ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

САМОСТІЙНА РОБОТА ДО КУРСУ «ПРАВОЗНАВСТВО»САМОСТІЙНА РОБОТА ДО КУРСУ «ПРАВОЗНАВСТВО»

Робота виконується у письмовому вигляді на аркушах формату А4.

Титульна сторінка вміщує П.І.Б. студента (-ки), групу, назву навчального закладу, дисципліни, місто і рік. Відповіді повинні бути лаконічними, але змістовними.

 

Тема 1. Основи теорії держави і права

Завдання для самостійної роботи

1. Складіть опорний конспект за планом:

а) Поняття і види влади. Особливості державної влади.

б) Держави, що існували на території сучасної України.

в) Правові пам’ятки історії України.

г) Право як суспільне явище (об’єктивне право) і право як конкретне повноваження особи(суб’єктивне право).

д) Співвідношення права та закону. Види підзаконних актів. Поняття та види систематизації нормативно-правових актів.

Використовуючи набуті знання, порівняйте поняття: «держава», «країна», «суспільство».

3. Визначте форми держав, описаних нижче:

а) Кожні 5 років у країні проводять вибори парламенту – народні збори. Після чергових виборів народні збори формують парламент на чолі з прем’єр-міністром. Держава поділяється на області, якими керують глави адміністрацій, призначені урядом.

б) Державу очолює король (королева), усі закони набувають чинності після затвердження парламентом і підписання королем (королевою). Парламент обирають терміном на 7 років. До парламенту входять представники 12 земель, кожна з яких має власний уряд і законодавство.

в) Влада в державі належить генералові, який очолює її внаслідок військового заколоту. Дії конституції зупинено. Крім центральної провінції, до держави входить три землі, захоплені внаслідок військової операції. Є обраний парламент, але влада обмежена.

4) Вкажіть на державні устрої, про які йдеться:

а) Держава, в якій правлять від імені Бога та за релігійними законами.

б) Держава, де влада зосереджена в руках багатих та знатних.

в) Держава, в якій влада зосереджена в руках однієї особи при наявності суспільних робіт.

г) Влада більшості населення, яка реально може впливати на перебіг політичних подій.

Назвіть основні принципи, на яких будується апарат держави.

Як ви розумієте вислів «Право є втіленням добра і справедливості»?

ЛІТЕРАТУРА

1. Правознавство: підручник для студ. ВНЗ / Л.І. Берлаг, С.С. Бичкова, Л.О. Карпенко та ін. – К.: Правова єдність, 2008. – 792 с.

2. Правознавство: підручник / авт. кол.: Л.І. Берлаг, С.С. Бичкова, Л.О. Карпенко та ін. – К.: Правова єдність, 2009. – 792 с.

3. Правознавство: навч. посіб. / за ред.. С.В. Дрожжиної. – К.: Знання, 2006. – 350 с.

4. Правознавство: навч. посіб. для вузів / за ред. В.В. Копейчикова. – 6-е вид., стер. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 736 с.

5. Правознавство: навч. посіб. / Т.В. Варфоломеєва, В.П. Пастухов, В.Ф. Пеньківський та ін. – К.: Знання-Прес, 2001. – 327 с.

6. Правознавство: навч. посіб. / за ред. П.Д. Пилипенка. – Львів: Новий Світ, 2000, 2003. – 592 с.

7. Правознавство: підручник / за ред. В.В. Копейчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 752 с.

8. Правознавство: підручник / за ред. В.В. Копейчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 752 с.

9. Правознавство: підручник / відп. ред. О.В. Дзера. – 10-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком, 2009. – 848 с.

10. Турка Т.І. Демократія як політичний режим / Т.І. Турка // Історія та правознавство. – 2013. - № 1. – С. 21-22.

11. Бугай Л.Г. Що таке закон і підзаконний акт? / Л.Г. Бугай // Історія та правознавство. – 2012. - № 31. – С. 25-26.

12. Бугай Л.О. Яку роль відіграє право в житті людей? / Л.О. Бугай // Історія та правознавство. – 2012. - № 31. – С. 22-24.

13. Городиська З. Правотворення. Систематизація законодавства / З. Городиська // Історія України. – 2012. - № 40. – С. 5 – 16.

14. Загоруйко В.І. Загальна характеристика держави та державної влади / В.І. Загоруйко // Історія та правознавство. – 2012. - № 31. – С. 14-17.

