ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінар № 4. Цивільне право України.План.

 

1. Поняття, предмет, джерела, особливості цивільного права України.

2. Цивільні правовідносини, їх структура. Цивільна правоздатність і дієздатність.

3. Право власності. Захист права власності.

4. Форми власності в Україні. Інтелектуальна власність.

Питання для самостійної роботи.

 

1. Підстави спадкування.

2. Спадкування за законом. Черги спадкування.

3. Спадкування за заповітом.

 

Література.

 

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.

2. Бірюков І.А. Цивільне право України. – К., 2000.

3. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

4. Заїка Ю.О., Співак В.М. Право власності і спадкове право: Навч. Посібник. – К., 2000.

5. Цивільне право: Підручник / В.І.Борисова: В 2-х кн. – К.,2004.

6. Цивільне право України: Підручник / За ред. О.В.Дзери та Н.С.Кузнєцової: У 2-х кн.. – К.,2004.

7. Цивільне право / Під ред. О.А.Підопригори. – частина 1. – К.,2003.

8. Цивільне право / Під ред, О. А. Підопригори. – частина 2. – К.,2003.

 

 

Семінар №5. Адміністративне право України.

 

План

1.Загальна характеристика кодексу законів про адміністративні порушення.

2. Поняття адміністративного проступку.

3. Адміністративна відповідальність.

4. Державна служба, правовий статус державних службовців.

 

 

Питання для самостійної роботи

 

1. Поняття адміністративного примусу та його види.

2. Адміністративні стягнення, їх мета, види та зміст.

3. Сутність методів управління, їх класифікація.

4. Загальна характеристика, та особливості державного управління в сучасних умовах.

 

Література.

 

1.Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар /під ред. А.С.Васильєва. – Харків,2000.

2.Копейчиков В.В. Правознавство: Підручник. – К.,2001

3.Коваль Л.В. Адміністративне право: Курс лекцій. –К.,2003

Семінар № 6. Кримінальне право України.

План.

 

1.Поняття, предмет, завдання кримінального права України. Характеристика Кримінального кодексу України.

2. Поняття, ознаки та види злочинів.

3. Поняття, мета та види покарань.

4. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

5. Обставини, що пом’якшують, або обтяжують кримінальну відповідальність.

 

Питання для самостійної роботи.

1. Стадії вчинення злочину.

2. Амністія і помилування.

 

Література.

1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р.

2. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар. – К.,2002.

3. Коржанський М. Кримінальне право України. Загальна частина. – К., 2003.

4. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / За ред. М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – К. – Х.,2003.

5. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник / За ред. М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – К. – Х.,2003.

6. Мати шевський П.С. Кримінальне право України. – К., 2001.

7. Навроцький В.О. Кримінальне право України. Особлива частина: курс лекцій. – К.,2001.

 


 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ СТУДЕНТАМИ

 

 

1. Система права. Характеристика окремих галузей права.

2. Механізм правового регулювання.

3. Норми права та правові відносини.

4. Реалізація норм права.

5. Законність, правопорядок та їх гарантії.

6.Поняття правової культури та правосвідомості, їх співвідношення.

7.Правопорушення: ознаки, склад, види.

8.Поняття та види юридичної відповідальності.

9.Поняття зобов’язань, їх сторони, зміст, види, підстави виникнення. Характеристика одного з видів зобов’язань ( на вибір ).

10.Зобов’язання купівлі-продажу.

11.Зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди.

12.Засоби забезпечення виконання зобов’язань.

13.Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність: підстави виникнення, принципи, види застосування.

14.Заробітна плата.

15.Поняття трудової дисципліни і методи її зміцнення.

16.Охорона праці.

17.Забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників.

18.Цивільно-правова угода за законодавством України.

19. Форми і види угод.

20.Цивільно – правовий договір.

21.Особисті та майнові права і обов’язки батьків і дітей.

22.Поняття, види, характеристика зобов’язань, підстави їх виникнення.

23.Сторони зобов’язань. Засоби забезпечення виконання зобов’язань. Неустойка. Застава. Завдаток. Поручительство. Гарантія. Підтримання. Зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди.

24.Поняття спадщини та спадкування. Підстави спадкування.

25.Час і місце відкриття спадщини. Усунення від права спадкування. 26.Спадкування за правом представлення.

27.Обов’язки батьків щодо виховання і розвитку дитини.

28. Позбавлення батьківських прав.

29. Права батьків і дітей на майно.

30. Аліментні обов’язки батьків і дітей.

31. Спадкування за заповітом. Заповіт з умовою. Секретний заповіт. 32.Спадкування за законом. Черги спадкування. Право на обов’язкову частку спадщини.

