Таврійський національний університет імені В.І. ВернадськогоМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Таврійський національний університет імені В.І. ВернадськогоСевастопольський економіко-гуманітарний інститут

Філія кафедри історії та теорії держави і права

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор із заочної

та післядипломної освіти

__________________М.О. С’єдін

_________________ 2012 р.

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ДИСЦИПЛІНИ

 

Судові та правоохоронні органи України

для студентів 1 курсу денної та 1-2 курсу заочної форми навчання

галузі знань: 0304 – Право

напряму підготовки 6.030401 - Правознавство

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

філія кафедри історії та теорії держави та права

 

 

Севастополь - 2012

 

Робоча програма складена Фомічовим Володимиром Сергієвичем

ст. викладачем

Робоча програма затверджена на засіданні філії кафедри «історії та теорії держави та права»

протокол № 11 від «5» июня 2012 р.

Зав. кафедрою__________Еремеєва Н.В.

 

Схвалено Вченою Радою СЕГІ ТНУ (протокол №6 від «11» июня 2012р.)

 

Голова __________________І.М.Воронін

 

 

Вступ

Робоча програма дисципліни «Судови та правоохоронни органи України» складена відповідно з навчальною програмою, місцем і призначенням цієї дисципліни в струкно-логічної схемою навчального плану, охопють всі теми навчальної програми, з загальною кількістю

Предметом вивчення «Судові та правоохоронні органи України» є основи організації й найбільш істотні напрямки й завдання діяльності цих органів, їх взаємодія один з одним і іншими органами..

Міждисциплінарні зв'язки: Кримінальний процес, цивільний процес, господарський процес, адміністративний процес..

І. Мета та завдання дисципліни.

1.1. Основною метою викладання даної дисципліни є надання студентам знань, які їм необхідні як для більш глибокого засвоєння ряду інших правових дисциплін, так і для успішного здійснення професійної діяль­ності юриста-практика.

1.2. Завдання – формування знань та вмінь у студентів.

Заключною формою контролю знань по «Судові і правоохоронні органи» є іспит.

Студенти повинні знати:

1. Предмет даної дисципліни, а також юридичні джерела її вивчення. Чинну систему правоохоронних органів України, а також різні точки зору вчених щодо її елементів. Основні та додаткові напрямки діяльності судових та правоохоронних органів України.

2. Зміст конкретних норм законодавства України, що регулюють основи організації та діяльності окремих судових та правоохоронних органів України, а саме: їх визначення; загальні принципи діяльності; завдання; функції; систему; права та обов’язки працівників; головні повноваження; порядок формування; основи взаємодії з іншими державними та міжнародними (у тому числі й правоохоронними) органами; основи правового та соціального захисту працівників тощо.

 

Студенти повинні уміти:

1. Розкривати зміст вищезазначених правових норм та використовувати їх під час вивчення інших навчальних дисциплін.

2. Застосовувати норми законодавства України, що регламентують організацію та діяльність судових та правоохоронних органів України під час навчальної практики та практичної роботи.

 

 

Форма навчання Курс Семестри Лекції (год.) Практичні / семінарські (год.) Лабораторні (год.) ВСЬОГО годин Самостійна робота (год.) Індивідуальна робота Іспити (семестр)
Денна  
Заочна  

 

 

2.1. Тематичний план дисципліни.

Розподіл навчального часу, що відводиться на дисципліну, денна форма навчання:

№ з/п Теми курсу Кількість годин
ВСЬОГО із них
Лекції Практ., лабор., семін. заняття Сам. робота Індивідуальна робота Форми контролю
Поняття, предмет та джерела курсу „Судові та правоохоронні органи України”   Семінар конспек
Правосуддя та його принципи   семінар конспек
Судова система України,   семінар конспек
Конституційний Суд України   семінар конспек
Правовий статус суддів   семінар конспек
Служба безпеки України   семінар конспек
Прокуратура Украины   семінар конспек
Органи внутрішніх справ України   семінар конспек
Управління державної охорони України       реферат
Органи дізнання та досудового слідства   семінар конспек
Органи і установи юстиції   семінар конспек
Військова служба охорони правопорядку       реферат
Нотаріат в Україні       реферат
Адвокатура України,       реферат
Державна податкова адміністрація України. Податкова міліція     конспек
  разом  

 

 

Зміст тем курсу.

