ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯІНСТРУКЦІЯ № 1

ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

З ПРЕДМЕТУ

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА МІЖОСОБОВЕ СПІЛКУВАННЯ

ТЕМА: ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

ОСОБИСТОСТІ, ТЕМПЕРАМЕНТУ ТА АКЦЕНТУАЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ ОСОБИСТОСТІ

Спеціальність: АКУШЕРСЬКА СПРАВА

Знати:

- основні етапи становлення психології як науки;

- головні проблеми та завдання психології на сучасному етапі розбудови нашого суспільства;

- методи дослідження загальної психології;

- закономірності формування та властивості психічних процесів;

- психологію та психологічну структуру особистості;

- психічний стан особистості та психічні процеси, які відбуваються в організмі людини

- поняття темпераменту

- психологічні теорії темпераменту

- основні властивості та фізіологічне підґрунтя темпераменту;

- зв'язок типів темпераменту та типів вищої нервової діяльності;

- психологічну характеристику та діагностику типів темпераменту

- поняття про характер, структуру

- основні риси та властивості характеру

- акцентуації та формування характеру

- взаємозв’язок темпераменту й характеру

 

Вміти:

- визначати акцентуацію характеру особистості

- виявляти причини негативних рис свого характеру

- складати рекомендації для позбавлення від негативних рис

- інтерпретувати результати дослідження після опрацювання різноманітних методик та тестів

- спостерігати, аналізувати, узагальнювати психологічні факти, об’єктивно оцінювати поведінку та соціальні дії суб’єктів

- визначати індивідуально-психологічні особливості за допомогою прийомів та методів психологічного дослідження;

- досліджувати типології особистості за тестами та методиками;

- спостерігати, аналізувати, узагальнювати психологічні факти, об’єктивно оцінювати поведінку та соціальні дії суб’єктів

- проводити діагностику темпераменту, показників екстраверсії, інтроверсії, нейротизму (стійкості встановленої поведінки);

- досліджувати тип та властивості темпераменту;

- здійснювати порівняльний аналіз теорій та типів темпераменту

- інтерпретувати результати дослідження після опрацювання різноманітних методик та тестів;

- спостерігати, аналізувати, узагальнювати психологічні факти, об’єктивно оцінювати поведінку та соціальні дії суб’єктів

 

Ключові поняття(вміти давати визначення):

Психологія, предмет психології, психіка, рефлекс, умовний, безумовний рефлекс, нервова система.

Загальна психологія, соціальна психологія, педагогічна психологія, медична психологія, метод, спостереження, експеримент, лабораторний, природний експеримент, бесіда, анкета, тест (психологічний).

Людина, індивід, індивідуальність, особистість, спрямованість, потреба, мотив, інтерес, переконання, ідеали, установка, свідомість, самосвідомість, поле свідомості, сон, сновидіння, гіпноз, делірій, агенція, дереалізація, гіперсомнія, кома, непритомність, «Я-концепція», рівень домагань.

Темперамент, динамічність, ригідність, екстраверсія, інтроверсія, пластичність, лабільність, сензитивність, реактивність, резистентність.

Характер, структура характеру, типи характеру, провідні риси характеру, акцентуації рис характеру.

Самостійна робота № 1. Історичний розвиток та основні етапи становлення психології, її концепції

1. Початок становлення психології, концепції Аристотеля, Платона, Сократа, еволюційне вчення Ч.Дарвіна, Е.Геккеля

2. Внесок В.Вунда, Е.Кречмера, З.Фрейда, К.Юнга в розвиток психологічної науки

3. Вчення І.М.Сєченова, І.П.Павлова та В.М.Бєхтєрева та їх значення для розвитку медичної психології

4. Роль російських та українських вчених у формуванні та розвитку психології як науки.

