ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вибрати правильну відповідь та навести обґрунтування відповідно до вимог нормативних документів1.1.Регулювання аудиторської діяльності може здійснюватись на основі:

а) законодавчої ініціативи громадських професійних організацій і регулювання спільно з державою;

б) державної законодавчої ініціативи та державного регулювання;

в) ініціативи регіональних організацій аудиторів;

г) правильні відповіді а),б);

д) правильні відповіді б); в).

1.2. Звіт за результатами виконання погоджених процедур:

а) надається лише тим сторонам, які дали згоду на проведення процедур;

б) не надається;

в) надається клієнту та тим, кого наділено найвищими повноваженнями.

1.3.Аудит аналітичного обліку випуску та реалізації продукції полягає в перевірці:

а) правильності використання Плану рахунків обліку готової та реалізованої продукції;

б) витрат, пов’язаних з реалізацією продукції, та визначення фінансового результату від реалізації продукції;

в) обліку готової продукції на складі, правильності оцінки готової та реалізованої продукції.

 

Завдання 2(стереотипне).

Дайте аудиторську оцінку структурних змін у складі майна ПрАТ «Атлант».

В процесі аудиторської перевірки на основі виписки з балансу ПрАТ «Атлант» аудитор отримав такі дані про склад майна підприємства:

 

Показники На початок періоду, тис. грн. На кінець періоду, тис. грн.
Всього майна у тому числі:
1. Необоротні активи
2. Оборотні засоби
2.1. Матеріальні оборотні засоби
2.2. Дебіторська заборгованість
2.3. Грошові кошти

 

 

Завдання 3 (діагностичне).

Розглянути ситуацію, з’ясувати чи мали місце порушення, кваліфікувати виявлене порушення як помилку чи шахрайство, описати подальші дії аудитора.

21лютого 2015 року (поточного року) ТОВ «Політ» було здійснено перерахування з поточного рахунку 100000 грн. авансового платежу за картоплю ЧП «Петренко І.І.». У журналі-ордері 6 відповідне дебетове сальдо обліковано. Аудитор з’ясував, що ТОВ «ПОЛІТ» визнано банкрутом у судовому порядку та знаходиться в стадії ліквідації з 19 вересня 2014 р. (попередньому року).

Завдання 4 (діагностичне).

Розглянути ситуацію, з’ясувати чи мали місце порушення, кваліфікувати виявлене порушення як помилку чи шахрайство, описати подальші дії аудитора.

Касир підприємства одержала за чеком у банку 25 січня поточного року на виплату заробітної плати 120000 грн, а 29 січня прибутковим касовим ордером було оприбутковано 111680грн.

Завдання 5 (евристичне).

Необхідно:

1.Здійснити документальний контроль Книги складського обліку по рахунку 20 «Запаси» субрахунок 203 «Паливо» (табл. 1) за формою, змістом та арифметично (метод оцінки вибуття запасів – за середньозваженою вартістю).

2. Визначити перелік необхідної інформації (регістри аналітичного, синтетичного обліку, інші документи) для здійснення аудиторської перевірки операцій, відображених у документі (табл. 1).

3. Проаналізувати можливість, доцільність та особливості виконання інших прийомів аудиту операцій, відображених у документі (табл. 1)..

4. Визначити конкретні завдання аудиту з перевірки операцій, відображених у документі (табл. 1).

Вихідні дані:

Таблиця 1

 

Книга складського обліку по рахунку 20 «Запаси» субрахунок 203 «Паливо»; аналітичний рахунок: Бензин А-76, кг

Дата Зміст операції Сальдо на 01.01.15р. Прибуток Видаток Сальдо на 31.03.15. р.
Кількість Сума Кількість Сума Кількість Сума Кількість Сума
  Залишок на початок            
01.02 ПрАТ «Нафта»            

Закінчення табл. 1

 

02.02 ПАТ «МПМ»            
03.02 ПП «Корал»            
04.02 Автогараж            
05.02 Цех №1            
08.02 Цех№6            
  Залишок на кінець            

 

 

Затверджено на засіданні

кафедри контролю і аудиту ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Протокол №___ від "___" ___________ 20____р.

 

Зав. кафедри ________________ Екзаменатор _______________.

(підпис) (підпис)

Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за виконання всіх завдань, що округлені до цілого числа за правилами математики.

