ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Виконання контрольної роботи є завершальним етапом і важливою формою організації самостійної роботи студентів, які навчаються без відриву від виробництва, оскільки при цьому вони глибше засвоюють основні теми курсу, оволодівають методикою і організацією аудиту в розвинутих країнах Заходу, що дозволяють майбутнім спеціалістам швидше опанувати основні норми і стандарти аудиту, порівняти чинну систему аудиту з аналогами інших країн.

Кожний варіант контрольної роботи складається з двох теоретичних питань і однієї практичної ситуації.

Відповідаючи на теоретичне питання, студент повинен показати, наскільки глибоко він освоїв теоретичний матеріал.

При висвітленні теоретичного питання доцільно, поряд з рекомендованою літературою, використовувати новинки економічних періодичних видань, нові законодавчі і нормативні документи, що стосуються організації і проведення аудиту в зарубіжних країнах, які не увійшли до списку літератури. Переписування навчальної та іншої літератури не допускається. Відповідь на питання повинна бути лаконічною та змістовною.

Практичні завдання слід виконувати шляхом перевірки ситуації і висловлення думки аудитора про виявлені порушення.

Деякі практичні завдання можна виконати на документах, їх слід прикріпити до контрольної роботи, необхідні розрахунки слід зробити в зошиті.

В кінці роботи навести список використаної літератури, а також вказати дату виконання і поставити підпис.

Контрольна робота повинна свідчити про вміння студента чітко і грамотно відповісти на поставлені запитання в письмовій формі, вільно користуватися відповідною термінологією, а також про достатньо високий рівень його економічного мислення.

Контрольна робота повинна бути виконана в окремому учнівському зошиті, сторінки якого мають бути пронумеровані, і з полями. Робота виконується акуратно з послідовним викладенням матеріалу. Скорочення слів в тексті допускаються тільки загальноприйняті. В кінці роботи слід навести список використаної літератури, а також вказати дату виконання і поставити підпис.

На титульній сторінці зошита слід вказати, з якої дисципліни виконана робота і ким (курс, група, спеціальність, прізвище, ім’я пою батькові), а також номер залікової книжки.

 

СТРОК ВИКОНАННЯ

Робота виконується в міжсесійний період і повинна бути подана студентом на кафедру в перші два дні екзаменаційної сесії для перевірки.

Успішно виконана контрольна робота підлягає зарахуванню.

При неправильній відповіді на запитання або наявності суттєвих помилок робота повертається студенту не зарахованою для внесення виправлень і доповнення згідно з зауваженнями рецензента і здається на кафедру для повторної перевірки.

Студенти, які не виконали контрольної роботи, або коли їх робота не зарахована, не допускаються до екзамену (заліку) з даної навчальної дисципліни.

Контрольна робота повинна бути виконана в окремому зошиті, сторінки пронумеровані.

На титульному листку зошита слід вказати, з якої дисципліни виконана робота і ким ( курс, група, спеціальність, прізвище, ім’я по-батькові), а також номер залікової книжки.

Варіант контрольної роботи студента повинен збігатися з порядковим номером студента по журналу.

ПОРЯДОК ВИБОРУ ВАРІАНТУ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Згідно навчального плану студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу. Варіант контрольної роботи повинен відповідати шифру студента, який присвоєно деканатом.

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

Аудит як форма контролю фінансово-господарської діяльності

Тема 9. Суть аудиту та предмет аудиту

Роль і місце аудиту в ринковому середовищі, його необхідність. Історія розвитку і становлення аудиту. Мета завдання та види аудиту. Предмет і об’єкт аудиту.

Тема 10. Класифікація та види аудиту. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання

Класифікація аудиту за певними ознаками. Види аудиту та їх практичне застосування на підприємствах ресторанного бізнесу. Класифікація зовнішнього аудиту. Завдання та мета аудиту.

Метод аудиторської діяльності. Ознаки та критерії оцінювання фінансової звітності. Вибір методів і прийомів аудиторської перевірки для підприємств ресторанного бізнесу.

