ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Державно-правовий устрій у перiодфеодальної роздробленостi /ХII - ХIV ст/

/2 години/

Опорнi поняття:

Феодальна роздробленість. Полiцентрична система управлiння. Посадники. Тисяцькі. Воєводи. Тiуни. Старости. Мiчники. Отроки. Дольники. Плiнники. Данники. Наймити. Вiчoвi суди. Ординське iго. Орда. Улус. Ярлик на княжiння. Грамота. Хан.

План

1. Зміни у соціально-політичному ладi Русi у ХІІ ст. Формування державної самостiйностi князiвств. Поліцентрична система управління.

2. Пiвденноруськi землі та золотоординське iго. Державність та військова органiзацiя Орди. Ярлик на княжіння.

3. Особливості державного та соціального устрою Галицько-Волинського князівства.

4. Основні риси права пiвденноруських земель в період роздробленості.

Питання до самоконтролю:

1. Якi змiни вiдбулись у соцiально-полiтичному ладi Русi у перiод феодальної роздробленості? Причини та наслiдки, позитивнi та негативнi сторони цих змiн.

2. Формування державної самостiйностi князiвств. Полiцентрична система управлiння.

3. Вiдмiнностi державностi монголо-татар вiд державностi Київської Русi.

4. Чому Орда змогла пiдпорядкувати собi та утримати у залежностi iншi держави?

5. У чому особливостi державного та соцiального устрою Галицько-Волинського князiвства?

6. Порiвняйте право пiвденноруських земель в перiод роздробленостi з правом Київської Русi.

7. Значення понять.

Теми рефератiв:

Ø Вiдрiзнення державностi землеробських народiв вiд державності кочових народiв.

Ø Дике поле.

Ø Рiзниця соцiальних процесiв на Лівобережжі та Правобережжі Днiпра у 12-14 ст.

Лiтература

Кульчицький В.С., Тищік Б.Й. Історія держави і права України. Академічний курс – Київ, 2007.

Іванов В. Історія держави та права України .- Київ, 2007.

Атоян О. Н. История государства и права Украины (с древнейших времен до середині ХVII века): Курс лекций. - Луганск. РИО ЛИВД. 2001. - С. 213-245.

Крип'якевич I.П. Галицько-волинське князiвство. - К., 1994.

Хрестоматія з історії держави і права України в 2 ч. - К., 1997.

Музиченко П. П. Історія держави та права України. – К., 2001.

Усенко І.Б., Бабкін В.Д. та ін.. Правовий звичай як джерело українського права. ІХ-ХІХ ст.. - К., 2006.

Властители и судьи. Легитимация государственной власти в Древней и Средневековой Руси IX- пер. пол. XV в. МГУ., - М., 1999.

Гумилев Л.Н. В поисках вымышленного царства. -М., - 1990.

Гумилев Л.Н. Великая степь. - М., - 1992.

Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. - Л., - 1990.

Дрожжин В. Правосудие в средние века //Российская юстиция.-1995- №1 -с.31-34.

Історія держави і права України. Академічний курс: Підручник (В 2-х т.). За ред. В. Тація. - К., 2003.

Кесмеджи, Панает А., Кесмеджи, Георгий П. Княжество Феодоро. - Симферополь. 1999.

 

Котляр М.Ф. Давньоруська державність: до і після Любеча //Укр. історичний журнал. -1997 -№4. - С.19-28.

Котляр Н. Формирование территории и возникновение городов Галицко-Волынской Руси Х-ХІІІ вв. - К., 1985.

Кривошеев Ю.В. Русь и монголы. СПб ун-т. 1999.

Сафроненко К.А. Общественно-политический строй Галицко-Волынской Руси ХІ-ХІІІ вв. - М., - 1985.

Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. М., 1998.

Толочко П.П. Киев и Киевская земля в эпоху раздробленности ХІІ-ХІІІ вв. К., 1980.

Федоров-Довыдов Г. Общественный строй Золотой Орды. - М., - 1973.

 

Тема 5

Соцiально-полiтичний устрiй та право

Українських земель пiд владою Литви та Польщі /ХIV - перш. пол. ХVII ст./

/6 годин/

Опорнi поняття:

Унiя. Сейм. Сеймики. Сенат. Посольська iзба. Рiч Посполита. Лiберум вето. Пани-рада. Воіводи. Старости. Ратуша. Магiстрати. Судебник. Литовськi статути. Привiлеi. Данини. Дiдiвщина. Сервітут. Застава. Кривда, злочинство, виступ. Шкода. Наклад. Головщина. Головник. Виволання. Потюремне. Копний суд. Земський суд. Підкоморський суд.

