Тема 6: Предмет і метод трудового права
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6: Предмет і метод трудового праваСемінарське заняття

Мета заняття: розкрити сутність і соціальне значення трудового права, виокремити предмет трудового права, проаналізувати поняття й умови укладення трудового договору, підстави його припинення, охарактеризувати основні види робочого часу та відпочинку, визначити особливості дисциплінарної відповідальності, прищеплювати навички застосування трудового законодавства на практиці, формувати вміння складати доповіді й виступати з ними

Основні поняття: трудове право, трудові правовідносини, працівник, роботодавець, трудовий договір, робочий час, час відпочинку, дисциплінарна відповідальність

План

1. Трудове право: поняття, предмет і метод правового регулювання

2. Суб’єкти трудового права

3. Поняття, зміст і сторони трудового договору

4. Припинення трудового договору

5. Робочий час та час відпочинку за трудовим законодавством

6. Дисциплінарна відповідальність за трудовим правом

Питання для самоконтролю

1. Які види відносин вважаються предметом трудового права?

2. Які функції виконує трудове право?

3. З якого віку починається трудова дієздатність фізичної особи?

4. Які умови визнаються необхідними для укладення трудового договору?

5. Назвіть підстави припинення трудового договору за ініціативою роботодавця.

6. В чому полягає скорочена тривалість робочого дня?

7. Які категорії працівників не залучаються до надурочної праці?

8. Назвіть види відпусток. Наведіть їх приклади.

9. Охарактеризуйте порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Теми рефератів

1. Відпустка: сутність і види

2. Поняття, види, підстави та порядок застосування матеріальної відповідальності

Додаткова література

1. Закон України „Про відпустки” від 15.11.1996. // Офіційний вісник України. – 1997. – презентаційний № – с. 21.

2. Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар. – Харків: Консум, 2003. – 832 с.

3. Основи трудового права України: Курс лекцій / За ред. доктора юридичних наук, професора П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., виправл. і доп. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – 238 с.

4. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, 3. Я. Козак та ін.; За ред. П. Д. Пилипенка. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 544 с.

Тема 7: Основи кримінально-правового регулювання

Практичне заняття

Мета заняття:з’ясувати сутність кримінальних відносин і кримінального права, розкрити поняття й ознаки злочину, проаналізувати склад злочину, визначити особливості кримінальної відповідальності, охарактеризувати систему кримінальних покарань, прищеплювати навички застосування кримінального законодавства на практиці

Основні поняття: кримінальне право, кримінальні правовідносини, злочин, склад злочину, об’єкт злочину, суб’єкт злочину, об’єктивна сторона злочину, суб’єктивна сторона злочину, стадія злочину, кримінальна відповідальність, покарання

План

1. Поняття кримінального права, його принципи та система

2. Поняття й ознаки злочину

3. Склад злочину та його елементи

4. Види й стадії кримінального злочину

5. Кримінальна відповідальність за чинним законодавством

6. Цілі й види покарання

 

Питання для самоконтролю

1. Які відносини є предметом кримінального права?

2. За якими ознаками кримінальний злочин відокремлюється від інших видів правопорушень?

3. Назвіть види об’єкту злочину.

4. Що таке факультативні ознаки об’єктивної сторони злочину?

5. Поясніть особливості спеціального суб’єкту злочину.

6. Розкрийте характерні ознаки суб’єктивної сторони злочину.

7. Назвіть підстави кримінальної відповідальності.

8. В чому полягає обмеження волі як кримінальне покарання?

9. Чим відрізняються арешт та позбавлення волі?

10. Чим відрізняються суспільні та виправні роботи?

Навчально-аналітичні завдання

1. З Особливої частини Кримінального Кодексу України оберіть по 5 складів злочинів з факультативними ознаками об’єктивної сторони, зі спеціальним суб’єктом, з факультативними ознаками суб’єктивної сторони.

2. Охарактеризуйте всі елементи складу злочину, передбачені ч.1 ст. 162, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 328 Кримінального Кодексу України, а саме об’єкт (загальний, родовий, безпосередній), суб’єкт (загальний або спеціальний), об’єктивну сторону (характеристика діяння, наслідків, додаткових ознак) суб’єктивної сторони (умисел або необережність, мета, мотиви злочину).

Додаткова література

1. Кримінальне право України: Практикум: Навч. посібник / Андрушко П. П., Шапченко С. Д. та ін.; За ред. С. С. Яценка. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 592 с.

2. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / М. І. Бажанов , Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова , В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 480 с.

3. Кримінальний кодекс України від 5 травня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001 р. – № 25-26. – Ст. 131

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-тє вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка.- К.: Атіка, 2005.- 1064 с.

 

Розділ 4. Перелік питань для підготовки до модульних контролів

Модульний контроль № 1

1. Охарактеризуйте основні теорії виникнення держави.

2. У чому відмінності держави й суспільства?

3. Дайте класифікацію функцій держави.

4. Назвіть поняття й ознаки механізму держави.

5. Які виділяють типи держав з погляду формаційного підходу?

6. Що таке форма держави? Назвіть її складові.

7. Дайте поняття форми державного устрою.

8. Які існують форми державного режиму?

9. Охарактеризуйте основні переваги правої держави. Які ознаки права?

10. У чому сутність права? Назвіть його функції.

11. Як співвідносяться право й закон?

12. Які ви знаєте джерела права? Які з них застосовуються в Україні?

13. У чому особливості норм права? Назвіть їхні види.

14. Які елементи складають систему права? Дайте їхню стислу характеристику.

15. Назвіть види систематизації законодавства. За якими критеріями класифікують правові відносини? На які види?

16. Охарактеризуйте складові структури правовідносини.

17. Що таке право- і дієздатність особи?

18. Що собою представляє правомірна поведінка?

19. Назвіть особливості юридичної відповідальності.

20. Які відносини виступають предметом конституційного права України?

21. Дайте стислу характеристику Конституції України.

22. Окресліть коло суб’єктів конституційно-правових відносин.

23. Якими правами володіють громадяни України в сфері конституційно-правових відносин?

24. Що таке конституційно-правовий обов’язок?

25. Назвіть види виборів, охарактеризуйте їх.

26. Які гілки влади складають єдину державну владу в Україні?

27. В чому полягають особливості статусу Президента України?

28. Як формується парламент України?

29. Якими органами представлена виконавча влада в Україні

30. За якими побудована система органів судової влади в Україні?

31. Що таке місцеве самоврядування?

32. Які відносини складають предмет адміністративного права?

33. В чому полягають особливості адміністративних правовідносин?

34. Окресліть коло суб’єктів адміністративних правовідносин.

35. В чому полягають особливості статусу посадових осіб?

36. Назвіть ознаки адміністративного правопорушення.

37. Які елементи входять до складу адміністративного правопорушення?

38. За якими ознаками адміністративна відповідальність відрізняється від інших видів юридичної відповідальності?

39. Охарактеризуйте загальні правила накладення адміністративних стягнень.

40. Які види адміністративних стягнень ви знаєте?

Модульний контроль № 2

1. Дайте поняття галузі цивільного права

2. Назвіть види немайнових правовідносин.

3. В чому полягає особливість методу цивільного права?

4. Як розрізняється цивільна дієздатність особи за об’ємом прав і обов’язків?

5. За якими критеріями класифікують юридичних осіб? Наведіть приклади.

6. Назвіть ознаки юридичної особи.

7. Які повноваження складають право власності особи?

8. Назвіть підстави виникнення й припинення права власності.

9. Що таке зобов’язальне право, зобов’язання?

10. Назвіть умови дійсності цивільно-правового договору?

11. В чому полягають особливості цивільної відповідальності?

12. Скільки черг спадкування передбачено чинним законодавством?

13. Які відносини виступають предметом сімейного права?

14. Які принципи закладені в основу правового регулювання сімейних відносин?

15. Що таке шлюб? Назвіть його ознаки.

16. Розкрийте особливості оформлення укладення та припинення шлюбу.

17. Які види правовідносин виникають між чоловіком і дружиною? Стисло охарактеризуйте їх.

18. Назвіть права дітей. Поясніть взаємні обов’язки батьків.

19. В чому полягає усиновлення?

20. Які відносини є предметом кримінального права?

21. За якими ознаками кримінальний злочин відокремлюється від інших видів правопорушень?

22. Назвіть види об’єкту злочину.

23. Що таке факультативні ознаки об’єктивної сторони злочину?

24. Поясніть особливості спеціального суб’єкту злочину.

25. Розкрийте характерні ознаки суб’єктивної сторони злочину.

26. Які види відносин вважаються предметом трудового права?

27. Які умови визнаються необхідними для укладення трудового договору?