Тема 1. Поняття, предмет та джерела курсу „Судові та правоохоронні органи України” 2 год.

Поняття правоохоронної діяльності.

Поняття правоохоронного органу та його ознаки.

Поняття предмету дисципліни „Судові та правоохоронні органи України” та коло відомостей, що входять до нього. Поняття навчальної дисципліни „Судові та правоохоронні органи України” та її система.

Поняття терміну „джерело”.

[ 19,20,21,22,23]

 

Тема 2. Правосуддя та його принципи-2год.

Поняття судової влади.

Поняття правосуддя.

Поняття принципів правосуддя та їх основні види: організаційні; функціональні (принципи діяльності).

Поняття функціональних принципів правосуддя.

[3, 26,27, 28]

 

Тема 3. Судова система України. Суди загальної юрисдикції-6 годин

Лекція 1. Поняття судової системи України- 2години

Поняття судової системи України та її елементи.

Законодавство про судоустрій України.

 

Лекція 2. Суди загальної юрисдикції- 2години.

Види і склад місцевих судів.

Види і склад апеляційних судів.

Вищі судові органи спеціалізованих судів.

 

Лекція 3. Верховний Суд України - 2години.

Верховний Суд України його повноваження, склад та місце в системі судів загальної юрисдикції.

Фінансування та умови функціонування судів і діяльності суддів.

[3, 26,27, 28]

 

Тема 4. Конституційний Суд України-6 годин

Лекція 1. Конституційний Суд України-2 години

Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні.

Повноваження Конституційного Суду України та їх межі.

 

Лекція 2. Вимоги до судді Конституційного Суду України. -2 години

Вимоги до судді Конституційного Суду України.

 

Лекція 3. Конституційне провадження. -2 години

Конституційне провадження.

Форми звернення до Конституційного Суду України.

[4, 26, 27, 28]

 

Тема 5. Правовий статус суддів-6 годин

Лекція 1. Професійні судді та представники народу -2 години

Професійні судді та залучені у визначених законом випадках для здійснення правосуддя представники народу – носії судової влади.

 

Лекція 2. Поняття професійних суддів -2 години

Поняття професійних суддів та законодавчі вимоги до них.

Поняття народних засідателів та законодавчі вимоги до них.

 

Лекція 3. Дисциплінарна відповідальність суддів -2 години

Дисциплінарна відповідальність суддів та її підстави.

Кваліфікаційна атестація суддів та підстави для її призначення.

[3, 26,27, 28]

 

Тема 6. Прокуратура України-6 годин

Лекція 1. Правові основи діяльності прокуратури. -2 години

Правові основи діяльності прокуратури.

Система органів прокуратури.

Функції органів прокуратури.

 

Лекція 2. Прокурорський нагляд. -2 години

Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство та його предмет.

Підтримання прокурором державного обвинувачення в суді.

Нагляд прокурора за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян: його предмет та повноваження прокурора.

 

Лекція 3. Кадри органів прокуратури. -2 години

Прокуратура України та конституційна реформа.

Кадри органів прокуратури.

[18, 19, 20, 21, 23, 29]

 

Тема 7. Служба безпеки України-4 години

Лекція 1. Служби безпеки України. -2 години

Поняття Служби безпеки України та правова основа її діяльності.

Система Служби безпеки України:

Голова Служби безпеки України, його місце у системі органів СБУ, порядок призначення та повноваження.

 

Лекція 2. Склад кадрів Служби безпеки України. -2 години

Склад кадрів Служби безпеки України: співробітники-військовослужбовці; працівники, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України; військовослужбовці строкової служби.

Обов'язки Служби безпеки України.

[14, 15,19, 20, 21, 22, 23]

 

Тема 8. Органи внутрішніх справ України-6 годин

Лекція 1. Органів внутрішніх справ України. -2 години

Поняття органів внутрішніх справ України.

Поняття система органів внутрішніх справ та її елементи.

 

Лекція 2. Міністерство внутрішніх справ України. -2 години

Міністерство внутрішніх справ України: поняття, місце в системі ОВС, основні завдання та повноваження.

Лекція 3. Міліція України. -2 години

Міліція України: поняття, основні завдання та принципи діяльності.

[6, 7, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 25]

 

Тема 9. Військова служба правопорядку у Збройних Силах України

Статус (поняття) і призначення Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

Основні завдання Служби правопорядку.

