З технології живопису XV – поч. XX ст.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З технології живопису XV – поч. XX ст.ОСНОВИ ЕКСПЕРТИЗИ

КУЛЬТУРНІИХ ЦІННОСТЕЙ

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 6.020208

“Образотворче мистецтво”

 

Затверджено

на засіданні кафедри

образотворчого мистецтва

та дизайну

Протокол №____

від «___»__________ 2013 р.

 

Київ - 2013


Основи експертизи культурних цінностей.Робоча програма для студентів спеціальності 6.020208 “Образотворче мистецтво”, / укладач Ю.Л.Афанасьєв . – К.: КУіБГ, 2013. – 33 с.

 

 

Укладач Ю.Л.Афанасьєв, доктор філософських наук, професор

 

Рецензент О. Ю. Денисюк, кандидат мистецтвознавства, доцент

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Для студентів спеціальності “Образотворче мистецтво”, «Основи експертизи культурних цінностей: живопис". Даний курс є складовою частиною підготовки висококваліфікованих фахівців з образатворчого мистецтва.

Мета курсу–сформувати у студентів критерії наукового підходу до питань дослідження, атрибуції та експертизи творів живопису.

Завдання курсу:

– формування у студентів чіткої системи теоретичних знань та практичних навичок, необхідних в галузі експертизи творів живопису;

– навчити студентів здійснювати стилістичний і мистецтвознавчий аналізи живописного твору;

– проводити атрибуцію пам'ятки та вміти визначати її мистецьку цінність;

– надати знання щодо технології і матеріалів живопису на полотні;

– опанувати основні методи та методики експертизи твору живопису: дослідження основи з тканини, ґрунту, рисунку, фарбового та покривного шарів, визначення слідів попередньої реставрації;

– навчити складати експертний висновок щодо дослідження твору живопису.

Для реалізації мети та завдань курсу студенти прослухають лекції, підкріпленні широким візуальним рядом: слайд-шоу, альбомами, ілюстраціями з фахових видань, відеофільмами. Особлива увага в курсі приділяється практичним заняттям, засвоєнню методів і методик експертної оцінки творів живопису.

Для перевірки знань, та здібностей студентів до самостійної дослідницької роботи до курсу входять семінари, задаються практичні завдання і теми контрольних робіт.

У результаті вивчення курсу студенти повиннізнатияк:

– проводити дослідницьку роботу і використовувати результати досліджень для атрибуції пам'ятки;

– вести документування науково-практичних досліджень, накопичувати матеріал для проведення різнобічного аналізу твору живопису.

Студенти повиннівміти:

– проводити атрибуцію твору живопису за художніми і стилістичними особливостями пам'ятки;

– здійснювати збір історичного матеріалу з експертизи живописного портрету та підготувати наукове повідомлення за результатами дослідницької роботи;

– визначати й описувати стан збереженості, пошкодження, виявляти пізніші живописні нашарування та сліди попередньої реставрації твору;

– оформляти експертний висновок щодо дослідження твору живопису, згідно із сучасними вимогами ведення експертної документації.

Вивчення даного курсу розраховано на два семестри, в обсязі 62 годин: 26 годин лекційних, 6 годин семінарських занять, 30 годин практичної роботи.

Форма підсумкового контролю після першого семестру – контрольна робота, після другого – іспит.

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

для студентів денної форми навчання

№ з/п Назви тем Кількість годин Форма контролю
Всього в т. ч.
Лекції Семінари Практичні
1. Вступ      
2. Історичні джерела з технології живопису XV– поч. XX ст.     Опитування
3. Особливості атрибуції натюрмортів різних шкіл живопису Реферат
4. Стилістична атрибуція пейзажних творів   Опитування
5. Національні школи пейзажного живопису Росії та України Реферат
6. Особливості експертизи живописних творів вітчизняних майстрів другої пол. ХІХ–ХХ ст.   Опитування
7. Атрибуція портретів. Збір історичного матеріалу з експертизи портретів колекції КМРМ   Наукове повідомлення у письмовій формі
8. Порівняльний аналіз російського, українського,польського, англійського портретів   Контрольна робота
9. Технологія живопису олійними фарбами на полотні   Опитування
10. Дослідження основи з тканини. Види переплетення   Опитування
11. Дослідження ґрунту. Його склад, періодизація зміни кольору ґрунту в історії живопису   Опитування
12. Дослідження фарбового шару. Історія використання пігментів   Опитування
13. Матеріали і склад покривного шару   Опитування
  Всього: Іспит

