Тема 3. Організація процесу аудиторської перевірки фінансової звітності та її інформаційного забезпечення
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Організація процесу аудиторської перевірки фінансової звітності та її інформаційного забезпечення3.1. Організація процесу аудиторської перевірки фінансової звітності. Поняття організації аудиторського процесу. Стадії, етапи та процедури аудиту. Організація відбору клієнтів аудиторськими фірмами. Організація взаємовідносин між учасниками аудиторського процесу. Організація аудиту на початковій стадії перевірки. Організація аудиту по суті. Організація аудиту на завершальній стадії.

3.2. Інформаційне забезпечення процесу аудиторської перевірки фінансової звітності. Поняття інформаційного забезпечення аудиторської перевірки. Класифікація інформаційного забезпечення аудиторської перевірки.

 

Тема 4. Аудит установчих документів, облікової політики та власного капіталу підприємства

4.1. Аудит установчих документівпідприємства. Мета, завдання, нормативно-правове забезпечення, джерела інформації, процедури аудиту установчих документів. Перевірка правильності відображення статутного капіталу. Відомості, що містяться в статуті акціонерного товариства. Відомості, що містяться в установчому договорі. Акціонер-ного товариства. Перевірка формування статутного капіталу.

4.2. Аудитоблікової політики підприємства. Мета, завдання, нормативно-правове забезпечення, джерела інформації, процедури аудиту облікової політики. Аудит формування облікової політики. Зміни в обліковій політиці. Перевірка правильності організації і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Перевірка відображення в облі-ковій політиці положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжна-родних стандартів бухгалтерського обліку згідно з прийнятною концептуальною основою. Перевірка відповідності обраних методів оцінки вибуття запасів обліковій політиці. Види оцінок вибуття запасів. Перевірка відображення в обліковій політиці порядку визначення резерву сумнівних боргів. Перевірка відображення в обліковій політиці методів амортизації основних засобів. Перевірка відображення в обліковій політиці питань визначення величини вартості критерію віднесення матеріального активу до малоцінних необоротних активів, методів нарахування їхньої амортизації. Перевірка відображення в обліковій політиці методів нарахування амортизації і термінів використання нематеріальних активів. Перевірка відображення в обліковій політиці порядку формування резервів для забезпечення майбутніх витрат і платежів. Перевірка відображення в обліковій політиці формування істо-ричної вартості активів. Перевірка відображення в обліковій політиці формування собівартості продукції, робіт, послуг. Знайомство аудитора з документообігом і способом технічної обробки облікової інформації.

4.3. Аудитвласного капіталу підприємства. Мета, завдання, нормативно-правове забезпечення, джерела інформації, процедури аудиту власного капіталу підприємства. Перевірка відображення в бухгалтерському обліку змін власного капіталу. Вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю власного капіталу. Програма аудиту власного капіталу. Типові порушення, виявлені в ході аудиту власного капіталу.

 

Тема 5. Аудиторська перевірка необоротних активів та інвестицій

5.1. Аудит необоротних активів. Мета, завдання, нормативно-правове забезпечення, джерела інформації, процедури аудиту необоротних активів підприємства. Програма аудиту необоротних активів та інвестицій. Вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю необоротних активів та інвестицій підприємства. Перевірка правильності оформлення первинних документів з обліку основних засобів. Перевірка правильності віднесення до об'єктів основних засобів. Перевірка пра-вильності і своєчасності визначення первісної вартості основних засобів. Перевірка правильності відображення в бухгалтерському обліку операцій по введенню в експлуатацію основних засобів. Перевірка забезпечення схоронності основних засобів. Перевірка правильності розподілу осно-вних засобів на групи відповідно до законодавства. Перевірка точності встановлення балансової вартості кожного об'єкта основних засобів. Перевірка правильності нарахування амортизації основних засобів. Перевірка правильності нарахування амортизації малоцінних необорот-них матеріальних активів. Перевірка правильності переоцінки й індексації основних засобів. Перевірка орендованих основних засобів. Інвентари-зація основних засобів. Порядок відшкодування збитку від нестачі, псування, розкрадань матеріальних цінностей. Перевірка правильності відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації основних засобів. Перевірка правильності відображення в бухгалтерсь-кому обліку операцій з нематеріальними активами.

5.2. Аудит інвестицій. Мета, завдання, нормативно-правове забез-печення, джерела інформації, процедури аудиту інвестицій підприємств-ва. Аудит фінансових інвестицій. Перевірка відповідності наявності фінансових інвестицій даним звітності. Перевірка права власності на цінні папери. Перевірка відповідності класифікації фінансових інвестицій вимогам прийнятної концептуальної основи. Перевірка правильності визначення фінансового результату за фінансовими інвестиціями. Перевірка правильності оцінки інвестицій на дату балансу. Перевірка документального оформлення операцій з фінансовими інвестиціями. Перевірка правильності оцінки поточних фінансових інвестицій. Перевірка правильності оцінки довгострокових фінансових інвестицій.

 

Тема 6. Контроль аудитором грошових коштів і дебіторської заборгованості

6.1. Аудит розрахункових операцій та грошових коштів підприємства. Мета, завдання, нормативно-правове забезпечення, дже-рела інформації, процедури аудиту розрахункових операцій та грошових коштів підприємства. Програма аудиту розрахункових операцій та грошових коштів підприємства. Вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю розрахункових операцій та грошових коштів підприємства. Документальна перевірка розрахункових та касових операцій за джере-лами надходження коштів. Методи і способи аудиту витрат грошових коштів. Перевірка операцій на поточному й інших рахунках підприємства.

6.2. Аудит дебіторської заборгованості. Мета, завдання, норма-тивно-правове забезпечення, джерела інформації, процедури аудиту дебіторської заборгованості підприємства. Програма аудиту дебіторської заборгованості підприємства. Вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю дебіторської заборгованості підприємства. Порівняння залишків дебіторської заборгованості за даними головної книги з даними про залишки в облікових регістрах. Визначення великих дебіторів та складання їх переліку. Направлення запитів щодо підтвердження дебіторської заборгованості підприємства. Перевірка правильності оформлення та своєчасності подання в бухгалтерію первинних документів на відвантаження продукції. Перевірка правильності обліку розрахунків з іншими дебіторами. Перевірка правильності розрахунку резерву сумнівних боргів. Документування порушень, виявлених в процесі аудиту дебіторської заборгованості.

Тема 7. Аудит запасів і незавершеного виробництва

7.1. Аудит запасів. Мета, завдання, нормативно-правове забезпечення, джерела інформації, процедури аудиту запасів та незавершеного виробництва. Програма аудиту запасів та незавершеного виробництва. Вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю запасів та незавершеного виробництва підприємства. Співставлення залишків запасів за даними головної книги та облікових регістрів. Перевірка правильності формування первісної вартості запасів при надходженні. Перевірка правильності застосування методів оцінки запасів при вибутті. Перевірка повноти оприбуткування запасів. Перевірка правильності відпуску (списання) запасів.

 

 

Змістовий модуль 2.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.70.175 (0.004 с.)