Методи роботи редактора з заголовкамиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методи роботи редактора з заголовкамиГолоне завдання- Засвоїти правила ы дотримуватися ъх, знати заголовки.

Загальні правила

Перше на прикладі глави чи розділу накреслити схему підрядності всіх видів заголовків. Щоб нічого не згубити і все було на своєму місці.

Другезмістова підпорядкованість кожного наступного виду заголовка попередньому має бути чітко визначена і формою їх подачі - із зменшенням ступеня заголовка зменшується, в порівнянні з попереднім його розмір та фарбова гама виділення.

ТретєОднотипне систематичне та морфологічне оформлення заголовків

- Окремі слова чи словосполучення подаються без скорочень

- Наприкінці заголовків урозріз тексту, на шмуцтитулі і шапках крапка не ставиться.( виняток дитячі навчальні видання) інші розділові знаки ставляться

- Наприкінці заголовків упідбір тексту крапка необхідна.

- У нумераційних і літерних заголовках крапка ставиться у випадку якщо далі йде текст.

- У заголовках нумераційних і літерних крапка після літери чи номера не ставиться коли текст подається з нового рядка.

 

ЧетвертеВесь заголовковий комплекс потребує ідентичного його відтворення у змісті

 

 

Видавнича продукція-це сукупність різноманітних за формою,змістом, зовнішнім виглядом,обсягом,характером інф.,структурою, періодичністю, та призначенням видань,випущених видавцев або групою видавництв за певний період.

 

Матеріальна конструкція

Журнальні видання

Газетні

Буклетні

Електронні

Фомат

-Мініатюрні –менше 8 мм.

- Кишенькові( малоформатні)

- Фоліанти( великого розміру нерідко в половину аркуша)

 

Рекламні видання

- Форми існування реклами – ( Слухова, зорова, зоровослухова )

- Предмет рекламних повідомлень ( товари та послуги, ідеї, політичні особистості)

- Характер інформації( комерційна, політична, соціальна, прихована)

- Цільове призначення( реклама товарів і послуг, ідей, комерційна та некомерційна, реклама благодійних фондів, спонукальна)

- Об’єкти авторського права в рекламних виданнях ( логотип фірми, товарний знак, салоган, девіз , текстовий та ілюстрований матеріали)

- Типологічна структура видань з рекламними текстами ( Рекламні періодичні видання, Інтернет сайти , проспекти, каталоги, видання що розповсюджуються поштою-листи прейскуранти, бланки.і .т…д..)

 

Особливої специфіки в підготовці та редагуванні таких тестів немає.

Вона виникає в суто рекламних матеріалах такиї жанрів:

- Рекламна замітка

- Рекламне оголошення

- Рекламний рядок

- Матеріали зовнішньої реклами.

 

Вилучення фраз і слів загального характеру. Знаходження родзинки тексту, слів що легко запам’ятовуються «сторожових слів»

Звести до мінімуму специфічні маловідомі терміни

Редагуванню підлягають довгі підрядні речення, вставні конструкції. Фрази лаконічні, дотепні, влучні. Створення тексту добірною українською мовою. Щоб не було наказового грубого тону.

Принципи уніфікації та дотримання одного стилю

 

Редагування-це вид професійної діяльності, пов’язаної з з підготовкою до друку різних видів видавничої продукції, теле, радіопередач та кінофільмів.

Редагування-це складова видавничо-редакційного процесу, який передбачає посліовне виконання редактором низки організаційних, творчих, технічних функцій, спрямованих на удосконалення змісту і форми призначеного для друку ( передачі в ефір) твору. Приведення його у відповідність із загальноприйнятими у суспільстві вимогами і правилами.

Етапи редагування

1)Перше наскрізне читання

2) Доведеня спільного з авторм оригіналу до комплектності

3)Робота над структурою( архітектонікою)

4)Робота над заголовками

5) Визначення єдиного стилю подання тексту

6)Робота із вступною, заключною і службовою частинами видання

7)Редакційна правка(Із застосування різних видаів редагування

 

Види редагування

Згальне універсальне

1) Усунення логічних помилок

2) Усунення фактичних помилок( також перевірити достовірність в словниках енциклопедіях)

Спеціальне редагування

1)Літературне-аналіз, оцінка і виправлення мовно- силісичної структури твору(доступність, відповідність стилістики викладу жанру)

Наукове

Запрошується спеціаліст в певній галузі . Завдання-аналіз твору і виправлення неточностей з наукового погляду.

Художньо-технічне

Художнє редагування

-Замовлення художнього оформлення видання

- Оцінка ескізів і пробних відбитків та елементів худ. Оформлення, змістову відповідність художньому оформленню.

Технічне редагування

- Технічні параметри складання і верстки

_ Шрифтові палітри складання

_ Величину та гарнітуру шрифтів

_ Відступи

_Спуски

- Підверстки

 

Редакційно- видавничий процес- це сукупність обумовлених практикою книговидання послідвних дій видавн. працівників, спрямованих на підготовку і випуск у світ того чи іного виду видавничої продукції.

Етапи ред.. вид процесу

Підготовчий

Найважливіше на цьому етапі- пошук потрібного автора і оригіналу.

Авторський оригінал-це створена автором і подана для редакційно-видавничої обробки творча чи наукова праця з у всіма необхідними компонентами(рис.таб.ілюстр.) (До видавництва потрапляють самоволом,за посередництва літературних агентів,через вист-ярм тусовки,через індивідуальні замовлення автором.)

