ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклади типових завдань, що виносяться на модульний контроль1. Види господарських правопорушень і злочинів в сфері економіки.

2. Докази, що використовуються в кримінальних справах з економічних злочинів, а також в цивільних господарських справах.

3. Класифікація (види) судових експертиз.

4. Завдання судово-бухгалтерської експертизи.

5. Об’єкти судово-бухгалтерської експертизи.

6. Метод судово-бухгалтерської експертизи.

7. Способи дослідження документів.

8. Прийоми дослідження документів.

9. Криміналістична експертиза бухгалтерських документів.

10. Система експертних установ в Україні.

11. Атестація експертів-бухгалтерів.

12. Порядок призначення судово-бухгалтерської експертизи на стадії досудового слідства.

13. Постанова про призначення судово-бухгалтерської експертизи.

14. Матеріали, що надаються слідчим експерту-бухгалтеру.

15. Порядок проведення первинної, додаткової і повторної судово-бухгалтерської експертизи.

3. Самостійна робота студентів

Самостійна робота студента є однією з форм організації навчання, основною формою оволодіння навчальним матеріалом у вільний від обов’язкових навчальних занять час за розкладом.

Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє важливу роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

До самостійної роботи студентів з дисципліни “Судово-бухгалтерська експертиза ” відноситься:

· опрацювання законодавчих актів і нормативно-правових документів;

· опрацювання прослуханого лекційного матеріалу;

· підготовка до семінарських і практичних занять;

· виконання індивідуальних практичних завдань;

· написання рефератів, тощо.

Перелік завдань для самостійної роботи студентів з дисципліни “Судово-бухгалтерська експертиза ” наведені в Карті самостійної роботи студента (табл. 3.2).

Всі завдання самостійної роботи студентів (СРС) поділяються на обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які всі студенти повинні виконати обов’язково під час опанування дисципліни. До вибіркових належать альтернативні завдання, серед яких кожен студент може вибрати завдання на власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів. Критерії оцінювання наведено в пункті 5.

Кожен студент роздруковує для себе Карту самостійної роботи студентів із “Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань ”, що розміщені на сайті університету, та визначається щодо вибіркової складової своєї самостійної роботи, виконує обов’язкові та вибіркові завдання і відповідно до встановлених термінів звітує викладачу щодо їх виконання.

Поточні консультації студентів з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з деяких видів робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи (ІКР).

Реферат може бути написаний з будь-якої, вказаної нижче теми за попереднім погодженням з викладачем.

Бали, одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Журналі обліку поточної успішності студентів. Підсумкова кількість балів, набрана студентами за виконання завдань з самостійної роботи, є оцінкою поточної успішності студентів з дисципліни. Поточні консультації з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з деяких видів виконаних робіт здійснюється під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи. Графік презентації виконаних завдань наведено у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Графік презентації виконаних самостійно завдань

 

Завдання Дата презентації
Завдання №1  
Завдання №2  
Завдання №3  
Вибіркове індивідуальне завдання  
Модульна контрольна робота  

До самостійного опрацювання відносяться наступні законодавчі акти і нормативно-правові документи:

1. Конституція України, ухвалена ВРУ 28.06.1996 р. № 254 К / 96-ВР

2. Господарський процесуальний кодекс України. Затв. ВРУ 06.11.1991 р. № 1798-ХІІ

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення Затв. ВРУРСР 07.12.1984 р. № 80731-Х

4. Кримінальний кодекс України Затв. ВРУ 05.04.2001 р. № 2341-ІІІ

5. Кримінально-процесуальний кодекс України Затв. ВРУРСР 28.12.1960 р. № 1000-V

6. Цивільний процесуальний кодекс України Затв. ВРУ 18.03.2004 р. № 1618-ІV

7. Закон України “Про судову експертизу” Затв. ВРУ від 25.02.1994 р. № 4038-ХІІ

8. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах” 30.05.1997 р. № 8

9. Положення про кваліфікаційні класи судових експертів. Затв. наказом МінюстУ №360/6 30.11.1995 р.

10. Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестації судових експертів. Затв. наказом МінюстУ №285/7-А 15.07.1997 р.

