ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КАФЕДРА ЗЕМЕЛЬНОГО ТА АГРАРНОГО ПРАВА«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи

___________ Лотюк О.С.

«____»____________20__ року

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРОБЛЕМИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

для студентів

Галузь знань – 0304 «Право»

Напрям підготовки – 8.03040101 «Правознавство»

 

 

КИЇВ – 2013


Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми земельного права»для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство».

«____» ______________ 2013 року – 74 с.

 

Розробники:

Заєць Олена Іванівна, доцент кафедри земельного та аграрного права

кандидат юридичних наук, доцент

Марусенко Роман Ігорович, доцент кафедри земельного та аграрного права

кандидат юридичних наук, доцент

Бахуринська Марія Михайлівна, доцент кафедри земельного та аграрного права

кандидат юридичних наук, доцент
Старостенко Діана Миколаївна, доцент кафедри земельного та аграрного права,

кандидат юридичних наук

Саркісова Тамара Борисівна,асистент кафедри земельного та аграрного права, кандидат юридичних наук,

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми земельного права» затверджена на засіданні кафедри земельного та аграрного права

 

Протокол № ___ від «___»_________ 20___ року

 

Завідувач кафедри земельного та аграрного права _________ Мірошниченко А.М.

«___» __________ 20___ року

 

Схвалено науково - методичною комісією юридичного факультету

 

Протокол №___ від «___» __________ 20___ року

Голова науково-методичної комісії _____________ Безклубий І.А.

«___» __________ 20___ року

 

 

Схвалено предметною комісію з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету

 

Протокол №___ від «___» __________ 20___ року

 

Голова предметної комісії _____________ Луцишин З.О.

«___» __________ 20___ року

 

© Заєць О.І. Марусенко Р.І.та ін., 2013

 

Зміст

І. ВСТУП.. 4

ІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ. 6

1. Поточний контроль знань. 6

2. Модульний контроль знань. 7

3. Підсумковий семестровий контроль. 7

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 8

IV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ.. 10

Змістовний модуль 1. Сучасні наукові тенденції розвитку земельного права як галузі права. Проблемні питання прав на землю, управління у галузі використання та охорони земель, відповідальності в земельному праві 10

1. Тематика лекцій, семінарських занять, 10

самостійної роботи студента. 3

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 1. 15

3. Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовний модуль 1.. 18

Змістовний модуль 2. Актуальні питання Особливої частини земельного права України…………………………………………………………………….19.

1. Тематика лекцій, семінарських занять,

самостійної роботи студента. 19

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 2. 22

3. Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовний модуль 2.. 24

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ……………………………………………26

V. ЛІТЕРАТУРА.. 30

VI. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ………………………………………45

І. ВСТУП

 

Робоча навчальна програма з курсу "Проблеми земельного права" розроблена для студентів магістратури юридичного факультету спеціальності "Правознавство".

Дисципліна відноситься до переліку навчальних курсів, що є нормативними дисциплінами, та викладається студентам при підготовці за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра 1 курсу денної, 1 курсу заочної форми навчання у 1 семестрі. Обсяг викладання дисципліни становить 2 кредити ECTS:

  1 курс д.ф. навч. 1 курс. з.ф. навч.
загальний обсяг викладання, год.
з них: лекцій
самостійної роботи
семінарських занять

Форма підсумкового контролю – іспит.

Метою навчальної дисципліни є опанування студентами знань з сучасних проблем земельного права України.

Завданням навчальної дисципліни є надання студентам теоретичних знань щодо актуальних проблем та колізій у правовому регулюванні відносин з використання та охорони земель та земельних ділянок, що належать суб’єктам земельних правовідносин на різних юридичних титулах, управління у галузі використання, відтворення та охорони земель, гарантій реалізації та захисту земельних прав суб’єктів тощо, а також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання складних та нетипових проблем, пов’язаних з реалізацією норм земельного законодавства.

Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен знати: теоретичні розробки у сфері розв’язання колізійних проблем земельного права та розвитку його як галузі, основні спірні та проблемні положення Конституції України, Земельного кодексу України та інших нормативних актів, які спрямовані на регулювання правовідносин щодо ефективного використання, відтворення та охорони земель, управління у зазначеній сфері, відповідальності за порушення земельного законодавства, правового режиму окремих категорій земель тощо. Студенти також мають знати доктринальні положення земельного права, фундаментальні наукові праці в даній сфері та їх авторів.

Студент повинен вміти:правильно застосовуючи неоднозначні положення нормативно-правових актів, вирішувати колізії норм, обґрунтовувати власну позицію з посиланням на нормативну базу, а в разі необхідності - доктринальні розробки, аналізувати практику застосування норм земельного законодавства та робити висновки тощо.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки. Навчальна дисципліна "Проблеми земельного права" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю "Правознавство" напряму підготовки "Правознавство" на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Для успішного вивчення даного курсу студентам необхідна наявність ґрунтовних знань з загальної теорії права та окремих галузей права: конституційного, адміністративного, цивільного, господарського, кримінального, трудового тощо.

"Проблеми земельного права" як навчальна дисципліна є складовою навчальних дисциплін земельно-правового циклу та органічно пов’язана з такими дисциплінами як "Земельне право", "Екологічне право", "Містобудівне право" тощо.

 


ІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Контроль знань студентів з дисципліни "Проблеми земельного права" включає поточний, модульний (для студентів денної форми навчання) та підсумковий семестровий контроль знань. Контроль знань провадиться за модульно-рейтинговою системою. Максимальна кількість балів, що їх може отримати студент за кожен змістовний модуль, складає 20 балів та визначається як сума балів, отриманих за результатом поточного контролю за відповідний період, та модульної контрольної роботи.

Підсумкова оцінка визначається:

1. для студентів денної форми навчання як сума балів, набраних студентом за кожен змістовний модуль (максимальна кількість балів - 40) та кількість балів, отриманих на іспиті (максимальна кількість балів – 60).

Порядок розрахунку підсумкової оцінки за семестр:

  Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Іспит Підсумкова оцінка
Максимальна кількість балів 20 балів 20 балів 60 балів 100 (20+20+60) балів

2. для студентів заочної форми навчання – як кількість балів, отриманих на семінарських заняттях та за виконання індивідуального завдання (до 40 балів) та отримана на іспиті (до 60 балів).

 

Поточний контроль знань.

Поточний контроль включає обговорення наявних прогалин та колізій норм земельного законодавства, практики застосування цих норм, експрес-опитування, тестування, обговорення питань курсу, виступи з доповідями з актуальних питань, огляд результатів виконання студентами індивідуальних завдань тощо.

При поточному контролі оцінці підлягають: рівень засвоєння студентами тем та питань курсу, рівень знань, продемонстрований у відповідях та при обговоренні питань курсу, активність та систематичність роботи, результати виконання домашніх та індивідуальних завдань, експрес-опитувань, тестування та письмових контрольних робіт.

Оцінювання при проведенні поточного контролю у кожному змістовному модулі здійснюється за наступною системою:

Форми контролю знань студентів при поточному контролі Оцінка (у балах) Оцінка (у балах) за семестр
Мінімальна максимальна
Усна відповідь (відповідь на теоретичне питання) 1*4=4 2*4=8
Доповнення відповіді, до 1*4=4 2*4=8
Експрес-опитування 1*2=3 1*2=2
Самостійна робота 1*3=3 2*3=6
Тестування 1*2=2 1*2=2
Виконання індивідуального завдання 1*4=4 1*4=4
Модульна контрольна робота 2*5=10 2*5=10
Разом

Модульний контроль знань

Модульний контроль знань студентів за кожен змістовний модуль проводиться на відповідному семінарському занятті після вивчення тем відповідного модулю. Підсумкова кількість балів за кожен модуль визначається як сума балів за усіма формами поточного контролю, отриманих студентом за відповідний період та кількість балів за модульну контрольну роботу.

Протягом семестру виконується 2 модульні контрольні роботи.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.012 с.)