ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема. Методологічні аспекти регіональної економікиПитання для обговорення:

1. Сутності та характерні ознаки функціонування регіональної економіки

2. Теорії розвитку регіональної економіки

3. Об’єкт, предмет та функції регіональної економіки

4. Завдання регіональної економіки

5. Просте і розширене відтворення регіону на основі показника „валовий внутрішній продукт” (ВВП)

6. Основні складові відтворювальної моделі економічного регіону

7. Основні компоненти економіки регіону

8. Напрями регулювання регіонального розвитку

9. Особливості правового забезпечення регіону

Рекомендована література: 10, 11, 16, 22, 39, 47.

Семінарське заняття № 2

Тема. Економічне районування України і просторова організація території

Питання для обговорення:

1. Сутність поняття економічного районування

2. Основна мета (місія) і завдання економічного районування

3. Загальні напрямки економічного районування

4. Характеристика економічних районів, які сформовані Міністерством економіки і європейської інтеграції України.

5. Сутність економічного простору

6. Форми просторової організації господарства й розселення.

Рекомендована література: 10, 11, 16, 22, 39, 47.

Семінарське заняття № 3

Тема. Територіальна соціально-економічна система регіону

Питання для обговорення:

1. Сутність регіону як територіальної соціально-економічної системи (ТСЕС)

2. Підсистеми ТСЕС

3. Галузева структура регіону

4. Сутність територіальної структури регіональної економіки

5. Характеристика та особливості функціонування територіально-виробничого комплексу

6. Економічна сутність кластерів і кластерного механізму

Рекомендована література: 5, 11, 16, 22, 39.

Семінарське заняття № 4

Тема. Структурні зміни соціально-економічного розвитку Питання для обговорення:

1. Періодизація суспільства та її типи

2. Сутність суспільно-економічної формації та її види

3. Фактори, які впливають на економіку регіону

4. Структурно-системна криза сучасності

5. Мета і завдання глобалізації економіки

6. Основні шляхи адаптації економіки на державному і регіональному рівнях

Рекомендована література: 11, 16, 22, 34, 39, 41.

Семінарське заняття № 5

Тема. Природно-ресурсна система

Питання для обговорення:

1. Поняття природно-ресурсного потенціалу як основи економічного розвитку регіону

2. Класифікація природних ресурсів за ознаками їх видового складу, відтворення і використання

3. Види (методи) економічної оцінки природних ресурсів

4. Поняття ренти (рентного доходу), її економічна природа. Хто розпоряджається рентою?

5. Платне природокористування та його завдання

6. Структура платежів за природні ресурси

Рекомендована література: 3, 16, 22, 25, 26, 39.

Семінарське заняття № 6

Тема. Соціальна інфраструктура

Питання для обговорення:

1. Поняття «соціальна інфраструктура». Інтерпретація даного поняття.

2. Підсистеми, що формують соціальну інфраструктур

3. Мета (ціль) та основні завдання соціальної інфраструктури

4. Сформулюйте функції соціальної сфери (соціальної інфраструктури)

5. Тенденції розвитку торгівлі і громадського харчування. Структура зовнішньої торгівлі

6. Рівень освіти і культури на часі

7. Поняття «рекреаційні ресурси». Напрямки розвитку рекреації

8. Поняття туристичної сфери, напрямки її розвитку

Рекомендована література: 7, 11, 16, 35, 39.

Семінарське заняття № 7

Тема. Моделі соціально-економічного розвитку

Питання для обговорення:

1. Сутність поняття економічна система, її складові

2. Класичні моделі економічного розвитку (формації), їх види, сутність

3. Криза економіки. Поняття «криза», її причини

4. Шляхи виходу країни з кризи

5. Поняття «національної ідеї», її сутність, значення для соціально-економічного розвитку

6. Теорії і моделі економічного розвитку

7. Напрямки регіонального соціально-економічного зростання

Рекомендована література: 11, 16, 19, 39.

Семінарське заняття № 8

Тема. Економічні основи регіонального управління

Питання для обговорення:

1. Сутність категорії «регіональне управління», її особливості, зміст

2. Сутність категорії «територіальне управління», її особливості, предмет, зміст

3. Менеджмент у сфері організаційних структур регіону. Поняття «менеджмент» і «управління»

4. Функції менеджменту, їх коротка характеристика

5. Принципові засади місцевого самоврядування та рівні особливості реалізації

6. Об’єкт, суб’єкт та основні елементи управління

7. Методи управління, їх види і значення

8. Модель технології регіонального управління. Основні компоненти і елементи технології

Рекомендована література: 10, 16, 18, 39, 47.

