ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОРІВНЯЛЬНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРІВНЯЛЬНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Робоча навчальна програма

для студентів спеціальності

6.030202 „Міжнародне право”

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Кафедра порівняльного і європейського права

Укладач:

ас. Гончарук О.В.

ПОРІВНЯЛЬНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності

6.030202 „Міжнародне право”

 

 

Затверджено

На засіданні кафедри

Протокол № 6

Від 8 лютого 2012 року

Зав. кафедри

­­­­­­­­­­­­­­­­______________ В.І. Муравйов

Директор Інституту

Міжнародних відносин

________________ В.В.Копійка

 

 

КИЇВ – 2012

 

Робоча навчальна програма з дисципліни „Порівняльне кримінальне право”

Укладач: к.ю.н., ас. Гончарук Ольга Володимирівна

Лектор:к.ю.н., ас. Гончарук О.В.

Викладачі: к.ю.н., ас. Гончарук О.В., к.ю.н., доц. Попко В.В.

 

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2012 р.

 

__________проф. Коппель О.А.

 

 


ВСТУП

Нормативна дисципліна "Порівняльне кримінальне право" є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" зі спеціальності 6.030202 - міжнародне право напряму підготовки "Міжнародні відносини". Викладається на ІІкурсі 2 семестру в обсязі 108 годин, з них лекцій23 год., семінарських 28 год., самостійна робота57 год. Форма підсумкового контролю – іспит.

 

Метою і завданням навчальної дисципліни "Порівняльне кримінальне право" є ознайомлення студентів з загальною та особливою частинами кримінального права у порівняльному аспекті. Курс дає основні теоретичні знання із положень, понять, що використовуються у кримінальному праві як країн континентальної правової сім’ї, так і представників англо-саксонської правової системи, зокрема, дається порівняльна характеристика основних понять, які містяться у кримінальному праві України, а також Російської Федерації, Франції, Німеччини, Великобританії та США. Засвоєння таких понять дає змогу студентам вільно оперувати інформацією при кваліфікації злочинних діянь, при визначенні осудності суб’єкту злочину, можливість вільно класифікувати злочинні діяння, в тому числі за особливим об’єктом. Курс знайомить студентів також і з особливою частиною кримінального права, дає характеристики основних злочинів проти життя, здоров’я особи, проти власності тощо.

Мета навчального курсу – засвоєння положень про джерела кримінального права різних країн, основних інститутів, спрямованих на протидію злочинності, що дало б можливість на фаховому рівні здійснювати правотворчу та правозастосовчу діяльність у сфері протидії злочинності, включаючи сферу міжнародного співробітництва. Дисципліна спрямована на засвоєння студентами знань про джерела кримінального права України, Франції, Росії, Німеччини, США та Великобританії, поняття та ознак злочинного діяння, співучасть у злочинному діянні, покарання та його форми, призначення покарання, відбуття покарання, а також про звільнення від кримінальної відповідальності та звільнення від подальшого відбуття покарання, висвітлення інститутів судимості, амністії та помилування.

Значення даного курсу полягає також у вихованні в студентів навичок аналітичного мислення, оскільки він переважно застосовує індуктивний метод, концентрує значну наукову інформацію, отриману через емпіричні, історичні, порівняльні та інші дослідження, стимулює організаційні та дослідницькі навички при роботі в галузі юриспруденції.

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни "Порівняльне кримінальне право" є інститут злочинного діяння та інститут кримінальної відповідальності.

 

Вимоги до знань та вмінь

В результаті вивчення дисципліни студенти мають засвоїти:

- поняття злочинного діяння, ознаки злочину та його склад;

- поняття кримінальної відповідальності та покарання як основного елементу відповідальності;

- джерела кримінального права держав, що належать до романо-германської та англо-саксонської правових сімей.

В результаті вивчення дисципліни студенти мають вміти:

- організувати свою самостійну роботу;

- класифікувати та кваліфікувати злочинні діяння відносно кримінального права України, а також зарубіжних держав;

- аналізувати джерела кримінального права різних держав;

- визначати вид та строки покарання відносно конкретного злочинного діяння;

- володіти спеціальною термінологією у обсязі, достатньому для вільного використання її у практичній роботі, в тому числі іноземною мовою (зокрема, англійською, французькою та німецькою);

- орієнтуватися в літературі за фахом.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності

Нормативна навчальна дисципліна "Порівняльне кримінальне право" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», тісно взаємодіє з такими дисциплінами, як „Теорія держави та права”, „Порівняльне конституційне право”, „Порівняльне цивільне право”, „Порівняльне адміністративне право”, „Порівняльний кримінальний процес”, „Міжнародне кримінальне право” тощо.

