ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Самостійна робота 14. (4 години) 

Письмове розв’язання 2 задач за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2010. с. 366-371

 

Література [1-11, 17-21, 60]

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ІІ:

 

1. Кримінальна відповідальність: її поняття, підстави, форми в різних правових системах.

2. Поняття та цілі покарання за кримінальним правом України, Росії, Франції, Німеччини, Англії та США.

3. Система та види покарань за кримінальним правом України, їх характеристика.

4. Система та види покарань за кримінальним правом Російської Федерації, їх характеристика.

5. Система та види покарань за кримінальним правом Франції, їх характеристика. Покарання юридичних осіб.

6. Система та види покарань за кримінальним правом Німеччини, їх характеристика.

7. Види покарань та їх кримінально-правова характеристика за англійським кримінальним правом.

8. Види покарань за різні категорії злочинних діянь за КК штату Нью-Йорк. Невизначений вирок.

9. Інші форми кримінальної відповідності за кримінальним правом України та Російської Федерації.

10. Інші, крім покарання, форми кримінальної відповідальності за англійським правом.

11. Заходи безпеки в кримінальному праві України та Росії.

12. Заходи безпеки в англійському кримінальному праві.

13. Загальні засади призначення покарання за кримінальним правом України та Росії.

14. Призначення покарання при вердикті присяжних засідателів про милість, а також за незакінчений злочин за кримінальним правом Російської Федерації.

15. Призначення покарання за сукупністю злочинів, а також за сукупністю вироків.

16. Призначення покарання за кримінальним кодексом Франції.

17. Заміщення покарання за проступок за кримінальним правом Франції.

18. Призначення покарання за кримінальним правом Німеччини.

19. Призначення покарання за англійським кримінальним правом.

20. Звільнення від покарання та від подальшого відбуття покарання за правом України та Російської Федерації.

21. Звільнення від кримінальної відповідальності за кримінальним правом України та Росії.

22. Звільнення від покарання, від подальшого відбуття покарання за правом Франції.

23. Звільнення від покарання за кримінальним правом Німеччини.

24. Звільнення від відбування покарання за англійським кримінальним правом.

25. Інститут амністії та помилування в різних правових системах.

26. Інститут судимості в різних правових системах.

27. Порядок зняття та погашення судимості в різних правових системах.


Змістовий модуль ІІІ

 

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ

Тема 16. Поняття та система особливої частини кримінального права. Критерії систематизації норм

 

Лекція 11. Поняття та система особливої частини кримінального права. Критерії систематизації норм (2 години)

1. Поняття Особливої частини кримінального права України та зарубіжних країн, її зміст.

2. Система Особливої частини кримінальних кодексів України, Франції, Німеччини, Російської Федерації, Федерального кримінального кодексу США, Кримінального кодексу штату Нью-Йорк, а також англійського кримінального права.

3. Критерії систематизації норм у Особливій частині кримінального кодексу.

4. Структура статей Особливої частини кримінальних кодексів України, Франції, штату Нью-Йорк.

 

Самостійна робота 15. (2 години)

 

Письмове розв’язання 2 задач за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2010. с. 386-422, 428-438, 449-478, 630-633

 

Література [1-11, 62, 63]

 

Тема 17. Злочинні діяння проти людини

 

Лекція 12. Злочинні діяння проти людини (1 година)

1. Вбивства за КК України. Тілесні ушкодження за кримінальним правом України.

2. Вбивства, заподіяння шкоди здоров’ю, зґвалтування за кримінальним правом Російської Федерації.

3. Геноцид, ненавмисні посягання на життя, умисні та ненавмисні посягання на недоторканість людини за кримінальним правом Франції.

4. Злочинні діяння проти життя, тілесні ушкодження, злочинні діяння проти особистої свободи за кримінальним правом Німеччини.

5. Вбивства, тілесні ушкодження, напади, зґвалтування за англійським кримінальним правом.