Самостійна робота № 2. Свідомість та несвідоме. Самосвідомість особистості

1. Поняття свідомості

2. Структура свідомості та її властивості

3. Поняття поля свідомості

4. Різновиди станів свідомості (бадьорість, сон та сновидіння, гіпноз)

5. Поняття несвідомого

6. Розлади свідомості

7. Поняття самосвідомості

8. «Я-концепція» особистості та її компоненти: когнітивний, емоційно-оцінний, поведінковий

9. Самооцінка особистості

10. Рівень домагань

11. Самоповага

 

Самостійна робота № 3.

Психічні якості особистості акушерки та єдність психічних і моральних якостей медичного працівника

 

Хід практичного заняття:

1. Усне опитування за переліком запитань

2. Письмові завдання з теми

3. Досліджувати темперамент за визначеними завданнями

4. Досліджувати та аналізувати індивідуальні властивості темпераменту (виконання завдань до теми)

5. Досліджувати характер та здібності за визначеними завданнями

6. Досліджувати та аналізувати індивідуальні властивості характеру та здібностей (виконання завдань до теми)

7. Тестовий контроль знань з теми

8. Визначати тип темпераменту за малюнками та відеороликами

9. Дослідження тип характеру за допомогою опитувальника К.Леонгарда, Н.Шмішека.

10. Перегляд відеороликів з теми заняття

11. Дослідження типу півкуль головного мозку.

12. Дослідження типології особистості за психогеометричним тестом.

13. Дослідження спрямованості особистості.

14. Методика «Дослідження самооцінювання особистості».

15. Дослідження типу темпераменту за методикою «Паспорт темперамент».

16. Дослідження властивостей темпераменту за опитувальником В.Русалова.

17. Дослідження типу темпераменту за особистісним опитувальника Айзенка.

 

Теоретична частина

Питання для фронтального опитування:

1. Що дає вивчення психології сучасному спеціалісту?

2. Оволодіння психологією дозволяє медику ...

3. З’ясуйте місце психології в системі наук.

4. Хто перший зробив наукове пояснення науці психологія?

5. Термін «психологія» утворено з яких двох слів?

6. Ким і коли був введений термін «психологія»?

7. Ким і коли була заснована перша експериментальна лабораторія?

8. Дайте визначення психологія – це наука, яка …?

9. На які шляхи розвитку психології як науки можна її розподілити?

10. Скільки існує етапів становлення психології як науки? Назвіть та охарактеризуйте їх.

11. Що є предметом психології?

12. Дайте визначення психіка це?

13. Які основні компоненти прояву психіки ви знаєте? Назвіть та охарактеризуйте їх.

14. Які основні завдання стоять перед сучасною психологією?

15. Назвіть основні напрями сучасної психології.

16. Скільки нараховує сучасна психологія галузей на даний період?

17. Які галузі допоможуть сучасному медичному працівникові орієнтуватися у своїй роботі? Назвіть та охарактеризуйте їх.

18. З якими науками психологія має тісний зв'язок?

19. Що таке метод наукового дослідження?

20. Які методи належать до універсальних?

21. Які методи належать до спеціальних?

22. Центральним методом універсальної групи є метод ...

23. У чому відмінність між спостереженням і експериментом?

24. Лабораторний експеримент – це експеримент, що передбачає проведення дослідження у ... , з використанням ...

25. У чому відмінність між бесідою та інтерв’ю?

26. Анкета – це метод …?

27. У чому полягає суть методу тестів?

28. Чому метод тестів не став основним у психологічних дослідженнях?

29. У чому різниця між тестом та анкетою?

30. У чому полягає суть методу соціометрії?

31. Як співвідносяться поняття «людина», «індивід», «особистість» та «індивідуальність»?

32. Розкрийте склад структури особистості (Е.Кречмер, У.Шелдон, Сіго, Ледо).

33. Охарактеризуйте структуру особистості за К.Платоновим та С.Рубінштейном.

34. Проаналізуйте погляди З.Фрейда на джерела активності особистості.

35. Які джерела активності особистості визначає вітчизняна психологія? Назвіть їх та розкрийте суть кожного поняття.

