РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУРОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

«Регіональна економіка»

(кредитно-модульна система організації навчального процесу)

 

Для студентів денної форми навчання

галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

напрямів підготовки 6.030507 «Маркетинг»,

6.030509 «Облік і аудит»

 

Київ - 2009

Робоча програма залікового кредиту «Регіональна економіка» (кредитно-модульна система організації навчального процесу) для студентів денної форми навчаннягалузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»напрямів підготовки 6.030507 «Маркетинг»,6.030509 «Облік і аудит»Київського університету туризму, економіки і права (КУТЕП). – Київ, 2009. –28 с.

 

Укладач: Коваль Я.В., д.е.н., професор  
Рецензенти: Невесенко В.І, к.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту підприємств туристичної індустрії КУТЕП Антоненко І.Я., к.е.н., доцент кафедри макроекономіки і державного управління КНЕУ

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту підприємств туристичної індустрії КУТЕП від 2 грудня 2008 р., протокол № 4

 

 

Розглянуто і рекомендовано до друку науково-методичною комісією факультету міжнародних економічних відносин і менеджменту від 23 грудня 2008 р., протокол № 3

 

 


ЗМІСТ

Передмова
Опис залікового кредиту
Мета та завдання залікового кредиту
Робоча програма залікового кредиту
1. Тематичний план залікового кредиту «Регіональна економіка»
2. Система оцінювання знань студентів із залікового кредиту
3. Зміст модулів залікового кредиту
Модуль 1. Основи регіональної економіки
Модуль 2. Регіональна економічна політика Семінарські заняття
4. Завдання до самостійної роботи студентів
5. Завдання до індивідуальної роботи студентів
6. Завдання до підсумкового модульного контролю (екзамену) з залікового кредиту «Регіональна економіка»
6.1. Зразок екзаменаційного білету
6.2. Зразок завдання поточного модульного контролю знань (ПМК)
7. Література

ПЕРЕДМОВА

Україна, розбудовуючи власну державу, поряд із здійсненням політики виходу з кризового становища, визначає нову, науково обгрунтовану регіональну структурну політику. Мається на увазі державне втручання щодо регулювання економічними процесами в кожному регіоні на базі взаємовигідного територіального поділу праці і спеціалізації як основи нагромадження суспільного багатства, скорочення затрат ресурсів в народному господарстві, підвищення ефективності виробництва. Економічні і правові відносини та регулятори між центральними і регіональними органами влади будуються на конституційних засадах за умови верховенства загальнодержавного права й чинного законодавства.

Формування ринкових умов господарювання, зміна надходження обмежених для розвитку регіонів ресурсів, поставили перед регіонами проблему самовизначення в загальній економічній системі. Насамперед змінюються підходи до формування регіональних цілей розвитку. Замість забезпечення додаткового економічного ефекту за рахунок організації виробництва на перше місце виходить проблема створення сприятливих умов для соціального забезпечення населення. Конкретизація цілей виступає у формі інтересів на місцях, доступних для регіонального управління, якими є: дотримання збалансованості економічного, соціального і екологічного розвитку регіонів; досягнення відповідності рівня життя населення світовим стандартам; вдосконалення структури і форм територіальної організації; забезпечення стабільності соціально-політичної та національно-етнічної системи на місцях.

Для стабільного розвитку суспільства та ефективного функціонування держави необхідно забезпечити баланс загальнодержавних інтересів з інтересами населення регіонів і територіальних громад, грунтуючись на засадах унітарності держави та цілісності її території. Має бути досягнуто оптимальне співвідношення децентралізації і централізації влади, забезпечено збалансованість соціально-економічного розвитку регіонів. Повільність темпів ринкових перетворень та незадовільний стан вирішення соціально-економічних проблем свідчать про відсутність виваженої державної політики щодо регіонів та місцевого самоврядування, що породжує численні конфлікти між різними рівнями влади, негативно позначається на економічному розвиткові регіонів, призводить до поглиблення диспропорцій в територіальній структурі. Усе це значною мірою є наслідком структурної кризи, що знаходить свій прояв у надмірній централізації державної влади, відсутності належної матеріальної і фінансової основи та державної підтримки регіонального й місцевого самоврядування. Крім того, ще не створено належної нормативно-правової бази для забезпечення взаємного представництва інтересів центрів і регіонів.