 


Питання до заліку з курсу “Правознавство”

 

1. Причини виникнення держави і права.

2. Теорії походження держави і права.

3. Ознаки, що відрізняють державу від родової організації влади первісного суспільства.

4. Відмінність права від норм первісного суспільства.

5. Поняття та ознаки держави.

6. Функції держави.

7. Механізм (апарат) держави.

8. Форма держави.

9. Форма державного устрою.

10. Форма державного правління.

11. Державний (політичний) режим.

12. Історичні типи держави і права.

13. Поняття і ознаки права.

14. Поняття і ознаки норми права.

15. Структура норми права.

16. Форми (джерела) права.

17. Система права та її складові елементи. Характеристика окремих галузей права.

18. Поняття і види нормативно-правових актів.

19. Правовідносини: поняття, елементи. Види правовідносин.

20. Правоздатність і дієздатність суб’єктів правовідносин.

21. Реалізація норм права.

22. Правосвідомість, її елементи. Правова культура.

23. Законність, правопорядок. Гарантії законності.

24. Механізм правового регулювання.

25. Концепція правової держави.

26. Принцип розподілу влади та його реалізація в Україні.

27. Поняття, ознаки, види правопорушень.

28. Склад правопорушення.

29. Поняття, ознаки, функції юридичної відповідальності.

30. Види юридичної відповідальності.

31. Поняття, особливості, джерела цивільного права.

32. Цивільні правовідносини та їх елементи.

33. Суб’єкти цивільних правовідносин: фізичні і юридичні особи.

34. Об’єкти цивільних правовідносин.

35. Участь громадян у цивільних правовідносинах, їх правоздатність і дієздатність.

36. Поняття, ознаки, види юридичних осіб.

37. Поняття правочину, умови його дійсності. Недійсні правочини.

38. Поняття та види зобов’язань. Характеристика одного з видів зобов’язань.

39. Поняття і зміст права власності.

40. Форми власності в Україні.

41. Зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди.

42. Засоби забезпечення виконання право чину.

43. Майнові та особисті немайнові права громадян, їх захист.

44. Захист права власності.

45. Інтелектуальна власність.

46. Спадкове право і його основні інститути (спадкування, спадщина, час і місце відкриття спадщини, спадкодавець, спадкоємець та ін.).

47. Спадкування за законом.

48. Спадкування за заповітом.

49. Поняття, предмет, джерела сімейного права.

50. Принципи сімейного права.

51. Поняття сім’ї та шлюбу. Умови вступу до шлюбу, перешкоди до його укладання.

52. Порядок реєстрації шлюбу.

53. Особисті немайнові права і обов’язки подружжя.

54. Майнові права та обов’язки подружжя.

55. Припинення шлюбу.

56. Недійсний шлюб.

57. Права та обов’язки батьків і дітей.

58. Поняття і порядок усиновлення.

59. Опіка і піклування. Патронат над дітьми.

60. Шлюбний договір.

61. Поняття, предмет, джерела трудового права.

62. Поняття, зміст, строки трудового договору.

63. Форма трудового договору. Контракт як особлива форма трудового договору.

64. Порядок прийняття на роботу.

65. Зміна умов трудового договору.

66. Сумісництво і суміщення.

67. Підстави і порядок припинення трудового договору.

68. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

69. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ними органу.

70. Поняття та види робочого часу.

71. Поняття та види відпусток, порядок їх надання.

72. Поняття та види часу відпочинку.

73. Трудова дисципліна, методи її забезпечення. Обов’язки працівника і власника або уповноваженого ним органу.

74. Заохочення, порядок їх застосування.

75. Поняття та види дисциплінарних стягнень, порядок їх застосування.

76. Охорона праці.

77. Індивідуальні трудові спори, порядок їх вирішення.

78. Колективні трудові спори, порядок їх вирішення.

79. Правове регулювання зайнятості населення.

80. Поняття, предмет кримінального права. Характеристика Кримінального кодексу України.

81. Принципи кримінального права.

82. Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів.

83. Суб’єкт злочину. Осудність і неосудність.

84. Склад злочину.

85. Поняття та види покарань.

86. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

87. Обставини, що пом’якшують або обтягують кримінальну відповідальність.

88. Співучасть у вчинені злочину.

89. Обставини, що виключають кримінальну відповідальність.

90. Амністія і помилування.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

 

Основні вимоги до знань та умінь студентів.

