ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тлумак Ю.М. Податковий апарат монархії Габсбургів. //Часопис Київського університету права. – 2006. № 4. С. 33-37.Шандра В.С. Генерал-губернаторство в Україні ХІХ – початок ХХ ст. – К., 2005.

Ярмыш А. Н. Наблюдать неотступно...: адмииистративно-полицейский аппарат и органы политического сыска царизма в Украине в конце XIX - начале XX веков. - К., 1992.

Ярмиш О. Н. Каральний апарат самодержавства в Україні в к. XIX- поч.. XX ст. – Х., 2001.

 

 

Тема 9

Українська державнiсть та право

На початку XX століття

/4 години/

Опорні поняття:

Центральна Рада. Унiверсали. Генеральний секретарiат. УНР. ЗУНР. Український генеральний конгрес. Гетьманат. Директорiя. Махновщина. Інсургенти.

План першого заняття

1. Особливості розвитку українських земель у складі Російської імперії. Україна в умовах тривладдя та множинного суверенітету після занепаду Російської імперії. Боротьба за владу між білими, червоними та жовто-блакитними силами. Зміни державності.

2. Центральна Рада та її Універсали. Проголошення, державне будівництво і захист Української народної республіки.

3. Німецько-австрійська окупація. Українська держава гетьмана П. Скоропадського.

4. Соціальний бандитизм на периферії України. Селяни-інсургенти (червоні, зелені, чорні). Махновщина.

План другого заняття

1. Створення Директорії. Вiдродження законiв УНР.

2. Особливості розвитку українських земель у складі Австро-Угорської iмперiї. Революцiя в Австро-Угорщинi, падiння iмперiї. Проголошення Західноукраїнської Народної Республiки (ЗУНР). Органiзацiя та структура державного апарату.

3. Проголошення об'єднання УНР та ЗУНР (22.І.1919) в єдину Соборну державу.

4. Причини поразки національно-демократичних режимів.

Питання до самоконтролю:

1. Порівняйте становище українських земель у складі Російської та Австро-угорської імперій на початку ХХ століття.

2. Рiзнi проекти створення державностi в Українi у 1917 - 1920 роках. Проблема захисту влади.

3. Порівняйте, як проходила лiквiдацiя органiв самодержавної влади в різних територiях України.

4. Державний апарат та форма правління Української Народної Республiки.

5. Суть Унiверсалів Центральної Ради.

6. На які зовнішні та внутрішні сили спирався гетьман П. Скоропадський?

7. Державний апарат та форма правління Української держави П.Скоропадського.

8. Державний апарат та форма правління Захiдно-Української Народної Республіки

9. Чому всі національно-демократичні режими 1917-1919 років потерпіли поразку?

Теми рефератiв.

Ø Участь України у першiй свiтовiй вiйнi.

Ø Соціальний бандитизм на периферії. Селяни-інсургенти (червоні, зелені, чорні). Махновщина.

Ø Боротьба різних полiтичних сил на Українi пiсля жовтня1917 року.

Ø Збройне повстання у мiстi Львовi (листопад 1918).

Ø Окупацiя Захiдноукраїнських земель вiйськами Польщi, Румунiї, Чехословаччини. Радянська iнтервенцiя та встановлення диктатури пролетарiату.

Ø Порiвняльна характеристика соцiальних процесiв на українських територiях пiсля падiння Росiйської та Австро-Угорської iмперiй.

Лiтература

Кульчицький В.С., Тищік Б.Й. Історія держави і права України. Академічний курс – Київ, 2007.

Іванов В. Історія держави та права України .- Київ, 2007.

Атоян О.Н. Воля к праву. Исследования махновщины и народного правосознания. – Луганск. 2003.

Атоян О.Н. В конфликте с государством. Крестьянское правосознание в Украине 1917-1919гг. – Луганск. 2004.

Субтельний О. Україна. -К., 1993. – С. 255 - 282.

"Круглий стіл". Відродження Українських земель в єдиній Українській державі // Вісник Академії правових наук України. - 2000. - № 4.- С. 248-254.

Верстюк В. Ф. Роль і місце Центральної Ради у модерні історії України //Український історичний журнал. - 1997. - № 5.