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

для студентів заочної форми навчання

№ з/п Назви тем Кількість годин Форма контролю
Всього в т. ч.
Лекції Семінари Практичні
1. Вступ. Історичні джерела з технології живопису XV– поч. XX ст.      
2. Особливості атрибуції натюрмортів різних шкіл живопису      
3. Стилістична атрибуція пейзажних творів    
4. Технологія живопису олійними фарбами на полотні. Дослідження основи з тканини. Види переплетення    
5. Дослідження ґрунту. Його склад, періодизація зміни кольору ґрунту в історії живопису      
6. Дослідження фарбового шару. Історія використання пігментів. Матеріали і склад покривного шару      
  Всього: Іспит

 

ЗМІСТ КУРСУ

Тема 1. Вступ

Предмет і завдання курсу. Зміст і структура дисципліни.

Поняття про живопис та його види. Загальна періодизація історії живопису. Основні етапи розвитку живописного мистецтва, пов’язані із формуванням шкіл, виникненням нових жанрів, стилістичними пошуками, застосуванням різноманітних технік та матеріалів. Живопис олійними фарбами на полотні в історії мистецтва.

Мета і завдання експертизи творів живопису, методи її проведення. Візуальний огляд пам’ятки у видимих променях спектру, дослідження за допомогою спеціальних оптичних приладів, атрибуція пам’ятки, застосування технологічних методів та технічних засобів в експертизі твору живопису. Визначення художньої, історико-культурної і матеріальної цінності пам’ятки.

Завдання візуального методу дослідження живописного твору: визначення його виду і жанру, розкриття сюжету, змісту і символіки, аналіз художніх та стилістичних особливостей, визначення матеріалу і техніки виконання, фіксування розмірів, наявності написів, авторського підпису, дати, визначення пошкоджень тощо. Проведення оптичних досліджень: виявлення пізніших живописних нашарувань, слідів попередньої реставрації. Атрибуція твору живопису, визначення школи, часу створення, доведення авторства тощо.

Загальні відомості про матеріали, що використовуються в технології живопису. Основи, ґрунти, пігменти, фарби, види живописних технік, зокрема живопис олійними фарбами на полотні. Значення дослідження матеріалів для точної атрибуції живописної пам’ятки. Можливості спеціальних методів дослідження та технічних засобів в експертизі творів живопису.

Тема 2. Історичні джерела

З технології живопису XV – поч. XX ст.

Найважливіші історичні джерела з технології живопису. Західноєвропейські трактати XV – XVI ст. Свідчення про техніку живописного мистецтва епохи Відродження в “Книзі про мистецтво, або Трактаті про живопис” Ченніно Ченніні, збірці Жана Ле Бега, “Трьох книгах про живопис” Леона Батіста Альберті, “Книзі про живопис” Леонардо да Вінчі, введенні “Про живопис” Джорджо Вазарі, “Il Riposo” Рафаеля Боргіні, “Трактаті про мистецтво живопису, скульптури та архітектури” Джованні Паоло Ломаццо, “Істинних правилах для живопису” Джованні Батіста Арменіні та ін. Досвід художників флорентійської, міланської та равеннської шкіл живопису, висвітлений в працях цих авторів.

Європейські джерела XVIІ ст. Керівництво до живописної практики іспанських художників Пачеко і Паломіно, нідерландця Кареля ван Мандера та ін. Видання XVIII ст. авторів Антуана Пернеті, Ватена, Вильяма Хогарта, Бувьє. Перше керівництво з виготовлення фарб для фабрикантів кін. XVIII ст. та західноєвропейські публікації про матеріали живопису ХІХ ст.