Права військовослужбовців Служби правопорядку.

[12, 19, 20, 21, 22, 23, 25]

 

Тема 10. Управління державної охорони України

Поняття Державної охорони органів державної влади України та посадових осіб.

Забезпечення безпеки посадових осіб: Голови Верховної Ради України.

Органи, які здійснюють державну охорону.

Кадри Управління державної охорони України.

Контроль Верховної Ради України за додержанням чинного законодавства

[19, 20, 21, 22, 23, 25]

 

Тема 11. Органи дізнання та досудового слідства-4 години

Лекція 1. Місце і роль органів дізнання та досудового слідства-2 години

Місце і роль органів дізнання та досудового слідства у правоохоронному механізмі держави у цілому, а також у системі правоохоронних органів України, зокрема.

 

Лекція 2. Дізнання та досудове слідство -2 години

Поняття дізнання.

Чинна система органів уповноважених на проведення досудового слідства (слідчі прокуратури, служби безпеки, органів внутрішніх справ та податкової міліції).

[14, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 30]

 

Тема 12. Органи і установи юстиції-4 години

Лекція 1. Система органів юстиції України-2 години

Поняття, основні завдання та функції органів юстиції.

Система органів юстиції України

 

Лекція 2. Державна виконавча служба-2 години

Державна виконавча служба в системі органів Міністерства юстиції та правова основа її діяльності.

Державні виконавці: поняття та основи правового статусу.

Поняття актів цивільного стану.

Принципи діяльності та завдання органів реєстрації актів цивільного стану.

[8, 9, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 23]

 

Тема 13. Нотаріат в Україні

Поняття нотаріату.

Державні нотаріальні контори та державні нотаріальні архіви.

Нотаріальні дії, що вчиняються в державних нотаріальних конторах та архівах.

Загальні правила вчинення нотаріальних дій.

[ 1, 2, 10, 19, 20, 21, 22, 23]

 

Тема 14. Адвокатура України

Поняття адвокатури України та її завдання.

Поняття адвоката та законодавчі вимоги до нього.

Гарантії адвокатської діяльності.

Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури (АРК, областей, м. Києва та Севастополя) та їх повноваження.

Процес реформування адвокатської діяльності в Україні та функціонування адвокатських об’єднань.

[13, 19, 20, 21, 22, 23]

 

Тема 15. Державна податкова адміністрація України. Податкова міліція -4 години

Лекція 1. Органі державної податкової служби. -2 години

Система органів державної податкової служби.

Завдання органів державної податкової служби.

 

Лекція 2. Податкової міліції. -2 години

Поняття податкової міліції.

Завдання податкової міліції України.

[5, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31]

Список литературы находится в разделе 3 рабочей программы.

 

 

Розподіл навчального часу, що відводиться на дисципліну, заочна форма навчання :

№ з/п Теми курсу Кількість годин
ВСЬОГО із них
Лекції Практ., лабор., семін. заняття Сам. робота Індивідуальна робота Форми контролю
Поняття, предмет та джерела курсу „Судові та правоохоронні органи України”   2\7   Семінар конспек
Правосуддя та його принципи   2\7   семінар конспек
Судова система України,   6\7   семінар конспек
Конституційний Суд України   4\7   семінар конспек
Правовий статус суддів 4\7   семінар конспек
Служба безпеки України     4\5   семінар конспек
Прокуратура Украины     4\5   семінар конспек
Органи внутрішніх справ України     4\5   семінар конспек
Управління державної охорони України       12\17 реферат
Органи дізнання та досудового слідства     4\5   семінар конспек
Органи і установи юстиції     2\5   семінар конспек
Військова служба охорони правопорядку       12\17 реферат
Нотаріат в Україні       7\17 реферат
Адвокатура України,       7\17 реферат
Державна податкова адміністрація України. Податкова міліція     2\   конспек
  разом 38\68 38\68  

 

Зміст тем курсу.

Тема 1. Поняття, предмет та джерела курсу „Судові та правоохоронні органи України” 1 год.

Поняття правоохоронної діяльності.

Поняття правоохоронного органу та його ознаки.

Поняття предмету дисципліни „Судові та правоохоронні органи України” та коло відомостей, що входять до нього. Поняття навчальної дисципліни „Судові та правоохоронні органи України” та її система.