Темперамент

Питання для фронтального опитування:

1. Визначення і сутність поняття «темперамент».

2. Фізіологічні основи темпераменту.

3. У чому можуть проявлятися властивості темпераменту?

4. У чому виявляються особливості поведінки екстраверта?

5. У чому виявляються особливості поведінки інтроверта?

6. Дайте характеристику типів темпераменту (холерика, сангвініка, флегматика, меланхоліка).

7. Уявіть, що Ви керівник фірми і набираєте працівників. Осіб якого типу темпераменту ви б хотіли бачити на посадах секретаря, референта, водія транспорту, агента з реклами, біржового агента, агента зі зв’язків із громадськістю, бухгалтера, охоронця? Поясніть чому.

Характер

Питання для фронтального опитування:

1. Визначення поняття «характер».

2. Визначте місце і роль характеру в структурі особистості.

3. Проаналізуйте відмінності між темпераментом і характером людини.

4. Для чого необхідно вивчати характер людини?

5. У чому виявляється акцентуація характеру особистості?

6. Як ви розумієте народний вислів «Формувати характер треба тоді, коли дитина лежить ще впоперек ліжка, а не вздовж»

7. Чому за зовнішніми рисами обличчя людини не можна визначити її характер?

8. У народному прислів’ї сказано: «Посієш вчинок – пожнеш звичку, посієш звичку – пожнеш характер, посієш характер – пожнеш долю». Про яку закономірність характеру йдеться?

 

Практична частина

1. Дослідження типу півкуль головного мозку.

2. Дослідження типології особистості за психогеометричним тестом.

3. Дослідження спрямованості особистості.

4. Методика «Дослідження самооцінювання особистості».

5. Дослідження типу темпераменту (тест Айзенка)

6. Дослідження властивостей темпераменту за опитувальником «Паспорт темпераменту»

7. Визначення акцентуацій характеру за допомогою опитувальника К.Леонгарда, Н.Шмішека.

 

Література:

1. Вітенко І.С., Вітенко Т.І. Основи психології. – 2001. – С. 9-32, 89-106.

2. Вітенко І.С. Загальна та медична психологія. – К., 1994. – С. 5-18, 217-229.

3. Немов Р.С. Психология: Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. – 4-е изд. – М.: ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1: Общие основы психологии. – С. 8-25.

4. Психология: Учебник для вузов / Л.Д.Столяренко. – СПб: Лидер, 2004. – С. 15-35, 276-337.

5. Психологія: Підручник/ Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін. – 4-те вид., стереотип. – К.: Либідь, 2003. – С. 12-30, 100-122

6. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2006. – С. 11-55, 194-230, 231-251.

7. Основи загальної і медичної психології / за ред. І.С.Вітенка, О.С.Чабана. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – С. 8-21, 146-163.

8. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія. – К., 2001. – С. 219-250.

 

ІНСТРУКЦІЯ № 2

Теоретична частина

Питання для фронтального опитування:

Відчуття:

1. Що таке відчуття? Які основні характеристики даного психічного процесу?

2. У чому полягає особливість відчуттів як чуттєвої форми відображення дійсності?

3. Що є фізіологічним механізмом відчуттів? Що таке «аналізатор»?

4. Які ви знаєте класифікації відчуттів?

5. За якими принципами відчуття поділяють на різновиди?

6. Охарактеризуйте основні властивості відчуттів.

7. Назвіть основні пороги чутливості. Чим вони відрізняються?

8. Що таке сенсибілізація відчуттів і яким є її механізм?

9. У чому виявляється синестезія відчуттів?

10. Що таке адаптація відчуттів і яким є її механізм?

Сприймання:

11. Який психічний процес називається сприйманням?

12. Охарактеризуйте сприймання як пізнавальний психічний процес.

13. в чому полягає взаємозв’язок відчуттів і сприймання?

14. Розкажіть про фізіологічні основи сприймань.

15. Які ви знаєте класифікації форм сприймання?