28. Назвіть підстави припинення трудового договору за ініціативою роботодавця.

29. В чому полягає скорочена тривалість робочого дня?

30. Назвіть види відпусток.

31. Охарактеризуйте порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності.

32. Поясніть відмінність понять процесуального права й юридичного процесу.

33. В чому полягає принцип публічності процесу?

34. Як забезпечується можливість виступати в процесі на рідній мові?

35. Які органи уповноважені від імені держави розв’язувати індивідуальні справи?

36. Що таке стадія юридичного процесу?

37. Назвіть найбільш поширені (типові) стадії юридичного процесу

38. Що таке докази? Назвіть їх види.

39. Які Ви знаєте засоби забезпечення провадження? В чому їх значимість?

40. Для чого необхідна документальна фіксація юридичного процесу?


Розділ 5. Рекомендована література

Нормативно-правові акти

1. Господарський процесуальний Кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – ст. 56

2. Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-37. – ст. 446.

3. Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар. — Харків: Консум, 2003. – 832 с.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення. // Кодекси України: У 3-х кн. – Кн. 1. - К.: Юрінком Інтер, 1998.

5. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

6. Кримінальний Кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – ст. 131.

7. Кримінально-процесуальний Кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1961. – № 2. – ст. 15.

8. Сімейний Кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21-22. – ст. 135.

9. Цивільний Кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – ст. 356.

10. Цивільно-процесуальний Кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40-42. – ст. 492.

Навчальна література

1. Битяк Ю.П. Адміністративне право України. – Х.: Право, 2005. – 620 с.

2. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т. 1 / За ред. В. Ф. Погорілка. – К., 2006.

3. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т. 2 / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К.: Юридична думка, 2008. – 800с.

4. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – X.: Право, 2008. – 416с.

5. Копиленко О.П. Правознавство. Навчальний посібник. – К.: Професіонал, 2007. – 400 с.

6. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.–Вид. 4-те, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2006.- 568 с.

7. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / М. І. Бажанов , Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова , В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 480 с.

8. Основи держави і права: Навчальн. Посібник / під ред. A.M. Колодія, А.Ю.Олейника. – К.: Либідь, 1997.-206 с.

9. Основы правоведения Украины: Учебное пособие. Кивалов С.В. – Х.: „Одиссей”, 2008. – 472 с.

10. Основи трудового права України: Курс лекцій / За ред. доктора юридичних наук, професора П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., виправл. і доп. – Львів: „Магнолія плюс”, 2004. – 238 с.

11. Правознавство: Підручник / В.Ф. Опришко, Ф.П. Шульженко, С.І. Шимон та ін.; За заг. ред. В.Ф. Опришко, Ф.П. Шульженко. – К.: КНЕУ, 2003. – 767 с.

12. Сімейне право України: Підручник / Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової. - К.: Юрінком Інтер, 2006. — 264 с.

13. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник: Пер. з рос. – Х.: Консум. 2001. – 656 с.

14. Тимченко С.М., Коломоєць Т.О. Правознавство. Навчальний посібник – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2007. – 588 с.

15. Цивільне право України: Навч. Посібник / За ред. I.A. Бірюкова. - К.: Істина, 2004.


Зміст

 

 

Розділ 1. Загальні положення..........................................................................2

Розділ 2. Тематичний план з курсу „Правознавство”...................................4

Розділ 3. Методичні рекомендації, плани й завдання до семінарських і практичних занять............................................................................................5

Розділ 4. Перелік питань для підготовки до модульних контролів...........15

Розділ 5. Рекомендована література.............................................................18

 

Навчально-методичне видання

 

Кутова Ірина Едуардівна

 

 

ПРАВОЗНАВСТВО

 

Редактор Л.В. Бугакова

Техн. редактор Т.М. Дроговоз

Оригінал-макет Г.Є. Федорова

 

Підписано до друку

Формат 60х84 Папір офсетний. Гарнітура Times.

Друк офсетний. Ум. друк. арк. . Обл. вид. арк.

 

Тираж 300 прим. Видавн. № 2024. Замовл. №____ Ціна договірна.

 

Видавництво

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Свідоцтво про реєстрацію, серія ДК №1620 від 18.12.2003

Адреса видавництва: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а

Телефон: 8(0642) 41-31-60. Факс: 8(0642)41-34-12

E-mail uni@snu.edu.ua

http: www.snu.edu.ua
       
 
 
 
   

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.40.250 (0.016 с.)