ОПИС ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

Курс Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Підготовка бакалаврів ECTS: 3 кредити Модулів – 1. Змістових модулів – 2. Тижневих годин – 2 год. Аудиторних годин – 38 год. Самостійна робота – 60 год. Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»напрям підготовки 6.030507 «Маркетинг»,6.030509«Облік і аудит» Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр Термін навчання – 4 роки Обов’язкова Рік підготовки – 1 Семестр – 2 Лекції – 20 год. Семінарські заняття – 18 год. Індивідуальна робота – 10 год. Вид контролю: ПМК + екзамен  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ «РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА»

  Назва теми, модулю     Кількість навчальних годин
Обсяг скоригованих годин за модульним навчальним планом Лекції Семінарські заняття Індивідуальна робота Самостійна робота Форма контролю
Змістовий модуль 1. Основи регіональної економіки
Тема 1. Методологічні аспекти регіональної економіки - Усні опиту-вання, тесту-вання, рефера-тивні допо-віді
Тема 2. Економічні основи регіонального відтворення -
Тема 3. Економічне районування України і просторова організація території
Тема 4. Територіальна соціально-економічна система регіону -
Тема 5. Структурні зміни соціально-економічного розвитку
Разом
Змістовий модуль 2. Регіональна економічна політика
Тема 6. Природно-ресурсна система - Усні опиту-вання, тесту-вання, рефера-тивні допо-віді
Тема 7. Соціальна інфраструктура
Тема 8. Моделі соціально-економічного розвитку
Тема 9. Економічні основи регіонального управління
Тема 10. Регіональна економічна політика України
Разом
Всього  

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ІЗ

ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

Вид та форма контролю Кількість балів Кількість відповідних форм контролю Макси-мальна кількість балів
Активність на семінарських заняттях 1*9=9
Виступ на семінарському занятті 1-5 5*2=10
Поточні контрольні роботи 1-5 5*3=15
Доповідь 1-6 6*1=6
Поточна модульна контрольна робота (ПМК) 1-15 15*1=15
Індивідуальна робота 1-10 10*1=10
Екзамен 1-35 35*1=35
Разом

План лекції

1. Сутність регіональної економіки

2. Об’єкт і предмет дослідження дисципліни

3. Місце курсу в системі економічних дисциплін

4. Проблеми (завдання) регіональної економіки

Рекомендована література: 11, 16, 39, 47.

План лекції

1. Економічне регіональне відтворення

2. Основні фактори регіонального відтворення

3. Регулювання регіонального відтворення

4. Ідеологія економічної самостійності регіону

5. Основні функції та правове забезпечення регіону

Рекомендована література: 10, 11, 16, 22, 39, 47.

План лекції

1. Соціально-економічна сутність районування

2. Методологічні підходи економічного районування

3. Місце регіону в економічному просторі

4. Форми просторової організації господарства й розселення

Рекомендована література: 5, 10, 11, 16, 17, 33.

План лекції

1. Поняття територіально-соціально-економічної системи

2. Територіальна і галузева структура регіону

3. Виробнича підсистема регіону (виробничий комплекс)

4. Організаційні форми ТВК

5. Виробнича інфраструктура регіону

6. Економічна сутність кластерів і кластерного механізму

Рекомендована література: 5, 11, 16, 22, 39.

План лекції

1. Етапи соціально-економічного розвитку

2. Соціально-економічні проблеми регіонів України

3. Природно-техногенна (екологічна) безпека в умовах глобалізації

Рекомендована література: 11, 16, 22, 34, 39, 41.

План лекції

1. Природні ресурси в структурі соціально-економічного розвитку

2. Класифікація природних ресурсів

3. Економічна оцінка природних ресурсів

4. Природно-ресурсна рента в структурі регіональної політики

5. Види оцінки земельних (лісоземельних) ресурсів

6. Методичні підходи грошової оцінки земель сільсько-гоподарського призначення

7. Методичні підходи грошової оцінки земель лісового фонду і лісових насаджень

8. Механізм реалізації рентних відносин

Рекомендована література: 3, 16, 22, 25, 26, 39.

