Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причинМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причинРоботодавець на підставі актів за формою Н-5 і Н-1 подає державну статистичну звітність про потерпілих за формою, затвердженою Держстатом, та несе відповідальність за її достовірність.

Роботодавець зобов’язаний провести аналіз причин настання нещасних випадків за підсумками кварталу, півріччя і року та розробити і виконати план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам.

Облік ведуть:

ü підприємства та їх органи управління — усіх нещасних випадків;

ü робочі органи виконавчої дирекції Фонду — страхових нещасних випадків;

ü органи державного пожежного нагляду — осіб, які постраждали під час пожежі;

ü заклади державної санітарно-епідеміологічної служби та робочі органи виконавчої дирекції Фонду — облік осіб, які постраждали від гострих професійних захворювань (отруєнь);

ü Держпраці, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві держадміністрації — оперативний облік нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню.

Збирання статистичних даних та розроблення форм державної статистичної звітності про осіб, які постраждали внаслідок нещасних випадків на підприємствах, здійснюють органи державної статистики.


 

Контрольні питання

1. Якими законодавчими документами регламентується порядок розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві?

2. Як класифікують нещасні випадки?

3. Викладіть порядок розслідування нещасних випадків на виробництві.

4. Які обов'язки покладаються на керівника робіт при розслідуванні нещасних випадків?

5. У чому полягають обов'язки роботодавця при розслідуванні нещасних випадків?

6. Який склад комісії з розслідування нещасного випадку?

7. У чому полягають обов'язки комісії з розслідування нещасних випадків?

8. У чому полягають дії роботодавця по закінченні періоду тимчасової непрацездатності працюючого після нещасного випадку?

9. До якої категорії належить нещасний випадок внаслідок якого настала смерть потерпілого?

10. Хто повинен здійснювати контроль за роботою комісії?

11. Кому належить функція громадського контролю за розслідуванням нещасного випадку на виробництві?

12. Які випадки на виробництві не визнаються нещасними, пов’язаними з виробництвом?

13. Які випадки підлягають спеціальному розслідуванню?

14. Хто здійснює облік нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом?

 

Теми рефератів

1. Аналіз, прогнозування та профілактика виробничого травматизму і профзахворювань на виробництві.

2. Спеціальне розслідування нещасних випадків.

3. Порядок розслідування професійних захворювань і отруєнь на виробництві.

4. Порядок розслідування аварій на виробництві.

5. Мета і методи аналізу виробничого травматизму та профзахворювань на виробництві. Показники частоти і важкості травматизму.

Порядок виконання роботи

1. Ознайомитися з Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві,затвердженим наказом Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232.

2. Дати відповіді на контрольні питання.

3. На підставі Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим Постановою КМУ від 30.11.2011 р. № 1232:

Ø описати порядок проведення розслідування та скласти акт розслідування нещасного випадку з кур’єром, який прямуючи по службовим обов’язкам, потрапив в аварію (для студентів, які за списком мають парний номер);

Ø описати порядок проведення розслідування та скласти акт розслідування нещасного випадку з працівником підприємства, який під час робочого дня вийшов за територію підприємства (без дозволу керівника робіт) і потрапив в аварію (для студентів, які за списком мають непарний номер).


 

Форма Н-5

ЗАТВЕРДЖУЮ:

_________________________________________

(посада роботодавця або керівника органу,

_________________________________________

який призначив комісію)

______________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

 

МП____ ______________ 20__ р.

 

 

А К Т

(спеціального) розслідування нещасного

Випадку (аварії), що стався (сталася)

_____ ___________ 20__ р. о ___ год. ____ хв.

 

 

На __________________________________________________________________

(найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ,

_____________________________________________________________________

найменування органу, до сфери управління якого належить

_____________________________________________________________________

підприємство)

 

______________________________ ________________________________

(дата складення акта) (місце складення акта)

 

Комісія, призначена наказом від ____ ___________ 20__ р. N ___

 

__________________________________________________________________

(найменування органу, який утворив комісію)

 

у складі голови _____________________ ________________________

(прізвище, (посада,

_____________________ ________________________

ім'я та по батькові) місце роботи)

 

членів комісії_____________________ ________________________

(прізвище, (посада,

_____________________ ________________________

ім'я та по батькові) місце роботи)

 

_____________________ ________________________

(прізвище, (посада,

_____________________ ________________________

ім'я та по батькові) місце роботи)

 

 

за участю_____________________ ________________________

(прізвище, (посада,

_____________________ ________________________

ім'я та по батькові) місце роботи)

 

провела у період з «___» ______ 20__ р. по «___» _______ 20__ р.