 

Система контролю знань та умови складання іспиту:

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Навчальна дисципліна “Порівняльне кримінальне право” складається з трьох змістових модулів (ЗМ1, ЗМ2, ЗМ3):

- джерела кримінального права; злочинне діяння: поняття, ознаки, склад, стадії; співучасть у вчиненні злочину;

- кримінальна відповідальність; покарання як форма кримінальної відповідальності;

- особлива частина кримінального права та кваліфікація злочинів.

Максимальна кількість балів, які студент може отримати за ЗМ130, за ЗМ2 20, за ЗМ3 - 10.

Оскільки формою контролю дисципліни є іспит, то оцінювання знань студентів здійснюється шляхом поточного (модульного ЗМ1, ЗМ2, ЗМ3) контролю та семестрового контролю (СК), а підсумковий результат роботи студента впродовж семестру і складання іспиту оцінюється за 100-бальноюшкалою і розраховується за формулою:

 

Підсумкова оцінка = ЗМ1(Оцінка в балах) + ЗМ2(Оцінка в балах) + ЗМ3(Оцінка в балах) + СК (Оцінка в балах)

 

Параметри Змістовий Модуль 1 (ЗМ1) Змістовий Модуль 2 (ЗМ2) Змістовий Модуль 3 (ЗМ2) Іспит Разом (підсумкова оцінка)
Оцінка в балах (30+20+10+40)

 

Поточний контроль включає в себе такі форми роботи та порядок їх оцінювання :

- усна відповідь – до 21 бала (до 3 балів на кожному семінарському занятті);

- доповнення – до 14 балів (до 1-2 бали на кожному семінарському занятті);

- виконання домашніх індивідуальних завдань – до 32 балів (до 2 балів за кожне з домашніх індивідуальних завдань);

- виконання завдань проміжного залікового модуля – до 30 балів ( до 10 балів за кожну модульну контрольну роботу), проводиться на останньому семінарському занятті змістового модуля.

 

Оцінка семестрового контролю (підсумкова оцінка (СК) розраховується за формулою:

СК = ЗМ1 (оцінка в балах х коефіцієнт 0,67) + ЗМ2 (оцінка в балах х коефіцієнт 0,57) + ЗМ3 (оцінка в балах х коефіцієнт 0,50) + письмовий іспит (оцінка в балах)

 

У випадку відсутності студента на лекції або семінарському занятті він зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в позааудиторний час (час консультацій викладача) або відпрацювати пропущене заняття шляхом написання реферату на тему, задану викладачем (але не більше половини від загальної кількості лекцій та семінарських занять). Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах.

 

 

Шкала оцінювання

 

За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою
90-100 Відмінно
75-89 Добре
60-74 Задовільно
1-59 Незадовільно

 

Якщо студент отримав за поточний контроль (сума балів за ЗМ1 + ЗМ2 + ЗМ3) з дисципліни від 1 до 19 балів, то він не допускається до складання іспиту, а у графі іспиту - відмітка про недопуск.

Якщо впродовж семестру студент не з’являвся на заняття (незалежно від причин) або не має модульних оцінок, у відповідних графах екзаменаційної відомості виставляються нулі „0”, а у графі іспиту – відмітка „незадовільно”.

 

Загальний обсяг – 108 год., в тому числі:

Лекцій – 23 год.

Семінарів – 28 год.

Самостійна робота – 57 год.

 


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРІВ

№ теми Назва теми Кількість годин
Лекції Семінари Самостійна робота студента Контр. модуль робота
Змістовий модуль 1. Джерела кримінального права; злочинні діяння: поняття, ознаки, склад, стадії; співучасть у вчиненні злочину
Поняття, предмет, метод, завдання та система курсу „Порівняльне кримінальне право” - - -
Джерела кримінального права -
Основні інститути кримінального права, що стосуються закону - - -
Поняття та ознаки злочинного діяння. Класифікація злочинних діянь -
Склад злочину в кримінальному праві -
Обставини, що виключають злочинність діяння - -
Стадії вчинення умисного злочинного діяння -
Співучасть у злочинному діянні - -
  Проміжний заліковий модуль 1 - - -
Всього за змістовим модулем:
Змістовий модуль 2. Кримінальна відповідальність; покарання як форма кримінальної відповідальності
Кримінальна відповідальність - - -
Покарання за злочинне діяння -
Інші форми кримінальної відповідальності - -
Заходи безпеки - - -
Призначення покарання - -
Звільнення від кримінальної відповідальності, від покарання та від подальшого відбуття покарання -
Інститути амністії, помилування та судимості в кримінальному праві -
  Проміжний заліковий модуль 2 - - -
Всього за змістовим модулем:
Змістовий модуль 3. Особлива частина кримінального права та кваліфікація злочинів
Поняття та система Особливої частини кримінального права. Критерії систематизації норм - -
Злочинні діяння проти людини -
Злочинні діяння проти власності -
  Проміжний заліковий модуль 3 - - -
Всього за змістовим модулем:
Всього годин 108, з них:
             

 

 

Змістовий модуль І

Зародкові злочини за англійським правом. Невдале підбурювання за англійським кримінальним правом. Змова в кримінальному праві Англії. Замах на вчинення злочину як окремі злочини та їх караність за англійським кримінальним правом.