План лекції

1. Поняття „соціальна інфраструктура”

2. Передумови розвитку соціальної інфраструктури

3. Соціальний розвиток села

4. Основні завдання соціальної інфраструктури

5. Матеріально-побутова сфера

6. Соціально-культурна сфера

7. Рекреація і туризм

Рекомендована література: 7, 11, 16, 35, 39.


План лекції

1. Поняття і сутність економічної системи

2. Суспільно-економічні формації соціально-економічного розвитку

3. Особливості моделі розвитку національної економіки в період трансформації

4. Перехідна економіка. Крайності економіки розвитку

5. Криза економіки, шляхи її усунення

6. Теорії і моделі економічного розвитку

7. Напрямки регіонального соціально-економічного зростання

Рекомендована література: 11, 16, 19, 39.

План лекції

1. Сутність категорії „регіональне управління”

2. Менеджмент у сфері організаційних структур регіону

3. Функції регіонального управління

4. Структура механізму регіонального управління

5. Місцеве самоврядування і управління

6. Технологія в системі регіонального управління

Рекомендована література: 10, 16, 18, 39, 47.

План лекції

1. Поняття „регіональна економічна політика”

2. Завдання регіональної економічної політики

3. Принципи регіональної економічної політики

4. Пріоритети регіональної економічної політики

5. Організаційно-економічні форми державного регулювання регіонального розвитку

6. Регіональна політика щодо реформування міжбюджетних відносин

7. Роль місцевих органів влади у регіональному розвитку

Рекомендована література: 10, 16, 20, 34, 39, 47.


Семінарські заняття

Семінарське заняття № 1

Рекомендована література: 10, 11, 16, 22, 39, 47.

Семінарське заняття № 2

Рекомендована література: 10, 11, 16, 22, 39, 47.

Семінарське заняття № 3

Рекомендована література: 5, 11, 16, 22, 39.

Семінарське заняття № 4

Тема. Структурні зміни соціально-економічного розвитку Питання для обговорення:

1. Періодизація суспільства та її типи

2. Сутність суспільно-економічної формації та її види

3. Фактори, які впливають на економіку регіону

4. Структурно-системна криза сучасності

5. Мета і завдання глобалізації економіки

6. Основні шляхи адаптації економіки на державному і регіональному рівнях

Рекомендована література: 11, 16, 22, 34, 39, 41.

Семінарське заняття № 5

Рекомендована література: 3, 16, 22, 25, 26, 39.

Семінарське заняття № 6

Рекомендована література: 7, 11, 16, 35, 39.

Семінарське заняття № 7

Рекомендована література: 11, 16, 19, 39.

Семінарське заняття № 8

Рекомендована література: 10, 16, 18, 39, 47.

Семінарське заняття № 9

Рекомендована література: 10, 16, 20, 34, 39, 47.

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Самостійна навчальна робота із залікового кредиту «Регіональна економіка» розрахована на формування практичних навичок у роботі студентів зі спеціальною літературою, орієнтування їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем індустрії туризму, для підвищення якості професійної підготовки студента.

Опрацювання питань для поглибленого самостійного вивчення передбачає роботу з фаховою літературою та написання стислого конспекту. Перелік питань для самостійної роботи студентів наведено нижче.

Перелік питань для самостійної роботи

ЗАВДАННЯ ДО ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Виконання індивідуальної роботи передбачено робочою програмою залікового модуля «Регіональна економіка». Студентом проводиться комплексне дослідження на одну із запропонованих нижче тем (розкрити завдання необхідно за визначеним планом).

Тема індивідуальної роботи обирається студентом самостійно згідно номеру в журналі академічної групи. Обсяг завдання повинен складати 10-20 сторінок.

Виконання та захист індивідуального завдання є обов’язковим допуском до складання екзамену.