 

Семінар 13. Злочинні діяння проти людини (2 години)

1. Вбивства за КК України. Тілесні ушкодження за кримінальним правом України.

2. Вбивства, заподіяння шкоди здоров’ю, зґвалтування за кримінальним правом Російської Федерації.

3. Геноцид, ненавмисні посягання на життя, умисні та ненавмисні посягання на недоторканість людини за кримінальним правом Франції.

4. Злочинні діяння проти життя, тілесні ушкодження, злочинні діяння проти особистої свободи за кримінальним правом Німеччини.

5. Вбивства, тілесні ушкодження, напади, зґвалтування за англійським кримінальним правом.

6.

http://referaty.net.ua/referaty/referat_60607.html

Самостійна робота 16. (4 години)

 

Письмове розв’язання 2 задач за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2010. с. 386-422, 428-438

 

Література [1-11, 65-66]

 

Тема 18. Злочинні діяння проти власності

 

Лекція 13. Злочинні діяння проти власності (1 година)

1. Злочини проти власності за кримінальним правом України. Розкрадання майна за кримінальним правом України.

2. Злочини проти власності за кримінальним правом Росії.

3. Крадіжка, вимагання, шантаж, шахрайство, зловживання довірою, пошкодження, знищення майна за КК Франції.

4. Розкрадання та привласнення майна, розбій та вимагання майна за кримінальним правом Німеччини.

5. Майнові злочини за англійським кримінальним правом – крадіжка, грабіж, берглері, вимагання, одержання майна шляхом введення в оману, злочинне заподіяння шкоди майну.

6. Особливості регламентації відповідальності за майнові злочини у кримінальному праві України, Росії, Франції, Німеччини, Англії.

 

Семінар 14. Злочинні діяння проти власності (1 година)

1. Злочини проти власності за кримінальним правом України.

2. Злочини проти власності за кримінальним правом Російської Федерації.

3. Злочинні діяння проти власності за кримінальним правом Франції та Німеччини.

4. Злочини проти власності за англійським кримінальним правом.

 

 

Самостійна робота 17. (4 години)

 

Письмове розв’язання 2 задач за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2010. с. 449-478

 

Література [1-11, 64]

 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ІІІ:

 

1. Поняття Особливої частини кримінального права України та зарубіжних країн.

2. Система Особливої частини кримінальних кодексів різних держав. Критерії систематизації норм.

3. Система Особливої частини Федерального кримінального кодексу США та Кримінального кодексу штату Нью-Йорк.

4. Поняття кваліфікації злочинів. Особливості кваліфікації незакінчених злочинів та злочинів, вчинених у співучасті, за кримінальним правом України та Російської Федерації.

5. Злочини проти життя людини за кримінальним правом України та Росії.

6. Злочини проти життя людини у кримінальному праві Франції.

7. Злочини проти життя людини у кримінальному праві Німеччини.

8. Вбивства за кримінальним правом Англії.

9. Кваліфікація вбивств за американським кримінальним правом.

10. Тілесні ушкодження: характеристика злочинів за кримінальним правом різних країн.

11. Особливості норм про кримінальну відповідальність за зґвалтування за кримінальним правом різних правових систем.

12. Поняття розкрадання майна, його форми та види за кримінальним правом України та Росії.

13. Крадіжки за кримінальним правом Франції.

14. Злочини проти власності за кримінальним правом Німеччини.

15. Крадіжка, грабіж, берглері за англійським кримінальним правом.

16. Злочинне заподіяння шкоди майну за кримінальним правом України, Росії, Франції, Німеччини, Англії.

 

 


ЛІТЕРАТУРА

 

Основна:

Нормативні джерела:

1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. А.Рарога. – М.: Проспект, 2012. – 848 с.

2. Кримінальний кодекс України. – К., Правова єдність, ЦУП, 2011. – 152 с.

3. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / Відп. ред. С.С.Яценко. – К.: А. С. К., 2005. – 848 с.

4. Уголовный кодекс Федеративной Республіки Германия. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 524 с.

