Тема 1.1. Природно-ресурсний потенціал України та його економічна оцінкаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1.1. Природно-ресурсний потенціал України та його економічна оцінкаМета заняття:ознайомитись зпоняттям "природно - ресурсний потенціал", вивчити його структуру в цілому по Україні і по економічних районах, головні принципи природовикористання і охорони природи.

План заняття

1. Сутність природно-ресурсного потенціалу (ПРП) та його структура.

2. Кількісна і якісна оцінка природних ресурсів та природних умов.

3. Характеристика природно-ресурсного потенціалу України та її регіонів.

4. Ресурсозбереження – головний напрям використання природного-ресурсного потенціалу.

Питання і завдання

1. Дати визначення і відобразити у вигляді схеми поняття „природно-ресурсний потенціал”. Види класифікації природних ресурсів. У чому відміна природних умов від природних ресурсів?

2. Впровадити складові компоненти економічної оцінки природних ресурсів і на конкретних прикладах пояснити, що включає кількісна та якісна їх оцінка.

3. Підготувати індивідуальні завдання у вигляді докладів про розподіл (з техніко-економічною оцінкою) природних ресурсів по території України:

3.1) паливно-енергетичні ресурси;

3.2) рудні і нерудні ресурси;

3.3) водні;

3.4) земляні і ґрунтові;

3.5) рекреаційні;

3.6) біологічні.

4. Охарактеризувати головні принципи природовикористання і охорони природи.

5. Розглянути головні шляхи природозберігання.

6. Проаналізувати проблеми і перспективи раціонального використання природно-ресурсного потенціалу в Україні.

Питання для дискусії

1. Вплив природно-ресурсного потенціалу на формування господарського комплексу регіону.

2. Проблеми раціонального використання природних ресурсів України.

3. Ресурсозбереження і структурна трансформація національної економіки.

Література

1. Клиновий Д.В., Пепа Т.В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка України. – К.: Центр навч. літератури, 2006. – 728с.

2. Лишиленко В.І. Регіональна економіка. Навч. посіб. – Киів.: ЦНЛ, 2011. – 325 с.

3. Манів З.О. Регіональна економіка: навч. посіб. / Манів З.О. та ін. – Львів: Магнолія, 2009. – 638 с.

4. Розміщення продуктивних сил України. Підручник /За ред. Є.П.Качана. – К.:ВД „Юридична книга”, 2002. – с.70-100.

5. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / С.І. Дорогунцов Т.А. Заєць, Ю.І. Пітюренко та ін. – К.: КНЕУ, 2008. – 992 с.

6. Регіональна економіка: Навч. посіб./ за ред. Я.Б. Олійника – К.:КНТ, Видавець Фурса С.Я., Львів, 2008. – 444 с.

7. Руденко В.П. Природно-ресурсний потенціал України. – К.:Либідь, 1994 – 100с.

8. Симоненко В.К. Регионы Украины. Проблемы развития. – К.: Наук. думка, 1997. – 263с.

9. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. – К.:Вікар., 2002, с.100-116.

10. Україна 2010 р. – К.:Держ видав. України, 2011 р.

11. Щербіна Н.М., Ягодзинська О.В. Регіональна економіка – Навчально - методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання для самостійної роботи студентів Регіональна економіка – Донецьк: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2008.

12. Щербіна Н.М., Ягодзинська О.В. Регіональна економіка – Методичні вказівки і завдання для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання – Донецьк: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2010.

13. Щербіна Н.М., Нефьодова Ю.В. Регіональна економіка – Методичні вказівки і завдання для практичних занять для студентів економічних спеціальностей, денної форми навчання – Донецьк: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2012.

 

Тема 1.2. Трудоресурсний потенціал України

 

Мета заняття:визначити провідну роль людського чиннику у розміщенні продуктивних сил і в формуванні і розвитку регіонів. Розглянути демографічну ситуацію і демоекономічне відтворення робочої сили; соціальну структуру населення і трудовий потенціал України; форми зайнятості населення і формування регіональних ринків праці.

План заняття

1. Демографічна ситуація і демоекономічне відтворення робочої сили.

2. Соціальна структура населення і трудовий потенціал України.

3. Форми зайнятості населення.

4. Формування регіональних ринків праці і їх регулювання.

5. Розселення населення України.

Питання і завдання

1. Які особливості динаміки населення України?

2. Як визначають природний приріст населення?

3. У чому полягає сутність соціальної структури населення?

4. Якими ознаками характеризується трудоресурсний потенціал?

5. Перелічить основні форми зайнятості населення та їхні особливості.

6. Розкрийте сутність ринку праці.

7. Як визначають економічну місткість регіонального ринку праці?

8. Назвіть типи регіональних ринків праці в Україні та коротко охарактеризуйте їх.