Знати:

- поняття та предмет теорії держави і права, основних галузей права;

- концепції походження держави;

- поняття, ознаки, форми держави;

- поняття, ознаки, структуру норми права;

- поняття та основні положення окремих галузей права;

- основні засади правового регулювання суспільних відносин у різних сферах;

- джерела конституційного, цивільного, сімейного, трудового, фінансового, адміністративного, кримінального права.

Уміти:

- володіти загальнотеоретичними поняттями;

- визначати, аналізувати зміст нормативно-правових актів;

- знаходити юридичну літературу, нормативно-правові акти, необхідні для поповнення своїх знань;

- вирішувати юридичні ситуації, посилаючись на відповідні джерела права;

- застосовувати набуті знання в практиці;

- використовувати механізм захисту прав людини;

- встановлювати позитивні стосунки без особистісних утисків.

 

Оцінка “відмінно” виставляється, якщо в повній формі викладено теоретичні питання, правильно вирішено юридичну задачу, та/або дано правильні відповіді на тести;

оцінка “добре” виставляється, якщо правильно сформульовано й обґрунтовано теоретичні положення, але допущено незначні неточності, а при викладенні інших питань допущено неточності непринципового характеру;

оцінка “задовільно” виставляється, якщо немає відповіді на одне з завдань, але на теоретичне питання надано правильну відповідь, або з незначними помилками;

у всіх інших випадках відповіді оцінюються на “незадовільно”.


ЗАДАЧІ

ТРУДОВЕ ПРАВО

1.

 

Інженер В. протягом тривалого часу намагався перейти на роботу проектного інституту. Нарешті йому вдалося знайти можливість для переходу. Після бесіди директор наклав на заяві В. резолюцію та побажав успіху в роботі. Наступного дня В. прийшов на роботу, але через дві години він відчув себе погано і через деякий час «швидка допомога» відвезла його до лікарні, де йому було зроблено операцію. Коли майже через місяць він знову прийшов на робоче місце, начальник відділу, здивувавшись його появі, повідомив, що на його місце прийнято іншу людину – адже наказ про прийняття на роботу не був виданий. Чи допущено порушення закону?

 

2.

 

Робітник А. подав заяву про звільнення з заводу 1 березня. 15 березня він був запрошений до директора заводу, який повідомив, що його буде звільнено 28 березня, тому що заява потрапила до директора лише напередодні. Крім того, він зажадав від А. щоб той вказав у заяві причини свого звільнення. А. відмовився виконати цю вимогу та зажадав негайного звільнення. Хто правий у цій ситуації?

 

3.

 

У проектному інституті працювали інженером Н. та проектувальником З. 10 вересня вони подали заяви про звільнення за власним бажанням. Н. звільняється у зв’язку з переведенням до нового місця служби її чоловіка-офіцера, просить звільнити її з 15 вересня. З. просить звільнити її з 12 вересня, бо така умова поставлена перед нею на новому місці роботи. Адміністрація видала наказ про звільнення їх з роботи 24 вересня. Чи права адміністрація у цьому випадку?

 

4.

 

Шістнадцятирічний лаборант С. влаштувався на роботу в серпні. У березні він звернувся до директора заводу для поїздки до родичів разом з батьками, які отримали відпустку на іншому підприємстві. Адміністрація відмовила йому, пояснюючи це, по-перше, виробничими обставинами та, по-друге, тим, що він відпрацював не підприємстві менше одинадцяти місяців. Але С. не погодився з аргументами адміністрації. Хто правий?

 

 

ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО

1.

 

Коли Олександра Н. проводжали до лав Збройних Сил, його дядько С. при свідках пообіцяв, що після повернення Н. із служби він передасть племінникові мотоцикл. Через 2 роки, коли Олександр повернувся додому, він згадав про обіцянку, але С. відмовився передати мотоцикл, мотивуючи це тим, що суттєво змінилася економічна ситуація. Хто правий у цьому випадку?

 

2.

 

Громадянин С. взяв у борг 200 грн. у К. строком на один рік. Коли рік минув, С. повернув гроші телеграфним переказом. Отримавши 200 грн., К. зателефонував С. і сказав, що гроші треба було б повернути особисто, до того ж вони повернуті без урахування інфляції (знецінення) і навіть без урахування відсотків, що були б нараховані при зберігання грошей у банку чи ощадкасі. Але С. відмовився виконати цю вимогу, вважаючи її незаконною. Хто з них правий?

 

3.

 

Костянтин У. домовився з Оксаною М. про купівлю велосипеда. Він сплатив гроші, отримав розписку і, зважаючи на сильний дощ та пізній час, вирішив за згодою Оксани забрати велосипед наступного дня. Але наступного дня, коли він прийшов до продавця, виявилося, що велосипед продано Валерію Д., який запропонував значно більшу суму. Але Костянтин вимагав купленого ним велосипеда. Хто правий у цій ситуації?

