Вимоги до виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань (ІНДЗ), методичні вказівки і завдання до них подані в окремій брошурі.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги до виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань (ІНДЗ), методичні вказівки і завдання до них подані в окремій брошурі. 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, що ВИНОСЯТЬСЯ НА підсумковий контроль

1. Мета і завдання бухгалтерського обліку. Його функції у суспільстві.

2. Види господарського обліку. Види бухгалтерського обліку, сфера їх застосування.

3. Взаємозв’язок між видами обліку. Облікові вимірники.

4. Основні функції і завдання бухгалтерського обліку.

5. Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку.

6. Капітал як об’єкт бухгалтерського обліку, класифікація активів і зобов’язань підприємства.

7. Метод бухгалтерського обліку, його складові елементи.

8. Поняття про рахунки бухгалтерського обліку, їх будову і призначення. Дебет, кредит ра­хунку.

9. Дебет, кредит рахунку. Поняття оборотів по рахунку. Порядок виведення сальдо.

10. Активні, пасивні і активно – пасивні рахунки. Порядок виведення сальдо на активних, пасивних і активно – пасивних рахунках. Взаємозв’язок між рахунками і балансом.

11. Подвійний запис господарських операцій. Його суть і контрольне значення. Кореспонденція рахунків, бухгалтерські проводки.

12. Рахунки синтетичного і аналітичного обліку. Узагальнення даних поточного обліку. Види оборотних відомостей, їх призначення.

13. План рахунків, його будова, значення. Забалансові рахунки.

14. Поняття про систему рахунків бухгалтерського обліку. Класифікація рахунків за їх призначенням, структурою та економічним змістом.

15. Поняття балансу. Його значення і використання в управлінні. Будова балансу.

16. Будова балансу. Визначення статей балансу, їх групування і оцінка.

17. Зміни в балансі, викликані господарськими операціями.

18. Поняття і визначення первинного документа. Значення документів в організації бухгалтерського обліку.

19. Класифікація документів.

20. Порядок організації документообігу. Структура документів, вимоги до їх складання.

21. Порядок прийняття, перевірки і обробки документів. Зберігання документів.

22. Суть і значення інвентаризації, її види.

23. Поняття обов’язкових інвентаризацій, вимоги до їх проведення.

24. Порядок проведення інвентаризації, виведення її результатів і відображення їх в обліку.

25. Поняття про форми бухгалтерського обліку.

26. Вимоги до ведення реєстрів бухгалтерського обліку і внесення виправлень у записи.

27. Організація бухгалтерського обліку в Україні. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Роль Мінфіну в керівництві обліком і звітністю.

28. Організація роботи бухгалтерського апарату, його структура, функції.

29. Організаційні форми створення бухгалтерій.

30. Права і обов’язки головних бухгалтерів.

31. Визначення необоротних активів. Класифікація та оцінка основних засобів. Синтетичний і аналітичний облік основних засобів.

32. Документальне оформлення операцій з руху основних засобів. Облік їх надходження і вибуття.

33. Облік амортизації (зносу) основних засобів. Облік їх оренди.

34. Визнання нематеріальних активів, їх оцінка. Облік операцій з руху нематеріальних активів, їх амортизації.

35. Інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів і порядок відображення в обліку її результатів.

36. Визнання запасів, їх класифікація, оцінка. Документування руху запасів.

37. Облік запасів на складі і в бухгалтерії.

38. Особливості обліку МШП. Інвентаризація запасів і відображення в обліку її результатів.

39. Документування та облік касових операцій.

40. Облік коштів на поточних рахунках в національній та іноземній валютах.

41. Облік дебіторської заборгованості та резерву сумнівних боргів.

42. Облік іншої дебіторської заборгованості, розрахунків з підзвітними особами.

43. Класифікація та оцінка фінансових інвестицій. Документування, синтетичний та аналітичний облік фінансових інвестицій.

44. Облік довгострокових та поточних інвестицій.

45. Характеристика складових власного капіталу. Облік формування та руху статутного капіталу на підприємствах різних форм власності.

46. Облік пайового, додаткового, резервного капіталу.

47. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків).

48. Класифікація та оцінка зобов’язань. Облік довгострокових і поточних зобов’язань.

49. Облік банківських кредитів, розрахунків з постачальниками.

50. Облік розрахунків з бюджетом та короткостроковими векселями.