Тема 11. Регулювання аудиторською діяльністю та її інформаційне забезпечення.

Сутність аудиторської діяльності. Організація управління аудитом в Україні.

Міжнародні стандарти аудиту.

Тема 12. Організація аудиторської фірми.

Аудиторська фірма, як суб’єкт аудиту. Права, обов’язки та відповідальність аудиторських фірм. Забезпечення аудиторських фірм. Аудитор, його статус та сертифікація. Кодекс професійної етики аудиторів

Тема 13.Організація аудиту фінансової звітності.

Організація проведення аудиту в Україні.

Користувачі фінансової звітності та графік виконання аудиторських перевірок. Складання «Листа - замовлення» та «Листа –зобов’язання». Договір на проведення аудиторських послуг. Організація аудиту фінансової звітності на підприємствах ресторанного бізнесу.

Тема 14. Аудиторські послуги, їх об’єкти та види.

Суть та призначення аудиторських послуг. Види аудиторських послуг за сферою їх діяльності. Класифікація аудиторських послуг. Контроль якості аудиторських послуг.

 

Тема 15. Організація процесу аудиту. Планування аудиту.

Процес проведення аудиту та його стадії. Клієнти аудиторських фірм і критерії їхнього вибору. Планування аудиторської перевірки на підприємствах громадського харчування. Аудиторські процедури, їхнє призначення та види.

 

Тема 16. Аудиторські докази.

Аудиторські докази, їх класифікація та вимоги до них. Процедури отримання аудиторських доказів. Джерела отримання аудиторських доказів. Оцінка якості роботи аудитора.

 

Тема 17. Робочі документи аудитора.

Загальне поняття та мета складання робочих документів аудитора. Види та класифікація робочих документів. Порядок зберігання і використання робочих документів аудитора. Процедури виявлення обману і помилок.

 

Тема 18. Оформлення та узагальнення результатів аудиторської перевірки.

Аудиторська звітність та її склад. Суть і структура аудиторського висновку. Види аудиторських висновків та їх характеристика. Вимоги до складання аудиторського висновку. Форма аудиторського висновку.

 

Тема 19. Методика аудиту грошових коштів і дебіторської заборгованості.

Організація і методика аудиту касових операцій з грошових коштів на підприємствах громадського харчування. Методика аудиту операцій на рахунках у банку. Аудит обліку підзвітних сум. Аудит дебіторської заборгованості на підприємствах громадського харчування

Тема 20. Методика аудиту необоротних активів

Організація обліку операцій з основними засобами на підприємствах громадського харчування. Аудит надходження, переміщення вибуття та ліквідація основних засобів підприємств громадського харчування. Аудит ремонту основних засобів. Аудит обліку нематеріальних активів на підприємствах ресторанного бізнесу.

Тема 21. Методика аудиту запасів підприємства.

Мета і завдання аудиту виробничих запасів на підприємствах громадського харчування. Методика проведення аудиту операцій з матеріальними запасами. Організація і методика проведення переоцінки товарно-матеріальних цінностей.

 

Тема 22. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання підприємств громадського харчування.

Фінансова звітність загального призначення. Порядок оцінювання фінансової звітності на підприємствах громадського харчування. Методика аудиту показників фінансової звітності

 

Варіант 1.

1 .Організація здійснення аудиторських перевірок.

2. Методика аудиторської перевірки розрахунків з підзвітними особами.

Задача

Укладено договір між аудиторської фірмою „Орієнтир” і ВАТ „Сатурн” щодо проведення аудиторської перевірки. Дане підприємство займається комерційно – виробничою діяльністю (виготовленням технічних засобів зв’язку) і надає послуги з їх ремонту. Згідно з договором аудиторська перевірка повинна бути проведена у термін з 15 по 22 жовтня. 200—р.