9. Охарактеризуйте загальні риси регіонального розселення населення України.

Питання для дискусії

1. Як населення впливає на розвиток і розміщення виробництва.

2. Основні причини сучасної міграції населення України.

3. Трудоресурсна ситуація та її регіональні особливості.

4. Ринок праці та проблеми забезпечення раціональної зайнятості.

Література

1. Лишиленко В.І. Регіональна економіка. Навч. посіб. – Киів.: ЦНЛ, 2011. – 325 с.

2. Манів З.О. Регіональна економіка: навч. посіб. / Манів З.О. та ін. – Львів: Магнолія, 2009. – 638 с.

3. Регіональна економіка: Навч. посіб./ за ред. Я.Б. Олійника – К.:КНТ, Видавець Фурса С.Я., Львів, 2008. – 444 с.

4. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / С.І. Дорогунцов Т.А. Заєць, Ю.І. Пітюренко та ін. – К.: КНЕУ, 2008. – 992 с.

5. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навч. Посіб. – К.: Вікар, 2002. с. 76-100.

6. Україна 2010 р. – К.:Держ видав. України, 2011 р.

7. Щербіна Н.М., Ягодзинська О.В. Регіональна економіка – Навчально - методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання для самостійної роботи студентів Регіональна економіка – Донецьк: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2008.

8. Щербіна Н.М., Нефьодова Ю.В. Регіональна економіка – Методичні вказівки і завдання для практичних занять для студентів економічних спеціальностей, денної форми навчання – Донецьк: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2012.

 

Тема 1.3. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів

 

Мета заняття:виявити головні теоретичні положення курсу. Розглянути сутність економічних законів і закономірностей розміщення продуктивних сил, показати роль основних принципів і факторів в конкретному просторовому розділу праці.

План заняття

1. Сутність економічного закону і закономірності, їх об’єктивний характер.

2. Основні закономірності розміщення продуктивних сил.

3. Принципи розміщення суспільного виробництва.

4. Основні фактори, що впливають на характер територіального розміщення галузей і підприємств.

5. Визначальна роль соціальних і економічних критеріїв у розміщенні продуктивних сил та формування економіки регіонів.

Питання і завдання

1. Дайте визначення економічного закону.

2. на яких економічних законах ґрунтується розміщення продуктивних сил як галузь економічної науки?

3. У чому полягають відмінності між економічними законами і закономірностями?

4. Поясніть сутність регіональної економічної інтеграції?

5. Поясніть, у чому полягає сутність і складність завдання щодо вирівнювання рівнів економічного і соціального розвитку регіонів.

6. Назвіть основні закономірності розміщення продуктивних сил і розкрийте їх сутність.

7. Дайте визначення і назвіть найважливіші принципи розміщення продуктивних сил.

8. Чим визначається пріоритетність принципів розміщення продуктивних сил?

9. Назвіть основні групи факторів розміщення продуктивних сил, поясніть їх значення в господарській практиці.

10. Основні соціальні і економічні критерії формування економіки регіонів.

11. Виявіть принципові відмінності між закономірностями, принципами і критеріями розміщення продуктивних сил.

 

Питання для дискусії

1. Соціальна спрямованість розвитку і розміщення продуктивних сил.

2. Стратегія сталого розвитку продуктивних сил.

3. Забезпечення економічної безпеки країни в контексті проблем розміщення і розвитку продуктивних сил.

4. Фактори розміщення продуктивних сил та їх реалізація в практичній діяльності.

5. Сутність та методологія оцінки економічного потенціалу регіону.

 

 

Література

1. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил. (Теорія, методи, практика). – К.: Європ. унів-т, 2002, с.13-42.

2. Клиновий Д.В., Пепа Т.В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України: / Навч.посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – с. 23-50; с. 71-89; с. 304-318.

3. Лишиленко В.І. Регіональна економіка. Навч. посіб. – Киів.: ЦНЛ, 2011. – 325 с.

4. Регіональна економіка: Навч. посіб./ за ред. Я.Б. Олійника – К.:КНТ, Видавець Фурса С.Я., Львів, 2008. – 444 с.

5. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / С.І. Дорогунцов Т.А. Заєць, Ю.І. Пітюренко та ін. – К.: КНЕУ, 2008. – 992 с.

6. Стеченко Д.М.Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. – К.:Вікар., 2002, с. 15-36.

7. Щербіна Н.М., Ягодзинська О.В. Регіональна економіка – Навчально - методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання для самостійної роботи студентів Регіональна економіка – Донецьк: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2008.

8. Щербіна Н.М., Нефьодова Ю.В. Регіональна економіка – Методичні вказівки і завдання для практичних занять для студентів економічних спеціальностей, денної форми навчання – Донецьк: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2012.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 104; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.008 с.)