Алгоритм вирішення кожного завдання включає окремі етапи, які від­різняються за складністю, трудомісткістю та значенням для розв'язання завдання. Тому окремі завдання та етапи їх розв'язання оцінюються відокремлено один від одного таким чином:

Завдання 1 (4 бала):

1,5 бал – за правильно вибрану відповідь;

1,5 бал – за вірне обґрунтування відповіді;

0,5 бала – за наявність і ґрунтовність висновку;

0,5 бала – за охайність подання результатів.

 

Завдання 2 (6 балів):

2 бали – за правильне подання та використання методики оцінки структурних змін;

1 бал – за арифметичну правильність розрахунку структурних змін;

2 бали – за правильне формулювання аудиторської оцінки структурних змін;

0,5 бала – за охайність подання результатів;

0,5 бала – за наявність і ґрунтовність висновку.

 

Завдання 3 (8 балів):

3 бала – за правильне визначення та обґрунтування змісту викривлення;

2 бала – за правильну кваліфікацію виявленого порушення як помилки чи шахрайства з відповідним обґрунтуванням;

2 бала – за правильне визначення та обґрунтування подальших дій аудитора;

0,5 бала – за охайність подання результатів;

0,5 бала – за наявність і ґрунтовність висновку.

Завдання 4 (8 балів):

3 бала – за правильне визначення та обґрунтування змісту викривлення;

2 бала – за правильну кваліфікацію виявленого порушення як помилки чи шахрайства з відповідним обґрунтуванням;

2 бала – за правильне визначення та обґрунтування подальших дій аудитора;

0,5 бала – за охайність подання результатів;

0,5 бала – за наявність і ґрунтовність висновку.

Завдання 5 (14 балів):

1 бал – за правильне подання результатівконтролю документа, наданого для перевірки, за формою;

1 бал – за правильне подання результатівконтролю документа, наданого для перевірки, за змістом;

1 бал – за правильне подання результатіварифметичногоконтролю документа, наданого для перевірки;

1,5 бала – за правильне визначенняпереліку регістрів аналітичного й синтетичного обліку та інших документів, необхідних для здійснення аудиторської перевірки операцій, відображених у документі;

1,5 бала – за повноту визначенняпереліку регістрів аналітичного й синтетичного обліку та інших документів, необхідних для здійснення аудиторської перевірки операцій, відображених у документі;

1 бал – за правильне визначення та подання переліку інших прийомів аудиту операцій, відображених у документі;

2 бала – за правильне подання результатів аналізу можливості, доцільності та особливостей виконання інших прийомів аудиту операцій, відображених у документі;

2 бали – за відповідність сформульованихзавданьаудитунаведеній ситуації;

2 бали – за повноту сформульованихзавданьаудитунаведеній ситуації;

0,5 бала – за охайність подання результатів;

0,5 бала – за наявність і ґрунтовність висновку.

11. Розподіл балів, які отримують студенти

Система оцінювання рівня сформованості професійних компетент­ностей студентів денної форми навчання наведена в табл. 11.1.

 

Таблиця 11.1

 

Система оцінювання рівня сформованості

Професійних компетентностей

Професійні компетент-ності Навчальний тиждень Год Методи та форми навчання ОЦІНКА рівня сформованості компетентностей
Форми контролю Макси-маль-ний бал
  Змістовий модуль 1. Теоретичні засади організації та методика аудиту активів 25,0
ОіМА1 Визначати поняття предмету, об’єкту і методу організації та методики аудиту   Лекція Тема 1. Предмет, метод і об’єкти організації та методики аудиту Робота на лекції 0,5
Ауд. Семінар-ське заняття Тема семінарського заняття «Теоретичні засади організації та методики аудиту»: 1. Складові організації аудиту та їх загальна характеристика. 2. Класифікація методів аудиту. 3. Загальна характеристика методичних прийомів та способів аудиту. 4. Складові методики аудиту та їх загальна характеристика. 5. Предмет та об’єкти аудиту. 6. Класифікація об’єктів аудиту. Активна участь у дискусії 0,5
СРС Підготовка до занять Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до семінарського заняття «Теоретичні засади організації та методики аудиту», огляд теоретичного матеріалу з теми «Предмет, метод і об’єкти організації та методики аудиту». Обґрунтування вибору теми творчого завдання. Презентація