Солдатенко В.Ф. Проблема класово і національно-політичних сил у концепції української революції. //Український історичний журнал. - 1997 № 5, 6

Заєць І.О. Особливості правової регламентації земельних відносин у кримському краї (квітень 1918 – квітень 1919 рр.). //Часопис Київського університету права. - 2006. № 3. С. 40-47.

Кравчук К. З досвіду державотворення України Директорії.// Право України. – 2005.- №2.- С.114-117.

Ткаченко А.О. Правове регулювання банківської діяльності Українською Центральною Радою. //Часопис Київського університету права. - 2006. № 3. С. 18-24.

Тимощук О. Военизированная администрация и служба безопасности Гетманского -Украинского государства 1918г. // Право Украины -2000 -№4 - С. 106-110.

Холод Ю.А. Децентралізація державного управління в Росії (лютий - листопад 1917 рр.).// Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2006.- № 33. – С. 111-116.

Шандра В.С. Генерал-губернаторство в Україні ХІХ – початок ХХ ст. – К., 2005.

 

Тема 10

Радянська державнiсть в Українi

/4 години/

Основнi поняття:

Радянська влада. Радянська держава. Ревком. Раднарком. Диктатура пролетаріату. Репресії. Ревтрибунал. ВЧК. ОДПУ. НКВС. "Трійки", "Двійки". Народний суд. ГУЛАГ. ДКО. СМЕРШ. Рейхкомісаріат. Дістрікт. Остарбайтери. П'ята колона. ОУН. УПА. КДБ. Депортація. Тоталiтаризм. Авторитаризм. Сталiнiзм. Неосталiнiзм.. Політична приступність. Дисиденти.

 

План першого заняття

1. Становлення радянської влади в Україні (1917-1920 рр.).

2. Утворення СРСР. Перебудова державного апарату. Реформи адмiнiстративно-територiального устрою 1923-1925 р

3. Формування репресивного апарату нової держави. Тоталітарні деформації радянського ладу в Україні:

· 1917-1933 рр.

· 1934-1939 рр.

4. Державність Західної України у 20-30 роки. Входження Західної України та Північної Буковини до складу УРСР.

План другого заняття

1. Порівняльна характеристика радянських органів влади повоєнного та воєнного часу.

2. Німецький окупаційний режим: час, цілі, система та методи управління.

3. Рух опору.

4. Україна після другої світової війни. Еволюція державного апарату (1945-1985 рр.). Сталiнiзм та неосталiнiзм у державному та правовому будівництві. Посилення централiзацiї управління та обмеження суверенітету республіки.

План третього заняття

1. Становлення радянського українського права. Перша кодифікація законодавства УРСР (1922-1927 роки). Еволюція галузей державного права

· 20-30 роки;

· 40-50 роки.

2. Друга кодифікація радянського українського законодавства. Розвиток основних галузей права у 60-80 роки.

3. Судова система радянського часу.

4. Реабілітація жертв політичних репресій. Статистика жертв. Політична злочиннічть.

Питання до самоконтролю:

1. Колу і чому Україна увійшла до СРСР?

2. Зміст адмiнiстративно-територiальних реформ радянського періоду.

3. Порiвняйте органи влади та управлiння у різні роки радянського періоду.

4. Чому становлення радянської державності супроводжувалось постійними репресіями?

5. Тоталiтарнi деформацiї радянського ладу в Українi. Адмiнiстративно - карна система.

6. Роль державних та правоохоронних органiв СРСР у проведеннi масових репресiй та органiзацiї голоду 1933.

7. Як змінився державний лад Захiдної України та Пiвнiчної Буковини після входження їх до складу Радянської України?

8. Система управління в Україні в період існування нiмецького окупацiйного режиму.

9. Як проявлявся сталiнiзм та неосталiнiзм у державному та правовому будiвництвi?

10. Як і чому відбувалося посилення централiзацiї управлiння та обмеження суверенiтету республiки?

11. Характеристика окремих галузей права.

12. Судова система радянського часу.

Теми рефератiв.

Ø Роль державних та правоохоронних органiв УРСР у проведеннi масових репресiй та органiзацiї голоду 1932-33 р. у Українi.