16. Охарактеризуйте загальні властивості сприймань.

17. Що таке структурність сприймання та який її механізм?

18. Що таке константність сприймання та який її механізм?

19. Як виявляється апперцепція у процесах сприймання?

20. Що таке ілюзія у сприйманні та який її механізм?

21. Що таке спостереження?

22. Що таке спостережливість?

23. У чому може виявлятися професійна спостережливість?

24. Спостережливість – це якість особистості, необхідна для успішної діяльності взагалі, а особливо для лікарської та педагогічної. Подумайте, які умови сприяють розвиткові спостережливості у лікаря; до яких помилок у діагностиці захворювання може призвести недостатня спостережливість лікаря.

Мислення:

25. Дайте визначення поняття «мислення».

26. Назвіть специфічні особливості мислення як вищої форми пізнавальної діяльності.

27. Охарактеризуйте основні типи мислення: наочно-дійове, наочно-образне, понятійне, словесно-логічне.

28. Що ви знаєте про поняття? Розкажіть про загальні й одиничні поняття.

29. Розкажіть про умовивід як вищу форму мислення.

30. У чому полягає сутність основних операцій процесу мислення?

31. Що ви знаєте про порівняння як операцію мислення?

32. Охарактеризуйте аналіз і синтез як операції мислення?

33. Дайте характеристику абстракції як операції мислительного відволікання.

34. Розкажіть про конкретизацію як процес одиничного уявлення.

35. За яким принципом мислення можна поділити на види?

36. Розкрийте суть основних стилів мислення.

37. У чому полягає суть основних якостей мислення?

38. Чи існує зв'язок мислення з іншими сферами психіки.

39. У чому полягає сутність тези С.Рубінштейна: «Думає не мозок, а людина за допомогою мозку».

Пам'ять

40. Дайте визначення поняття «пам'ять».

41. Дайте характеристику пам'яті як пізнавальному психічному процесу.

42. Чому саме пам'ять є центральним стрижнем психіки?

43. Охарактеризуйте найважливіші особливості пам'яті як пізнавального процесу.

44. Роль пам'яті у психічному житті людини.

45. За якими принципами пам'ять поділяють на різновиди? Дайте характеристику основним видам пам'яті.

46. Охарактеризуйте процеси згадування і впізнавання.

47. У чому полягає відмінність короткочасної пам'яті від оперативної?

48. Що ви знаєте про довільне і мимовільне запам’ятовування?

49. Чим довільне запам’ятовування відрізняється від мимовільного?

50. Як можна пояснити явище ремінісценції?

51. Довільне запам’ятовування залежно від міри розуміння буває …

52. Поясніть суть законну Еббінгауза (четвертий процес – забування)

53. У чому виявляються індивідуальні особливості пам'яті?

Увага

54. Дайте характеристику уваги, як психічного явища.

55. Охарактеризуйте фізіологічний механізм уваги.

56. Що таке домінанта?

57. Що є джерелом уваги особистості в її діяльності?

58. Охарактеризуйте структуру уваги.

59. Як взаємопов’язані увага та діяльність людини?

60. Які ви знаєте види уваги?

61. Дайте характеристику мимовільної і довільної уваги.

62. Що ви знаєте про після довільну увагу?

63. назвіть основні властивості уваги і розкрийте їх сутність.

Практична частина:

1. Визначення домінуючого типу сприймання за роботою провідних аналізаторів. Тест «Ваш тип сприймання».

2. Дослідження процесу мислення за методиками: «Мисленнєві операції», «Виділення суттєвих ознак»

3. Дослідження вибірковості уваги

4. Дослідження пізнавальних процесів особистості за допомогою малюнків.

Література

1. Вітенко І.С., Вітенко Т.І. Основи психології. – 2008. – С. 199-225.

2. Вітенко І.С. Загальна та медична психологія. – К., 1994. – С. 91-107.

3. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія. – К., 2001. – С.197-215.