51. Форми і системи оплати праці. Фонд оплати праці. Документування з обліку праці та її оплати.

52. Аналітичний та синтетичний облік розрахунків за виплатами працівниками.

53. Облік розрахунків по внесках на пенсійне та соціальне страхування персоналу. Облік резерву на оплату відпусток.

54. Класифікація витрат. Облік прямих витрат з операційної діяльності.

55. Формування та облік виробничої собівартості продукції.

56. Поняття калькуляції, її види. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.

57. Облік адмінвитрат, витрат на збут. Облік інших операційних витрат, витрат від надзвичайних подій.

58. Класифікація доходів, їх синтетичний облік. Облік доходів від звичайної діяльності і надзвичайних доходів.

59. Поняття фінансових результатів, їх облік. Облік використання прибутку.

60. Поняття та призначення фінансової звітності. Види, склад фінансової звітності та порядок її, подання. Склад квартальної, річної фінансової звітності.

 

ТАБЛИЦЯ ОЦІНЮВАННЯ (ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ) НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗА НАПРЯМАМИ ПІДГОТОВКИ

6.030502 „Економічна кібернетика”

6.030508 „Фінанси і кредит”

Поточний та модульний контроль Самостійна робота студентів СРС Індивідуальна науково - дослідна робота Заохочувальні бали РАЗОМ - 100 балів  
Заліковий модуль № 1  
Семінарські заняття Практичні роботи ЗМ№ 1  
 
  71 бал  
14 балів 15 балів  

 

11.2 Система нарахування рейтингових балів та критерії оцінювання знань студентів

№ з/п Види робіт. Критерії оцінювання знань студентів Бали рейтингу Максимальна кількість балів
1. Бали поточної успішності за участь у семінарських, практичних заняттях До 3 балів
· розгорнутий, вичерпний виклад змісту питання ; · повний перелік необхідних для розкриття змісту питання категорій та законів; · правильне розкриття змісту категорій та законів, механізму їх взаємозв’язку і взаємодії; · здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки і узагальнення, знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів їх представників; · уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їх риси та форми виявлення; · демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання; · використання актуальних фактичних даних, матеріалів останніх подій в економічній та фінансовій сфері в країні, змін в обліку і звітності; · знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, обов’язкове посилання на них під час розкриття питання.     3 бали
· порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття двох з пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного розкриття питання);   · відповідь малообгрунтована, неповна; ·студент не знайомий з законодавчими матеріалами, матеріалами періодичної преси з фінансових та облікових питань; · студент лише з допомогою викладача може зрозуміти та виправити свої помилки   2 бали
· порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття трьох чи більше пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного розкриття питання); · у відповіді відсутні належні докази і аргументи, зроблені висновки не відповідають загальноприйнятим, хибні; · характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент неправильно зрозумів суть питання чи не знає правильної відповіді; · допущені грубі помилки і студент не може їх виправити     1 бал
·студент не готовий до заняття. 0 балів
2. Самостійна робота студентів До 2 балів 2 × 7  
· розгорнутий, вичерпний виклад змісту питань; · опрацювання необхідних законів і нормативних матеріалів України, П(С)БО обов’язкове посилання на них під час розкриття питань; · повний перелік необхідних для розкриття змісту питань категорій та законів; · використання матеріалів періодичної преси; ·посилання на опрацьовані джерела при висвітленні питань семінарського заняття; · використані матеріали з практики роботи підприємств; · акуратні і змістовні записи в зошити   2 балів
· порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено розкриття двох пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного розкриття питання)   1,5 бала
· робота студента малообгрунтована, неповна; · використані матеріали лише підручника; ·студент не використав опрацьовані матеріали на семінарському занятті;   1 бал
· самостійна робота не виконана 0 балів
3. Модульний контроль Модульний контроль проводиться в письмовій формі за окремими варіантами До 20 балів
Встановлено 3 рівні складності завдань. 1. Перший рівень (завдання 1) - завдання із виробом відповіді - тестові завдання. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в картці тестування записана правильна відповідь. 8 балів
2. Другий рівень (завдання 2) - завдання з короткою відповіддю. Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент дав вірні визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі. 6 балів

 