Поняття терміну „джерело”.

[ 19,20,21,22,23]

 

Тема 2. Правосуддя та його принципи-1год.

Поняття судової влади.

Поняття правосуддя.

Поняття принципів правосуддя та їх основні види: організаційні; функціональні (принципи діяльності).

Поняття функціональних принципів правосуддя.

[3, 26,27, 28]

 

Тема 3. Судова система України. Суди загальної юрисдикції-1

Поняття судової системи України та її елементи. Законодавство про судоустрій України.

Види і склад місцевих судів.

Види і склад апеляційних судів.

Вищі судові органи спеціалізованих судів.

Верховний Суд України його повноваження, склад та місце в системі судів загальної юрисдикції.

Фінансування та умови функціонування судів і діяльності суддів.

[3, 26,27, 28]

 

Тема 4. Конституційний Суд України-2

Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні.

Повноваження Конституційного Суду України та їх межі.

Вимоги до судді Конституційного Суду України.

Конституційне провадження. Форми звернення до Конституційного Суду України.

[4, 26, 27, 28]

 

Тема 5. Правовий статус суддів-1

Професійні судді та залучені у визначених законом випадках для здійснення правосуддя представники народу – носії судової влади.

Поняття професійних суддів та законодавчі вимоги до них.

Поняття народних засідателів та законодавчі вимоги до них.

Дисциплінарна відповідальність суддів та її підстави.

Кваліфікаційна атестація суддів та підстави для її призначення.

[3, 26,27, 28]

Список литературы находится в разделе 3 рабочей программы.

 

 

2.3) Плани семінарських денна форма навчання:

Тема семінару 1. Поняття, предмет та джерела курсу „Судові та правоохоронні органи України”

Мета: Контроль і розширення знань студентів
Забеспечення: опорні конспекти, першоджерела, логічні схеми, семантичні словники й особисті записи студентів, фіксовані доповіді (реферати) і ін.
Тривалисть: 2 год.

План семінару:

 1. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи України.
 2. Предмет дисципліни „Судові та правоохоронні органи України” її система та співвідношення з іншими юридичними дисциплінами.
 3. Основні джерела курсу „Судові та правоохоронні органи України”.

Література

[ 19,20,21,22,23]

 

Тема семінару 2. Правосуддя та його принципи

Мета: Контроль і розширення знань студентів
Забеспечення: опорні конспекти, першоджерела, логічні схеми, семантичні словники й особисті записи студентів, фіксовані доповіді (реферати) і ін.
Тривалисть: 2 год.

План семінару:

 1. Поняття правосуддя та його ознаки. Суд як орган правосуддя.
 2. Принципи організації правосуддя.
 3. Принципи здійснення правосуддя.

Література

[3, 26,27, 28]

Тема семінару 3. Судова система України. Суди загальної юрисдикції

Мета: Контроль і розширення знань студентів
Забеспечення: опорні конспекти, першоджерела, логічні схеми, семантичні словники й особисті записи студентів, фіксовані доповіді (реферати) і ін.
Тривалисть: 2 год.

План семінару:

 1. Судова система України, її поняття та основні ознаки.
 2. Система судів загальної юрисдикції та її характеристика.
 3. Організаційне забезпечення діяльності судів та інші питання судоустрою.

Література

[3, 26,27, 28]

 

Тема семінару 4. Конституційний Суд України

Мета: Контроль і розширення знань студентів
Забеспечення: опорні конспекти, першоджерела, логічні схеми, семантичні словники й особисті записи студентів, фіксовані доповіді (реферати) і ін.
Тривалисть: 2 год.

План семінару:

 1. Правовий статус, нормативна основа, завдання, принципи діяльності, склад, порядок формування та повноваження Конституційного Суду України.
 2. Правовий статус судді Конституційного Суду України.
 3. Конституційне провадження.

Література

[4, 26, 27, 28]

 

Тема семінару 5. Правовий статус суддів

Мета: Контроль і розширення знань студентів
Забеспечення: опорні конспекти, першоджерела, логічні схеми, семантичні словники й особисті записи студентів, фіксовані доповіді (реферати) і ін.
Тривалисть: 4 год.