 

Тема2. Основи конституційного права України

Завдання для самостійної роботи (8год.)

1. Складіть опорний конспект за планом:

а) Набуття і припинення громадянства України.

б) Принципи та класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина.

в) Поняття і форми об`єднань громадян.

г) Право громадян на проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій та його гарантії.

д) Право на освіту та його гарантії. Система освіти в Україні.

е) Охорона дитинства в Україні.

є) Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні. Загальна військова повинність: поняття та зміст, відстрочка від військової служби і звільнення від призову. Військова мобілізація.

ж) Права і обов’язки народного депутата України. Основні гарантії депутатської діяльності.

з) Адміністрація Президента. Центральні і місцеві органи виконавчої влади.

и) Система правоохоронних органів України.

2. Дайте відповідь на питання:

а) Як розкривається поняття державного суверенітету в Декларації про державний суверенітет України?

б) Які положення закріпленні в Акті проголошення незалежності України?

в) На яких засадах ґрунтується державний устрій України?

г) В яких випадках припиняються повноваження народних депутатів України?

д) У Верховній Раді України обговорюють законопроект про відміну депутатської недоторканості. Як би ви вирішили це питання? Аргументуйте.

е) Хто такий омбудсмен? Які повноваження він має?

 

2. Вкажіть термін за визначенням:

а) Найвищий представницький орган будь-якої держави.

 

б) Остаточне затвердження парламентом міжнародного договору.

 

в) Звід, система правил, які визначають порядок організації діяльності Верховної Ради України.

 

г) Документ, що стверджує повноваження депутата, надані йому виборцями, інтереси яких він представляє.

 

д) Процедура відставки Президента.

 

е) Ступінь, чин державного службовця.

 

є) Групи громадян України, які не є українцями за національністю.

 

ж) Основний закон держави.

 

3. Поміркуйте:

а) Чи можливе поєднання правосуддя і справедливості?

б) Якою, на ваш погляд, повинна бути реформа правоохоронних органів в Україні?

в) Яке громадянство буде у дитини, котра народилася у Києві, якщо її мати – громадянка України, а батько – громадянин Ізраїлю?

г) Чи є Конституція України запорукою злагоди в суспільстві?

ЛІТЕРАТУРА

1.Правознавство: підручник для студ. ВНЗ / Л.І. Берлаг, С.С. Бичкова, Л.О. Карпенко та ін. – К.: Правова єдність, 2008. – 792 с.

2.Правознавство: підручник / авт. кол.: Л.І. Берлаг, С.С. Бичкова, Л.О. Карпенко та ін. – К.: Правова єдність, 2009. – 792 с.

3.Правознавство: навч. посіб. / за ред.. С.В. Дрожжиної. – К.: Знання, 2006. – 350 с.

1. Правознавство: навч. посіб. для вузів / за ред. В.В. Копейчикова. – 6-е вид., стер. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 736 с.

2. Правознавство: навч. посіб. / Т.В. Варфоломеєва, В.П. Пастухов, В.Ф. Пеньківський та ін. – К.: Знання-Прес, 2001. – 327 с.

3. Правознавство: навч. посіб. / за ред. П.Д. Пилипенка. – Львів: Новий Світ, 2000, 2003. – 592 с.

4. Правознавство: підручник / за ред. В.В. Копейчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 752 с.

5. Правознавство: підручник / за ред. В.В. Копейчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 752 с.

6. Правознавство: підручник / відп. ред. О.В. Дзера. – 10-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком, 2009. – 848 с.

7. Конституція України. Коментар основних положень Конституції України щодо захисту прав та свобод людини і громадянина / Упоряд. М.І. Хавронюк. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 112 с.

8. Жидкова Н.М. Особливості організації державної влади в Україні / Н.М. Жидкова // Історія та правознавство. – 2011. – № 16-18. – С. 22-25.

9. Михальова С.В. Народовладдя в Україні / С.В. Михальова // Історія та правознавство. – 2011. – №10. – С. 8-11.

10. Декларація про державний суверенітет України,прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1990. – №3. – С. 429.

11. Акт проголошення незалежності України, прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991 р. – №38. – С.502.

 

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Правознавство: підручник для студ. ВНЗ / Л.І. Берлаг, С.С. Бичкова, Л.О. Карпенко та ін. – К.: Правова єдність, 2008. – 792 с.