4. Основи загальної і медичної психології / За ред. І.С.Вітенка, О.С.Чабана. – 2003. – С. 15-150.

5. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології та педагогіки: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2006. – С. 172-1993.

6. Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Ростов н\Д: Феникс, 2004. – С. 132-198, 233-251.

7. Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В. Загальна психологія. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – С. 50-88; 97-114

8. Ільїна Н.М. Загальна психологія в екзаменаційних питання і відповідях: навчальний посібник / Н.М.Ільїна. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. – С. 103-161

 

 

ІНСТРУКЦІЯ № 3

Теоретична частина

Питання для фронтального опитування:

Емоції та почуття

1. Розкажіть про співвідношення понять «емоції» та «почуття».

2. Що ви знаєте про фізіологічні основи почуттів та емоцій?

3. Дайте характеристику вищим почуттям людини.

4. Розкажіть про основні емоційні стани.

5. За якими ознаками можна констатувати, що людина перебуває у стані емоційного збудження?

6. Назвіть основні ознаки афекту?

7. Чи завжди страх перед невідомим викликає у людини стресовий стан?

8. Чому людина в горі почувається легше, коли виплачеться?

9. Під впливом яких чинників виявляються моральні почуття особистості?

Воля

10. Дайте характеристику волі як процесу свідомого регулювання поведінки.

11. Що таке вольове зусилля і що його викликає?

12. Охарактеризуйте основні етапи розвитку складної вольової дії.

13. Які чинники найістотніше впливають на розвиток волі людини?

14. У чому полягає слабкість волі і якими є її причини?

Стрес

15. Дайте визначення стресу (нервове виснаження)

16. Охарактеризуйте фізіологічні механізми стресу

17. Прокоментуйте психологічні ознаки стресу

18. Визначте основні причини (фактори) стресу

19. Назвіть основні заходи щодо запобігання стресам і поліпшення умов праці

20. Які Ви знаєте комплексні способи (методи) подолання стресу. Яка існує профілактика

 

Практична частина:

1. Виконання письмових завдань з теми

2. Визначення емоційного стану особистості за малюнками

3. Тест «Визначення виразності депресії»

4. Тест «Чи страждаєте ви від стресу?»

5. Методика «Визначення емоційності» (В.Суворова)

6. Опитувальник для визначення сили волі

7. Тест «Чи рішучі Ви?» (Е.Берн)

8. Перегляд відеороликів згідно теми

 

Література:

1. Вітенко І.С., Вітенко Т.І. Основи психології. – 2008. – С. 199-225.

2. Вітенко І.С. Загальна та медична психологія. – К., 1994. – С. 91-107.

3. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія. – К., 2001. – С.197-215.

4. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології та педагогіки: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2006. – С. 172-193.

5. Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В. Загальна психологія. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – С. 115-135

6. Ільїна Н.М. Загальна психологія в екзаменаційних питання і відповідях: навчальний посібник / Н.М.Ільїна. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. – С. 163-187

 

ІНСТРУКЦІЯ № 4

З ПРЕДМЕТУ

Самостійна робота № 6

Визначення психічного стану пацієнтів залежно від віку

1. Визначення психічного стану пацієнтів залежно від віку (дорослих і людей похилого та старечого віку). Ставлення до хвороби (адекватне та неадекватне)

2. Особливість психологічного стану дітей та підлітків під час хвороби та поведінка медичного персоналу по відношенню до них. Ставлення до хвороби (адекватне та неадекватне)

3. Поняття про внутрішню картину хвороби (ВКХ), її рівнів, значення для одужання та тактика медичного працівника залежно від ВКХ

 

Самостійна робота № 7

1. Поняття про психогенію, соматогенію

2. Поняття мієлогенії, їхня класифікація

3. Поняття про ятрогенію. Класифікація (ятропсихогенія, ятрофізіогенія, ятрофармакогенія), характеристика видів

4. Егогенії та егротогенії. Тактика медичного персоналу

5. Можливості усунення їх та профілактика

 