Семінарське заняття № 9

Тема. Регіональна економічна політика України

Питання для обговорення:

1. Поняття «регіональна економічна політика». Об’єкт, суб’єкт та мета даного поняття

2. Стратегія і тактика регіональної економічної політики

3. Основні завдання регіональної економічної політики

4. Принципи регіональної політики.

5. Роль регіональної політики з питань реформування між бюджетних відносин

6. Роль місцевих органів влади у регіональному розвитку

Рекомендована література: 10, 16, 20, 34, 39, 47.

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Самостійна навчальна робота із залікового кредиту «Регіональна економіка» розрахована на формування практичних навичок у роботі студентів зі спеціальною літературою, орієнтування їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем індустрії туризму, для підвищення якості професійної підготовки студента.

Опрацювання питань для поглибленого самостійного вивчення передбачає роботу з фаховою літературою та написання стислого конспекту. Перелік питань для самостійної роботи студентів наведено нижче.

Перелік питань для самостійної роботи

Тема 1. Методологічні аспекти регіональної економіки

1. Дослідники дисципліни „регіональна економіка” американської, європейської, вітчизняної школи

2. Основні завдання регіональної економіки

Тема 2. Економічні основи регіонального відтворення

1. Сутність відтворювальних процесів ВВП

2. Економічна самостійність регіону

3. Основні функції регіону (повинні реалізуватися для ефективного функціонування економіка)

Тема 3. Економічне районування України і просторова організація території

1. Сутність поняття та мета економічного районування

2. Чинники, що характеризують позитивні сторони економічного районування і його негативні наслідки

3. Якість економічного простору

Тема 4. Територіальна соціально-економічна система регіону

1. Призначення інвестиційно-будівельного комплексу

2. Економічна сутність кластерів і кластерного механізму

Тема 5. Структурні зміни соціально-економічного розвитку

1. Глобалізації економіки

2. Процеси глобалізації в України

Тема 6. Природно-ресурсна система

1. Поняття природно-ресурсного потенціалу

2. Види ренти

Тема 7. Соціальна інфраструктура

1. Соціальна інфраструктура та Валовий внутрішній продукт

2. Негативні тенденції, які зумовила криза в соціальній інфраструктур України

3. Структура матеріально-побутової підсистеми соціальної інфраструктури.

Тема 8. Моделі соціально-економічного розвитку

1. Крайності економічного розвитку. Сутність цього поняття, їх ознаки і фактори


Тема 9. Економічні основи регіонального управління

1. Загальна модель менеджменту

2. Поняття «технологія» в системі регіонального управління.

Тема 10. Регіональна економічна політика України

1. Основні аспекти регіональної політики

2. Організаційно-економічні форми державного регулювання регіонального розвитку

ЗАВДАННЯ ДО ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Виконання індивідуальної роботи передбачено робочою програмою залікового модуля «Регіональна економіка». Студентом проводиться комплексне дослідження на одну із запропонованих нижче тем (розкрити завдання необхідно за визначеним планом).

Тема індивідуальної роботи обирається студентом самостійно згідно номеру в журналі академічної групи. Обсяг завдання повинен складати 10-20 сторінок.

Виконання та захист індивідуального завдання є обов’язковим допуском до складання екзамену.

Рекомендовані теми індивідуальної роботи студентів

Тема 1. Територіально-економічна система ... області (району)

Вступ

1. Поняття територіальної соціально-економічної системи

2. Територіальна і галузева структура регіону

3. Виробнича підсистема регіону (виробничий комплекс)

4. Організаційні форми територіально-виробничий комплекс

Висновки

Список літератури

Тема 2. Соціальна інфраструктура регіону ... області (району)

Вступ

1. Поняття „соціальна інфраструктура”, структура, види даного поняття

2. Особливості функціонування об’єктів соціально-культурної сфери (матеріально-побутові послуги, житлово-комунальне й громадське господарство, торгівля тощо)

3. Соціально-культурна галузь (життєвий рівень, охорона здоров’я, освіта, культура та мистецтво)

4. Розвиток туризму та рекреаційної сфери

5. Напрямки удосконалення соціальної інфраструктури регіону

Висновки

Список літератури

Тема 3. Економічне регіональне відтворення ... області

Вступ

1. Регулювання регіонального відтворення

2. Індикативний план регіонального відтворення

3. Економічне регіональне відтворення

4. Основні фактори регіональної економіки

5. Ідеологія економічної самостійності

Висновки

Список літератури

Тема 4. Соціально-економічні основи розвитку ... області

Вступ

1. Поняття регіону як соціально-економічної системи

2. Природноекономічне районування території

3. Галузева структура регіону

4. Соціальна структура регіону

5. Основні завдання соціально-економічної політики

Висновки

Список літератури

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 184.72.102.217 (0.013 с.)