11. Положення про Державний реєстр атестованих судових експертів державних і підприємницьких структур та громадян. Затв. наказом Міністерства юстиції України від 15.04.1997 р. № 149/7.

12. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз. Затв. наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (зі змінами і доповненнями).

13. Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз. Затв. наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5.

 

Таблиця 3.2

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни Судово-бухгалтерська експертиза

для студентів за напрямом підготовки 6509 “Облік і аудит”

денної форми навчання

Види самостійної роботи Планові терміни виконання завдання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
1. Обов’язкові
Систематичність і активність роботи на практичних (семінарських) заняттях
1.1. Підготовка до семінарських і практичних занять   Протягом семестру Активна участь у семінарських і практичних заняттях: - за результатами усного опитування - за результатами експрес контролю 0-10 0-12
1.2. Виконання індивідуальних завдань     Перевірка правильності виконання індивідуальних завдань 0-30
1.3. Захист виконаних індивідуальних завдань   Обговорення (захист) виконаних індивідуальних завдань 0-18
1.4. Підготовка до модульних контрольних робіт   Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт 10 за 1 модуль 10*2=20
Разом балів за обов’язкові види СРС
ІІ. Вибіркові
За виконання завдань для самостійного опрацювання
2.1. Написання реферату за заданою тематикою За встановленим графіком Обговорення (захист) підготовленого реферату під час аудиторних занять або ІКР 0-10
2.2. Аналітичний (критичний) огляд публікацій за останні два роки в періодичних виданнях щодо удосконалення судово-бухгалтерської експертизи   Обговорення (захист) підготовленого огляду публікацій щодо удосконалення судово-бухгалтерської експертизи під час аудиторних занять або ІКР 0-10
2.3. Підготовка критичного есе на статті зарубіжних і вітчизняних авторів з судово-бухгалтерської експертизи за останні два роки в періодичних виданнях та наукових збірниках (не менше ніж на три статті)***   Обговорення (захист) підготовленого критичного есе на статті зарубіжних і вітчизняних авторів з судово-бухгалтерської експертизи під час аудиторних занять або ІКР 0-10
Разом балів за вибіркові види СРС
Всього балів за СРС у семестрі

Таблиця 3.3

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни Судово-бухгалтерська експертиза

для студентів за напрямом підготовки 6509 “Облік і аудит”

заочної форми навчання

Види самостійної роботи Планові терміни виконання завдання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
1. Обов’язкові
1.1. Виконання індивідуальних домашніх завдань За місяць до початку сесії   Перевірка правильності виконання індивідуальних домашніх завдань 0-20
1.2. Захист виконаних індивідуальних домашніх завдань Під час сесії Обговорення (захист) виконаних індивідуальних домашніх завдань 0-20
1.3. Підготовка до модульної контрольної роботи   Перевірка правильності виконання модульної контрольної роботи 0-50
Разом балів за обов’язкові види СРС  
ІІ. Вибіркові
За виконання завдань для самостійного опрацювання
2.1. Написання реферату за заданою тематикою   Обговорення (захист) підготовленого реферату під час аудиторних занять або ІКР 0-10
2.2. Аналітичний (критичний) огляд публікацій за останні два роки в періодичних виданнях щодо удосконалення судово-бухгалтерської експертизи   Обговорення (захист) підготовленого огляду публікацій щодо удосконалення судово-бухгалтерської експертизи під час аудиторних занять або ІКР 0-10
2.3. Підготовка критичного есе на статті зарубіжних і вітчизняних авторів з судово-бухгалтерської експертизи за останні два роки в періодичних виданнях та наукових збірниках (не менше ніж на три статті)***   Обговорення (захист) підготовленого критичного есе на статті зарубіжних і вітчизняних авторів з судово-бухгалтерської експертизи під час аудиторних занять або ІКР 0-10
Разом балів за вибіркові види СРС
Всього балів за СРС у семестрі

 

Теми рефератів з дисципліни “Судово-бухгалтерська експертиза”

1. Господарські правопорушення і злочини в сфері економіки.

2. Функції правоохоронних органів при здійсненні економічного контролю.

