Критерії оцінювання рефератуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерії оцінювання рефератуВикладене розуміння реферату як цілісного авторського тексту визначає критерії його оцінки: новизна тексту; обґрунтованість вибору джерела, ступінь розкриття сутності питання; дотримання вимог до оформлення.

Новизна тексту: актуальність теми дослідження; новизна і самостійність у постановці проблеми, формулювання нового аспекту відомої проблеми у встановленні нових зв'язків (міждисциплінарних); вміння працювати з дослідженнями, критичною літературою, систематизувати та структурувати матеріал; наявність авторської позиції, самостійність оцінок і суджень; стильова єдність тексту, єдність жанрових рис.

Ступінь розкриття суті питання: відповідність плану темі реферату; відповідність змісту теми і плану реферату; повнота і глибина знань з теми; обґрунтованість способів і методів роботи з матеріалом; уміння узагальнювати, робити висновки, зіставляти різні точки зору з одного питання (проблеми).

Обґрунтованість вибору джерел: оцінка використаної літератури: чи притягнуті найбільш відомі роботи по темі дослідження (в т.ч. журнальні публікації останніх років, останні статистичні дані, зведення, довідки тощо).

Дотримання вимог до оформлення: наскільки вірно оформлені посилання на використовувану літературу, список літератури, оцінка грамотності та культури викладу (в т.ч. орфографічної, пунктуаційної, стилістичної культури), володіння термінологією; дотримання вимог до обсягу реферату.

15 – 20 баліввиставляється якщо виконані всі вимоги до написання реферату: позначена проблема і обґрунтована її актуальність, зроблено короткий аналіз різних точок зору на дану проблему і логічно викладена власна позиція, сформульовані висновки, тема розкрита повністю, витриманий обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього оформлення.

10 – 14 баліввиставляється якщо основні вимоги до реферату виконані, але при цьому допущені незначні недоліки. Зокрема, не витриманий обсяг реферату; є упущення в оформленні.

6 – 9 баліввиставляється якщо основні вимоги до реферату виконані, але при цьому допущені значні недоліки. Зокрема, є неточності у викладі матеріалу; відсутня логічна послідовність в судженнях, не витриманий обсяг реферату; є упущення в оформленні.

3 – 5 балів виставляється якщо є істотні відступи від вимог до реферування. Зокрема: тема висвітлена лише частково, відсутній висновок.

1 – 2 балів виставляється якщо тема реферату не розкрита, виявляється істотне нерозуміння проблеми.

0 баліввиставляється якщо реферат студентом не представлений.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

90 - 100 балів виставляються студенту, якщо повністю виконані всі запропоновані завдання, дані правильні, повні і глибокі відповіді на всі теоретичні питання індивідуального завдання відповідно до навчальної програми дисципліни, дані чіткі визначення понять, в тестових завданнях немає помилок у виконанні, матеріал викладено грамотною мовою з дотриманням логічної послідовності;

80 - 89 балів виставляються студенту, якщо запропоновані завдання виконані, але в одному із завдань допущені несуттєві неточності або помилки, дано правильні, але неповні відповіді на теоретичні питання індивідуального завдання, матеріал викладено грамотною мовою з дотриманням логічної послідовності;

75 - 79 балів виставляються студенту, якщо запропоновані завдання виконані, але в одному із завдань допущена суттєва помилка, дано правильні, але не повні відповіді на теоретичні питання індивідуального завдання, матеріал викладено грамотною мовою з дотриманням логічної послідовності;

66 - 74 бали виставляються студенту, якщо одне з завдань не виконано або виконано невірно, відповіді на теоретичні питання неповні, допущені неточності у формулюваннях і логічні помилки або хід відповіді правильний, але допущені 1-2 помилки;

60 - 65 балів виставляються студенту, якщо третина завдань не виконано або виконано частково, відповіді на теоретичні питання містять грубі помилки, які свідчать про незнання і нерозуміння відповідних розділів програмного матеріалу;

40 - 60 балів виставляються студенту, якщо дві третини завдань не виконано, або виконано частково, відповіді на теоретичні питання містять грубі помилки, які свідчать про незнання і нерозуміння відповідних розділів програмного матеріалу;

0 - 39 балів виставляються студенту, якщо всі завдання не виконані або виконані невірно, не дано відповіді на більш ніж 70% теоретичних питань.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ У ФОРМІ ІСПИТУ

90 - 100 балів виставляються студенту при глибоких і всебічних знаннях проблеми, грамотному і злагодженому логічно їх викладі, досконалому володінні понятійним апаратом, умінні підкріплювати теоретичні знання практичними висновками, здатності швидко і правильно робити умовиводи, використовувати при аналізі сучасних явищ теоретичні положення на основі вивчення основної та додаткової літератури; якщо дані правильні, повні і глибокі відповіді на всі теоретичні питання відповідно до навчальної програми дисципліни, немає помилок у виконанні, матеріал викладено грамотною мовою з дотриманням логічної послідовності;