Необхідно:

- скласти лист-зобов’язання, де вказати: необхідність аудиторської перевірки; обов’язки і відповідальність аудитора; етапи аудиторської перевірки; форму подання аудиторського висновку;

- скласти план аудиторської перевірки за формою таблиці 1, обов’язково відобразивши у ньому: шлях одержання попередньої інформації про клієнта; ключові позиції перевірки; способи одержання інформації, збір доказів і форму звітності аудитора тощо, вказати за яких обставин термін проведення аудиторської перевірки може бути змінений (продовжений, перенесений).

 

Таблиця 1

3 п/п Заплановані види робіт Період проведення Виконавець Примітки
         

 

 

Варіант 2

1. Організація діяльності аудиторських фірм.

2. Методика аудиторської перевірки фінансових результатів.

Задача

Перевірити правильність здійснення та відображення на бухгалтерських рахунках підприємства переоцінки основних засобів під час складання балансу.

Вказати наслідки порушення.

Вхідні дані:

- вартість об’єкта основних засобів – 210 000 грн;

- знос основних засобів – 78 111 грн;

- справедлива вартість – 160 000 грн.

- У наступному періоді здійснено до оцінку основних засобів, що відображено проведенням:

а) Д-т 10 „Основні засоби” – на суму зносу об’єкта 65730 грн;

К-т 423 „До оцінка активів”;

б) на суму зносу:

Д-т 423 „ Дооцінка активів”

К-т 131 „Знос основних засобів”.

Варіант 3.

1. Організація внутрішнього аудиту.

2. Методика аудиторської перевірки витрат діяльності.

Задача

Перевірити правильність визначення та відображення в обліку нестачі основних засобів, яка повинна відшкодовуватися матеріально відповідальною особою та вказати наслідки порушення.

Вхідні дані:

Вина матеріально відповідальної особи підтверджена розслідуванням, факти крадіжки зафіксовано 1-02.200-р., справу передано слідчим органам 1.11.200.р.

Таблиця 1

Відображення на бухгалтерських рахунках операцій підприємства

Зміст запису     Кореспонденція рахунків
дебет кредит сума
Списана нестача основних засобів
Списано знос основних засобів
Списано залишкову вартість об’єкта основних засобів на винну особу
Одночасно на різницю між залишковою вартістю нестачі об’єкта та визначенню сумою відшкодування
Внесені в бюджет різниці між обліковою та відшкодованою вартістю об’єкта
Утримання нестачі із заробітної плати винної особи
             

Розмір відшкодування регламентується Порядком визначення розмірів витрат від крадіжок, нестач, пошкодження (псування) матеріальних цінностей, затверджених КМУ від 22.01. 1996р.

 

Варіант 4.

1. Організація аудиту в комп’ютерному середовищі.

2. Методика аудиторської перевірки доходів.

Задача

Провести аудиторську перевірку касових операцій підприємства:

- перевірити повноту оприбуткування виторгу від реалізації товарів через магазин;

- перевірити дотримання встановленого ліміту каси;

- перевірити дотримання порядку цільового використання готівки;

- визначити розмір можливих штрафних санкцій;

Вхідні дані:

- встановлений ліміт залишку готівки в касі – 300 грн;

- згідно з календарем 1, 2, 15, 22, числа – неділя;

- 5 та 10 числа видачі заробітної плати;

- суму виторгу відображено в журналі ЕККА.

Таблиця 1

Показники журналу ЕККА

Дата Сума, грн
2.02.2005р. 350.00
3.02.2005 р. 400.00
4.02.2005 р. 280.00
5.02.2005 р. 300.00
6.02.2005 р. 380.00
7.02.2005 р. 400.00
9.02.2005 р. 345.00
10.02.2005 р. 310.00
11.02. -28.02.2005 р. 5300.00
Разом 8065.00

Результати перевірки оформити у вигляді робочого документу аудитора:

Відомість виявлених помилок і порушень під час аудиту готівкових операцій ( форму відомості скласти самостійно).