3. Форми використання спеціальних знань при розслідуванні господарських правопорушень.

4. Місце судово-бухгалтерської експертизи в системі економічного контролю.

5. Види судових експертиз.

6. Предмет і об’єкти судово-бухгалтерської експертизи.

7. Метод судово-бухгалтерської експертизи.

8. Криміналістична експертиза бухгалтерських документів.

9. Відмінність судово-бухгалтерської експертизи від ревізії діяльності підприємств за вимогою правоохоронних органів.

10. Організація судово-бухгалтерської експертизи в Україні.

11. Атестація експертів-бухгалтерів та ліцензування судово-бухгалтерської діяльності.

12. Порядок призначення і проведення судово-бухгалтерської експертизи.

13. Процесуальні особливості проведення судово-бухгалтерської експертизи.

14. Порядок передачі правоохоронними органами матеріалів на судово-бухгалтерську експертизу.

15. Класифікація матеріалів, що направляються на судово-бухгалтерську експертизу.

16. Процес судово-бухгалтерської експертизи.

17. Взаємодія експерта-бухгалтера і слідчого при розкритті господарських правопорушень.

18. Обов’язки, права і відповідальність експерта-бухгалтера.

19. Права обвинуваченого при призначенні і проведенні судово-бухгалтерської експертизи.

20. Призначення і проведення судово-бухгалтерської експертизи в господарському суді.

21. Призначення і проведення судово-бухгалтерської експертизи при провадженні цивільних справ.

22. Методологічні принципи проведення судово-бухгалтерської експертизи.

23. Експертиза установчих та організаційно-правових документів підприємницьких структур.

24. Експертиза операцій з грошовими коштами в касі і на рахунках в банку.

25. Експертиза операцій із запасами (товарно-матеріальними цінностями).

26. Експертиза операцій із основними засобами і нематеріальними активами.

27. Експертиза операцій за розрахунками з оплати праці.

28. Експертиза операцій, пов’язаних з виробництвом та реалізацією продукції.

29. Експертиза операцій за розрахунками з постачальниками і покупцями.

30. Експертиза правопорушень, пов’язаних з ухиленням від сплати податків.

31. Експертиза операцій з цінними паперами.

32. Висновок судово-бухгалтерської експертизи (структура і методика складання).

33. Порядок оцінки висновку судово-бухгалтерської експертизи правоохоронними органами.

34. Умови і порядок проведення додаткової і повторної судово-бухгалтерської експертизи.

35. Профілактична діяльність експерта-бухгалтера.

36. Способи і форми реалізації пропозицій експерта-бухгалтера.

 

 

Вимоги до реферату:

Реферат з дисципліни “Судово-бухгалтерська експертиза” студенти пишуть на підставі нормативно-правових документів, підручників, посібників, книг, брошур та статей.

Реферат виконується на аркушах паперу формату А4, які скріплюються та підписуються студентом за загальновстановленою формою (назва навчального закладу, кафедри, тема роботи, ПІБ викладача, ПІБ студента, спеціальність та курс, на якому навчається студент, рік виконання роботи).

Обсяг реферату не може бути меншим, ніж 10 аркушів машинописного тексту, шрифт Times New Roman, інтервал – 1,5, розмір кегля - 14.

При написанні реферату повинно бути використано не менше 10 літературних джерел, з обов’язковим посиланням за змістом на список літературних джерел. Реферат повинен бути побудований за такою структурою:

§ актуальність обраної теми реферату;

§ основні літературні джерела, де вивчались дані питання;

§ основний зміст даної теми;

§ постановка проблеми та розробка шляхів їх вирішення або альтернативних варіантів рішень.

Без дотримання вказаних вимог реферат оцінюється негативно і повертається студенту на доопрацювання

 

 

Зразок титульного листа реферату (есе, критичного огляду)

 

МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ АПК

КАФЕДРА ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В АПК

 

 

Петренко Петро Петрович

 

РЕФЕРАТ

з дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза»

 

на тему:

«Експертиза операцій за розрахунками з оплати праці»

 

 

Науковий керівник:

к.е.н., проф. Коцупатрий М.М.

 

КИЇВ КНЕУ - 2012

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.02 с.)