Тема 1. Предмет і метод політології.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Предмет і метод політології.СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯЧТТЯ № 1.

Тема 1. Предмет і метод політології.

 

1. Предмет політології:

а) об’єкт і предмет політології;

б) структура політологічних знань;

в) місце політології в системі наук про суспільство.

2. Методи і функції політології:

а) методи дослідження політичних явищ;

б) основні категорії політології;

в) функції науки про політику;

г) становлення політології як науки і навчальної дисципліни в Україні.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Боднар А. Основы политологии. К., 1991.

2. Лазоренко О.В., Лазоренко О.О. Теорія політології. –К., 1996.

3. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Конспект лекцій. – К., 1999.

4. Політологічний енциклопедичний словник. Навч. пос. за ред. Ю.С. Шемшученка. – К., 1997.

5. Політологія. Нав. Пос. для студ. вищих навч. закладів /За наук. ред..А.Колодій. – К., 2000.

6. Політологія: історія та методологія. За ред. проф.Ф.М.Кирилюка.– К., 2000.

7. Політологія: Підручник за ред. О.Семківа. – Львів, 1994.

8. Політологія: Посібник для студ. вищих навч. закл. За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенька. – К., 2001.

9. Рябов С., Томенко М. Основи теорії політики. – К., 1996.

10. Скиба В.Й. та ін. Вступ до політології. – К., 1997.

11. Швидак О. Політологія. Практикум. К., 1997.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 2.

Тема 2. Політика і влада.

1. Політична влада:

 

а) специфіка політичної влади;

б) проблема легітимності політичної влади;

в) взаємозв’язок влади і політики.

2. Політика як суспільне явище:

 

а) політичні концепції політики;

б) суб’єкти політики;

в) місце політичних відносин у системі суспільних відносин;

г) структура політики;

д) політика як наука і мистецтво.

ЛІТЕРАТУРА:

 

1. Лазаренко О.В., Лазаренко О.О. Теорія політології. – К., 1996.

2. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Конспект лекцій. – К., 1999.

3. Політологічний енциклопедичний словник. Навч. пос. за ред. Ю.С. Шемшученка. – К., 1997.

4. Політологія. Нав. Пос. для студ. вищих навч. закладів /За наук. ред..А.Колодій. – К., 2000.

5. Політологія: історія та методологія. За ред. проф.Ф.М.Кирилюка.– К., 2000.

6. Політологія: Підручник за ред. О.Семківа. – Львів, 1994.

7. Політологія: Посібник для студ. вищих навч. закл. За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенька. – К., 2001.

8. Рябов С., Томенко М. Основи теорії політики. – К., 1996.

9. Скиба В.Й. та ін. Вступ до політології. – К., 1997.

10. Швидак О. Політологія. Практикум. К., 1997.

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 3.

Тема 3 :Політична система суспільства.

1. Системний вимір політики:

а) поняття політичної системи суспільства;

б) особливості політичної системи ;

2. Структура і функції політичної системи:

а) елементи структури політичної системи та їх взаємозв’язок;

б) основні функції політичної системи.

3. Типологія політичних систем:

а) традиційні політичні системи;

б) ліберально-демократичні політичні системи;

в) політичні системи авторитарного і тоталітарного типів.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Боднар А. Основи політології. К., 1991.

2. Лазаренко О.В., Лазаренко О.О. Теорія політології. – К., 1996.

3. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Конспект лекцій. – К., 1999.

4. Політологічний енциклопедичний словник. Навч. пос. за ред. Ю.С. Шемшученка. – К., 1997.

5. Політологія. Нав. Пос. для студ. вищих навч. закладів /За наук. ред..А.Колодій. – К., 2000.

6. Політологія: історія та методологія. За ред. проф.Ф.М.Кирилюка.– К., 2000.

7. Політологія: Підручник за ред. О.Семківа. – Львів, 1994.

8. Політологія: Посібник для студ. вищих навч. закл. За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенька. – К., 2001.

9. Рябов С., Томенко М. Основи теорії політики. – К., 1996.

10. Скиба В.Й. та ін. Вступ до політології. – К., 1997.

11. Швидак О. Політологія. Практикум. К., 1997.

12. Давидова М. Соціально-економічні права як критерії аналізу і класифікації сучасних демократичних держав / /Право України . –2001. - № 8. – с. 32-34.