План семінару:

 1. Суддя – носій судової влади. Гарантії незалежності суддів. Суддівське самоврядування.
 2. Професійні судді, народні засідателі та присяжні.
 3. Дисциплінарна відповідальність суддів. Кваліфікаційна атестація суддів.

Література

[3, 26,27, 28]

 

Тема семінару 6. Прокуратура України

Мета: Контроль і розширення знань студентів
Забеспечення: опорні конспекти, першоджерела, логічні схеми, схемантичні словники й особисті записи студентів, фіксовані доповіді (реферати) і ін.
Тривалисть: 2 год.

План семінару:

 1. Правові основи, завдання, принципи організації та діяльності прокуратури України.
 2. Система, структура і організація діяльності органів прокуратури. Кадри органів прокуратури.
 3. Функції органів прокуратури.

Література:

[18, 19, 20, 21, 23, 29]

Тема семінару 7. Служба безпеки України

 

Мета: Контроль і розширення знань студентів
Забеспечення: опорні конспекти, першоджерела, логічні схеми, схемантичні словники й особисті записи студентів, фіксовані доповіді (реферати) і ін.
Тривалисть: 2 год.

 

План семінару:

 1. Поняття, нормативна основа, завдання та основні засади діяльності Служби безпеки України.
 2. Система і організація діяльності Служби безпеки України. Кадри Служби безпеки України.
 3. Повноваження Служби безпеки України. Контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України.

Література

[14, 15,19, 20, 21, 22, 23]

 

Тема семінару 8. Органи внутрішніх справ України

Мета: Контроль і розширення знань студентів
Забеспечення: опорні конспекти, першоджерела, логічні схеми, схемантичні словники й особисті записи студентів, фіксовані доповіді (реферати) і ін.
Тривалисть: 2 год.

План семінару:

 1. Органи внутрішніх справ, їх завдання, функції та місце в системі правоохоронних органів України.
 2. Система органів внутрішніх справ. Міністерство внутрішніх справ, його завдання, структура, повноваження.

Міліція: поняття, система та повноваження.

Література

6, 7, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 25]

 

Тема семінару 9. Органи дізнання та досудового слідства

Мета: Контроль і розширення знань студентів
Забеспечення: опорні конспекти, першоджерела, логічні схеми, схемантичні словники й особисті записи студентів, фіксовані доповіді (реферати) і ін.
Тривалисть: 2 год.

План сеінару:

 1. Поняття і завдання дізнання та досудового слідства.
 2. Загальна характеристика дізнання. Органи дізнання.
 3. Загальна характеристика досудового слідства. Органи досудового слідства.

Література

[14, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 30]

 

Тема семінару 10. Органи і установи юстиції

Мета: Контроль і розширення знань студентів
Забеспечення: опорні конспекти, першоджерела, логічні схеми, схемантичні словники й особисті записи студентів, фіксовані доповіді (реферати) і ін.
Тривалисть: 2год.

План семінару:

 1. Поняття, основні завдання та функції органів юстиції України.
 2. Система та структура органів юстиції України.
 3. Державна виконавча служба в системі органів Міністерства юстиції України.
 4. Органи реєстрації актів громадянського стану в системі органів Міністерства юстиції України.

Література:

[8, 9, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 23

Список литературы находится в разделе 3 рабочей программы.

 

Плани семінарських заочна форма навчання :

 

Тема семінару 5. Правовий статус суддів

Мета: Контроль і розширення знань студентів
Забеспечення: опорні конспекти, першоджерела, логічні схеми, семантичні словники й особисті записи студентів, фіксовані доповіді (реферати) і ін.
Тривалисть: 2 год.

План семінару:

 1. Суддя – носій судової влади. Гарантії незалежності суддів. Суддівське самоврядування.
 2. Професійні судді, народні засідателі та присяжні.
 3. Дисциплінарна відповідальність суддів. Кваліфікаційна атестація суддів.

Література

[3, 26,27, 28]

Список литературы находится в разделе 3 рабочей программы.

 

2.4. Самостійна робота студентів

Робоча програма самостійної роботи студентів денной форми навчання:

 

 

Найменування теми. Кол-во час.
Поняття, предмет та джерела курсу „Судові та правоохоронні органи України”
Правосуддя та його принципи
Судова система України
Конституційний Суд України  
Правовий статус суддів
Служба безпеки України
Прокуратура Украины
Органи внутрішніх справ України
Органи дізнання та досудового слідства
Органи і установи юстиції
   

 

Теми самостійних робіт вивчаються і конспектують студентами. При самостійній підготовці студенти вирішують завдання зазначені в семінарі та проводиться їх обговорення.