Російські джерела щодо техніки і матеріалів живопису другої половини XVIII ст. Видання авторів М. Агентова, А. Іванова, О. Решетнікова, І. Урванова, М. Осипова та ін. Публікації, в яких містяться відомості про матеріали художників XIX – початку XX ст. Відомі західноєвропейські та російські торгові фірми з продажу товарів для художників.

Різних шкіл живопису

Важливість другорядних деталей та предметів для атрибуції творів живопису, зокрема натюрмортів.

Натюрморт в мистецтві епохи Відродження. Інтерес до натуралістичного зображення природи та предметів у творчості художників Ренесансу. Натюрморти-портрети Джузеппе Арчимбольдо XVI ст.

Зображення другорядних предметів у творах живопису Північного Відродження. Натюрморт нідерландської школи XV – XVIІ ст. Вишукано сервіровані сніданки, десерти із ознаками недавньої присутності людини, зображення кухонного начиння в мистецтві XVIІ ст..

Предметний склад натюрморту фламандського художника XVІ – XVIІ ст. Зображення квітів, фруктів, мертвої та живої природи у творах стилю бароко, зокрема Франса Снейдерса.

Значення натюрморту в зображенні італійської картини XVII ст. Предмети, які найчастіше зустрічаються в італійських натюрмортах.

Довершено прості натюрморти майстрів іспанського натюрморту першої половини XVII ст. Тема Vanitas у західноєвропейському живопису XVI – XVII ст.

Тематика і стилістичні особливості натюрморту французької школи живопису. Асоціативний натюрморт кінця XVII-XVIII ст. Стилістичні та тематичні особливості французького натюрморту ХІХ – початку ХХ ст.

Натюрморт в російському мистецтві XVIII – XIX ст. Зображення типу Trompe l’oeil (фр. – обман зору) в західноєвропейському та російському живопису XVII – XIХ ст. Тематика та особливості зображення натюрмортів у творчості художників Росії та України ХІХ – першої чверті ХХ ст.

Семінарське заняття № 1

Тема: Атрибуція натюрмортів різних шкіл

За їх предметним складом

1. Зображення другорядних предметів у живописних творах мистецтва Північного Відродження. Натюрморт в живопису Нідерландів XV – XVIІ ст.

2. Фламандський натюрморт XVI – XVII ст.

3. Значення натюрморту в зображенні італійської картини XVII ст.

4. Довершена простота іспанського натюрморту першої половини XVII ст.

5. Тематика і стилістичні особливості натюрморту французької школи живопису.

6. Жанр натюрморту в російському мистецтві.

Література: 5, 6, 11, 20, 23

 

Питання для самоперевірки

1. Назвіть предмети характерні для голландських натюрмортів, чи присутнє зображення квітів у них.

2. Для натюрмортів яких країн характерне зображення скляного посуду.

3. Коли вперше з’являється зображення годинників у західноєвропейських натюрмортах і с чим це пов’язано.

4. Які предмети найчастіше зображали російські художники у натюрмортах першої половини XIX ст.

 

Завдання для практичної роботи

1. Здійсніть порівняльний аналіз предметного складу натюрмортів XVII ст. Нідерландів, Фландрії та Іспанії.

2. Спробуйте скласти асоціативний натюрморт для певного напрямку діяльності людини (включаючи сучасні професії).

Теми рефератів

1. Особливості зображення предметів в творах художників Північного Відродження.

2. Натюрморт в російському мистецтві XVIII – першої половини XIX ст.

3. Зображення дзеркала в живопису Західної Європи.

Література: 4, 5, 8

Семінарське заняття № 2

Тема: Стилістична атрибуція пейзажних творів

1. Пейзаж в живопису Нідерландів і Фландрії XVI – XVII ст.

2. Художні прийоми майстрів італійської школи пейзажу.

3. Стиль класицизму в пейзажних творах XVIII – XIX ст.

4. Характерні риси стилю романтизму в пейзажних творах Англії.

5. Французька школа пейзажу. Від класицизму до реалізму.

6. Імпресіоністичні пейзажі художників Франції і України.

Література: 3, 5, 6, 11, 13, 16, 22

Питання для самоперевірки

1. В якій школі живопису вперше з’являється зображення зимового пейзажу.