Рекомендовані теми індивідуальної роботи студентів

Тема 1. Територіально-економічна система ... області (району)

Вступ

1. Поняття територіальної соціально-економічної системи

2. Територіальна і галузева структура регіону

3. Виробнича підсистема регіону (виробничий комплекс)

4. Організаційні форми територіально-виробничий комплекс

Висновки

Список літератури

Тема 2. Соціальна інфраструктура регіону ... області (району)

Вступ

1. Поняття „соціальна інфраструктура”, структура, види даного поняття

2. Особливості функціонування об’єктів соціально-культурної сфери (матеріально-побутові послуги, житлово-комунальне й громадське господарство, торгівля тощо)

3. Соціально-культурна галузь (життєвий рівень, охорона здоров’я, освіта, культура та мистецтво)

4. Розвиток туризму та рекреаційної сфери

5. Напрямки удосконалення соціальної інфраструктури регіону

Висновки

Список літератури

Тема 3. Економічне регіональне відтворення ... області

Вступ

1. Регулювання регіонального відтворення

2. Індикативний план регіонального відтворення

3. Економічне регіональне відтворення

4. Основні фактори регіональної економіки

5. Ідеологія економічної самостійності

Висновки

Список літератури

Тема 4. Соціально-економічні основи розвитку ... області

Вступ

1. Поняття регіону як соціально-економічної системи

2. Природноекономічне районування території

3. Галузева структура регіону

4. Соціальна структура регіону

5. Основні завдання соціально-економічної політики

Висновки

Список літератури

Питання підсумкового контролю

1. Сутність регіональної економіки

2. Об’єкт і предмет дослідження дисципліни

3. Місце курсу в системі економічних дисциплін

4. Проблеми (завдання) регіональної економіки

5. Економічне регіональне відтворення

6. Основні фактори регіонального відтворення

7. Регулювання регіонального відтворення

8. Ідеологія економічної самостійності регіону

9. Основні функції та правове забезпечення регіону

10. Соціально-економічна сутність районування

11. Методологічні підходи економічного районування

12. Місце регіону в економічному просторі

13. Форми просторової організації господарства й розселення

14. Поняття територіально-соціально-економічної системи

15. Територіальна і галузева структура регіону

16. Виробнича підсистема регіону (виробничий комплекс)

17. Організаційні форми ТВК

18. Виробнича інфраструктура регіону

19. Економічна сутність кластерів і кластерного механізму

20. Етапи соціально-економічного розвитку

21. Соціально-економічні проблеми регіонів України

22. Природно-техногенна (екологічна) безпека в умовах глобалізації

23. Природні ресурси в структурі соціально-економічного розвитку

24. Класифікація природних ресурсів

25. Економічна оцінка природних ресурсів

26. Природно-ресурсна рента в структурі регіональної політики

27. Види оцінки земельних (лісоземельних) ресурсів

28. Методичні підходи грошової оцінки земель сільсько-господарського призначення

29. Методичні підходи грошової оцінки земель лісового фонду і лісових насаджень

30. Механізм реалізації рентних відносин

31. Поняття „соціальна інфраструктура”

32. Передумови розвитку соціальної інфраструктури

33. Соціальний розвиток села

34. Основні завдання соціальної інфраструктури

35. Матеріально-побутова сфера

36. Соціально-культурна сфера

37. Рекреація і туризм

38. Поняття і сутність економічної системи

39. Суспільно-економічні формації соціально-економічного розвитку

40. Особливості моделі розвитку національної економіки в період трансформації

41. Перехідна економіка. Крайності економіки розвитку

42. Криза економіки, шляхи її усунення

43. Теорії і моделі економічного розвитку

44. Напрямки регіонального соціально-економічного зростання

45. Сутність категорії „регіональне управління”

46. Менеджмент у сфері організаційних структур регіону

47. Функції регіонального управління

48. Структура механізму регіонального управління

49. Місцеве самоврядування і управління

50. Технологія в системі регіонального управління

51. Поняття „регіональна економічна політика”

52. Завдання регіональної економічної політики

53. Принципи регіональної економічної політики

54. Пріоритети регіональної економічної політики

55. Організаційно-економічні форми державного регулювання регіонального розвитку

56. Регіональна політика щодо реформування міжбюджетних відносин

57. Роль місцевих органів влади у регіональному розвитку

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Бродель Фернан. Материальная цивилизация. Экономика и капитализм XV - XVII вв. - М.: Прогрес. 1992. - Том 3. -415с.