(спеціальне) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася),

___________________________________________________________________

(місце події, кількість потерпілих, у тому числі із смертельним наслідком)

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Відомості про потерпілого (потерпілих)

_____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, професія (посада),

_____________________________________________________________________

стаж роботи - загальний, у тому числі на підприємстві, за

_____________________________________________________________________

професією; дата проходження навчання, інструктажу, перевірки

_____________________________________________________________________

знань з охорони праці, первинного та періодичного медичного

_____________________________________________________________________

огляду, професійного добору;

_____________________________________________________________________

наслідки нещасного випадку)

_____________________________________________________________________

(відомості про членів сім'ї, які перебувають на утриманні

_____________________________________________________________________

потерпілого, - прізвище, ім'я та по батькові, рік народження,

_____________________________________________________________________

ступінь родинного зв'язку, рід занять, - у разі нещасного випадку

_____________________________________________________________________

із смертельним наслідком)

Характеристика об'єкта, дільниці та місця,

Де стався (сталася) нещасний випадок (аварія)

_____________________________________________________________________

(стисла характеристика об'єкта, дільниці та місця, де стався

_____________________________________________________________________

(сталася) нещасний випадок (аварія), із зазначенням відомостей про

_____________________________________________________________________

проектний, затверджений та фактичний режим роботи об'єкта

_____________________________________________________________________

(устаткування) до настання нещасного випадку (аварії)

_____________________________________________________________________

(стан об'єкта (дільниці), устаткування (конструкцій) і матеріалів

_____________________________________________________________________

перед нещасним випадком (аварією); висновок про їх відповідність

_____________________________________________________________________

нормативним вимогам)

_____________________________________________________________________

(відомості про аналогічні нещасні випадки (аварії)

_____________________________________________________________________

на підприємстві)

_____________________________________________________________________

(опис організації на підприємстві роботи з охорони праці та її

_____________________________________________________________________

недоліків (зазначаються тільки у разі групового нещасного випадку

_____________________________________________________________________

та нещасного випадку із смертельним наслідком)

Обставини, за яких стався (сталася) нещасний випадок аварія)

_____________________________________________________________________

(опис подій, що сталися, робіт, що проводилися до нещасного

_____________________________________________________________________

випадку (аварії), їх процесу з початку зміни із зазначенням

_____________________________________________________________________

керівника робіт, його вказівок, дій потерпілого (потерпілих) та

_____________________________________________________________________

інших осіб, причетних до настання нещасного випадку (аварії)

_____________________________________________________________________

(послідовний виклад подій із зазначенням небезпечних та шкідливих

_____________________________________________________________________

виробничих факторів, які впливали на потерпілого, перелік машин,

_____________________________________________________________________

інструментів, устаткування, експлуатація яких призвела до

_____________________________________________________________________

нещасного випадку, небезпечних умов і небезпечних дій

_____________________________________________________________________

потерпілого або інших осіб, характеру аварії)

 

 

_____________________________________________________________________

(перелік заходів, вжитих відповідно до плану ліквідації наслідків

_____________________________________________________________________

нещасного випадку (аварії), надзвичайної ситуації або плану

_____________________________________________________________________

локалізації аварійних ситуацій)

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

Причини нещасного випадку (аварії)

_____________________________________________________________________

(основні технічні, організаційні та психофізіологічні причини

_____________________________________________________________________

нещасного випадку (аварії), включаючи перевищення гранично

_____________________________________________________________________

допустимих концентрацій (рівнів) небезпечних і шкідливих

_____________________________________________________________________

виробничих факторів, невідповідність засобів колективного,

_____________________________________________________________________

індивідуального та медичного захисту встановленим

_____________________________________________________________________

вимогам та їх недостатність (якщо це вплинуло на подію)

_____________________________________________________________________

(узагальнені результати перевірки стану охорони праці на

_____________________________________________________________________

підприємстві, проведеної органами державного нагляду за охороною

_____________________________________________________________________

праці та іншими органами - тільки у разі групового нещасного

_____________________________________________________________________

випадку та нещасного випадку із смертельним наслідком)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Заходи щодо усунення причин

Виникнення нещасного випадку (аварії)

_____________________________________________________________________

(заходи щодо усунення безпосередніх причин виникнення нещасного

_____________________________________________________________________

випадку і запобігання подібним випадкам)

_____________________________________________________________________

(заходи щодо ліквідації наслідків аварії - у разі необхідності)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

Висновок комісії

 

_____________________________________________________________________

(нещасний випадок вважається (не вважається) пов'язаним з

_____________________________________________________________________

виробництвом)

_____________________________________________________________________

(складається акт форми Н-1 або форми НПВ, картка форми П-5 - у

_____________________________________________________________________

разі гострого професійного захворювання (отруєння)

_____________________________________________________________________

(відомості про осіб, у тому числі потерпілого, працівників іншого

_____________________________________________________________________

підприємства або сторонніх осіб, дії або бездіяльність яких

_____________________________________________________________________

призвели до нещасного випадку (аварії), перелік порушень вимог

_____________________________________________________________________

законодавства про охорону праці, посадових інструкцій тощо (із

_____________________________________________________________________

зазначенням статей, розділів, пунктів)

_____________________________________________________________________

(пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, дії або

_____________________________________________________________________

бездіяльність яких призвели до нещасного випадку (аварії)

_____________________________________________________________________

(запис про зустріч членів комісії з розслідування з потерпілими

_____________________________________________________________________

або членами їх сімей чи особами, які представляють їх інтереси,

_____________________________________________________________________

з метою розгляду питань щодо розв'язання соціальних проблем, які

_____________________________________________________________________

виникли внаслідок нещасного випадку, пропозиції щодо їх

_____________________________________________________________________

розв'язання відповідними органами, роз'яснення потерпілим (членам

_____________________________________________________________________

їх сімей, особам, які представляють їх інтереси) прав у зв'язку з

_____________________________________________________________________

настанням нещасного випадку)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.137.68 (0.016 с.)