Продовження табл. 11.1

 

ОіМА1 Визначати процедури контролю якості роботи аудиторської фірми і праці аудиторів Ауд. Семінар-ське заняття Тема семінарського заняття «Контроль якості роботи аудиторської фірми і праці аудиторів»: 1. Розробка внутрішньофірмових стандартів аудиту як основа забезпечення якості аудиту. 2. Організація системи внутрішнього контролю якості в аудиторській фірмі: політики та процедури. 3. Організація зовнішнього контролю якості аудиту Активна участь у дискусії 0,5
СРС Підготовка до занять Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до семінарського заняття «Контроль якості роботи аудиторської фірми і праці аудиторів», огляд теоретичного матеріалу з теми «Організація діяльності і контроль якості роботи аудиторської фірми і праці аудиторів»: 1. Організація аудиторської діяльності. 2. Організація роботи з персоналом аудиторської фірми. Пошук та підбір літератури щодо творчого завдання Презентація
ОіМА1 Здійснювати організацію процесу аудиторської перевірки фінансової звітності Ауд. Лекція Тема 2. Організація діяльності і конт-роль якості роботи аудиторської фірми і праці аудиторів Тема 3. Організація процесу аудиторсь-кої перевірки фінансової звітності та її інформаційного забезпечення Робота на лекції 0,5
Семінар-ське заняття Тема семінарського заняття «Організація аудиторського процесу фінансової звітності» 1. Поняття організації аудиторського процесу. 2. Стадії, етапи та процедури аудиту. 3. Організація відбору клієнтів аудиторськими фірмами. 4. Організація взаємовідносин між учасниками аудиторського процесу. 5. Організація аудиту на початковій стадії, по суті та на завершальній стадії Активна участь у дискусії 0,5
Поточна контрольна робота
СРС Підготовка до занять Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до семінарського заняття «Організація аудиторського процесу фінансової звітнос-ті», огляд теоретичного матеріалу з теми «Організація процесу аудиторської пере-вірки фінансової звітності та її інформа-ційного забезпечення»: 1. інформаційне забезпечення процесу аудиторської перевірки фінансової звітності. Підготовка до поточної контрольної роботи. Пошук та підбір літератури щодо творчого завдання Презентація 0,5

Продовження табл. 11.1

 

 

ОіМА2 Проводити аудит установчих документів, облікової політики та власного капіталу Ауд. Практичне заняття Завдання 1. Аудит установчих документів та облікової політики підприємства (за темою 4) Активна участь у виконанні практичних завдань 0,5
СРС Підготовка до занять Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття «Аудит установчих документів та облікової політики підприємства» Узагальнення та систематизація літератури щодо творчого завдання Презентація 0,5
ОіМА2 Проводити аудит необоротних активів та інвестицій Ауд. Лекція Тема 4. Аудит установчих документів, облікової політики та власного капіталу підприємства Тема 5. Аудиторська перевірка необоротних активів та інвестицій Робота на лекції 0,5
Практичне заняття Завдання 2. Процедури перевірки необоротних активів та інвестицій (за темою 5). Активна участь у виконанні практичних завдань 0,5
СРС Підготовка до занять Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття «Процедури перевірки необоротних активів та інвестицій». Узагальнення та систематизація літератури щодо творчого завдання Презентація 0,5
ОіМА2 Проводити аудит грошових коштів, розрахункових операцій та дебіторської заборгованості Ауд. Практичне заняття Завдання 3. Алгоритм перевірки грошових коштів і дебіторської заборгованості (за темою 6) Активна участь у виконанні практичних завдань 0,5
СРС Підготовка до занять Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття «Алгоритм перевірки грошових коштів і дебіторської заборгованості». Обґрунтування актуальності теми творчого завдання Презентація 0,5
ОіМА2 Проводити аудит запасів Ауд. Лекція Тема 6. Контроль аудитором грошових коштів і дебіторської заборгованості Тема 7. Аудит запасів і незавершеного виробництва Робота на лекції 0,5
Практичне заняття Завдання 4.Процедури аудиту запасів підприємства(за темою 7) Активна участь у виконанні практичних завдань 0,5
КОЛОКВІУМ
                   

Продовження табл. 11.1

 