2. Ванштейн Г. От новых технологий к новой экономике // МЗ и МО. -2002.-№1.-С. 60.

3. Варанкин В.В. Методологические основы региональной оценки природных ресурсов. - М.: Наука, 1974. - 240 с.

4. Герасимчук З.В., Вахович І.М. Регіональна політика фінансового забезпечення сталого розвитку // Регіональна економіка. – 2008. - №2. – с.59-72.

5. Горська О.В. Регіональне структурне регулювання індустріальної економічної системи. - К.: Наук, світ, 2003. - 275.

6. Губані Г.Г. Теоретичні проблеми здійснення регіональної діагностики розвитку продуктивних сил // Регіональна економіка. – 2008. - №1. – с.57-63.

7. Діну В., Гапенчук К.В. Регіональні аспекти розвитку сталого туризму // Регіональна економіка. – 2008. - №2. – с.130-143.

8. Добряк Д.С., Тихонов А.Г., Гребенюк Н.В. Теоретичні засади сталого розвитку землекористування у сільському господарстві. - К.: "Урожай", 2004. - 136 с.

9. Долішній М., Злупко С. Концептуальні засади регіональної соціально-економічної політики та її компоненти // Регіональна економіка. —1997.- №3.-С.9-13.

10. Дорогунцов С.І., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки. — К.: "Стафер -2", 2001. - 144 с.

11. Епіфанов А.О., Сало І.В. Регіональна економіка (навчальний посібник). - К.: Наукова думка, 1999. - 344 с.

12. Закон України "про місцеве самоврядування в Україні" // Голос України, 1997. - 2 червня.

13. Заставний Ф.Д. Територіальні передпланові прогнози. К.: Наукова думка, 1988. -С. 120-138.

14. Інноваційна стратегія українських реформ / Гальчинський А.С., Геєць В.М., Кінах А.К., Семиноженко В.П. - К: Знання України, 2000. - 326 с.

15. Калина С.П. Модель роста населения земли и предвидимое будущее цивилизации // Свобода и мысль. - 2002. - №12. - С. 70-80.

16. Коваль Я.В., Антоненко І.Я. Регіональна економіка: навчальний посібник. К.: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2005.- 189 с.

17. Колосовський Н.Н. Теория экономического районирования. - М.: Мысль, 1979.-335 с.

18. Кондратюк А.О. Кібенко М.Г., Олійник Г.А. Основи менеджменту. - Ніжин: ВКП "Аспект", 1999. -212 с.

19. Концептуальні основи природно-ресурсної моделі сталого розвитку України / Коржнев М.М, Шеляг-Сосонко Ю.Р., Міщенко B.C. та ін. - К.: РВПС України НАН України. - 2001. - С. 63.

20. Концепція державної регіональної політики // Голос України. 4 листопада 2000. - № 203 (2450)

21. Любимов Л., Яровая Е. Механизм общественного развития // Мировая экономика и международные отношения. - 1993. - № 2. - С. 49-66,

22. Мазур А.Г. Регіональна економіка: проблеми відтворення і управління. – Вінниця: Колос, 2000. – 263 с.

23. Мартин Г.П., Шуман X. Западня глобализации: атака на процветание и демократию / Пер. с нем. - М.: Альпина, 2001. - С. 33.

24. Мартиненко Н.М. Менеджмент фирмы: Книга для предпринимателя. - К.:МП«Леся», 1995.-368 с.

25. Методика грошової оцінки земель сільського-сподарського призначення та населених пунктів // Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. №213.

26. Миланова Е.В., Рябчиков A.M. Использование природних ресурсов и охрана природы: Уч. пос. -К.: Высш. Пік., 1986. - 276 с.

27. Мини. А.А. Экономическая оценка естественных ресурсов. - М.: Мнсль, 1972.-303 с.

28. Мочерний С.В. Політична економія. Навч. посібник. - К.:3нання. Прес, 2002. - 690 с.

29. Науменко В., Панасюк Б. Впровадження методів прогнозування і планування. -К.: Глобус, 1995. - 160 с.