 

Видавничий оригінал- той самий авторський оригінал після його оправ. у видавництві аж до готовності видання оригінал-макету на плівках з доданими оригіналами зовн. оформлення.

 

Редакторський аналіз-оцінити авторський оригінал з точки зору змісту, структури… можливостей просування на ринку.

Приймання авторського оригіналу-

-Оригінал має бути підписаний автором із зазначенням дати потрапляння до видавництва

-Має бути комплектним і повністю підгот. до вид. втілення

Маэ бути дата ы підпис автора. Маэ бути зміст, анотація, бібл. Посилання.,передмова, післямова..Принести автор мусить все і одразу.

Готує первинні документи для заведення облікової картки видання

-Творча заявка від автора

-Розглянута анотація або план-проект від автора

-Інф. Про автора з точними паспортними даними

Редакційний

Рецензування

-підручники з грифом мін науки

-вид навчального видання з рекомендацією наукової установи

-довідкове,енциклопедичне видання

-аукове,науково-популярне.

Рецензія-критичний твір у якому розглядається і оцінюється опубліковане видання.

Зовнішня – для публікації в пресі, Внутрішня - виконана на замовлення видавництва чи наук. Закладу.

Порядок проходження оригіналу в редакції

1) Перше читаня чи детальний перегляд.

2) Редагування тексту редактором

3) Робота з відредагованим текстом технічного і художнього редактора

4) Верстання відредагованого тексту)оператор комп’ютерного набору та верстальник)

5) Читання першої верстки, звіряння редакторських виправлень. Коректорські процеси зчитування і вичитування.

6) Виведеня підписаної редактором і головним редактором верстки на папір.Остання звірка

7) Виведення оригінал-макету на плівк

8) Виведення, редагування, звіряння і виведення на плівки художнього оформлення зовнішньої і внутрішньої частин видання.(Редактор і худ. Редактор)

Виробничий

Далі в поліграфічній фірмі, але є процеси які не обійдуться без участі редактора.

1) Звіряння і підписання до друку відбитків худ. Оформлення.

2) Звіряння і підписання до друку чистих аркушів внутрішньої частини видання перед формуванням книжкового блока.

3) Звіряння і підписання до друку сигнального примірника

4) Можуть виникнути розбіжності в назвах, розбіжність між написами на обкладинці і корінці. Невідповідність гами кольорів, буквені помилки, незаповнені аркуші,перевернута сторінка, невідповідність ілюстрацій тексту.

Маркетинговий етап

Завдання редактора- написання такого рекламного тексту, який би одразу запрацював на створ. Високого іміджу мабутнього видання.

 

Перевидання

Його переваги:

1) З економічної точки зору- редакційні і поліграфічні затрати менші,прибуток- майже завжди гарантований

2) Іміджеві- авторитет видавця який знову друкує гарну книгу росте.

3) З організаційної- час проходження видавничого оригіналу на різних етапах помітно скорочується.

За Мільчиним

Перевидання - повторний випуск видання, яке вже випускалося даним видавництвом.

Повторне видання – це видання , яке вже раніше випускалося.

Нове видання – раніше даним видавництвом не випускалося, а якщо і випускалося то виходить в новому оформленні і містить зміни в порівнянні з іншим видавництвом.

Передрук - це видання, текст якого друкується за якимось попереднім виданням, випущеним іншим видавництвом.

 

Перевидання-це кожне наступне видання випущеного раніше твору або збірки творів, незалежно від часу місця і видавця першого видання та змін у його змісті структурі чи оформленні.

Залежно від привнесення до кожного наступного видання змін виділяють:

стереотипне

факсимільне

виправлене

доповнене

перероблене

Стереотипним - є таке видання, яке здійснюється без жодних втручань до попередньо видрукуваного тексту.(післямова,передмова)

 

Факсимільне – це видання яке, без жодних змін і відхилень відтворює попереднє за найголовнішими його параметрами: форматом, сортом і кольоровою гамою паперу та інших поліграфічних матеріалів, включаючи обкладинку чи оправу. На відміну від стереотипного, де використовуються ті матеріали які є в наявності.(доцільна передмова і післямова окремою вкладкою)

Виправлене- це видання в якому виправлені всі видавничі чи друкарські помилки, допущені в попередньому виданні.

Доповнене– це видання , яке відрізняється від попереднього певним обсягом доповненого матеріалу. Йдеться про незначні текстові вставки або додавання цілих параграфів.

Перероблене– це видання в якому текст значно змінено в порівнянні з попереднім виданням. Це пов’язано з появою з часом нового матеріалу, переосмислення автором поглядів.(переглянуте - зі змінами редакційного характеру - вживати термін недоцільно)

 

Редактор має знати:

Знання світової та укр. Історії видавничої справи

Знання тенденцій сучасного видавничого ринку та вплив на нього смаків читацької аудиторії різних вікових груп і професій.

Знання сучасних тенденцій літературного процесу.

Знання різноманітних освітніх, просвітніх, наукових і навчальних програм, що діють на даний момент в державі.

Включення чи не включення творів для перевидання:

-Читацький попит

-державотворчий аспект видань з програм держзамовлення

- Рівень професійного виконання твору з точки зору змісту і оформлення

- Заявки мережі публічних бібліотек

- Заявки бібліотек навчальних закладів

- Заявки замовників які зацікавлені в фінансуванн окремих проектів перевидань

- Зміни в навч. Програмах

- Зміни в нормативно правовій-базі

- Здатність поліграфічного підприємства відтворити видання за заданими видавництвом параметрами.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.046 с.)