків?

 

3. Вирішіть ситуації:

а) В якому із двох випадків батьки можуть бути позбавлені батьківських прав: якщо вони є безробітними і не можуть утримувати дітей чи якщо вони примушують дитину до жебракування?

Відповідь обґрунтуйте.

б) Молоді особи – хлопець і дівчина, подали заяву для реєстрації шлюбу в орган реєстрації цивільного стану 1-го жовтня. Через місяць, у визначений для реєстрації час, вони не з’явилися.

Чи втратила чинність їх заява? В який строк вони зможуть зареєструвати свій шлюб?

 

в) Громадянин С. попросив суд звільнити його від сплати аліментів на 16-річного сина Олега, так як той вже працює і має достатню заробітну платню.

Яке рішення може прийняти суд?

 

Наведіть приклад шлюбного контракту.

ЛІТЕРАТУРА

1. Правознавство: підручник / авт. кол.: Л.І. Берлаг, С.С. Бичкова, Л.О. Карпенко та ін. – К.: Правова єдність, 2009. – 792 с

2. Правознавство: навч. посіб. / за ред.. С.В. Дрожжиної. – К.: Знання, 2006. – 350 с.

3. Правознавство: навч. посіб. для вузів / за ред. В.В. Копейчикова. – 6-е вид., стер. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 736 с.

4. Правознавство: навч. посіб. / Т.В. Варфоломеєва, В.П. Пастухов, В.Ф. Пеньківський та ін. – К.: Знання-Прес, 2001. – 327 с.

5. Правознавство: навч. посіб. / за ред. П.Д. Пилипенка. – Львів: Новий Світ, 2000, 2003. – 592 с.

6. Правознавство: підручник / за ред. В.В. Копейчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 752 с.

7. Правознавство: підручник / за ред. В.В. Копейчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 752 с.

8. Правознавство: підручник / відп. ред. О.В. Дзера. – 10-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком, 2009. – 848 с.

9. Нове законодавство України / Уклад. Ю.П.Єлісовенко. – К.: Махаон, 2003. – 600 с.

10. Семейный кодекс Украины. – Х.: ООО «Одиссей», 2003. – 112 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.51.24 (0.011 с.)