2. В яких мистецьких традиціях можна зустріти зображення бурі.

3. У пейзажах якого стилю можна знайти зображення райдуги.

4. У пейзажах якої школи присутні готичні мотиви у зображенні архітектури.

5. Чим відрізняються романтичні пейзажі Уільяма Тьорнера від пейзажів імпресіоністів.

 

Завдання для практичної роботи

1. Оберіть будь-який пейзажний твір із колекції Музею Б. і В. Ханенків (або іншого музею з колекцією творів західноєвропейських митців в Україні) та проведіть його стилістичну атрибуцію. Складіть план, визначте ознаки, за якими ви атрибутували пам’ятку.

2. Здійсніть порівняльний аналіз пейзажних творів стилю класицизму та романтизму.

 

Семінарське заняття № 3

Тема: Атрибуція пейзажних творів Росії та України

1. Пейзажне тло в іконопису України XVII – XVIII ст.

2. Зображення українських краєвидів кінця XVIII – першої половини XIX ст.

3. Пейзаж в російському портреті кінця XVIII – першої половини XIX ст.

4. Романтичний пейзаж у творчості Т. Шевченка і В. Штернберга.

5. Видатні майстри пейзажного жанру Росії і України другої половини XIX ст. – початку ХХ ст. (за збірками НХМУ і КМРМ).

6. Український пейзажний живопис радянського періоду.

Література: 3, 6, 14, 17, 19, 22

Питання для самоперевірки

1. Якого стилю архітектура в пейзажних творах першої половини ХІХ ст.

2. Назвіть перших українських пейзажистів.

3. Впливу яких західноєвропейських майстрів зазнала творчість мариніста І. Айвазовського.

4. Назвіть російських майстрів міського пейзажу.

5. Хто з художників-пейзажистів другої половини ХІХ ст. зображав у своїх творах український краєвид з хатами.

Завдання для практичної роботи

1. Оберіть будь-який пейзажний твір із колекції НХМУ або КМРМ та проведіть його стилістичну атрибуцію. Визначте ознаки, за якими ви атрибутували пам’ятку.

2. Проаналізуйте пейзажні твори радянського періоду із збірки НХМУ. Визначте основні течії у пейзажному живопису цього періоду, назвіть провідних майстрів та особливості їх творчості.

 

Теми для рефератів

1. Стиль класицизму в пейзажному живопису Західної Європи.

2. Німецький пейзажний живопис першої чверті XIX ст.

3. Пейзажні твори англійського романтика Уільяма Тьорнера у порівнянні з пейзажами французьких імпресіоністів.

4. Стиль класицизму в російському пейзажному живопису.

Література: 8, 15, 19

 

Питання для самоперевірки

1. Чому стиль творів художників школи-майстерні М. Бойчука в Парижі було названо “неовізантизмом”.

2. Назвіть провідних майстрів українського авангарду, твори яких перебувають в зібранні НХМУ.

3. Хто вплинув на творчість закарпатського художника Адальберта Ерделі.

 

Завдання для практичної роботи

1. Проведіть аналіз аукціонних продажів в Україні та визначте, твори яких українських художників ХХ ст. сьогодні користуються найбільшим попитом.

2. Проаналізуйте технологічні особливості, а також тематику творів художників-бойчукістів. Визначте в чому полягало їх новаторство, а в чому традиціоналізм.

 

Питання для самоперевірки

1. Назвіть особливості портрету стилю класицизму.

2. Чим відрізняється подвійний портрет від парного.

3. Кого зображали на мініатюрах у російських парадних портретах другої половини ХVIII ст., а кого на початку ХІХ ст.

4. Коли вперше в російському мистецтві з’являється алегоричний портрет.

5. Назвіть особливості портрету стилю романтизму.

Завдання для практичної роботи

1. Зберіть історичний матеріал з атрибуції обраного вами портрету з колекції Київського музею російського мистецтва.

2. Підготуйте наукове повідомлення у письмовій формі за результатами проведеного дослідження.

3. У разі наукової цінності зібраного історичного матеріалу та новизни дослідження напишіть статтю в академічний збірник.