 

      СРС Підготовка до занять Вивчення лекційного матеріалу, підготов-ка до практичного заняття «Процедури аудиту запасів підприємства». Підготовка до колоквіуму за змістовним модулем 1 «Теоретичні засади організації та методика аудиту активів». Обґрунтування мети та завдань за темою творчого завдання Презентація 0,5
Змістовий модуль 2 Теоретичні засади організації та методика аудиту пасивів 35,5
ОіМА2 Проводити аудит праці та її оплати Ауд. Практичне заняття Завдання 5. Аудиторська перевірка праці та її оплати (за темою 8) Активна участь у виконанні практичних завдань 0,5
СРС Підготовка до занять Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття «Аудиторська перевірка праці та її оплати» Аналіз рівня теоретичної дослідженості питань за темою творчого завдання Презентація 0,5
ОіМА2 Проводити аудит довгострокових та короткострокових зобов’язань Ауд. Лекція Тема 8. Аудиторський контроль праці та її оплати Тема 9. Аудит довгострокових і короткострокових зобов’язань Робота на лекції 0,5
Практичне заняття Завдання 6. Аудиторські процедури перевірки довгострокових і короткострокових зобов’язань (за темою 9) Активна участь у виконанні практичних завдань 0,5
СРС Підготовка до занять Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття «Аудиторські процедури перевірки довгострокових і короткострокових зобов’язань». Аналіз рівня теоретичної дослідженості питань за темою творчого завдання Презентація 0,5
ОіМА2 Проводити аудит витрат і собівартості продукції Ауд. Практичне заняття Завдання 7. Аудиторська перевірка витрат і собівартості продукції (за темою 10) Активна участь у виконанні практичних завдань 0,5
СРС Підготовка до занять Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття «Аудиторська перевірка витрат і собівартості продукції» Обґрунтування пропозицій за результатами оцінки теорії та практики організації і методики аудиту за темою творчого завдання Оцінка діючої практики організації і методики аудиту за темою творчого завдання. Перевірка Завдань, презентація результатів 0,5

Продовження табл. 11.1

ОіМА 2 Проводити аудит формування доходів і фінансових результатів Ауд. Лекція Тема 10. Аудит витрат і собівартості продукції Тема 11. Аудит формування доходів і фінансових результатів Робота на лекції 0,5
Практичне заняття Завдання 8. Аудиторська перевірка формування доходів і фінансових результатів (за темою 11) Активна участь у виконанні практичних завдань 0,5
СРС Підготовка до занять Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття «Аудиторська пере-вірка формування доходів і фінансових результатів» Обґрунтування висновків за результатами оцін-ки діючої практики організації і методики аудиту за темою творчого завдання Презентація 0,5,
  ОіМА 2 Проводити аудит податкових розрахунків і платежів Ауд. Практичне заняття Завдання 9. Аудит податкових розрахунків і платежів (за темою 12)   Активна участь у виконанні практичних завдань 0,5
  Поточна контрольна робота
  СРС Підготовка до занять Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття «Аудит податкових розрахунків і платежів» Підготовка до поточної контрольної роботи. Обґрунтування пропозицій за результатами оцінки теорії та практики організації і ме-тодики аудиту за темою творчого завдання Експрес-опитування 0,5
  ОіМА 3 Формувати професійне судження незалежного аудитора за результатами аудиту фінансової звітності Ауд. Лекція Тема 12. Аудиторська перевірка податкових розрахунків і платежів Тема 13. Завершення аудиторської перевірки та узагальнення результатів аудиту фінансової звітності Робота на лекції 0,5
  Семінар-ське заняття Тема семінарського заняття «Узагальнення результатів аудиту фінансової звітності на завершальній стадії аудиту» 1. Оцінка аудитором повноти та якості виконання усіх пунктів програми аудиту. 2. Оцінка фактичної величини рівня суттєвості. 3. Листування аудитора з найвищим управлінським персоналом клієнта при узгодженні типу аудиторської думки. 4. Формування професійного судження незалежного аудитора за результатами аудиту фінансової звітності 5. Оформлення аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора). Активна участь у виконанні практичних завдань   0,5  
  Захист творчого завдання
                       

Закінчення табл. 11.1

 