 

Змістовий модуль ІІ

 

Тема 12. Заходи безпеки

 

Змістовий модуль ІІІ

 

ЛІТЕРАТУРА

 

Основна:

Нормативні джерела:

1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. А.Рарога. – М.: Проспект, 2012. – 848 с.

2. Кримінальний кодекс України. – К., Правова єдність, ЦУП, 2011. – 152 с.

3. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / Відп. ред. С.С.Яценко. – К.: А. С. К., 2005. – 848 с.

4. Уголовный кодекс Федеративной Республіки Германия. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 524 с.

5. Уголовный кодекс Франции. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 650 с.

 

Підручники, посібники, монографії:

6. Есаков Г.А., Крылова Н.Е., Серебреникова А.В. Уголовное право зарубежных стран. – М.: Проспект, 2009. – 336 с.

7. Кримінальне право України. Загальна частина / За ред. М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 496 с.

8. Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. В 3-х т. – Т.1. Общая часть. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 736 с.

9. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии). Сб. законодательных материалов / Под ред. И.Д.Козочкина. – М.: Изд-во «Зерцало», 1998. – 352 с.

10. Уголовное право зарубежных стран. Общая часть / Под ред. И.Д.Козочкина. – М., Омега-Л, Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 2003. – 576 с.

11. Уголовное право зарубежных стран. Особенная часть / Под ред. И.Д.Козочкина. – М.: Издат. дом «Камерон», 2004. – 528 с.

 

Додаткова:

До всіх тем курсу:

12. Бернхем В. Вступ до права та правової системи США. – К.: Україна, 1999. – с. 455-475

13. Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право. – М.: Велби, Проспект, 2006. – 560 с.

14. Козочкин И.Д. Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2007. – 478 с.

15. Кругликов Л.Л. Уголовное право России. Часть Особенная: Учебник для вузов. – М.: Инфра-М, 2004. – 880 с.

16. Крылова Н.Е. Основные черты нового уголовного кодекса Франции. – М.: Изд-во «Спарк», 1996. – 124 с.

17. Лейленд Л. Кримінальне право: злочин, покарання, судочинство (англійський підхід). – К.: Основи, 1996. – 207 с.

18. Уголовное законодательство стран Европейского Союза: Учеб. пособие / Под ред.. А.Н.Ежова, Н.А.Семякова. – М., Архангельск: Юпитер, 2005. – 240 с.

19. Уголовное право России. Учебник для вузов. В 2-х томах. / Отв. Ред. А.Н.Игнатов, Ю.А.Красиков. – Т.1. Общая часть. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1998. – 639 с. Т.2. Особенная часть. – М., 1999. – 546 с.

20. Хавронюк М.І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації: Монографія. – К.: Юрисконсульт, 2006. – 618 с.

21. Хавронюк М.І. Сучасне загальноєвропейське кримінальне законодавство: проблеми гармонізації: Монографія. – К.: Істина, 2005. – 264 с.

 

До теми 1-3:

22. Кросс Р. Прецедент в английском праве. – М.: Юрид. лит., 1985. – 238 с.

23. Мельников М.Г. и др. Действие уголовного закона в пространстве. – Рязань, 2003. – 80 с.

24. Филимонов В.Д. Норма уголовного права. – СПБ.: Юридический центр Пресс, 2004. – 281 с.

25. Флетчер Дж., Наумов А.В. Основне концепции современного уголовного права. – М.: Юристъ, 1998. – 512 с.

 

До теми 4:

26. Кадников Н.Г. Классификация преступлений по уголовному праву России: Монография. – М.: МВД РФ, 2000. – 188 с.

27. Козлов А.И. Понятие преступления. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – 819 с.

28. Тихий В.П., Панов М.І. Злочин, його види та стадії: науково-практичний коментар. – К.: Видавничий дім «Промені», 2007. – 40 с.

 

До теми 5:

29. Вереша Р.В. Проблеми вини як елемент змісту кримінального права України. – К.: Атіка, 2005. – 224 с.