Основною метою є забезпечення ефективності самостійної роботи студентів з літературою на основі раціональної організації її вивчення.

Повинні бути поставлені і вирішені наступні завдання:

• активізація СРС,

• сприяння розвитку творчого ставлення до навчання,

• вироблення умінь і навичок раціональної роботи з літературою,

• забезпечення контролю за ходом СРС та її результатами з дисципліни,

• управління пізнавальною діяльністю студентів та її стимулювання.

СРС охоплює вивчення як теоретичних питань (що не увійшли в основний лекційний курс), так і придбання навичок вирішення практичних завдань з наступної тематики.

 

Тема 1. Поняття, предмет та джерела курсу „Судові та правоохоронні органи України-3 години

конспект:

 1. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи України.
 2. Предмет дисципліни „Судові та правоохоронні органи України” її система та співвідношення з іншими юридичними дисциплінами.

Основні джерела курсу „Судові та правоохоронні органи України”.

Література

[ 19,20,21,22,23]

 

Тема 2. Правосуддя та його принципи-3 години

конспект

 1. Поняття правосуддя та його ознаки. Суд як орган правосуддя.
 2. Принципи організації правосуддя.
 3. Принципи здійснення правосуддя.

Література

[3, 26,27, 28]

 

Тема 3. Судова система України. Суди загальної юрисдикції-4 години

конспект:

 1. Судова система України, її поняття та основні ознаки.
 2. Система судів загальної юрисдикції та її характеристика.
 3. Організаційне забезпечення діяльності судів та інші питання судоустрою.

Література

[3, 26,27, 28]

 

Тема 4. Конституційний Суд України-4 години

конспект:

 1. Правовий статус, нормативна основа, завдання, принципи діяльності, склад, порядок формування та повноваження Конституційного Суду України.
 2. Правовий статус судді Конституційного Суду України.
 3. Конституційне провадження.

Література

[4, 26, 27, 28]

 

Тема 5. Правовий статус суддів-4 години

конспект:

 1. Суддя – носій судової влади. Гарантії незалежності суддів. Суддівське самоврядування.
 2. Професійні судді, народні засідателі та присяжні.
 3. Дисциплінарна відповідальність суддів. Кваліфікаційна атестація суддів.

Література

[3, 26,27, 28]

 

Тема 6. Прокуратура України-4 години

конспект:

 1. Правові основи, завдання, принципи організації та діяльності прокуратури України.
 2. Система, структура і організація діяльності органів прокуратури. Кадри органів прокуратури.
 3. Функції органів прокуратури.

Література:

[18, 19, 20, 21, 23, 29]

 

Тема 7. Служба безпеки України-4 години

конспект:

 1. Поняття, нормативна основа, завдання та основні засади діяльності Служби безпеки України.
 2. Система і організація діяльності Служби безпеки України. Кадри Служби безпеки України.
 3. Повноваження Служби безпеки України. Контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України.

Література

[14, 15,19, 20, 21, 22, 23]

 

Тема 8. Органи внутрішніх справ України-4 години

конспект:

 1. Органи внутрішніх справ, їх завдання, функції та місце в системі правоохоронних органів України.
 2. Система органів внутрішніх справ. Міністерство внутрішніх справ, його завдання, структура, повноваження.
 3. Міліція: поняття, система та повноваження.

Література

6, 7, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 25]

 

Тема 9. Органи дізнання та досудового слідства-4 години

конспект:

 1. Поняття і завдання дізнання та досудового слідства.
 2. Загальна характеристика дізнання. Органи дізнання.
 3. Загальна характеристика досудового слідства. Органи досудового слідства.

Література

[14, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 30]

 

Тема 10. Органи і установи юстиції-4 години

конспект:

 1. Поняття, основні завдання та функції органів юстиції України.
 2. Система та структура органів юстиції України.
 3. Державна виконавча служба в системі органів Міністерства юстиції України.
 4. Органи реєстрації актів громадянського стану в системі органів Міністерства юстиції України.

Література:

[8, 9, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 23]

Список литературы находится в разделе 3 рабочей программы.