 
        СРС Підготовка до занять Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до семінарського заняття «Узагальнення результатів аудиту фінансової звітності на завершальній стадії аудиту», огляд теоретичного матеріалу з теми «Завершення аудиторської перевірки та узагальнення результатів аудиту фінансової звітності» Оформлення результатів виконання творчого завдання Презентація 0,5
  ОіМА 2 Застосовувати процедури спеціальних видів аудиту та аудиторських послуг Ауд. Семінар-ське заняття Тема семінарського заняття «Специфіка організації та методики різних видів аудиту та аудиторських послуг» 1. Особливості завдань з огляду фінансової звітності. 2. Особливості надання спеціальних видів аудиту та аудиторських послуг. 3. Мета, повноваження та відповідальність внутрішніх аудиторів. 4. Особливості проведення внутрішнього аудиту. Активна участь у виконанні практичних завдань
  Колоквіум
  СРС Підготовка до занять Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до семінарського заняття «Специфіка організації та методики різних видів аудиту та аудиторських послуг», огляд теоретичного матеріалу з теми «Особливості завдань з огляду фінансових звітів, спеціальних видів аудиту та аудиторських послуг» Підготовка до презентації результатів виконання творчого завдання Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до семі­нарського заняття «Специфіка організації та методики різних видів аудиту та аудиторських послуг», огляд теоретичного матеріалу з теми «Внутрішній аудит суб’єктів підприємницької діяльності» Підготовка до колоквіуму за змістовним модулем 2 «Теоретичні засади організації та методика аудиту пасивів». Презентація результатів 0,5
      СЕСІЯ Ауд.   Передекзам. консультац. Вирішення практичних завдань на різні теми, що входять до підсумкового контролю Підсумко-вий контроль
    ЕКЗАМЕН Виконання завдань екзаменаційного білету
  СРС   Підготовка до екзамену Повторення матеріалів змістовних модулів
Усього годин Загальна максимальна кількість балів із дисципліни
з них  
аудиторні 29% поточний контроль
самостійна робота 71 % підсумковий контроль
                                 

Розподіл балів у межах тем змістових модулів наведено в табл. 11.2.

Таблиця 11.2

 

Розподіл балів за темами

Поточне тестування та самостійна робота Підсумко-вий тест (екзамен) Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14  
1,5 7,5 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 7,0 11,5 1,5
Колоквіум Колоквіум  

Примітка. Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

 

Максимальну кількість балів, яку може накопичити студент про­тягом тижня за формами та методами навчання, наведено в табл. 11.3.

Таблиця 11.3

 

Розподіл балів за тижнями

Теми змістового модуля Лекційні заняття Практичні заняття Семінарські заняття Захист індиві­творчого завдання Презентація Письмова контрольна робота Колоквіум Усього
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади організації та методика аудиту активів Тема 1 1 тиждень 0,5 0,5 - 1,0
Тема 2 2 тиждень - - 0,5 - 1,5
Тема 3 3 тиждень 0,5 - 0,5 - 0,5   7,5
Тема 4 4 тиждень   0,5 - - 0,5 - - 1,0
Тема 5 5 тиждень 0,5 0,5 - - 0,5 - - 1,5
Тема 6 6 тиждень   0,5 - - 0,5 - - 1,0
Тема 7 7 тиждень 0,5 0,5 - - 0,5 - 11,5
Теоретичні засади організації та методика аудиту пасивів Тема 8 8тиждень   0,5 - - 0,5 - - 1,0
Тема 9 9 тиждень 0,5 0,5 - - 0,5 - - 1,5
Тема 10 10 тиждень   0,5 - - 0,5 - - 1,0
Тема 11 11 тиждень 0,5 0,5 - - 0,5 - - 1,5
Тема 12 12тиждень   0,5 - - 0,5 - 7,0
Тема 13 13 тиждень 0,5   0,5 0,5 - - 11,5
Тема 14 14 тиждень     - 1,0 -   0,5 - 11,5
Тема 15
Усього 3,5 4,5 2 0

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відповідно до Тимчасового положення«Про порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою системою» ХНЕУ імені Семена Кузнеця (табл. 11.4).

Оцінки за цією шкалою заносяться до відомостей обліку успішності, індивідуального навчального плану студента та іншої академічної доку­ментації.

Таблиця 11.4

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.013 с.)