ГРАФІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОНСУЛЬТАЦІЙМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ГРАФІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ№ п/п Назва теми, зміст консультацій Кількість годин
1. Консультація з організації та виконання самостійної роботи студентів, підготовці до семінарських і практичних занять; опрацюванню рекомендованої літератури
2. Консультація по темі: “Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис“
3. Консультація по темі “Облік необоротних активів“
4. Консультація по темі: “Фінансова звітність”
5. Консультація перед екзаменом
Разом

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Навчальним планом з предмета „Бухгалтерський облік” передбачено проведення семінарських занять, метою яких є контроль засвоєння студентами навчального матеріалу. На семінарських заняттях студенти мають можливість обговорення проблемних питань, перспектив бухгалтерського обліку, вдосконалення діючих нормативних актів. Підготовка до семінарських занять передбачає роботу не тільки з основною навчальною літературою, але і з додатковою науковою літературою (підручниками, монографіями, статтями) та законодавством.

Семінарське заняття є формою проміжного контролю знань студентів, тому оцінки, одержані студентами під час семінарських занять, є підставою для підсумкового оцінювання знань студента.

 

Семінарське заняття №1

Тема : „Загальна характеристика бухгалтерського обліку,

його предмет і метод”

План заняття

1. Господарський облік, його суть:

а) загальні поняття про облік і його роль в системі управління;

б) історія виникнення та розвитку обліку;

в) види господарського обліку: оперативний, бухгалтерський, статистичний;

г) види бухгалтерського обліку: фінансовий, управлінський, податковий. Взаємозв’язок між видами обліку і обумовленість їх існування в умовах ринкових відносин.

2. Предмет бухгалтерського обліку.

3. Об’єкти бухгалтерського обліку:

а) класифікація активів, капіталу, зобов’язань підприємства;

б) господарські процеси та результати.

4. Метод бухгалтерського обліку.

 

Література

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16. 07. 1999 р.– ХІУ. // Все про бухгалтерський облік – 7 лютого 2000 р.”

2. Бабич В.В., Свидерський Е. И. «Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса в Украине»: С. 10-15.

3. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку. К., ІSBN, 2000, С. 7-23, 45-65.

4. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський та фінансовий облік. Житомир, ПП „Рута” 2000 р. – С. 3-27.

5. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Житомир, ПП “Рута“, 2003, С. 15 – 33, 48-56, 67-72.

6. Лишиненко О.В. Теорія бухгалтерського обліку. К.: 2003. – С. 4-17, 93-101, 108-116, 165-169.

7. Лишиненко О.В. Бухгалтерський облік. К: Центр навчальної літератури. 2004. – С. 4-21, 93-108, 108-116, 165-169.

8. Лишиненко О.В. Теорія бухгалтерського обліку. К.: Центр навчальної літератури. 2006. – С. 1-21, 93-108, 108-116, 165-169.

9. Пушкар М. С. , Журавець Г. М. , Литвин Ю. Я. , Мельник В. Г. Теоре­тич­ні основи бухгалтерського обліку. Тернопіль, 1998 . – С. 10-21, с. 116-150.

10. Сопко В. Бухгалтерський облік . К. , КНЕУ, 1999. – С. 16-50.

11. Усач Б.М., Щурпенкова Р.К. Теорія бухгалтерського обліку. К.: 2003. – С. 22-35.

12. Яремко І.Й. Бухгалтерський облік. Частина 1. Львів, Леополіс, 1993. – С.19-28.

Семінарське заняття №2

Тема : „Документація та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку”

План заняття

1. Поняття про документи бухгалтерського обліку, їх значення, види і класифікація:

а) документи – основне джерело первинної облікової інформації, їх значення для забезпечення зберігання матеріальних цінностей, для аналізу, документальних ревізій господарської діяльності підприємства;

б) класифікація документів;

в) загальний порядок складання документів, виправлення в них помилок. Матеріальні носії бухгалтерської інформації.

2. Суть і значення інвентаризації:

а) види інвентаризації, її значення;

б) порядок проведення інвентаризації, виведення та відображення в бухгалтерському обліку її результатів.

Література

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16. 07. 1999 р.– ХІУ. // Все про бухгалтерський облік – 7 лютого 2000 р.

2. Закон України “ Про аудиторську діяльність”. Відомість Верховної Ради України від 8.06.1993 р.

3. Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. Затверджені наказом Міністерства Фінансів України від 7.04.1993 р. №25 ( зі змінами і доповненнями) // Баланс №1, 1999р.

4. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку. // „Галицькі контракти”, 1996, №19 (травень).

5. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку. К., ІSBN, 2000, c. 66-69.

6. Бутинець Ф. Ф., Малюга Н. М. Бухгалтерський облік. Житомир, ПП „Рута “ 2000 р. С.- 155-160.

7. Лишиненко О.В. Теорія бухгалтерського обліку. К.: 2003. – С. 119-165.

8. Лишиненко О.В. Бухгалтерський облік. К: Центр навчальної літератури. 2004. – С. 111-153.

9. Лишиненко О.В. Теорія бухгалтерського обліку. К.: Центр навчальної літератури. 2006. – С. 112-153.

10. Пушкар М. С. , Журавець Г. М. та ін. Теоре­тич­ні основи бухгалтерського обліку. Тернопіль, 1998 . – С. 22-29, с. 78-85.

11. Сопко В., Пархоменко В.М., Бухгалтерський облік у підприємницькій діяльності. К. , 1993 р., – С. 5-6, 32-35, 38-42, 45-47.

12. Усач Б.М., Щурпенкова Р.К. Теорія бухгалтерського обліку. К.: Знання, 2004. – С. 90-112.

13. Ярема І.Й. Бухгалтерський облік. Частина 1. Львів, Леополіс, 1993. – С.133-144, 152-175.

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ (СРС)

8. 1. Графік виконання самостійної роботи студентів

№ теми Назва теми Кількість годин СРС Термін виконання, (тиж.) Форма контролю
Тема 3. Бухгалтерський баланс ПР, ЗМ, Е
Тема 4. Оцінювання та калькуляція ЗМ, Е
Тема 5. Документація та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку С, ЗМ, Е
Тема 7. Облік запасів ПР, ЗМ, Е
Тема 9. Облік фінансових інвестицій ПР, ЗМ, Е
Тема 11. Облік зобов’язань ПР, ЗМ, Е
Тема 15. Фінансова звітність ПР, ЗМ, Е
  Разом    

8.2. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації до їх виконання

 

Самостійна робота студентів (СРС) – це один з різновидів здобуття знань, який спрямований на активізацію знань і практичних навичок по організації і веденню бухгалтерського обліку, вміння розуміти зміст законодавчих і нормативних актів, фінансової звітності.

 

СРС здійснюється з участю викладача або без нього. В останньому випадку студенти вивчають питання самостійно, виконуючи завдання, які розробив викладач, використовуючи відповідну рекомендовану літературу в розділі 4 робочої програми. Виконувати самостійну роботу потрібно в позаурочний час.

 

Опрацьовані теми тезисно викладати в зошиті для самостійної роботи, акуратно, розбірливо і без скорочень, у послідовності, що передбачена змістом, своєчасно здавати викладачеві.

 

Самостійні роботи студента, які заплановані в робочій програмі як реферат, виконуються на аркушах формату А 4, рекомендований обсяг 8 – 10 аркушів друкованого тексту. Текст може бути написаний або набраний на комп’ютері через 1,5 інтервалу, розміри полів: ліворуч – не менше 20 мм, зверху та знизу – не менше 15 мм, праворуч – не менше 10 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, висота шрифту має відповідати 14-му розміру. Текст, написаний від руки, має бути розбірливим, акуратним, без скорочень. Сторінки повинні бути пронумеровані в правому верхньому куті, починаючи з сторінки, наступної за титульною. Титульна сторінка оформляється у відповідності за вказівками викладача.

 

Після перевірки кожного завдання при наявності недоліків чи помилок студент зобов’язаний їх виправити.

 

Кожний вид самостійної роботи диференційовано оцінюється викладачем.

 

Виконані завдання із СРС представляються для перевірки у встановлений термін.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 1

Тема 3. “Бухгалтерський баланс“.

На самостійне опрацювання виноситься Положення (стандарт) бухгал­терського обліку 2 “Баланс“ по таких питаннях :

1. Загальні положення.

2. Визначення статей балансу.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс“, затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (див. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні (ч. І). Львів, “Інтелект – Захід“, 2000 с 16, 17.

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 2

 

Тема 4. „Оцінювання та калькуляція”

На самостійне опрацювання виносяться такі питання:

1. Мета, принципи, методи та вимоги оцінки господарських засобів

2. Порядок оцінки важливіших засобів підприємства.