Питання для самоперевірки

1. Які військові ордени характері для російських портретів першої половини XIX ст.

2. Мода жіночих суконь першої половини XIX ст. у Франції та Росії.

3. Назвіть українських художників-портретистів першої половини XIX ст.

4. Які ви знаєте довідники-словники іноземних художників, в яких бібліотеках Києва є вони.

5. Якими каталогами портретистів слід користуватися при атрибуції портретів.

 

Завдання для практичної роботи

1. Проаналізуйте колекцію мініатюр-портретів із зібрання КМРМ. Визначте тематику даних творів, техніку виконання та характер основи.

2. Дізнайтесь твори яких західноєвропейських майстрів портретного живопису перебувають в колекції Музею Б. і В. Ханенків.

 

Питання для самоперевірки

1. Коли в іконопису почали використовувати олійні фарби.

2. Коли в ґрунт живописних творів почали додавати олію.

3. Що таке кракелюр і чому він з’являється на картині.

4. Що таке “шпалерне” розвішування картин.

 

Завдання для практичної роботи

1. Зробіть опис обраного вами живописного твору ХІХ – початку ХХ ст. із колекції НХМУ, проаналізуйте його композицію, кольорову гамму та індивідуальну манеру художника.

2. Відмітьте технологічні особливості даного твору. Зверніть увагу на його обрамлення та спробуйте визначити його автентичність.

 

Питання для самоперевірки

1. Як називали в Іспанії XVII ст. техніку живопису олійними фарбами.

2. Якими фарбами на полотні писали фламандські художники у XVI ст.

3. Як називають новгородські ікони XV ст., основою яких є полотно.

4. Назвіть найпоширенішу сировину текстильної основи для живопису.

5. Коли було винайдено механічний ткацький верстат.

 

Завдання для практичної роботи

1. Дослідіть надані зразки полотна, визначте тип переплетення, цупкості та товщини ниток. Висловіть обґрунтоване припущення, коли і де дане полотно могло використовуватись в історії живопису.

2. Дослідіть основу з тканини, кріплення та раму наданого зразка живописного твору. Зафіксуйте необхідні розміри, характеристики, згідно з вимогами складання експертного висновку.

Питання для самоперевірки

1. Який наповнювач для ґрунтів використовувався на півдні, а який на півночі Західної Європи.

2. Де і коли вперше почали використовувати кольорові імприматури.

3. Якого кольору імприматура в живописних творах іспанських художників XVII ст.

4. Коли в ґрунти почали додавати цинкові й баритові білила.

 

Завдання для практичної роботи

Зніміть мікропробу з картини та приготуйте мікрошліф для проведення дослідження хімічного складу ґрунту.

 

Питання для самоперевірки

1. Назвіть найпопулярніші білила в історії живопису.

2. Які білила найкраще поглинають рентгенівські промені.

3. Який жовтий пігмент є найдавнішим.

4. Яку з червоних фарб отримували за допомогою жуків-кермесу і використовували здебільшого в мініатюрі.

5. Який пігмент називають “чорнильними горішками” і виготовляють з патологічних утворень на листі рослин.

 

Завдання для практичної роботи

Зніміть мікропроби фарбового шару з картини та приготуйте мікрошліфи для дослідження хімічного складу використаних пігментів.

Питання для самоперевірки

1. Як в Росії називали майстра, що варив лак та наносив захисний шар на ікону.

2. Як називається російська книга про лаки кінця ХVIII ст.

3. Звідки походить слово “вернісаж”, і що воно первісно означало.

4. З якого часу в живопису використовується фісташковий і дамарний лаки.

Завдання для практичної роботи

Зніміть мікропробу лакового шару з картини та приготуйте мікрошліф для дослідження його хімічного складу

 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Портрети-парсуни царів та православних архієреїв XVII – XVIII ст. із музейних збірок України та Росії (розглянути особливості стилістики даних зображень та розкрити їхнє значення для дослідження історії костюму).

2. На прикладі різночасових портретних зображень відомої історичної особи XIX ст. дослідити зміни фасонів одягу і зачісок, а також стилістики портретів в цей період.