План першого заняття

1. Загальна характеристика перiоду. Об'єднання пiвденно-захiдних земель пiд владою Литовського князiвства.

2. Об'єднання Литви та Польщi. Вплив Кревської, Городельської та Люблiнської унiй на державно-правовий статус українських земель.

3. Державний лад. Форма правління

· Вищі та центральні органи влади та управління.

· Міське управління. Магдебурзьке право у українських мiстах.

· Військова органiзацiя.

План другого заняття

1. Становий подiл суспiльства. Правове становище верхiвки суспiльства: магнатiв, шляхти, духовенства.

2. Брестська унiя та її вплив на процеси в українському суспiльствi.

3. Мiське населення.

4. Соцiально-правове становище рiзних категорiй селянства. Законодавче закрiпачення селян.

План третього заняття

1. Джерела та кодифiкацiя права. Литовськi статути.

2. Основнi риси цивiльного та кримiнального права.

3. Злочини та покарання.

4. Суд та процес.

Питання до самоконтролю:

1. Якi змiни вiдбулись у соцiально-полiтичному ладi українських земель у перiод XIV-XVIIст.? Якi були наслiдки, позитивнi та негативнi сторони цих змiн?

2. Порiвняйте становище пiвденно-захiдних земель пiд владою Литви та пiд владою Польщi.

3. Порiвняйте вищi органи влади та управлiння у Литовському князiвствi та Речi Посполитiй.

4. Порiвняйте особливостi в управлiннi мiст, якi мали магдебурзьке право, та міст, якi його не мали.

5. Охарактеризуйте збройнi сили цього перiоду.

6. Що собою являв становий подiл суспiльства? Порiвняйте правове становище рiзних категорiй населення (враховуючи етнiчну належнiсть).

7. Порiвняйте правове становище верхiвки суспiльства: магнатiв, шляхти, духовенства.

8. Порiвняйте правове положення мiського населення та селянства.

9. Охарактеризуйте джерела права та досвiд кодифiкацiї у вказаний перiод. Докладно зупиніться на Литовських статутах.

10. Якi новi види злочинiв та покарань з'явились в порiвняннi з перiодом Київської Русi? Охарактеризуйте суд та процес.

11. Значення понять.

Теми рефератiв:

Ø Брестська унiя та її вплив на соцiальнi процеси в Українi.

Ø Особливостi дiї магдебурзького права в українських мiстах.

Ø Утворення Росiйської централiзованої держави та ii взаємовідносини з Литвою та Польщею.

Лтература

Кульчицький В.С., Тищік Б.Й. Історія держави і права України. Академічний курс – Київ, 2007.

Іванов В. Історія держави та права України .- Київ, 2007.

Атоян О. Н. История государства и права Украины (с древнейших времен до середині ХVII века): Курс лекций. - Луганск. РИО ЛИВД. 2001. - С. 247-357.

Всемирная история. - Т. 3. - С. 777-787, 790-795. - Т.4. - С.428-431, 437-440.

Субтельний О. Україна. Історiя. - К.,1995. - С.9 5-121.

Берман Дж., Рейд Дж. Римское право и общее право Европы //Государство и право.-1994 -№12 - С.103-109.

Бойко І. Державний лад і право в Галичині у складі середньовічної Польщі (1346-1569).// Право України. – 2005.- №11.- С.123-127.

Васильев С. Прекращение брака: историко-правовой аспект //Право Украины. -1998 -№2 - С. 98-102

Губрик А.П. Копнi суди на Українських землях у 14-16 ст //Український історичний журнал - 1990. - N10.

Дрожжин В. Правосудие в средие века //Российская юстиция. -1995 -№1 -С.31-34.

Іваненко М. Магдебурзьке право: А було колись… (Київ готується до відзначення 500 річчя надання йому Магдебурзького права) //Україна - 1999 -№1 -С.18-19.

Косаківський Л., Делітарський Р.Магдебурзьке право в Києві: історія і сучасність //Віче. - 1999. -№ 5 - С. 133-142

Кудін С. Спеціальні суди Литовсько-Руської держави //Закон і бізнес – 1999. – 16 жовтня.

Резніков А.В.Магдебурзьке право: українські варіації на тему європейських традицій (історико-правовий нарис).луганськ, РВВ ЛДУВС., 2007.

Статут Київського пiдкоморського суду 1584-1650. - К., - 1991.

Тищик Б.И., Вiвчаренко О.А. Суспiльно-полiтичний лад i право України у складi Литовської держави та Речi Посполитої. - К., - 1996.

Украiна i Польша в перiод феодалiзму. - К., - 1991.

Сердюк В. Найвищій судовий орган в українських землях за часів їв перебування у складі Литви, Польщі та Речі Посполитої (XIV- середина XVII) ).// Право України. – 200.- №3.- С. 124-127.