 

4.

 

Збираючись подорожувати Сергій Т. купив у магазині 10 банок консервів. Але наступного дня, пакуючи консерви, хлопець виявив, що банки здуті. Вважаючи продукти недоброякісними, він звернувся до магазину з вимогою обміняти консерви. Чи базується його вимога на законі?

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

1.

 

В кинутому будинку були знайдені мертвими 18-річна Наталія Б. та 17-річний Юрій Ф. На тілі дівчини експерти нарахували близько 30 ножових ран. Швидко з’ясувалася і мета злочину – у дівчини зникли прикраси та сумочка з грошима, а з хлопця знято майже весь одяг.

- Чи вчинено злочин, який? Чи є обтяжуючі або пом’якшуючі обставини?

 

2.

 

Співробітники ДАІ зупинили для перевірки нові автомобілі «Волга», які рухалися з Москви до Одеси. Під час огляду машин було виявлено кілька бойових гранат Ф-1. Водії заявили, що придбали їх для захисту від можливих злочинців на дорозі.

- Чи вчинено злочин, який? Чи є обтяжуючі або пом’якшуючі обставини?

 

3.

 

Пасажир М., зайшовши до вагону, поставив у купе дорожню сумку та вийшов покурити на перон. Скориставшись цим, Р. узяв сумку та непомічений вийшов з вагона. У сумці виявилося близько 3000 грн., кілька тисяч російських карбованців та деякі речі.

- Чи вчинено злочин, який? Чи є обтяжуючі або пом’якшуючі обставини?

 

4.

 

Співробітники ДАІ зупинили на контрольному пункті біля українського кордону два автопоїзди МАЗів. Під час огляду в кузовах було виявлено велику кількість кольорового металу. Тоді супровідник запропонував інспекторам ДАІ 700 доларів США. Запросивши понятих, співробітники міліції склали протокол.

- Чи вчинено злочин, який? Чи є обтяжуючі або пом’якшуючі обставини?

 

ЗНАЙДИ ПОМИЛКУ

1. 24 вересня відповідно до наказу міністра оборони України почався черговий призов до лав української армії. Крім Збройних Сил, призовники направлятимуться у Прикордонні війська, Службу Безпеки України, війська цивільної оборони, Національну гвардію. Призову підлягатимуть чоловіки, що досягли 18 річного віку, а за власним бажанням на контрактну службу можуть піти хлопці, яким виповнилося 16 років. Призовники, що мають релігійні або пацифістські переконання, які не дозволяють брати в руки зрою та служити в Збройних Силах, можуть бути за рішенням виконкому місцевої ради направлені на альтернативну службу.

2. Міністерство освіти України внесло до Верховної Ради у порядку законодавчої ініціативи проект змін та доповнень до Закону України «Про освіту». Після обговорення проекту комісією з питань освіти та науки Президія Верховної Ради 12 серпня схвалила законопроект. Кабінет Міністрів 16 серпня прийняв постанову про порядок введення закону про зміни та доповнення в дію. Згідно з цією постановою закон введено в дію з 17 серпня. 24 серпня закон вперше опубліковано в газеті «Освіта».

3. Згідно з Указом Президента України 23 вересня, в середу, проводилися чергові вибори народних депутатів України. Для проведення їх створено 400 виборчих округів. У виборчому окрузі № 26 висунуто та зареєстровано 3 кандидати. З 100 200 виборців у голосуванні взяли участь 60 000 виборців. За кандидата М. проголосувало 28 000 виборців, за С. – 13 000, за В. – 16 000, інші бюлетені – проти всіх. Окружна комісія визнала обраним кандидата М., зареєструвала його, опублікувала про це повідомлення у місцевій пресі та видала йому посвідчення народного депутата України.

4. 28 березня, в неділю, відбулися вибори народних депутатів України. У виборчому окрузі № 26 висунуто та зареєстровано 3 кандидати. Кандидат А. висунутий зборами Вишгородського районного осередку демократично-ліберальної партії, кандидат П. – обласною конференцією виборчого об’єднання «Молода Україна», кандидат Р. – шляхом само висунення. Наступного дня після виборів кандидат А. оскаржив до районного суду рішення окружної комісії, посилаючись на припущені під час голосування порушення таємності голосування (на бюлетенях робилися позначки при видачі їх виборцям). Також звернувся до Центрвиборчкому виборець цього округу К., вимагаючи скасувати підсумки виборів у зв’язку з відсутністю на окремих дільницях спостерігачів під час підрахунків голосів.