30. Зайцев О.В. Обмежена осудність у кримінальному праві України: Монографія. – Х.: Майдан, 2007. – 240 с.

31. Злобин Г.А., Никифоров Б.С. Умисел и его формы. – М.: Юрид. лит., 1972. – 264 с.

32. Магарин Н.С., Бараненко Д.В. Субъект преступления по новому уголовному законодательству Украины. Монография. – Одесса: Астропринт, 2001. – 104 с.

33. Малинин В.Б. Причинная связь в уголовном праве. – СПБ.: Юридический центр Пресс, 2000. – 316 с.

34. Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. – М., 1960. – 232 с.

35. Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления: Методологические аспекты. – М.: НОРМА, 2001. – 208 с.

36. Павлов В.Г. Субъект преступления. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – 318 с.

37. Савченко А.В. Мотив і мотивація злочину. – К.: Атіка, 2002. – 144 с.

38. Трахтеров В.С. Вменяемость и невменяемость в уголовном праве (исторический очерк). – Х.: УЮА, 1992. – 83 с.

39. Угрехелидзе М.Г. Проблема неосторожной вины в уголовном праве. – Тбилиси: Мецниереба, 1976. – 129 с.

40. Шаргородский М.Д. Вина и наказание в советском уголовном праве. – М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1945. – 56 с.

 

До теми 6:

41. Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. – Х.: Основа, 1991. – 360 с.

42. Орехов В.В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, исключающие преступность деяния. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 217 с.

 

До теми 7:

43. Козлов А.П. Учение о стадиях преступления. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 353 с.

44. Назаренко Г.В., Ситникова А.И. Неоконченное преступление и его виды: Монография. – М.: Ось-89, 2003. – 160 с.

 

До теми 8:

45. Гришаев Л.И., Кригер Г.А. Соучастие по уголовному праву. – М.: Госюриздат, 1959. – 255 с.

46. Гуторова Н.А. Соучастие в преступлении по уголовному праву Украины: Учеб. пособие. – Х., 1997. – 102 с.

47. Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – 362 с.

48. Ус О.В. Відповідальність за підбурювання до злочину: Навч. посіб. – Х.: Право, 2008. – 60 с.

 

До теми 9:

49. Красницький І.В. Кримінальна відповідальність як інститут кримінального права Франції та України: порівняльний аналіз: Монографія. – Л.: ЛДУВС, 2008.

50. Чистяков А.А. Уголовная ответственность и механизм ее основания: Монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002. – 275 с.

 

До теми 10:

51. Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и практика. – М.: Изд-во НОРМА, 2002. – 304 с.

52. Маляренко В.Т. Про покарання за новим кримінальним кодексом України. – К.: Правова ініціатива, 2003. – 156 с.

 

До теми 11-12:

53. Музика А.А. Примусові заходи медичного і виховного характеру. – К.: НАВС України, 1997. – 127 с.

54. Назаренко Г.В. Принудительные меры медицинского характера. – М.: Дело, 2003. – 176 с.

 

До теми 13:

55. Бажанов М.И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. – К.: Вища школа, 1980. – 216 с.

56. Малков В.П. Множественность преступлений и ее формы по советскому уголовному праву. – Казань, Изд-во Казанского университета, 1982. – 173 с.

57. Мясников О.А. Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства в теории, законодательстве и судебной практике. – М.: Юрлитинформ, 2002. – 240 с.

58. Становский М.Н. Назначение наказаний. – СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. – 480 с.

 

До теми 14-15:

59. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності. – К.: Атіка, 2004. – 296 с.

60. Голіна В.В. Судимість: Монографія. – Х.: Харків Юридичний, 2006. – 196 с.

61. Скибицкий В.В. Освобождение от уголовной ответственности и отбывания наказания. – К.: Наукова думка, 1987. – 183 с.

 

До теми 16:

62. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теорія, практика. – М.: Центр ЮрИнфоР, 2001. – 316 с.

63. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: Навч. посібник. – К.: Атака, 2002. – 113 с.

 

До теми 17-18:

64. Ємельянов В.П. Кваліфікація злочинів проти власності: Навч. посібник. – Х., 1996. – 112 с.

65. Горелик И.И. Квалификация преступлений, опасных для жизни и здоровья. – Минск, Вышэишая школа, 1973. – 316 с.

66. Никифоров А.С. Ответственность за убивство в современном уголовном праве. – М.: Центр ЮрИнфоР, 2001. – 60 с.

 

ПОРІВНЯЛЬНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Робоча навчальна програма

для студентів спеціальності

6.030202 „Міжнародне право”

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.233.139 (0.022 с.)