5. Уголовный кодекс Франции. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 650 с.

 

Підручники, посібники, монографії:

6. Есаков Г.А., Крылова Н.Е., Серебреникова А.В. Уголовное право зарубежных стран. – М.: Проспект, 2009. – 336 с.

7. Кримінальне право України. Загальна частина / За ред. М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 496 с.

8. Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. В 3-х т. – Т.1. Общая часть. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 736 с.

9. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии). Сб. законодательных материалов / Под ред. И.Д.Козочкина. – М.: Изд-во «Зерцало», 1998. – 352 с.

10. Уголовное право зарубежных стран. Общая часть / Под ред. И.Д.Козочкина. – М., Омега-Л, Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 2003. – 576 с.

11. Уголовное право зарубежных стран. Особенная часть / Под ред. И.Д.Козочкина. – М.: Издат. дом «Камерон», 2004. – 528 с.

 

Додаткова:

До всіх тем курсу:

12. Бернхем В. Вступ до права та правової системи США. – К.: Україна, 1999. – с. 455-475

13. Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право. – М.: Велби, Проспект, 2006. – 560 с.

14. Козочкин И.Д. Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2007. – 478 с.

15. Кругликов Л.Л. Уголовное право России. Часть Особенная: Учебник для вузов. – М.: Инфра-М, 2004. – 880 с.

16. Крылова Н.Е. Основные черты нового уголовного кодекса Франции. – М.: Изд-во «Спарк», 1996. – 124 с.

17. Лейленд Л. Кримінальне право: злочин, покарання, судочинство (англійський підхід). – К.: Основи, 1996. – 207 с.

18. Уголовное законодательство стран Европейского Союза: Учеб. пособие / Под ред.. А.Н.Ежова, Н.А.Семякова. – М., Архангельск: Юпитер, 2005. – 240 с.

19. Уголовное право России. Учебник для вузов. В 2-х томах. / Отв. Ред. А.Н.Игнатов, Ю.А.Красиков. – Т.1. Общая часть. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1998. – 639 с. Т.2. Особенная часть. – М., 1999. – 546 с.

20. Хавронюк М.І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації: Монографія. – К.: Юрисконсульт, 2006. – 618 с.

21. Хавронюк М.І. Сучасне загальноєвропейське кримінальне законодавство: проблеми гармонізації: Монографія. – К.: Істина, 2005. – 264 с.

 

До теми 1-3:

22. Кросс Р. Прецедент в английском праве. – М.: Юрид. лит., 1985. – 238 с.

23. Мельников М.Г. и др. Действие уголовного закона в пространстве. – Рязань, 2003. – 80 с.

24. Филимонов В.Д. Норма уголовного права. – СПБ.: Юридический центр Пресс, 2004. – 281 с.

25. Флетчер Дж., Наумов А.В. Основне концепции современного уголовного права. – М.: Юристъ, 1998. – 512 с.

 

До теми 4:

26. Кадников Н.Г. Классификация преступлений по уголовному праву России: Монография. – М.: МВД РФ, 2000. – 188 с.

27. Козлов А.И. Понятие преступления. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – 819 с.

28. Тихий В.П., Панов М.І. Злочин, його види та стадії: науково-практичний коментар. – К.: Видавничий дім «Промені», 2007. – 40 с.

 

До теми 5:

29. Вереша Р.В. Проблеми вини як елемент змісту кримінального права України. – К.: Атіка, 2005. – 224 с.

30. Зайцев О.В. Обмежена осудність у кримінальному праві України: Монографія. – Х.: Майдан, 2007. – 240 с.

31. Злобин Г.А., Никифоров Б.С. Умисел и его формы. – М.: Юрид. лит., 1972. – 264 с.

32. Магарин Н.С., Бараненко Д.В. Субъект преступления по новому уголовному законодательству Украины. Монография. – Одесса: Астропринт, 2001. – 104 с.