Ø Еволюцiя українських конституцiй (1919, 1925, 1929, 1937, 1978 рр.): порiвняння основного закону держави та реального життя.

Ø Надзвичайне законодавство УРСР та розвиток права у 30- 40 роки.

Ø Судова система радянського часу.

Ø Опозицiйний рух в Українi 60-70 р.

Лiтература

Кульчицький В.С., Тищік Б.Й. Історія держави і права України. Академічний курс – Київ, 2007.

Іванов В. Історія держави та права України .- Київ, 2007.

Історiя України: нове бачення. Т.1. -К., 1995, Т.2. -К., 1996.

Субтельний О. Україна. -К., 1993, 468 - 624.

Хрестоматия по истории государства и права России: Учебное пособие/ Сост. Ю.П. Титов.- М.- 1997.

Хрестоматія з історії держави і права України в 2 ч. - К., 1997.

Музиченко П. П. Історія держави та права України. – К., 2001.

Атоян О.Н. Правовые аспекты исторической оценки массовых нарушений прав человека в советском обществе 20-40 годов // Всеобщая декларация прав человека…: Республиканская научно-практическая конференция. 16-17 апр. ЛИВД - 1999.- С.87-97

Голод 1932 рокiв на Українi: очима iсторикiв, основою документiв. -К., 1994.

Даниленко В., Касьянов Г., Кульчицький - С. Сталiнизм на Українi в 20-30 роки. -К., 1991.

Макарчук В.С. Міжнародно-правове визнання державного кордону між Україною і Польщею (1939-1945 рр.). – К., 2004.

Атоян О.Н. Милитаризация правосознания как отражение интересов государства // Вестник ЛАВД - 2005. № 2. – С. 30-38.

Вєдєнєєв Д.В., Лисенко О.С. Військово-політична діяльність ОУН та УПА у світлі норм міжнародного гуманітарного права. // Український історичний журнал. 2007. № 3. С. 46-66.

Генега Р.Я. (Львів). Участь львівського студентства в русі опору в другій половині 1940 – х – на початку 1950 – х рр. // Український історичний журнал. 2007. № 3. С. 97-113.

Кульчицький В.С. Історичне місце української радянської державності. – К., 2002.

Литвин В.М. Україна у першому повоєнному десятилітті (1946-1955). – К., 2004.

Мічурін Є. Підходи до обмежень майнових прав осіб у радянський період: теоретико-правовий аналіз.// Право України. – 2007. - № 2, С. 141-147.

Мищак І. Зміна правовідносин між державою і громадянином УСРСР у 1950-х – першій половині 1960- х років. // Право України. – 2007. - № 6, С.131-134.

Нахманович В.Р. Буковинський курінь і масові розстріли євреїв Києва восени 1941 р.: реальність та міф. // Український історичний журнал. 2007. № 3. С. 76-97.

Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія: фахові висновки робочої групи істориків при урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН-УПА.- к., 2005.

Сайоруліна До питання про місце права й правової ідеології в Україні у період сталінського тоталітарно-репресивного режиму.// Юридична Україна.- 2006.- № 3 .- С. 13-16.

 

Тема 11

Формування Української

Незалежної держави

/2 години/

Основні поняття:

Незалежність. Правова держава. Громадянське суспільство. Президентська республіка. Парламентсько-президентська республіка. Унітарна держава. Автономія. Територіальний суверенітет. Референдум. Верховна Рада. Кабінет міністрів.

План

1. Український етнос - основа формування Української незалежної держави. Етимологія термінів "Русь", "Україна", "Малоросія".

2. Передумови демократизації в України у 80-роки. Процес перебудови та зміни у суспільно-політичному житті. Декларація про державний суверенітет України (липень 1990 р.), її роль та значення. Акт проголошення незалежності України (серпень 1991 р.) та його ухвалення на референдумі 1 грудня 1991 року.

3. Становлення української національної державності (1991-1995 рр.). Закон України "Про правонаступництво України (вересень 1991 р.). Закон України "Про громадянство України" (жовтень 1991 р.). Проблеми формування й удосконалення інститутів влади і правової системи. Нові функції незалежної Української держави.