Самостійна робота № 8

Сучасні психологічні проблеми біоетики

1. евтаназія – підтримане медичним працівником

2. самогубство

3. автопсія

4. трансплантація органів і тканин

5. клонування людини

6. медичні втручання в репродукцію людини – штучне запліднення, сурогатне материнство, штучний аборт, стерилізація

 

Самостійна робота № 9

Психічні особливості взаємовідносин медичного працівника з пацієнтами алкогольно- та наркозалежними, хворими на СНІД та ВІЛ-інфікованими

 

Самостійна робота № 10

Паліативна медицина, її мета, завдання

1. Поняття про кризи. Типи криз: кризи росту, дозрівання та ситуаційні кризи

2. Фази кризи: психологічний шок, заперечення або відчай, визнання, адаптація, пристосування

3. Втручання в кризу та мета втручання в кризову ситуацію. Принципи втручання в кризову ситуацію

4. Стадії емоційних реакцій

5. Стадії трауру

 

Самостійна робота № 11

Поняття про психопрофілактику, її мета

1. Психогігієна та її розділи, характеристика і значення її для здоров’я

2. Поняття про психотерапію, її методи, види психотерапії (непряма, колективна, трудова тощо)

3. Психічна саморегуляція, її види, різні форми

4. Психологічний захист (індивідуальний та груповий аутотренінг) та механізми психологічного захисту (витіснення, проекція, ідентифікація)

5. Аутогенне тренування, його етапи

Хід практичного заняття:

1. Усне опитування за переліком запитань

2. Письмові завдання з теми

3. Тестовий контроль знань з теми

4. Словник жестів

5. Досліджувати комунікативні здібності за визначеними завданнями

6. Досліджувати та аналізувати індивідуальні комунікативні властивості

7. Дослідження комунікативної сфери особистості за психологічними методиками

8. Дослідження невербальних навичок спілкування за методикою «Про що говорять Вам жести і міміка»

9. Перегляд відеофільму «Жести. Невербальне спілкування»

 

Теоретична частина

Питання для фронтального опитування:

1. Дайте визначення «мова».

2. Розкрийте суть основних елементів мови: словниковий склад і граматичну будову.

3. Розкрийте суть основних видів мови: зовнішня, внутрішня. У чому полягають особливості.

4. Які є різновиди мовлення?

5. Охарактеризуйте основні етапи оволодіння культурою мовлення.

6. Чим зумовлюється потреба у спілкуванні між людьми?

7. Яку роль відіграє спілкування у суспільному житті?

8. У чому полягає соціальна сутність спілкування?

9. Дайте визначення поняття «спілкування».

10. Розкрийте основні функції спілкування?

11. Охарактеризуйте основні аспекти спілкування.

12. Які є основні засоби спілкування?

13. Яка роль у спілкуванні належить невербальній комунікації?

14. Розкрийте основні види спілкування.

15. Охарактеризуйте основні компоненти, які сприяють успішному спілкуванню.

16. Що необхідно знати медичному працівнику для ефективного вербального спілкування?

17. Чого необхідно уникати медичному працівнику проводячи бесіду з пацієнтом?

18. Що таке міжособистісне спілкування?

19. Охарактеризуйте рівні спілкування.

20. Дайте коротку характеристику кожного типу співрозмовника.

21. Що таке стиль спілкування?

22. У чому полягає специфіка типових стилів комунікативної поведінки?

23. Що таке «особистий простір»?

24. Скільки прийнято виділяти видів комунікативної дистанції між людьми?

25. Охарактеризуйте коротко кожну зону спілкування.

26. Дайте характеристику поведінкових реакцій пацієнтів у спілкуванні.

27. Особливість спілкування медичного працівника з хворим.

28. Тактика медичного працівника під час спілкування в залежності від поведінки пацієнта.

29. Дайте коротку характеристику кожному типу пацієнта.

30. З яких основних компонентів складається взаємодія між медичним працівником та пацієнтом?