13. Філософія: Навч.пос. за ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар., 1997.

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 4

Тема: ДЕРЖАВА ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА.

ПЛАН

1. Сутність, походження, структура і функції держави:

а) сутність держави її основні ознаки та функції;

б) багатоманітність концепцій походження держави;

в) структура держави та функції гілок державної влади.

2. Форми правління сучасних держав:

а) президентська республіка її побудова і механізм функціонування;

б) парламентаризм як форма правління та його особливості;

в) роль Конституції у формування форми правління в сучасній Україні.

3. Національно-територіальна організація сучасних держав.

а) унітарна держава: сутність та загальна характеристика;

б) федеративні ( складні ) форми державного устрою;

в) конфедерації та їх загальна характеристика;

г) форми державного устрою в сучасній Україні.

4. Конституція України та практичне втілення ідеї суверенної, демократичної, соціальної держави.

5. Правова держава і громадянське суспільство:

а) сутність правової держави та її характерні риси:

б) громадянське суспільство та його структура;

в) взаємозв’язок держави і громадянського суспільства;

г) проблеми становлення правової держави і громадянського суспільства в Україні.

 

Література:

 

1. Бородін І. Права та свободи громадян, їх класифікація, гарантії реалізації./ Право України. – 2001, №12. – с. 32-35.

2. Букач В. Зміст конституції політичних прав і свобод громадян. / Право України. – 2001. - №9, с. 21-23.

3. Васькович Й. Проблеми та перспективи побудови правової держави в Україні. / Право України. -2000. № 1 с. 32-35.

4. Климович О. Система національних засобів захисту прав людини ( в контексті положень Конвенції про захист прав і основних свобод людини). / Право України. – 2001, №1, с. 34-36.

5. Костецький В. Конституція України 1996 р. – модель української держави. / Право України. – 2001. №8, с. 16-18.

6. Шляхтун . Політологія. – К., 2002.

7. Задоянчук О.І., Слінченко Л.В. Політологія: опорні конспекти та практикум. - Глухів, 2000.

8. Задоянчук О.І., Слінченко Л.В. Україна: 10 років незалежності. –Глухів, 2001.


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 5.

Тема 5. Політичні партії і групи інтересів.

1. Політичні партії і партійні системи:

а) сутність, генезис і функції політичних партій;

б) типологія політичних партій;

в) партійні системи та їх типологія.

 

2. Політичні партії та основні типи сучасних виборчих систем:

а) мажоритарна виборча система;

б) пропорційна виборча система;

в) змішана виборча система;

г) взаємозв’язок виборчих і партійних систем.

 

3. Політичні партії в сучасній Україні:

а) становлення багатопартійності в Україні;

б) особливості сучасної партійної системи України.

 

4. Групи інтересів і політика:

а) поняття і функції груп інтересів;

б) типологія груп інтересів;

в) політичне представництво груп інтересів;

г) групи інтересів у сучасній Україні.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Білоус А. Пропорційні вибори в Україні : ілюзії чи реалії // Нова політика. – 2001. - № 1. – с. 2-5.

2. Бєлашко С. Специфіка виконання функції політичних партій у пострадянських суспільствах. //Нова політика. – 2001. - №5. – с. 41-43.

3. Лазаренко О.В., Лазаренко О.О.Теорія політології. – К., 1996.

4. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Конспект лекцій. – К., 1999.

5. Політологічний енциклопедичний словник. Навч. пос. за ред. Ю.С. Шемшученка. – К., 1997.

6. Політологія. Нав. пос. для студ. вищих навч. закладів /За наук. ред..А.Колодій. – К., 2000.

7. Політологія: історія та методологія. За ред. проф.Ф.М.Кирилюка.– К., 2000.

8. Політологія: Підручник за ред. О.Семківа. – Львів, 1994.

9. Політологія: Посібник для студ. вищих навч. закл. За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенька. – К., 2001.

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 6.

Тема 6. Політика і особа.

1. Особа як суб’єкт політики:

а) політична суб’єктивність особи;

б) типи і види політичної поведінки особи;

в) основні форми політичної участі; референдум;

г) мотивація політичної поведінки.