3. Особливості атрибуції жіночих портретів XVIII -- XIX ст. (на прикладі портретних зображень із музейних збірок Києва).

4. Характерні риси портретних зображень військових (на прикладі портретів українських сотників і гетьманів, героїв війни 1812 року тощо).

5. Натюрморти різних шкіл живопису в музейних збірках Києва та Львова (Музей Б. і В. Ханенків, Національний художній музей України, Львівська картинна галерея, Національний музей у Львові тощо).

6. Нідерландський натюрморт в музейних збірках України (відмітити загальні характерні риси нідерландських натюрмортів).

7. Стильові особливості розвитку жанру натюрморту в українському та російському живопису ХХ ст.

8. Порівняльний аналіз пейзажів стилю класицизму та романтизму (розкрити їхню відмінність).

9. Особливості атрибуції творів майстрів імпресіоністичного пейзажу Франції і України.

10. Зображення архітектури у пейзажному живопису (розкрити особливості її зображення в залежності від художнього стилю картини).

11. Технологічні особливості українського і російського живопису кінця XIX -- початку ХХ ст. (зазначити характер полотна, хімічний склад фарб, відомі фірми з продажу товарів для художників).

12. Стиль неовізантизму та вибір художніх матеріалів і технік у творчості художників-бойчукістів.

 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Мета і завдання експертизи творів живопису, методи її проведення.

2. Визначення жанру і виду твору живопису, сюжету, школи, часу створення, матеріалу і техніки виконання, розмірів, наявності авторського підпису, дати, дарчих та ін. написів, слідів попередньої реставрації тощо.

3. Визначення характеру полотна, користування фабричними фарбами іноземного виробництва.

4. Види ґрунтів і левкасів, способи їхнього нанесення, пошкодження, руйнування, кракелюр.

5. Можливості рентгенографії художніх творів.

6. Основи фізико-оптичних методів дослідження.

7. Зображення другорядних предметів у творах живопису Північного Відродження. Нідерландський натюрморт XV – XVI ст.

8. Фламандський натюрморт XVI – XVII ст.

9. Значення натюрморту в зображенні італійської картини XVII ст.

10. Майстри іспанського натюрморту XVII ст.

11. Тематика і стилістичні особливості натюрморту французької школи живопису.

12. Жанр натюрморту в російському мистецтві.

13. Пейзаж в живопису Нідерландів і Фландрії XVI – XVII ст., поява зображення зимового пейзажу.

14. Художні прийоми майстрів італійської школи пейзажу (міський пейзаж).

15. Стиль класицизму в пейзажних творах XVIII – XIX ст.

16. Характерні риси стилю романтизму в пейзажних творах Англії.

17. Французька школа пейзажу. Від класицизму до реалізму.

18. Стиль класицизму в пейзажному живопису першої половини ХІХ ст. Росії.

19. Імпресіоністичні пейзажі художників Франції і України.

20. Пейзажне тло в іконопису України XVII – XVIII ст.

21. Зображення українських краєвидів кінця XVIII – першої половини XIX ст.

22. Архітектура в пейзажних творах першої половини ХІХ ст.

23. Застосування пленерного методу в українських пейзажних творах першої половини ХІХ ст.

24. Пейзаж в російському портреті кінця XVIII – першої половини XIX ст.

25. Видатні майстри пейзажного жанру Росії і України другої половини XIX ст. – початку ХХ ст.

26. Український пейзажний живопис радянського періоду.

27. Особливості англійського портретного живопису XVIII ст.

28. Особливості ґрунтовки полотна в творчості російських художників XVIII ст.

29. Особливості композиційного рішення портретів першої пол. ХІХ ст.

30. Стилістичні особливості російських портретів першої половини ХІХ ст. (зачіски, зміни фасону одягу протягом 20-50-х рр.).

31. Датування портретів за костюмами і зачісками зображуваних осіб.

32. Стиль класицизму та романтизму в портретному жанрі.

33. Поява пейзажу в портретах першої половини ХІХ ст.

34. Характерні риси українського портретного живопису доби романтизму.

35. Поширення літографічного портрету. Його роль та значення у визначенні атрибуції портретів.