Светоцька В. Адвокатура в Україні за магдебурзьким правом).// Право України. – 2006.- №7.- С. 125-126.

Кобилецький М. Магдебургське право як джерело рецепції римського права в Україні. // Право України. – 2007. - № 8, С. 121-126.

 

Тема 6

Козацтво та генеза національної державності

/6 годин/

Опорнi поняття:

Сiч. Паланки. Куренi. Арматне стадо. Рада. Сiчова старшина. Паланкова старшина. Вiйськова старшина. Козак. Кош. Кошовий отаман. Курiнний отаман. Гетьман. Осавул. Писар. Обозний. Бунчужний. Кантаржей.

План першого заняття

1. Причини формування запорізького козацтва. Основні етапи розвитку.

2. Вiйськовий та територiальний устрiй запорiзьких козакiв. Принципи формування вiйська. Нацiональний, соцiальний та чисельний склад.

3. Система управління у козаків. Елементи державності. Автономія у Литовській державі та Речi Посполитій.

План другого заняття

1. Джерела та головні риси права у козаків.

2. Злочини та покарання в Запорiзькiй Сiчi. Судовi органи та їх функції.

3. Порiвняльна характеристика давньоруського права, польсько-литовського права та права запорiзьких козакiв.

План третього заняття

1. Причини та рушійні сили народно-визвольної війни 1648-1654 рр. Ставлення до війни різних соціальних верств.

2. Перехід України під протекторат Росії. Правове оформлення цього процесу.

3. Територіальний поділ. Положення Лівобережної та Правобережної України.

Питання до самоконтролю:

1. Розкрийте причини формування запорiзького козацтва.

2. Розкажіть про основнi етапи розвитку козацтва.

3. Що собою являв вiйськовий та територiальний устрiй запорiзьких козакiв? Який офiцiйний статус мали територiї запорiзьких козакiв у Литовськiй державi та Речi Посполитiй?

4. Принципи формування запорiзького вiйська. Нацiональний, соцiальний та кiлькiсний склад.

5. Розкажіть про систему управлiння у козакiв, акцентуючи увагу на елементах державностi.

6. Охарактеризуйте джерела та основнi риси права у козакiв.

7. Охарактеризуйте злочини та покарання у Запорiзькiй Сiчi.

8. Розкажіть про судову систему у запорiзькому вiйську.

9. Порiвняйте давньоруське право, польсько-литовське право та право запорiзьких козакiв.

10. Значення понять.

Теми рефератiв:

Ø Легендарнi гетьмани та кошовi отамани Запорізької Сiчi.

Ø Запорiзькi військові клейноди.

Ø Зовнiшня полiтика запорiзьких козакiв.

Лiтература

Кульчицький В.С., Тищік Б.Й. Історія держави і права України. Академічний курс – Київ, 2007.

Іванов В. Історія держави та права України .- Київ, 2007.

Атоян О. Н. История государства и права Украины. - Луганск. 2001. - С. 359-455.

Наливайко Д. Християнська козацька республiка - К. 1992.

Субтельний О. Україна. - К.,1993. - С.135-155.

Яворницький Д.I. Історiя запорiзьких козакiв. Т.1-3.- К., 1990-1992.

Музиченко П. П. Історія держави та права України. – К., 2001.

Усенко І.Б., Бабкін В.Д. та ін.. Правовий звичай як джерело українського права. ІХ-ХІХ ст.. - К., 2006.

Антонович В. Про козацьки часи на Україні. - К., - 1991

Апанович О.М. Гетьмани Запорізької Сечi. - К., - 1993.

Багалiй Д. Iсторiя Слобiдської України. -К., 1994.

Гамбург Л. Формування судової компетенції гетьмана і старшинських рад в козацькому судоустрої Війська Запорозького.// Право України. – 2005.- №3.- С.115-119.

Гетьмани України: Iсторичнi портрети. Збірник. К., - 1991.

Голобуцький В. О. Запорiзька Сiч в останнi часи свого iснування 1734-1775. - К., 1961.

Грозовський І. Звичайне право Запорізької Сечi //Радянське право. 1991. N10. - С. 58-60.

Грозовський І. Право власності на землю в Запорозькій Січі //Право України.-1997 -№8 - С.62-65.

Грозовський І. Феномен козацького права //Вісник Академії правових наук України –1997 -№3 (10) - С.121-130.

Паньонко І.М. Органи влади Запорізької Січі. - Львів, 2006.

Пріцак Л. Основні міжнародні договори Богдана Хмельницького1648-1657 рр. – Харків, 2003.

 

Тема 7

Правове становище України

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.233.139 (0.011 с.)