 

Робоча програма самостійної роботи студентів заочна форма навчання:

 

Найменування теми. Кол-во час.
Поняття, предмет та джерела курсу „Судові та правоохоронні органи України”
Правосуддя та його принципи
Судова система України
Конституційний Суд України  
Правовий статус суддів
Служба безпеки України
Прокуратура Украины
Органи внутрішніх справ України
Органи дізнання та досудового слідства
Органи і установи юстиції
   

 

Теми самостійних робіт вивчаються і конспектують студентами. При самостійній підготовці студенти вирішують завдання зазначені в семінарі та проводиться їх обговорення.

Основною метою є забезпечення ефективності самостійної роботи студентів з літературою на основі раціональної організації її вивчення.

Повинні бути поставлені і вирішені наступні завдання:

• активізація СРС,

• сприяння розвитку творчого ставлення до навчання,

• вироблення умінь і навичок раціональної роботи з літературою,

• забезпечення контролю за ходом СРС та її результатами з дисципліни,

• управління пізнавальною діяльністю студентів та її стимулювання.

СРС охоплює вивчення як теоретичних питань (що не увійшли в основний лекційний курс), так і придбання навичок вирішення практичних завдань з наступної тематики.

 

Тема 1. Поняття, предмет та джерела курсу „Судові та правоохоронні органи України-7 години

конспект:

 1. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи України.
 2. Предмет дисципліни „Судові та правоохоронні органи України” її система та співвідношення з іншими юридичними дисциплінами.

Основні джерела курсу „Судові та правоохоронні органи України”.

Література

[ 19,20,21,22,23]

 

Тема 2. Правосуддя та його принципи-7 години

конспект

 1. Поняття правосуддя та його ознаки. Суд як орган правосуддя.
 2. Принципи організації правосуддя.
 3. Принципи здійснення правосуддя.

Література

[3, 26,27, 28]

 

Тема 3. Судова система України. Суди загальної юрисдикції-7 години

конспект:

 1. Судова система України, її поняття та основні ознаки.
 2. Система судів загальної юрисдикції та її характеристика.
 3. Організаційне забезпечення діяльності судів та інші питання судоустрою.

Література

[3, 26,27, 28]

 

Тема 4. Конституційний Суд України-7 години

конспект:

 1. Правовий статус, нормативна основа, завдання, принципи діяльності, склад, порядок формування та повноваження Конституційного Суду України.
 2. Правовий статус судді Конституційного Суду України.
 3. Конституційне провадження.

Література

[4, 26, 27, 28]

 

Тема 5. Правовий статус суддів-7 години

конспект:

 1. Суддя – носій судової влади. Гарантії незалежності суддів. Суддівське самоврядування.
 2. Професійні судді, народні засідателі та присяжні.
 3. Дисциплінарна відповідальність суддів. Кваліфікаційна атестація суддів.

Література

[3, 26,27, 28]

 

Тема 6. Прокуратура України-5 години

конспект:

 1. Правові основи, завдання, принципи організації та діяльності прокуратури України.
 2. Система, структура і організація діяльності органів прокуратури. Кадри органів прокуратури.
 3. Функції органів прокуратури.

Література:

[18, 19, 20, 21, 23, 29]

 

Тема 7. Служба безпеки України-5 години

конспект:

 1. Поняття, нормативна основа, завдання та основні засади діяльності Служби безпеки України.
 2. Система і організація діяльності Служби безпеки України. Кадри Служби безпеки України.
 3. Повноваження Служби безпеки України. Контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України.

Література

[14, 15,19, 20, 21, 22, 23]

 

Тема 8. Органи внутрішніх справ України-5 години

конспект:

 1. Органи внутрішніх справ, їх завдання, функції та місце в системі правоохоронних органів України.
 2. Система органів внутрішніх справ. Міністерство внутрішніх справ, його завдання, структура, повноваження.
 3. Міліція: поняття, система та повноваження.

Література

6, 7, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 25]

 

Тема 9. Органи дізнання та досудового слідства-5 години

конспект:

 1. Поняття і завдання дізнання та досудового слідства.
 2. Загальна характеристика дізнання. Органи дізнання.
 3. Загальна характеристика досудового слідства. Органи досудового слідства.

Література

[14, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 30]

 

Тема 10. Органи і установи юстиції-5 години

конспект:Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.64 (0.049 с.)