36. Особливості атрибуції українського портрету ХІХ ст.

37. Стилі в портретному живопису другої половини ХІХ ст.

38. Технологічні, хімічні особливості живопису початку ХХ ст. Характер полотна, склад фарби, відомі фірми (закордонні) з продажу товарів для художників.

39. Українські художники ХХ ст., в творчості яких відбилися впливи французького мистецтва.

40. Вплив імпресіонізму на творчість вітчизняних художників.

41. Відродженні техніки фрески і темперного живопису в українському малярстві початку ХХ ст.

42. Стилі та течії живописного мистецтва ХХ ст. Твори українського авангарду в музейних збірках і приватних колекціях.

 

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Аггеев П. Я. Технические заметки по живописи. Краски нового времени // “Вестник изящных искусств”. – Т. 5, № 3. – 1887.

2. Алексеев-Алюрви Ю. В. Краски старых мастеров от античности до конца XIX века. – М.: Рос. Ак. худ., 1998.

3. Барсамов Н. С. Иван Константинович Айвазовський. – Симферополь, 1953.

4. Бергер Э. История развития техники масляной живописи. – М.: Ак. худ. СССР, 1961.

5. Виппер Б. Р. Очерки голландской живописи. – М., 1962.

6. Виппер Б. Р. Проблема и развитие натюрморта. – СПб., 2005.

7. Виппер Б. Р. Статьи об искусстве. – М., 1970.

8. Гренберг Ю. И. Основы музейной консервации и исследования произведений станковой живописи. – М., 1976.

9. Гренберг Ю. И. Технология станковой живописи. – М., 1982.

10. Иллюстрированная энциклопедия моды / Л. Кибалова, О. Гербенова, М. Ламарова (русский перевод). – Прага: Артия, 1989.

11. История европейского искусствознания. Вторая половина ХІХ века. – М., 1966.

12. История искусства зарубежных стран. – Т. 2, 3. – М., 1964, 1982.

13. Коршунова Т. Т. Костюм в России. XIX – XX вв. из собрания Государственного Эрмитажа. – Л., 1979.

14. Лисенков Е. Английское искусство. – Л., 1964.

15. Лужецкая А. Н. Техника масляной живописи русских мастеров с XVIII по начало ХХ века. – М.: Искусство, 1965.

16. Лукьянов П. М. История химических промыслов и химической промышленности России до конца ХIX века. – Т. 4. – М.: АН СССР, 1955.

17. Некрасова Е. А. Романтизм в английском искусстве. – М., 1975.

18. Обухов В. История жанров. Натюрморт. – М., 2002.

19. Очерки по истории портрета первой пол. XIX в. – М., 1966.

20. Портрет в европейской живописи XV-XX вв. – М., 1972.

21. Ровинский Д. Словарь русских литографированных портретов. – СПб., 1899.

22. Русские художники XVIII – XX веков / Сост. Д. В. Соловьев: Справочник. – Третье изд., допол. – М.: Эксперт-клуб, 2005.

23. Рыбников А. А. Фактура классической картины. – М.: Гос. Третьяковская галерея, 1927.

24. Спасский И. Иностранные и русские ордена до 1917 г. – Л., 1963.

25. Федоров-Давыдов А. Русский пейзаж XVIII – начала XIX века. – М., 1953.

26. Фейнберг Л. Е., Гренберг Ю. И. Секреты живописи старых мастеров. – М.: Изобраз. искусство, 1989.

27. Цитович В. И., Лугина Л. Н., Тимченко Т. Р. Технология и экспертиза живописи И. К. Айвазовского. – К.: ННДРЦУ, 2002.

28. Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства. Материалы I – VI конференций. – М : ГТГ, Магнум Арс, 1996-2000.

 

Додаток 1

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

ОСНОВИ ЕКСПЕРТИЗИ

КУЛЬТУРНІИХ ЦІННОСТЕЙ

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 6.020208

“Образотворче мистецтво”

 

Затверджено

на засіданні кафедри

образотворчого мистецтва

та дизайну

Протокол №____

від «___»__________ 2013 р.