31. Що таке міжособистісне розуміння (соціальна перцепція)?

32. Розкрийте поняття каузальна атрибуція. У чому полягає її особливість.

33. Як відбувається стереотипізація у пізнанні людини людиною?

34. Яким є механізм ідентифікації при сприйманні іншої людини?

35. Понятті рефлексії у спілкуванні.

36. Розкрите поняття емпатії. Її роль у спілкуванні.

Практична частина:

1. Виконання письмових завдань з теми

2. Перевірка таблиці «Словник жестів»

3. Робота з малюнками на визначення невербальних навиків спілкування: жести, міміка. поза

4. Тест «Чи комунікабельна Ви людина?»

5. Тест “Чи приємно з Вами спілкуватися?”

6. Тест на оцінку самоконтролю у спілкуванні

7. Тест «Наскільки у Вас розвинена інтуїція?» (В.Коулман)

8. Тест «Чи вмієте Ви слухати?»

9. Дослідження комунікативних та організаторських здібностей (КОЗ)

10. Тест «Про що говорять Вам міміка і жести»

11. Перегляд відеофільмів з теми

 

Література:

 

1. Вітенко І.С., Вітенко Т.І. Основи психології. – 2001. – С. 185-195.

2. Вітенко І.С. Загальна та медична психологія. – К., 1994. – С. 169-181.

3. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія. – К., 2001. – С. 90-114.

4. Основи загальної та медичної психології / За ред. І.С.Вітенка, О.С.Чабана. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – С. 204-214, 245-264.

5. Пасєчко Н.В., Лемке М.О., Мазур П.Є. Основи сестринської справи: Підручник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – С. 58-66.

6. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2006. – С. 70-82.

7. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – С. 393-421.

 

 

ІНСТРУКЦІЯ № 5

З ПРЕДМЕТУ

Теоретична частина

Питання для фронтального опитування:

1. Дайте визначення поняття «конфлікт».

2. Назвіть витоки конфліктів.

3. За яких умов виникають конфлікти?

4. Назвіть причини конфліктів.

5. Охарактеризуйте функції конфлікту.

6. В чому полягає структура конфлікту?

7. Розкрийте стадії конфлікту.

8. Розкажіть базову класифікацію видів конфлікту.

9. Від чого залежить вирішення конфлікту?

10. за яких умов стає можливим керування конфліктом?

11. Що містить у собі керування конфліктом?

12. Охарактеризуйте основні стилі поведінки при розв’язанні конфлікту (сітка Томаса-Кілмена)

 

Практична частина:

1. Методика діагностики міжособистісних стосунків Т.Лірі

2. Методика діагностики схильності особистості до конфліктної поведінки (ТЕСТ ТОМАСА)

3. Тест «Сприймання індивідом групи»

4. Тест «Чи Конфліктна Ви особистість?»

5. Методика «Q-сортування: діагностика основних тенденцій поведінки у реальній групі» (автор – В.Стефансон)

6. Тест «Які ми в суспільстві?»

Література

1. Вітенко І.С., Вітенко Т.І. Основи психології. – 2008. – С. 199-225.

2. Вітенко І.С. Загальна та медична психологія. – К., 1994. – С. 184-189.

3. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія. – К., 2001. – С. 59-66.

4. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2006. – С. 97-108.

5. Волков Б.С. Конфликтология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Б.С.Волков, Н.Д.Волкова. – изд. 3-е испр. и доп. – М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2007. – 400с.

6. Корольчук М.С., Крайнюк В.М., Марченко В.М. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /За заг. ред. М.С.Корольчука. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2007. – С. 122-139.

7. Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая психология конфликта: Учеб. пособие. – 2-е изд., стереотип. – К.: МАУП, 2002. – С. 6-9, 23-53.

8. Психологія: Підручник \ за ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 2003. – С. 486-505.

 

 

ІНСТРУКЦІЯ № 1

ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

З ПРЕДМЕТУ

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; просмотров: 263; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.009 с.)