2. Правознавство: підручник / авт. кол.: Л.І. Берлаг, С.С. Бичкова, Л.О. Карпенко та ін. – К.: Правова єдність, 2009. – 792 с.

3. Правознавство: навч. посіб. / за ред.. С.В. Дрожжиної. – К.: Знання, 2006. – 350 с.

4. Правознавство: навч. посіб. для вузів / за ред. В.В. Копейчикова. – 6-е вид., стер. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 736 с.

5. Правознавство: навч. посіб. / Т.В. Варфоломеєва, В.П. Пастухов, В.Ф. Пеньківський та ін. – К.: Знання-Прес, 2001. – 327 с.

1. Правознавство: навч. посіб. / за ред. П.Д. Пилипенка. – Львів: Новий Світ, 2000, 2003. – 592 с.

2. Правознавство: підручник / за ред. В.В. Копейчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 752 с.

3. Правознавство: підручник / за ред. В.В. Копейчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 752 с.

4. Правознавство: підручник / відп. ред. О.В. Дзера. – 10-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком, 2009. – 848 с.

5. Цивільний кодекс України: Коментар. Видання друге із змінами за станом на 15 січня 2004 р. – Х.: ТОВ. «Одіссей», 2004. – 856 с.

6. Нове законодавство України / Уклад. Ю.П.Єлісовенко. – К.: Махаон, 2003. – 600 с.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Правознавство: підручник для студ. ВНЗ / Л.І. Берлаг, С.С. Бичкова, Л.О. Карпенко та ін. – К.: Правова єдність, 2008. – 792 с.

2. Правознавство: підручник / авт. кол.: Л.І. Берлаг, С.С. Бичкова, Л.О. Карпенко та ін. – К.: Правова єдність, 2009. – 792 с.

3. Правознавство: навч. посіб. / за ред.. С.В. Дрожжиної. – К.: Знання, 2006. – 350 с.

4. Правознавство: навч. посіб. для вузів / за ред. В.В. Копейчикова. – 6-е вид., стер. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 736 с.

5. Правознавство: навч. посіб. / Т.В. Варфоломеєва, В.П. Пастухов, В.Ф. Пеньківський та ін. – К.: Знання-Прес, 2001. – 327 с.

6. Правознавство: навч. посіб. / за ред. П.Д. Пилипенка. – Львів: Новий Світ, 2000, 2003. – 592 с.

7. Правознавство: підручник / за ред. В.В. Копейчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 752 с.

8. Правознавство: підручник / за ред. В.В. Копейчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 752 с.

9. Правознавство: підручник / відп. ред. О.В. Дзера. – 10-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком, 2009. – 848 с.

10. Нове законодавство України / Уклад. Ю.П.Єлісовенко. – К.: Махаон, 2003. – 600 с.

11. Трудове право України: Академічний курс: Підручник…// За ред.. П. Д. Пилипенка. – К.: Вид. дім «Ін.Юре», 2004. – 536 с.

12. Кодекс законів про працю України. Офіц. видання. – К.: Вид. дім «Ін.Юре», 2001. – 224 с.

13. Збірник законів України про працю / Уклад. О.В.Терещук, О.Ф. Штанько, Н.Б. Болотіна. – 2-ге вид.; випр.. і доповн. – К.: Вікар, 2003. – 344 с.

ЛІТЕРАТУРА

1. Правознавство: підручник / авт. кол.: Л.І. Берлаг, С.С. Бичкова, Л.О. Карпенко та ін. – К.: Правова єдність, 2009. – 792 с

2. Правознавство: навч. посіб. / за ред.. С.В. Дрожжиної. – К.: Знання, 2006. – 350 с.

3. Правознавство: навч. посіб. для вузів / за ред. В.В. Копейчикова. – 6-е вид., стер. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 736 с.

4. Правознавство: навч. посіб. / Т.В. Варфоломеєва, В.П. Пастухов, В.Ф. Пеньківський та ін. – К.: Знання-Прес, 2001. – 327 с.

5. Правознавство: навч. посіб. / за ред. П.Д. Пилипенка. – Львів: Новий Світ, 2000, 2003. – 592 с.

6. Правознавство: підручник / за ред. В.В. Копейчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 752 с.

7. Правознавство: підручник / за ред. В.В. Копейчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 752 с.

8. Правознавство: підручник / відп. ред. О.В. Дзера. – 10-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком, 2009. – 848 с.