33. Малинин В.Б. Причинная связь в уголовном праве. – СПБ.: Юридический центр Пресс, 2000. – 316 с.

34. Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. – М., 1960. – 232 с.

35. Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления: Методологические аспекты. – М.: НОРМА, 2001. – 208 с.

36. Павлов В.Г. Субъект преступления. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – 318 с.

37. Савченко А.В. Мотив і мотивація злочину. – К.: Атіка, 2002. – 144 с.

38. Трахтеров В.С. Вменяемость и невменяемость в уголовном праве (исторический очерк). – Х.: УЮА, 1992. – 83 с.

39. Угрехелидзе М.Г. Проблема неосторожной вины в уголовном праве. – Тбилиси: Мецниереба, 1976. – 129 с.

40. Шаргородский М.Д. Вина и наказание в советском уголовном праве. – М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1945. – 56 с.

 

До теми 6:

41. Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. – Х.: Основа, 1991. – 360 с.

42. Орехов В.В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, исключающие преступность деяния. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 217 с.

 

До теми 7:

43. Козлов А.П. Учение о стадиях преступления. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 353 с.

44. Назаренко Г.В., Ситникова А.И. Неоконченное преступление и его виды: Монография. – М.: Ось-89, 2003. – 160 с.

 

До теми 8:

45. Гришаев Л.И., Кригер Г.А. Соучастие по уголовному праву. – М.: Госюриздат, 1959. – 255 с.

46. Гуторова Н.А. Соучастие в преступлении по уголовному праву Украины: Учеб. пособие. – Х., 1997. – 102 с.

47. Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – 362 с.

48. Ус О.В. Відповідальність за підбурювання до злочину: Навч. посіб. – Х.: Право, 2008. – 60 с.

 

До теми 9:

49. Красницький І.В. Кримінальна відповідальність як інститут кримінального права Франції та України: порівняльний аналіз: Монографія. – Л.: ЛДУВС, 2008.

50. Чистяков А.А. Уголовная ответственность и механизм ее основания: Монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002. – 275 с.

 

До теми 10:

51. Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и практика. – М.: Изд-во НОРМА, 2002. – 304 с.

52. Маляренко В.Т. Про покарання за новим кримінальним кодексом України. – К.: Правова ініціатива, 2003. – 156 с.

 

До теми 11-12:

53. Музика А.А. Примусові заходи медичного і виховного характеру. – К.: НАВС України, 1997. – 127 с.

54. Назаренко Г.В. Принудительные меры медицинского характера. – М.: Дело, 2003. – 176 с.

 

До теми 13:

55. Бажанов М.И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. – К.: Вища школа, 1980. – 216 с.

56. Малков В.П. Множественность преступлений и ее формы по советскому уголовному праву. – Казань, Изд-во Казанского университета, 1982. – 173 с.

57. Мясников О.А. Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства в теории, законодательстве и судебной практике. – М.: Юрлитинформ, 2002. – 240 с.

58. Становский М.Н. Назначение наказаний. – СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. – 480 с.

 

До теми 14-15:

59. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності. – К.: Атіка, 2004. – 296 с.

60. Голіна В.В. Судимість: Монографія. – Х.: Харків Юридичний, 2006. – 196 с.

61. Скибицкий В.В. Освобождение от уголовной ответственности и отбывания наказания. – К.: Наукова думка, 1987. – 183 с.

 

До теми 16:

62. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теорія, практика. – М.: Центр ЮрИнфоР, 2001. – 316 с.

63. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: Навч. посібник. – К.: Атака, 2002. – 113 с.

 

До теми 17-18:

64. Ємельянов В.П. Кваліфікація злочинів проти власності: Навч. посібник. – Х., 1996. – 112 с.

65. Горелик И.И. Квалификация преступлений, опасных для жизни и здоровья. – Минск, Вышэишая школа, 1973. – 316 с.

66. Никифоров А.С. Ответственность за убивство в современном уголовном праве. – М.: Центр ЮрИнфоР, 2001. – 60 с.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.017 с.)