3. Види калькуляцій. Калькулювання фактичної собівартості.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Білоусько В.С., Беленкова М.І. Теорія бухгалтерського обліку. К. „Кондор”, 2007 - С. 193-199.

2. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. К.: А.С.К., 2003.- с. 79-80

3. Усач Б.Ф., Шурпенкова Р.К. Теорія бухгалтерського обліку. К., „Знання” 2004 - С. 112 - 116.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 3.1

Тема 5. „Документація та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку”

На самостійне опрацювання виноситься Закон України “Про бухгалтерсь­кий облік і фінансову звітність в Україні“ по таких питаннях :

1 . Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

2 . Організація та ведення бухгалтерського обліку .

Студент повинен опрацювати ІІ і ІІІ розділи Закону.

ЛІТЕРАТУРА

1.Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“ (див . Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні (ч. І). Львів “Інтелект – Захід“ , 2000 , С . 6 – 9.

2. М.Т.Білуха. Теорія бухгалтерського обліку. К., КНЕУ, 2000, С.210 – 214.

3. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А., Бухгалтерський фінансовий облік. К. “Академія”, 2002. С. 104-109.

4. Хом’як Р.Л. Бухгалтерський облік в Україні. Львів, “Інтелект-Захід”, 2003. С. 59-62, 66-68.

САМОСТІЙНА РОБОТА № 3.2

Тема 5. „Документація та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку”

 

На самостійне опрацювання виноситься таке питання:

1. Організаційні форми створення бухгалтерій.

По цьому питанню студент повинен опрацювати матеріал підручника і скласти схеми:

1 . Організація бухгалтерії за лінійною формою;

2 . Організація бухгалтерії за лінійно – штабною формою;

3 . Організація бухгалтерії за функціональною формою.

ЛІТЕРАТУРА

1. М.Т.Білуха. Теорія бухгалтерського обліку. К., КНЕУ, 2000, С.210 – 214.

2. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А., Бухгалтерський фінансовий облік. К. “Академія”, 2002. С.104-109.

3. Хом’як Р.Л. Бухгалтерський облік в Україні. Львів, “Інтелект-Захід”, 2003. С. 59-62, 66-68.

САМОСТІЙНА РОБОТА № 4

Тема 5. „Облік запасів”

 

На самостійне опрацювання виноситься питання:

1. Інвентаризація запасів і відображення в обліку її результатів.

Студент повинен опрацювати вказану нижче літературу.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бабіч В.В., Сагова С.В. Фінансовий облік (облік активів): Навч. посіб. – 2-ге видання, без змін. – К.: КНЕУ. 2007, С. 201-206.

2. Пушкар М. С., Журавець Г. М. Фінансовий облік. Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш 2002, – С. 176-179.

3. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник./ За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця, - 5-вид. - Житомир: ПП „Рута”, 2003. – С. 247-249, 276-277.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 5

Тема 5. „Облік фінансових інвестицій”

На самостійне опрацювання виноситься питання:

1. Облік довгострокових інвестицій у боргові зобов’язання.

Студент повинен опрацювати вказану нижче літературу.

ЛІТЕРАТУРА

1. Коблянська О.І. Фінансовий облік: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004, С. – 38-47.

САМОСТІЙНА РОБОТА № 6

Тема 5. „Облік зобов’язань”

На самостійне опрацювання виноситься питання:

1. Облік зобов’язань, забезпечених виданими короткостроковими векселями.

Студент повинен опрацювати рекомендовану літературу.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Гарасим П.М., Журавель Г.П., Хомин П.Я. Курс фінансового обліку: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – С. 333-337.

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 7

Тема 15. „Фінансова звітність”

На самостійне опрацювання виносяться питання:

1. Загальне поняття та призначення фінансової звітності.

2. Принципи, на яких ґрунтується фінансова звітність.

3. Склад фінансової звітності та порядок її подання.

4. Види фінансової звітності. Склад річної та квартальної фінансової звітності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Даньків Й.Д., Остап’юк М.Д. Бухгалтерський облік. Підручник. К. „Знання”, 2007 - С. 292 - 310.

2. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. Підручник. К. Центр навчальної літератури. 2006. - С. 599 - 624.

3. Чебанова Н.В., Т.І. Єфіменко. Фінансовий облік. Підручник. К., Видавництво центр „Академія”, 2007. - С. 620 - 702

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТАПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.230.177 (0.012 с.)