4. Конституційний процес в Україні: Конституція України 1996 року та її значення; Конституційна реформа 2004-2006 рр.

5. Реформування правової системи України на початку ХХІ ст. Кодифікація законодавства: прийняття Кримінального (квітень 2001 р.), Сімейного (січень 2002 р.) та Цивільного (січень 2003 р.) кодексів України. Проблеми формування громадянського суспільства та правової держави.

6. Сучасні зміни в законодавстві України та державному устрої. 2012 рік – рік виборів до Верховної Ради: постфактум.

 

Питання до самоконтролю:

1. Що первісно український етнос чи Українська держава?

2. Яка роль традиції в збереженні|зберіганні| українського етносу?

3. Яка роль взаємообміну між народами в розвитку українського етносу?

4. Які зміни виникли у суспільно-політичному житті України у процесі перебудови?

5. У чому суть угоди про створення Спiвдружностi Незалежних Держав (СНД)? Розвиток Спiвдружностi на сучасному етапі.

6. Поновлення українського законодавства. Підготовка та прийняття нових кодексів.

7. Проблеми удосконалення інститутів влади та правової системи.

8. Основні напрямки демократизації політичної системи.

9. Проблеми формування правового суспільства та правової держави.

Теми рефератiв:

Ø Процес перебудови та змiни у соцiально-полiтичному життя України.

Ø Розпад СРСР та створення спiвдружностi Незалежних держав (СНД). Розвиток Спiвдружностi на сучасному етапi.

Ø Проблеми становлення правової держави.

Ø Створення і розвиток нацiональної армiї.

Ø Поновлення українського законодавства. Прийняття нових кодексiв.

Ø Проблеми формування громадянського суспільства

Ø Проблеми формування правової держави.

Література

Конституцiя України /Основний Закон. - К., 1996.

Акт проголошення незалежностi України: прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991. // Вiдомостi Верховної Ради України. - 1991 № 38. ст. 502.

Декларацiя про державний суверенiтет України: прийнята Верховною Радою України 16 липня 1990. // Нове законодавство Україні. - К., 1992. Вип. 1.- С. 3-8.

Кульчицький В.С., Тищік Б.Й. Історія держави і права України. Академічний курс – Київ, 2007.

Іванов В. Історія держави та права України .- Київ, 2007.

Субтельний О. Україна. - К., 1993, - С. 624 - 694.

Музиченко П. П. Історія держави та права України. – К., 2001.

Історія держави та права України: у 2-х томах. За ред. Тация В. Я., Рогожина А. Й. – К., 2003.

Антоненко М.І. Правові аспекти прикордонного співробітництва України у 40-80 рр. ХХ ст. // Юридична Україна 2006. – №9. – С. 8-12.

Бабін Б. В. Особливості визначення правого статусу корінних народів Криму //Вісник Одеського університету внутрішніх справ 2002. - № 1. – С. 193-188.

Головко О. М. Місцеве самоврядування в Україні: виміри законності //Вісник Університету внутрішніх справ - 2000 - № 11. - С. 163-171

Демиденко В.О.Утвердження та забезпечення прав і свобод людини в Україні на порозі ХХІ століття //Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2001. - № 1. – С.30-36.

"Круглий стіл". Відродження Українських земель в єдиній Українській державі //Вісник Академії правових наук України. - 2000. - № 4. - С. 248-254.

Пекарчук В.М. Державна виконавча влада: етапи діяльності 1991-2004 рр. //Історичні записки: збірник наукових праць. Вип. 8. – Луганськ. 2006. – С. 111-125.

Пекарчук В.М., Міхайлюк О.І. Законодавче забезпечення функцій центральних та місцевих виконавчих органів державної влади //Історичні записки: збірник наукових праць. Вип.. 10. – Луганськ. 2006. – С. 122-134.

Пекарчук В.М. Досвід трансформації законодавчо-виконавчих інституцій в українському соціумі (90-ті рр. ХХ ст. – 2005 р.).// Історичні записки: збірник наукових праць. Вип. 13. – Луганськ. 2007. – С. 161-170.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.015 с.)