81 - 89 балів виставляються студенту при глибоких і всебічних знаннях проблеми, грамотному і злагодженому логічно їх викладі, досконалому володінні понятійним апаратом, умінні підкріплювати теоретичні знання практичними висновками, здатності швидко і правильно робити умовиводи, використовувати при аналізі сучасних явищ теоретичні положення на основі вивчення основної та додаткової літератури; якщо студентом дано правильні, повні відповіді на всі теоретичні питання індивідуального завдання відповідно до навчальної програми дисципліни, матеріал викладено грамотною мовою з дотриманням логічної послідовності, однак допущені незначні похибки при відповіді;

75 - 80 балів виставляються студенту при твердому і досить повному знанні проблеми, відсутності характерних неточностей при відповідях на питання екзаменаційного білета та на поставлені додаткові питання, умінні в основному пов'язувати теоретичний матеріал з практичними завданнями, стоять в сучасних умовах, володінні понятійним апаратом, знанні основної літератури;якщо на запропоновані теоретичні питання дані правильні, але неповні відповіді; матеріал викладено грамотною мовою з дотриманням логічної послідовності, однак допущені несуттєві похибки або неточності у відповідях, допущена незначна помилка;

66 - 74 баліввиставляються студенту при достатньому знанні навчального матеріалу, відсутності грубих помилок при відповідях на питання екзаменаційного білета, умінні підкріплювати теоретичні знання практичними висновками, знанні основних понять і категорій; якщо відповіді на теоретичні питання в цілому правильні, але неповні, допущені неточності у формулюваннях і логічні похибки, допущені одна - дві несуттєві помилки;

60 - 65 балів виставляються студенту, якщо відповіді на теоретичні питання неповні, допущені неточності у формулюваннях і логічні похибки;

40 - 59 балів виставляються студенту при наявності грубих помилок у відповідях на теоретичні питання екзаменаційного білета, які свідчать про неправильному розумінні суті проблеми, невмінні підкріплювати теоретичні знання практичними висновками, незнанні основного категоріального апарату, якщо відповіді на теоретичні питання містять грубі помилки, свідчать про незнання і нерозуміння відповідних розділів програмного матеріалу;

0 - 39 баліввиставляються студенту, якщо відповіді на теоретичні питання містять грубі помилки, які свідчать про незнання і нерозуміння відповідних розділів програмного матеріалу.

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТА

Підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою переводиться в національну шкалу оцінювання, шкалу ECTS відповідно до шкали переведення:

100-бальна шкала Національна шкала Шкала ECTS
90 -100 балів «відмінно» A
80-89 балів 75-79 балів «добре» B C
66-74 балів 60-65 балів «задовільно» D E
40-59 балів 0-39 балів «незадовільно» FX F
60-100 балів «зараховано» A B C D E
40-59 балів 0-39 балів «не зараховано» FX F

 

Якщо студентом за підсумками всіх видів контролю набрано:

- 40-59 балів, студент направляється на повторну здачу іспиту викладачеві;

- 0-39 балів, студент направляється на повторну здачу іспиту відразу комісії.

Повторна здача іспиту здійснюється в повному обсязі навчальної програми.

2.6.2. Критерії оцінювання знань студентів заочної форми навчання з дисципліни

У Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського діє 100-бальна шкала оцінювання знань студентів.

Підсумкова оцінка з дисципліни виставляється на основі оцінок за поточний контроль і оцінки, отриманої на іспиті.

Поточний контроль оцінюється зі 100 балів, яки складаються відповідно до табл. 1, 2.

Семестровий контроль з дисципліни проводиться у формі усного іспиту і оцінюється за 100-бальною шкалою (табл. 1).

Терміни здачі іспиту встановлюються відповідно до «Графіком сесії».

Рішенням директора СЕГІ ТНУ імені В.І. Вернадського студентам, які не склали
іспит з поважної причини, може бути встановлений індивідуальний графік здачі сесії.

Підсумкова оцінка з дисципліни обчислюється, як середнє арифметичне оцінок поточного контролю та іспиту (табл. 1).

РОЗРАХУНОК БАЛІВ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТА

Таблиця 1.

Види контролю Підсумкова оцінка
Поточний контроль 100 балів   1. Виставляється на підставі оцінок за поточний контроль, якщо значення оцінки більше 60 балів і студент згоден з отриманою оцінкою. 2. Для студентів, які здають іспит, знаходиться як середнє арифметичне значення оцінки за поточний контроль та оцінки, отриманої на іспиті.
Лекції Семінарські, практичні (лабораторні)заняття Самостійна робота студента (СРС) та індивідуальна робота студента (ІРС)
  20 балів   30 балів   50 балів
Іспит - 100 балів


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 75; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.008 с.)