30. Овсиенко Ю.В., Перламутров В.И. О демократическом механизме социалистической экономики // Экономико-математические методы. - 1998.- Т.25.-С. 18-20.

31. Павловський М.А. Макроекономіка перехідного періоду: Український контекст. - К.: Техніка, 1999. - 336 с.

32. Павловський М.А. Помилки реформ. Чи можливо їх виправити? // Віче. - 1997.-№ 1.-С. 58-66.

33. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії: Посібник для викладачів економічних і географічних факультетів вузів, наукових працівників, аспірантів. - К.: Знання.1998.-416с.

34. Пахомов Ю.М., Лук'яненко Д.Г., Губський Б.В. Національні економіки у глобальному конкурентному середовищі. - К.: Україна, 1997. -236 с.

35. Поляк Г.Б. Местные бюджеты в системе управления развитием социальной инфраструктуры // Научное управление обществом. - 1983. - Вип.15.-С. 12-16.

36. Поповкін В.А. Регіонально-цілісний підхід в економіці. - К.: Наукова думка, 1993.-219 с.

37. Порядок грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів // Про приватизацію. - 1997. - № 1. — С. 70.

38. Практика глобализации: игры и правила новой эпохи / Под ред. М.Г. Делягина. -М.: Инфра. - 2000.- С. 83.

39. Регіональна економіка / Михасюк І.Р., Янків М.Д., Залога З.М., Сажинець С.Й. - Львів: Світ, 1998. - 234 с.

40. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. - М.: Мнсль, 1990. -637 с.

41. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. -Львів: Світ, 1998.-240 с.

42. Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України / Дорогунцов СІ., Чернюк Л.Г., Борщевський П.П. та ін. - К.: РВПС України НАН України, 2002. - 690 с.

43. Сочава В.Б. Районирование и картография растительности. - В кн.: Геоботаническое картографирование. -М.: Наука, 1963. - С. 77-104.

44. Стеченко Д.Н. Комплексное территориальное планирование народного хозяйства (экономико-географические аспекты). - К.: Вища шк., 1988. - 199 с.

45. Стратегічні напрями сталого розвитку України. - К.: РВПС України НАН України. - 2003. - 262 с.

46. Струмилин С.Г. О цене «даровых благ» природы // Вопросы экономики. -1967. - № 8. -С. 60-72.

47. Тимчук М.Ф. Регіональна економіка (конспект лекцій). – К.: ІММБ, 1998. – 57 с.

48. Федоренко Н.П. Природопользование в системе социалистического производства. - М.:Мнсль, 1979. - 40 с.

49. Хачатуров Т. Об экономической оценке природных ресурсов // Вопросы экономики. - 1969. - № І. - С. 5-9.

50. Хвесик М.А., Збагерська Н.В. Економічна оцінка природних ресурсів: основні методологічні підходи. - Рівне: Вид-во РДТУ, 2000. - 194 с.

51. Шегда А.В. Основи менеджменту: Навч. посібник - К.: Товариство "Знання", 1998.-512 с.

52. Шульц С.Л. Методологічні підходи до типології регіональних суспільних систем // Регіональна економіка. – 2007. - №1. – с.18.

53. Экономическая энциклопедия / Политическая экономия. - М.: Советская энциклопедия. - 1979.- Т.З. - 623 с.

54. Юрлов Ф.Н. Социальные издержки глобализации // Социологические исследования.-2001. - №7. -С. 13.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

«Регіональна економіка»

(кредитно-модульна система організації навчального процесу)

 

Для студентів денної форми навчання

галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

напрямів підготовки 6.030507 «Маркетинг»,

6.030509 «Облік і аудит»

 

Київ - 2009

Робоча програма залікового кредиту «Регіональна економіка» (кредитно-модульна система організації навчального процесу) для студентів денної форми навчаннягалузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»напрямів підготовки 6.030507 «Маркетинг»,6.030509 «Облік і аудит»Київського університету туризму, економіки і права (КУТЕП). – Київ, 2009. –28 с.