2. Політична культура особи і суспільства:

а) сутність, структура і функції політичної культури;

б) політична свідомість як елемент політичної культури;

в) типи політичної культури;

г) політична соціалізація особи;

д) формування демократичної політичної культури в Україні.

3. Політика і мораль:

а) проблема співвідношення політики і моралі;

б) моральна дилема в політиці;

в) вплив влади на особу.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Боднар А. Основи політології. К., 1991.

2 Лазаренко О.В., Лазаренко О.О. Теорія політології. – К., 1996.

3. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Конспект лекцій. – К., 1999.

4. Політологічний енциклопедичний словник. Навч. пос. за ред. Ю.С. Шемшученка. – К., 1997.

5. Політологія. Нав. Пос. для студ. вищих навч. закладів /За наук. ред..А.Колодій. – К., 2000.

6. Політологія: історія та методологія. За ред. проф.Ф.М.Кирилюка.– К., 2000.

7. Політологія: Підручник за ред. О.Семківа. – Львів, 1994.

8. Політологія: Посібник для студ. вищих навч. закл. За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенька. – К., 2001.

9. Рябов С., Томенко М. Основи теорії політики. – К., 1996.

10. Скиба В.Й. та ін. Вступ до політології. – К., 1997.

11. Швидак О. Політологія. Практикум. К., 1997.

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 7.

Семінарське заняття № 8.

Семінарське заняття № 9.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Глухівський національний педагогічний університет

Імені Олександра Довженка

Кафедра філософії та політології

ПЛАНИ

Семінарських занять

З ПОЛІТОЛОГІЇ

М. Глухів 2011

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯЧТТЯ № 1.

Тема 1. Предмет і метод політології.

 

1. Предмет політології:

а) об’єкт і предмет політології;

б) структура політологічних знань;

в) місце політології в системі наук про суспільство.

2. Методи і функції політології:

а) методи дослідження політичних явищ;

б) основні категорії політології;

в) функції науки про політику;

г) становлення політології як науки і навчальної дисципліни в Україні.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Боднар А. Основы политологии. К., 1991.

2. Лазоренко О.В., Лазоренко О.О. Теорія політології. –К., 1996.

3. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Конспект лекцій. – К., 1999.

4. Політологічний енциклопедичний словник. Навч. пос. за ред. Ю.С. Шемшученка. – К., 1997.

5. Політологія. Нав. Пос. для студ. вищих навч. закладів /За наук. ред..А.Колодій. – К., 2000.

6. Політологія: історія та методологія. За ред. проф.Ф.М.Кирилюка.– К., 2000.

7. Політологія: Підручник за ред. О.Семківа. – Львів, 1994.

8. Політологія: Посібник для студ. вищих навч. закл. За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенька. – К., 2001.

9. Рябов С., Томенко М. Основи теорії політики. – К., 1996.

10. Скиба В.Й. та ін. Вступ до політології. – К., 1997.

11. Швидак О. Політологія. Практикум. К., 1997.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 2.

Тема 2. Політика і влада.

1. Політична влада:

 

а) специфіка політичної влади;

б) проблема легітимності політичної влади;

в) взаємозв’язок влади і політики.

2. Політика як суспільне явище:

 

а) політичні концепції політики;

б) суб’єкти політики;

в) місце політичних відносин у системі суспільних відносин;

г) структура політики;

д) політика як наука і мистецтво.

ЛІТЕРАТУРА:

 

1. Лазаренко О.В., Лазаренко О.О. Теорія політології. – К., 1996.

2. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Конспект лекцій. – К., 1999.

3. Політологічний енциклопедичний словник. Навч. пос. за ред. Ю.С. Шемшученка. – К., 1997.

4. Політологія. Нав. Пос. для студ. вищих навч. закладів /За наук. ред..А.Колодій. – К., 2000.

5. Політологія: історія та методологія. За ред. проф.Ф.М.Кирилюка.– К., 2000.

6. Політологія: Підручник за ред. О.Семківа. – Львів, 1994.

7. Політологія: Посібник для студ. вищих навч. закл. За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенька. – К., 2001.

8. Рябов С., Томенко М. Основи теорії політики. – К., 1996.

9. Скиба В.Й. та ін. Вступ до політології. – К., 1997.

10. Швидак О. Політологія. Практикум. К., 1997.

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 3.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 9; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.211.101.93 (0.005 с.)