Таблиця 2

Дані звітів касира підприємства за лютий 2010 рік

Звіт касира Документ Зміст операцій Надходження Вибуття
дата дата      
    2.02     2.02   2.02 Залишок на 1.02.2010 рік Отримано виторг від магазину Здано в банк Залишок на 3.02.2005 рік   180.00 350.00   120.00     400.00
3.02 3.02 3.02 Отримано виторг від магазину Здано в банк Залишок на 4.02.2010р 400.00   170.00 350.00
4.02. 4.02 4.02 4.02 Отримано виторг від магазину Здано в банк Отримано з банку на виплату зарплати Залишок на 5.02.2010 р 280.00   860.00 100.00
5.02. 5.02. 5.02 5.02. Отримано виторг від магазину Виплачено заробітну плату Здано в банк Залишок на 6.02.2010 р 300.00     50.00 380.00 360.00
7.02. 6.02. 6.02 7.02 7.02 Отримано виторг від магазину Здано в банк Отримано виторг від магазину Здано в банк Залишок на 8.02.2010 р 380.00   360.00   400.00 100.00   300.00
9.02.         9.02   9.02 9.02     9.02. 9.02. Повернуто невикористану суму підзвітних коштів Отримано виторг від магазину   Здано в банк Отримано з банку кошти на відрядження Видано кошти на відрядження Видано кошти на закупівлю калькуляторів Залишок на 10.02.2010 р 37.00 345.00 400.00     87.00     345.00     20.00   200.00
10.02. 10.02 10.02 Отримано виторг від магазину Отримано з банку на виплату заробітної плати Виплачено заробітну плату Залишок на 11.02.2010 р 310.00 510.00   397.00   510.00
11.02. -   11.02 - Отримано виторг від магазину Здано в банк Залишок на 1.03. 2010 р 5300.00 197.00   5500.00

 

 

Варіант 5.

1. Формування методології внутрішнього аудиту.

2. Методика аудиторської перевірки власного капіталу.

Задача

У ТзОВ «Колос» здійснена аудиторська перевірка щодо готівкового обігу за вересень минулого року. В ході аудиту встановлено

1. Ліміт залишку готівки в касі підприємства 1500 грн.

2. Залишки готівки в касі підприємства:

1.09. – 1309 грн; 2.09 – 1101 грн.

3.09 - 1036 грн; 6.09- 1510 грн;

7.09- 2120 грн; 7.09 – 1130 грн;

9.09 – 1650 грн; 10.09 – 1780 грн;

13.09 – 1500 грн; 14.09 – 1146грн;

15.09 - 1120грн; 16.09 – 1248 грн;

17. 09 – 1509грн; 20.09 – 1465 грн;

21.09 – 1126 грн; 22. 09 – 17560 грн;

23.09 – 8870грн; 24.09 – 10000 грн;

25. 09 – 1900 грн; 26.09 – 1105грн;

29.09 – 1411 грн; 30.09 – 1126 грн.

3. Прибутковим касовим ордером № 125 від 24.09 в касу підприємства одержана виручка за реалізовані яблука 350 грн. Проте в касу оприбуткована тільки сума в розмірі -125 грн.

4. 30.09 за рахунок виручки від реалізації свиней живою масою на суму 240 грн. була виплачена зарплата в розмірі 200 грн.

5. В підзвіт на невідкладні потреби видано 15.09. завгоспу Мельник В.І. (за які він не відзвітувався) 200 грн.

6. Встановлено факт не оприбуткування готівки в касі :

15.09 – 110грн;

24.09 – 105 грн;

29.09 – 46 грн;

30.09 – 58 грн.

Необхідно:

1. Скласти програму проведення аудиту касових операцій.

2. Установити порушення норм регулювання обігу готівки.

3. Вказати, вимоги яких нормативних документів порушені.

4. Нарахувати штрафні санкції.

Примітка:

а) видача заробітної плати на підприємстві проводиться з 22.09.

 

Аудиторська фірма

Підприємство

Період перевірки

ВІДОМІСТЬПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 77; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.008 с.)