5. У середній школі м. Житомира 23 березня відбулося засідання шкільної ради. У зв’язку з різким погіршенням дисципліни на ньому було прийнято рішення вжити певних заходів. П’ятнадцятирічного Василя Т. направлено до спеціальної школи строком на 3 роки. Водночас прийнято рішення про запровадження у школі штрафів, що накладатимуться на учнів за певні порушення дисципліни.

6. 23 серпня у місті було вчинено злочин – пограбовано універмаг, завдано шкоди в особливо великих розмірах. Внаслідок дій працівників універмагу та міськвиконкому злочинці були виявлені та за рішенням сесії міськради затримані. Після цього було порушено кримінальну справу, міліція за згодою підозрюваних провела у них обшуки. Було вилучено речі, на підставі цього факту місцева газета надрукувала статтю «Злочинці П. та М. повинні зазнати покарання». Після засідання суду, що присудив П. та М. до позбавлення волі на три роки кожного, міськрада, вважаючи покарання занадто слабким, ухвалила рішення про проведення місцевого референдуму з питання посилення покарання П. та М. аж до вищої міри.

7. Мешканці селища Квітневого провели зори, на яких було прийнято рішення про проведення референдумів про перейменування його на селище Січневе та про відставку Голови Верховної Ради України. В зборах взяли участь 120 працівників місцевого заводу, 15 вчителів школи, 60 пенсіонерів та 30 учнів 11 класу, що вже отримали паспорти громадян України. З учасників зборів 180 є жителями селища, інші – мешканці сусідніх сіл. Після прийняття рішення голова зборів звернувся до селищної ради з вимогою провести референдум щодо назви селища. Одночасно було почато збір підписів громадян на підтримку проведення референдуму про відставку Голови Верховної Ради.

8. 10 січня 1997 року до райвиконкому звернувся з проханням про набуття громадянства України громадяни П. та М. Громадянин П. – уродженець м. Харкова, де він постійно проживає, нещодавно йому виповнилося 16 років, звернувся з цим проханням у зв’язку з наступним оформленням паспорта. Громадянину М. нещодавно виповнилося 23 роки, народився він у Тюмені, де працювали його батьки, в минулому – жителі м. Одеси, переїхав на постійне місце проживання в Київ рік тому. В виконкомі порекомендували П. та М. подати для вирішення їх питання заяви т документи, що засвідчують наявність житлової площі в Україні, а також скласти в сусідній школі екзамен на знання української мови та історії України. Після цього документи будуть передані до органів внутрішніх справ для остаточного вирішення.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ЗА МОДУЛЯМИ З ДИСЦИПЛІНИ “ПРАВОЗНАВСТВО”.

 

ПРИМІТКА.

Навчальним планом для студентів денної форми навчання передбачено написання двох модульних контрольних робіт з навчальної дисципліни “Правознавство”(в першому триместрі – з теорії держави і права та конституційного права, в другому – з окремих галузей права (трудового, фінансового, кримінального, адміністративного, цивільного, сімейного).

Один варіант складається з чотирьох типів завдань, правильне вирішення яких дає можливість отримати максимальну кількість балів – 20.

За правильну відповідь на запитання тесту – 0,5 балів. Слід враховувати, що в деяких запитаннях, щоб відповідь була зарахованою, потрібно вказати всі необхідні варіанти. Наприклад, запитання 1 (І варіант): які з названих елементів входять у поняття “система права”? Правильна відповідь: а, б, в.

Отже, максимальна кількість балів за тести – 5.

Відповідаючи на запитання ІІ і ІІІ видів завдань, потрібно чітко, ґрунтовно пояснювати їх зміст. Кількість балів за відповіді зазначається викладачем окремо на розданих листках із завданнями і залежить від їх рівня складності (від 2 до 4 балів, максимум – 11 балів).

ІV завдання за І та 2 модулями – творчого характеру. В ньому немає правильних і неправильних відповідей, але має значення розуміння змісту висловів, яке чітко аргументоване, наведені необхідні приклади.

ІV завдання за 3,4,5 модулями – вирішення юридичних задач з використанням змісту правових норм та посиланням на нормативно-правові акти, які регулюють зазначені ситуації.

Максимальна кількість балів за ІV завдання – 4.

На написання контрольної роботи відводиться 2 академічні години. Студентам, які були відсутні з поважних причин на письмовій роботі, дозволяється переписати її в інший день, попередньо повідомлений викладачем.

За погодженням кафедри може бути дозволено переписування роботи студентам, які набрали малу кількість балів.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА

МОДУЛЯМИ 1,2.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.205.144 (0.023 с.)