 

Київ - 2013


Основи експертизи культурних цінностей.Робоча програма для студентів спеціальності 6.020208 “Образотворче мистецтво”, / укладач Ю.Л.Афанасьєв . – К.: КУіБГ, 2013. – 33 с.

 

 

Укладач Ю.Л.Афанасьєв, доктор філософських наук, професор

 

Рецензент О. Ю. Денисюк, кандидат мистецтвознавства, доцент

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Для студентів спеціальності “Образотворче мистецтво”, «Основи експертизи культурних цінностей: живопис". Даний курс є складовою частиною підготовки висококваліфікованих фахівців з образатворчого мистецтва.

Мета курсу–сформувати у студентів критерії наукового підходу до питань дослідження, атрибуції та експертизи творів живопису.

Завдання курсу:

– формування у студентів чіткої системи теоретичних знань та практичних навичок, необхідних в галузі експертизи творів живопису;

– навчити студентів здійснювати стилістичний і мистецтвознавчий аналізи живописного твору;

– проводити атрибуцію пам'ятки та вміти визначати її мистецьку цінність;

– надати знання щодо технології і матеріалів живопису на полотні;

– опанувати основні методи та методики експертизи твору живопису: дослідження основи з тканини, ґрунту, рисунку, фарбового та покривного шарів, визначення слідів попередньої реставрації;

– навчити складати експертний висновок щодо дослідження твору живопису.

Для реалізації мети та завдань курсу студенти прослухають лекції, підкріпленні широким візуальним рядом: слайд-шоу, альбомами, ілюстраціями з фахових видань, відеофільмами. Особлива увага в курсі приділяється практичним заняттям, засвоєнню методів і методик експертної оцінки творів живопису.

Для перевірки знань, та здібностей студентів до самостійної дослідницької роботи до курсу входять семінари, задаються практичні завдання і теми контрольних робіт.

У результаті вивчення курсу студенти повиннізнатияк:

– проводити дослідницьку роботу і використовувати результати досліджень для атрибуції пам'ятки;

– вести документування науково-практичних досліджень, накопичувати матеріал для проведення різнобічного аналізу твору живопису.

Студенти повиннівміти:

– проводити атрибуцію твору живопису за художніми і стилістичними особливостями пам'ятки;

– здійснювати збір історичного матеріалу з експертизи живописного портрету та підготувати наукове повідомлення за результатами дослідницької роботи;

– визначати й описувати стан збереженості, пошкодження, виявляти пізніші живописні нашарування та сліди попередньої реставрації твору;

– оформляти експертний висновок щодо дослідження твору живопису, згідно із сучасними вимогами ведення експертної документації.

Вивчення даного курсу розраховано на два семестри, в обсязі 62 годин: 26 годин лекційних, 6 годин семінарських занять, 30 годин практичної роботи.

Форма підсумкового контролю після першого семестру – контрольна робота, після другого – іспит.

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

для студентів денної форми навчання

№ з/п Назви тем Кількість годин Форма контролю
Всього в т. ч.
Лекції Семінари Практичні
1. Вступ      
2. Історичні джерела з технології живопису XV– поч. XX ст.     Опитування
3. Особливості атрибуції натюрмортів різних шкіл живопису Реферат
4. Стилістична атрибуція пейзажних творів   Опитування
5. Національні школи пейзажного живопису Росії та України Реферат
6. Особливості експертизи живописних творів вітчизняних майстрів другої пол. ХІХ–ХХ ст.   Опитування
7. Атрибуція портретів. Збір історичного матеріалу з експертизи портретів колекції КМРМ   Наукове повідомлення у письмовій формі
8. Порівняльний аналіз російського, українського,польського, англійського портретів   Контрольна робота
9. Технологія живопису олійними фарбами на полотні   Опитування
10. Дослідження основи з тканини. Види переплетення   Опитування
11. Дослідження ґрунту. Його склад, періодизація зміни кольору ґрунту в історії живопису   Опитування
12. Дослідження фарбового шару. Історія використання пігментів   Опитування
13. Матеріали і склад покривного шару   Опитування
  Всього: Іспит

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

для студентів заочної форми навчанняПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.057 с.)