3. Третій рівень (завдання 3) - завдання з розгорнутою відповіддю (повне обґрунтування відповіді). В цих завданнях треба зробити послідовні, логічні пояснення, необхідні, розрахунки, скласти кореспонденцію рахунків, визначити суми 6 балів
4.1. Індивідуальна науково - дослідна робота До 5 балів
· Глибоке розкриття проблем, відображення власної позиції, опрацювання додаткових джерел літератури, використання практичних матеріалів, виступ перед групою 5 балів
· глибоке розкриття проблем, відображення власної позиції, опрацювання додаткових джерел літератури, використання практичних матеріалів 4 бали
· робота суто компілятивного рівня 3 бали
4.2. ІНДЗ (практичне завдання) До 10 балів
· повне розв’язання завдання, охайне оформлення роботи, вказана література 10 балів
· розв’язання завдання, але недостатньо охайно оформлено, відсутня література 8 балів
· розв’язання завдання з окремими помилками, неохайне оформлення, подання до перевірки з запізненням проти визначених строків 5-6 балів
5. Заохочувальні бали  
5.1. Відвідування лекційних занять Від 0 до 0,3 балів
· прослухана лекція 0,3 0,3 × 18
· пропущена і відпрацьована 0,2 0,2 × к-сть лекцій
· пропущена і невідпрацьована
6.2. Доповідь на науковій конференції з тематики дисципліни за рівнями:    
· міжвузівська + 10
· в академії + 6
6.3. Участь у студентських олімпіадах    
· переможець +4
· призер + 3
· учасник + 2
6.4. Наукова стаття з тематики дисципліни    
· у виданнях академії + 5
· в інших наукових виданнях +8
· у міжнародних виданнях + 10
6.5. Заохочувальні бали (зі знаком „плюс”)    
· відсутність пропусків занять протягом семестру + 5
6.6. Додаткове індивідуальне завдання До 5 балів + 5
6.7. Штрафні бали (зі знаком „мінус”    
· пропуски лекційних занять без поважних причин (мінус 1 бал за кожну лекцію) - 5 - 5
· пропуски семінарських занять без поважних причин (мінус 1 бал за кожне заняття) - 2 - 2
· пропуски модульного контролю без поважних причин (мінус 5 балів за кожний модуль) - 5 - 5
6. Екзамен До 100 балів
Встановлено 3 рівні складності завдань. 1. Перший рівень - завдання із вибором відповіді - тестові завдання. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в картці тестування записана правильна відповідь. 30 балів
2. Другий рівень - завдання з короткою відповіддю. Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент дав вірні визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі. 30 балів
3. Третій рівень - завдання з розгорнутою відповіддю ( повне обґрунтування відповіді). В цих завданнях треба зробити послідовні, логічні розв’язки, необхідні посилання, вказати факти, з яких випливає те чи інше твердження. 40 балів

 

 

12. 3. Шкала оцінювання успішності студента за результатами модульного контролю за чотирибальною системою

Оцінки Відсотки ( %% ) від набраних балів за результатами модульного контролю
5 “ відмінно “ 90 – 100
4 “ добре “ 89 – 75
3 “ задовільно “ 74 – 51
2 “ незадовільно “ Менше 50 %

 

 

12.4. Шкала оцінювання успішності студента за результатами підсумкового контролю

Рейтинг студента (балів) Оцінка за шкалою ECTS Визначення Оцінка
За національною системою за системою ЛДФА
90 – 100 A Відмінно (EXCELENT) відмінне виконання з незначною кількістю помилок A
82 – 89 B Дуже добре (VERI GOOD) вище середніх стандартів, але з деякими помилками B
75 – 81 C Добре (GOOD) – в цілому змістовна і правильна робота з певною кількістю значних помилок C  
69 – 74 D Задовільно (SATISFACTORI) – непогано, але зі значною кількістю недоліків D
60 – 68 E Достатньо (SUFFICIENT) – виконання відповідає мінімальним критеріям E  
35 – 59 FX Незадовільно (FAIL) – необхідна ще певна додаткова робота для успішного складання екзамену FX
1 – 34 F Незадовільно (FAIL) – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс F  

 

Рівневі бали А, В, С, D, E є прохідними. При одержанні оцінки А студент звільняється від здачі екзамену.

Студенти з прохідними балами В, С, D, E за бажанням можуть здавати екзамен з метою покращення оцінки.

Оцінка, одержана на екзамені, є остаточною.

FX означає “незадовільно” і студент може бути допущений до екзамену за умови певної додаткової роботи.

F означає “незадовільно” і необхідна значна подальша робота, без виконання якої студент не допускається до екзамену.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.137.68 (0.009 с.)