9. Нове законодавство України / Уклад. Ю.П.Єлісовенко. – К.: Махаон, 2003. – 600 с.

10. Семейный кодекс Украины. – Х.: ООО «Одиссей», 2003. – 112 с.

ЛІТЕРАТУРА

1. Правознавство: підручник / авт. кол.: Л.І. Берлаг, С.С. Бичкова, Л.О. Карпенко та ін. – К.: Правова єдність, 2009. – 792 с

2. Правознавство: навч. посіб. / за ред.. С.В. Дрожжиної. – К.: Знання, 2006. – 350 с.

3.Правознавство: навч. посіб. для вузів / за ред. В.В. Копейчикова. – 6-е вид., стер. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 736 с.

4.Правознавство: навч. посіб. / Т.В. Варфоломеєва, В.П. Пастухов, В.Ф. Пеньківський та ін. – К.: Знання-Прес, 2001. – 327 с

5. Правознавство: навч. посіб. / за ред. П.Д. Пилипенка. – Львів: Новий Світ, 2000, 2003. – 592 с.

6. Правознавство: підручник / за ред. В.В. Копейчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 752 с.

7.Правознавство: підручник / за ред. В.В. Копейчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 752 с.

8. Правознавство: підручник / відп. ред. О.В. Дзера. – 10-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком, 2009. – 848 с.

9. Нове законодавство України / Уклад. Ю.П.Єлісовенко. – К.: Махаон, 2003. – 600 с.

ЛІТЕРАТУРА

1. Правознавство: підручник / авт. кол.: Л.І. Берлаг, С.С. Бичкова, Л.О. Карпенко та ін. – К.: Правова єдність, 2009. – 792 с

2. Правознавство: навч. посіб. / за ред.. С.В. Дрожжиної. – К.: Знання, 2006. – 350 с.

3.Правознавство: навч. посіб. для вузів / за ред. В.В. Копейчикова. – 6-е вид., стер. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 736 с.

4.Правознавство: навч. посіб. / Т.В. Варфоломеєва, В.П. Пастухов, В.Ф. Пеньківський та ін. – К.: Знання-Прес, 2001. – 327 с

5. Правознавство: навч. посіб. / за ред. П.Д. Пилипенка. – Львів: Новий Світ, 2000, 2003. – 592 с.

6. Правознавство: підручник / за ред. В.В. Копейчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 752 с.

7.Правознавство: підручник / за ред. В.В. Копейчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 752 с.

8. Правознавство: підручник / відп. ред. О.В. Дзера. – 10-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком, 2009. – 848 с.

9. Нове законодавство України / Уклад. Ю.П.Єлісовенко. – К.: Махаон, 2003. – 600 с.

10. Уголовный кодекс Украины. – Х.: ООО «Одиссей», 2003. – 256 с.

 

 

 

Контрольні питання для перевірки знань до курсу «Правознавство»

1. Поняття держави та її ознаки.

2. Форми держави (форми правління, державного устрою, політичного або державно-правового режиму).

3. Поняття права та його ознаки.

4. Конституційних процес в Україні. Конституція – Основний закон держави.

5. Правове регулювання громадянства України.

6. Конституційні права і свободи громадян та гарантії їх дотримання.

7. Конституційний статус Верховної Ради України.

8. Конституційний статус Президента України.

9. Трудовий договір. Порядок прийняття на роботу та звільнення з роботи.

10. Порядок вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів.

11. Цивільно-правові відносини: виникнення, зміна, та припинення. Суб’єкти та об’єкти цивільно-правових відносин.

12. Поняття та і види цивільно-цивільно-правових договорів. Окремі види договорів.

13. Поняття спадкування. Спадкування за законом та заповітом.

14. Права та обов’язки подружжя.

15. Права та обов’язки батька, матері та дитини.

16. Поняття та ознаки кримінальної відповідальності. Поняття злочину. Види злочину.

17. Склад злочину. Співучасники злочину.

18. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

19. Обставини, що виключають суспільну небезпечність діяння.

20. Обставини, що обтяжують та пом’якшують покарання.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ДО КУРСУ «ПРАВОЗНАВСТВО»

Робота виконується у письмовому вигляді на аркушах формату А4.

Титульна сторінка вміщує П.І.Б. студента (-ки), групу, назву навчального закладу, дисципліни, місто і рік. Відповіді повинні бути лаконічними, але змістовними.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.016 с.)