ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Навчально-аналітичні завданняНа підставі відомих вам нормативно-правових актів та власного досвіду назвіть юридичні факти, сукупність яких пов’язується з:

- виникненням сімейних правовідносин;

- припиненням трудових правовідносин;

- зміною трудових правовідносин;

- виникненням зобов’язання сплати боргу;

- накладенням адміністративного стягнення;

- вступом на посаду голови міської ради.

Додаткова література

1. Комаров С. А. Общая теория государства и права. М., 1995.

2. Общая теория права и государства. / Под ред. В. В. Лазарева. М., 1994.

3. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник: Пер. з рос. – Х.: Консум. 2001. – 656 с.

4. Хропанюк В. Н. Теория государства и права. М., 1995.

Тема 3: Предмет і метод конституційного права.

Семінарське заняття

Мета заняття:створити уявлення про фундаментальну галузь конституційного права, з’ясувати її значення для розвитку й функціонування всієї національної системи права, окреслити коло відносин, що складають предмет конституційного права, визначити їх структуру, розкрити зміст Конституції України, охарактеризувати інші джерел конституційного права, порівняти конституційно-правовий статус людини й громадянина, охарактеризувати конституційний лад України, визначити особливості положення іноземців і осіб без громадянств, формувати вміння складати доповіді й виступати з ними, прищеплювати навички застосування конституційного законодавства на практиці

Основні поняття: конституційне право, конституція, конституційні правовідносини, конституційний лад, державний лад, суспільний лад, правовий статус, громадянство, конституційне суб’єктивне право, конституційний суб’єктивний обов’язок, громадська організація, політична партія

План

1. Конституційне право: поняття, предмет і метод

2. Конституція України як основне джерело національної системи права

3. Основи конституційного ладу України

4. Конституційно-правовий статус людини й громадянина

5. Виборча система Україна.

6. Система органів публічної влади в Україні.

 

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте систему конституційного права України.

2. Які відносини виступають предметом конституційного права України?

3. Які законі можуть бути джерелом конституційного права?

4. Дайте стислу характеристику Конституції України.

5. Окресліть коло суб’єктів конституційно-правових відносин.

6. Як пов’язані державний та суспільний лад?

7. Якими правами володіють громадяни України в сфері конституційно-правових відносин?

8. Що таке конституційно-правовий обов’язок?

9. В чому полягають відмінності конституційно-правового статусу іноземців?

Теми рефератів

1. Історія розвитку й становлення Конституції України

2. Особливості конституційно-правового статусу іноземців

Додаткова література

1. Закон України „Про громадянство України” // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 13.

2. Закон України „Про правовий статус іноземців” // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 23.

3. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т. 1 / За ред. В. Ф. Погорілка. – К., 2006.

4. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т. 2 / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К.: Юридична думка, 2008. – 800с.

5. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – X.: Право, 2008. – 416с.

6. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.–Вид. 4-те, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2006.- 568 с.

7. Слісаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. – К.: Т-во „Знання” України, 1993. – 192 с.

 

 

Тема 4: Особливості адміністративно-правових відносин.

Семінарське заняття

Мета заняття:сформувати уявлення про державне управління, розкрити місце адміністративного права в національній системі права, визначити відносини, що входять до його предмету, охарактеризувати основні джерела галузі, окреслити коло суб’єктів адміністративних правовідносин, розкрити адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади, інших суб’єктів, прищеплювати навички застосування адміністративного законодавства на практиці, формувати вміння складати доповіді й виступати з ними

Основні поняття: управління,державне управління, адміністративне право, адміністративне правовідношення, орган державної влади, посадова особа, державний службовець, посада, громадська організація, політична партія

План

1. Сутність й ознаки державного управління

2. Адміністративне право: предмет і методи

3. Джерела адміністративного права України:

4. Поняття й види адміністративних правовідносин

5. Адміністративні правопорушення: поняття та ознаки, склад.

6. Адміністративна відповідальність і її особливості. Підстави звільнення від адміністративної відповідальності

7. Система адміністративних стягнень

Питання для самоконтролю

1. Що виступає об’єктом управління, державного управління?

2. Які відносини складають предмет адміністративного права?

3. Які кодифіковані джерела адміністративного права вам відомі? Дайте їх стислу характеристику.

4. В чому полягають особливості адміністративних правовідносин?

5. В чому полягають особливості адміністративної дієздатності особи?

6. Окресліть коло суб’єктів адміністративних правовідносин.

7. Чим відрізняється адміністративно-правовий статус іноземних громадян?

8. Які органи державної влади складають систему виконавчої влади?

9. В чому полягають особливості статусу посадових осіб?

Теми рефератів

1. Особливості адміністративно-правового регулювання діяльності об’єднань громадян

2. Державна служба і державні службовці в Україні

 

Додаткова література

1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т. – Т. 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова) та ін. – К.: Юридична думка, 2004. – 584 с.

2. Битяк Ю.П. Адміністративне право України. – Х.: Право, 2000. – 520 с.

3. Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: Монографія. – Х.: Право, 2005. – 304 с.

4. Закон України „Про державну службу” // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52.

5. Закон України „Про місцеві державні адміністрації” // Офіційний вісник України. – 1999. – № 18. – С. 774.

6. Закон України „Про об’єднання громадян” // Відомості Верховної Ради України – 1992. – № 34.

7. Кодекс України про адміністративні правопорушення. // Кодекси України: У 3-х кн. – Кн. 1. – К.: Юрінком Інтер, 1998.

Тема 5: Загальні положення цивільного й сімейного права.

Семінарське заняття

Мета заняття: сформувати уявлення про галузь цивільного права, з’ясувати сутність її предмету й методу, охарактеризувати джерела цивільного права, визначити особливості цивільних правовідносин, окреслити коло їх суб’єктів і об’єктів, проаналізувати зміст права власності, охарактеризувати її правовий режим, прищеплювати навички застосування цивільного законодавства на практиці, формувати вміння складати доповіді й виступати з ними

Основні поняття: цивільне право, майнові відносини, особисті немайнові відносини, цивільні правовідносини, юридична особа, власність, право власності, володіння, користування, розпорядження

План

1. Цивільне право: поняття, предмет та система

2. Основи зобов’язального права

3. Особливості цивільно-правової відповідальності

4. Загальна характеристика спадкового права

  1. Шлюб: поняття й ознаки
  2. Укладення та припинення шлюбу
  3. Права та обов’язки подружжя
  4. Права та обов’язки батьків і дітей

Питання для самоконтролю

1. Дайте поняття галузі цивільного права

2. Що є предметом регулювання цивільного права?

3. Назвіть види немайнових правовідносин.

4. В чому полягає особливість методу цивільного права?

5. Як розрізняється цивільна дієздатність особи за об’ємом прав і обов’язків?

6. За якими критеріями класифікують юридичних осіб? Наведіть приклади.

7. Назвіть ознаки юридичної особи.

8. Які повноваження складають право власності особи?

9. Назвіть підстави виникнення й припинення права власності.

Теми рефератів

1. Правове регулювання створення юридичних осіб

2. Право інтелектуальної власності за сучасним законодавством

 

Додаткова література

1. Цивільний Кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 40-44.

2. Цивільний кодекс України: коментар. – Х.: „Одіссей”, 2003. – 856 с.

3. Силенко Л.М. Цивільне право України: Навч. посіб. К.: Алерта, 2004.

4. Цивільне право України: Навч. посіб. / За ред. P.O. Стефанчука. – К.: Наукова думка, 2004.

5. Цивільне право України: Навч. Посібник / За ред. I.A. Бірюкова. – К.: Істина, 2004.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.009 с.)