ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З ПРЕДМЕТУ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З ПРЕДМЕТУОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА МІЖОСОБОВЕ СПІЛКУВАННЯ

ТЕМА: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДІАГНОСТИКА ПІЗНАВАЛЬНИХ ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ (відчуття, сприймання, мислення, пам'ять, увага)

Спеціальність: АКУШЕРСЬКА СПРАВА

Знати:

- Загальну характеристику пізнавальних психічних процесів;

- Поняття відчуття, фізіологічне підґрунтя, види та властивості відчуттів;

- явища адаптації, синестезії, сенсибілізації;

- поняття сприймання;

- поняття мислення, розумові дії;

- операції та форми мислення;

- індивідуальні особливості та види мислення;

- поняття пам'ять, теорії та види пам’яті;

- процеси пам’яті;

- поняття увага, види уваги;

- властивості уваги

- розлади відчуттів та сприймання, мислення

 

Вміти:

- досліджувати процеси відчуття та сприймання особистості;

- досліджувати рівень та перебіг процесу мислення, давати оцінку логічного мислення;

- досліджувати різні види пам'яті;

- проводити діагностику уваги та швидкості її переключення;

- розв’язувати ситуаційні задачі;

- робити аналіз проведеного дослідження та інтерпретувати результати;

- спостерігати, аналізувати, узагальнювати психологічні факти, об’єктивно оцінювати поведінку та соціальні дії суб’єктів

 

Ключові поняття (вміти давати визначення):

Відчуття, аналізатор, рецептор, екстерорецептори, інтерорецептори, пропріорецептори, поріг чутливості, адаптація, сенсибілізація, синестезія, контраст, індукція.

Сприймання, перцепція, апперцепція, спостереження, предметність, цілісність, структурність, контактність, осмисленість, категоріальність, вибірковість, динамічний стереотип, установка, сприймання простору, сприймання руху, сприймання часу, конвенгерція, акомодація, ілюзії, галюцинації.

Мислення, розуміння, аналіз, синтез, порівняння, абстракція, узагальнення, конкретизація, класифікація, систематизація, судження, умовивід, поняття, проблемна ситуація, завдання; наочно-дійове, наочно-образне, абстрактно-логічне, теоретичне, практичне, дискурсивне, інтуїтивне, репродуктивне, продуктивне мислення; самостійність, глибина, широта, гнучкість, критичність мислення.

Пам'ять, запам’ятовування, збереження, відтворення, впізнавання, згадування, забування, обрана пам'ять, словесно-логічна пам'ять, емоційна пам'ять, рухова пам'ять, оперативна пам'ять, короткочасна пам'ять, довготривала пам'ять, ремінісценція, амнезія.

Увага, уважність, домінанта, рефлекс, обсяг, розподіл, зосередженість, спрямованість, стійкість, концентрація, переключення, довільна, мимовільна, післядовільна увага; колективна, групова, індивідуальна увага; сенсорна, моторна, інтелектуальна увага.

 

Хід практичного заняття:

1. Усне опитування за переліком запитань

2. Письмові завдання з теми

3. Тестовий контроль знань з теми

4. Досліджувати пізнавальні психічні процеси за визначеними завданнями

5. Досліджувати та аналізувати індивідуальні властивості пізнавальних психічних процесів

6. Визначати особливості сприймання за малюнками

7. Дослідження оцінки логічного мислення за допомогою методик «Виділення суттєвих ознак» та «Складні аналогії»

8. Дослідження уваги

Теоретична частина

Питання для фронтального опитування:

Відчуття:

1. Що таке відчуття? Які основні характеристики даного психічного процесу?

2. У чому полягає особливість відчуттів як чуттєвої форми відображення дійсності?

3. Що є фізіологічним механізмом відчуттів? Що таке «аналізатор»?

4. Які ви знаєте класифікації відчуттів?

5. За якими принципами відчуття поділяють на різновиди?

6. Охарактеризуйте основні властивості відчуттів.

7. Назвіть основні пороги чутливості. Чим вони відрізняються?

8. Що таке сенсибілізація відчуттів і яким є її механізм?

9. У чому виявляється синестезія відчуттів?

10. Що таке адаптація відчуттів і яким є її механізм?

Сприймання:

11. Який психічний процес називається сприйманням?

12. Охарактеризуйте сприймання як пізнавальний психічний процес.

13. в чому полягає взаємозв’язок відчуттів і сприймання?

14. Розкажіть про фізіологічні основи сприймань.

15. Які ви знаєте класифікації форм сприймання?