 

Укладач: Коваль Я.В., д.е.н., професор  
Рецензенти: Невесенко В.І, к.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту підприємств туристичної індустрії КУТЕП Антоненко І.Я., к.е.н., доцент кафедри макроекономіки і державного управління КНЕУ

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту підприємств туристичної індустрії КУТЕП від 2 грудня 2008 р., протокол № 4

 

 

Розглянуто і рекомендовано до друку науково-методичною комісією факультету міжнародних економічних відносин і менеджменту від 23 грудня 2008 р., протокол № 3

 

 


ЗМІСТ

Передмова
Опис залікового кредиту
Мета та завдання залікового кредиту
Робоча програма залікового кредиту
1. Тематичний план залікового кредиту «Регіональна економіка»
2. Система оцінювання знань студентів із залікового кредиту
3. Зміст модулів залікового кредиту
Модуль 1. Основи регіональної економіки
Модуль 2. Регіональна економічна політика Семінарські заняття
4. Завдання до самостійної роботи студентів
5. Завдання до індивідуальної роботи студентів
6. Завдання до підсумкового модульного контролю (екзамену) з залікового кредиту «Регіональна економіка»
6.1. Зразок екзаменаційного білету
6.2. Зразок завдання поточного модульного контролю знань (ПМК)
7. Література

ПЕРЕДМОВА

Україна, розбудовуючи власну державу, поряд із здійсненням політики виходу з кризового становища, визначає нову, науково обгрунтовану регіональну структурну політику. Мається на увазі державне втручання щодо регулювання економічними процесами в кожному регіоні на базі взаємовигідного територіального поділу праці і спеціалізації як основи нагромадження суспільного багатства, скорочення затрат ресурсів в народному господарстві, підвищення ефективності виробництва. Економічні і правові відносини та регулятори між центральними і регіональними органами влади будуються на конституційних засадах за умови верховенства загальнодержавного права й чинного законодавства.

Формування ринкових умов господарювання, зміна надходження обмежених для розвитку регіонів ресурсів, поставили перед регіонами проблему самовизначення в загальній економічній системі. Насамперед змінюються підходи до формування регіональних цілей розвитку. Замість забезпечення додаткового економічного ефекту за рахунок організації виробництва на перше місце виходить проблема створення сприятливих умов для соціального забезпечення населення. Конкретизація цілей виступає у формі інтересів на місцях, доступних для регіонального управління, якими є: дотримання збалансованості економічного, соціального і екологічного розвитку регіонів; досягнення відповідності рівня життя населення світовим стандартам; вдосконалення структури і форм територіальної організації; забезпечення стабільності соціально-політичної та національно-етнічної системи на місцях.

Для стабільного розвитку суспільства та ефективного функціонування держави необхідно забезпечити баланс загальнодержавних інтересів з інтересами населення регіонів і територіальних громад, грунтуючись на засадах унітарності держави та цілісності її території. Має бути досягнуто оптимальне співвідношення децентралізації і централізації влади, забезпечено збалансованість соціально-економічного розвитку регіонів. Повільність темпів ринкових перетворень та незадовільний стан вирішення соціально-економічних проблем свідчать про відсутність виваженої державної політики щодо регіонів та місцевого самоврядування, що породжує численні конфлікти між різними рівнями влади, негативно позначається на економічному розвиткові регіонів, призводить до поглиблення диспропорцій в територіальній структурі. Усе це значною мірою є наслідком структурної кризи, що знаходить свій прояв у надмірній централізації державної влади, відсутності належної матеріальної і фінансової основи та державної підтримки регіонального й місцевого самоврядування. Крім того, ще не створено належної нормативно-правової бази для забезпечення взаємного представництва інтересів центрів і регіонів.

ОПИС ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

Курс Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Підготовка бакалаврів ECTS: 3 кредити Модулів – 1. Змістових модулів – 2. Тижневих годин – 2 год. Аудиторних годин – 38 год. Самостійна робота – 60 год. Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»напрям підготовки 6.030507 «Маркетинг»,6.030509«Облік і аудит» Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр Термін навчання – 4 роки Обов’язкова Рік підготовки – 1 Семестр – 2 Лекції – 20 год. Семінарські заняття – 18 год. Індивідуальна робота – 10 год. Вид контролю: ПМК + екзамен  Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 79; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.013 с.)