16. Охарактеризуйте загальні властивості сприймань.

17. Що таке структурність сприймання та який її механізм?

18. Що таке константність сприймання та який її механізм?

19. Як виявляється апперцепція у процесах сприймання?

20. Що таке ілюзія у сприйманні та який її механізм?

21. Що таке спостереження?

22. Що таке спостережливість?

23. У чому може виявлятися професійна спостережливість?

24. Спостережливість – це якість особистості, необхідна для успішної діяльності взагалі, а особливо для лікарської та педагогічної. Подумайте, які умови сприяють розвиткові спостережливості у лікаря; до яких помилок у діагностиці захворювання може призвести недостатня спостережливість лікаря.

Мислення:

25. Дайте визначення поняття «мислення».

26. Назвіть специфічні особливості мислення як вищої форми пізнавальної діяльності.

27. Охарактеризуйте основні типи мислення: наочно-дійове, наочно-образне, понятійне, словесно-логічне.

28. Що ви знаєте про поняття? Розкажіть про загальні й одиничні поняття.

29. Розкажіть про умовивід як вищу форму мислення.

30. У чому полягає сутність основних операцій процесу мислення?

31. Що ви знаєте про порівняння як операцію мислення?

32. Охарактеризуйте аналіз і синтез як операції мислення?

33. Дайте характеристику абстракції як операції мислительного відволікання.

34. Розкажіть про конкретизацію як процес одиничного уявлення.

35. За яким принципом мислення можна поділити на види?

36. Розкрийте суть основних стилів мислення.

37. У чому полягає суть основних якостей мислення?

38. Чи існує зв'язок мислення з іншими сферами психіки.

39. У чому полягає сутність тези С.Рубінштейна: «Думає не мозок, а людина за допомогою мозку».

Пам'ять

40. Дайте визначення поняття «пам'ять».

41. Дайте характеристику пам'яті як пізнавальному психічному процесу.

42. Чому саме пам'ять є центральним стрижнем психіки?

43. Охарактеризуйте найважливіші особливості пам'яті як пізнавального процесу.

44. Роль пам'яті у психічному житті людини.

45. За якими принципами пам'ять поділяють на різновиди? Дайте характеристику основним видам пам'яті.

46. Охарактеризуйте процеси згадування і впізнавання.

47. У чому полягає відмінність короткочасної пам'яті від оперативної?

48. Що ви знаєте про довільне і мимовільне запам’ятовування?

49. Чим довільне запам’ятовування відрізняється від мимовільного?

50. Як можна пояснити явище ремінісценції?

51. Довільне запам’ятовування залежно від міри розуміння буває …

52. Поясніть суть законну Еббінгауза (четвертий процес – забування)

53. У чому виявляються індивідуальні особливості пам'яті?

Увага

54. Дайте характеристику уваги, як психічного явища.

55. Охарактеризуйте фізіологічний механізм уваги.

56. Що таке домінанта?

57. Що є джерелом уваги особистості в її діяльності?

58. Охарактеризуйте структуру уваги.

59. Як взаємопов’язані увага та діяльність людини?

60. Які ви знаєте види уваги?

61. Дайте характеристику мимовільної і довільної уваги.

62. Що ви знаєте про після довільну увагу?

63. назвіть основні властивості уваги і розкрийте їх сутність.

Практична частина:

1. Визначення домінуючого типу сприймання за роботою провідних аналізаторів. Тест «Ваш тип сприймання».

2. Дослідження процесу мислення за методиками: «Мисленнєві операції», «Виділення суттєвих ознак»

3. Дослідження вибірковості уваги

4. Дослідження пізнавальних процесів особистості за допомогою малюнків.

Література

1. Вітенко І.С., Вітенко Т.І. Основи психології. – 2008. – С. 199-225.

2. Вітенко І.С. Загальна та медична психологія. – К., 1994. – С. 91-107.

3. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія. – К., 2001. – С.197-215.

4. Основи загальної і медичної психології / За ред. І.С.Вітенка, О.С.Чабана. – 2003. – С. 15-150.

5. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології та педагогіки: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2006. – С. 172-1993.

6. Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Ростов н\Д: Феникс, 2004. – С. 132-198, 233-251.

7. Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В. Загальна психологія. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – С. 50-88; 97-114

8. Ільїна Н.М. Загальна психологія в екзаменаційних питання і відповідях: навчальний посібник / Н.М.Ільїна. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. – С. 103-161

 

 

ІНСТРУКЦІЯ № 3

ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З ПРЕДМЕТУ

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; просмотров: 112; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.87.250.158 (0.021 с.)