Щорічні відпустки неповнолітнім надаються в літній час або, на їх бажання, в будь-яку іншу пору року. Тривалість такої відпустки один календарний місяць.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Щорічні відпустки неповнолітнім надаються в літній час або, на їх бажання, в будь-яку іншу пору року. Тривалість такої відпустки один календарний місяць.32. Закону України про ОП громадський контроль за дотриманням законодавства про ОП здійснюють:
- Трудові колективи через уповноважених найманими працівниками осіб;

- Професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних органів і представників.
Уповноважені найманими працівниками особи з питань ОП обираються більшістю голосів на загальних зборах (конференціях) колективу підприємства або цеху, зміни, ділянки, бригади тощо відкритим голосуванням з числа досвідчених та ініціативних працівників на строк дії повноважень органу самоврядування трудового колективу.
Уповноважені в місячний термін після обрання за рахунок роботодавця проходять навчання з питань ОП. Уповноважені виконують свої обов'язки, як правило, в процесі виробництва. У разі залучення до перевірок стану безпеки і умов праці уповноважені звільняються від основної роботи на передбачений колективним договором строк із збереженням за ними середнього заробітку.
Уповноважений має право безперешкодно перевіряти на підприємстві виконання вимог ОП і вносити обов'язкові для розгляду роботодавцем пропозиції про усунення виявлених порушень нормативних актів з безпеки і гігієни праці.
До функціональних обов'язків уповноважених відносять:
- Контроль за відповідністю законодавству про ОП: умов праці на робочих місцях, діючого режиму праці та відпочинку, використання праці жінок, неповнолітніх та інвалідів;
- Контроль за забезпеченням працівників спецодягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, миючими засобами, за організацією питного режиму;
- Контроль за забезпеченням працівників пільгами і компенсаціями за роботу з важкими і шкідливими умовами праці;
-Контроль за відшкодуванням роботодавцем шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я або заподіяння моральної шкоди;
- Контроль за проведенням навчання, інструктажів та перевірки знань працівників з ОП;
- Контроль за проходженням працівниками попереднього та періодичних медичних оглядів;
- Контроль за забезпеченням працівників інструкціями та положеннями з ОП та додержанням працівниками в процесі роботи вимог цих нормативних актів;
- Контроль за своєчасним і правильним розслідуванням нещасних випадків і професійних захворювань;
- Контроль за використанням фонду ОП підприємства за його призначенням;

 

Особливого значення набуває міжнародне співробітництво з ОП

Особливого значення набуває міжнародне співробітництво з ОП. Воно полягає у вивченні, узагальненні та впровадженні світового досвіду з організації ОП, поліпшення умов і безпеки праці; у виконанні міжнародних договорів та угод з ОП; проведенні й участі в наукових та науково-практичних конференціях і семінарах з ОП.
Важливими міжнародними актами з питань ОП є міжнародні договори і міжнародні угоди, до яких приєдналась Україна в установленому порядку. 9 грудня 1994 р. главами урядів країн СНД було прийнято Угоду про співробітництво в галузі ОП. Угода передбачає узгодженість дій при встановленні вимог ОП до машинобудівної продукції, технологій, матеріалів та речовин при створенні засобів захисту працівників; розробку й реалізацію міждержавних програм і технічних проектів; створення єдиної системи показників та звітності в галузі ОП. Значне місце серед міжнародних договорів, якими регулюються трудові відносини, займають конвенції Міжнародної організації праці (МОП). Остання була створена у 1939 р. як автономна інституція при Лізі Націй, а з 1946 р. — як перша спеціалізована установа ООН.Головною метою МОП, згідно з її Статутом, є сприяння встановленню миру на основі соціальної справедливості, поліпшення умов праці і життя працівників усіх країн

 

Особливості ОП жінок.

Забороняється використовувати працю жінок на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці. Забороняється також застосування жіночої праці на підземних роботах, крім деяких випадків (нефізични робіт або робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню). Забороняється залучати жінок до піднімання і переміщення важких речей, маса яких більша встановлених граничних меж. Забороняється залучати жінок до робіт, пов’язаних з постійним переміщенням протягом робочої зміни вантажів масою понад 7 кг. Дозволяється виконання жінками робіт з підіймання, переміщення вантажів масою, яка перевищує 7 кг, але не більше 10 кг при чергуванні з іншою роботою (до двох разів на годину). В обох випадках сумарна маса вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати 350 кг з робочої поверхні і 175 кг — з підлоги.

Законодавство обмежую застосування праці жінок у нічний час і надурочно. . Щоправда, сучасне законодавство вже дозволяє залучати жінок до роботи в нічний час, але тимчасово й лише в тих галузях, де це необхідно. Згідно зі ст.175 КзпП вагітним жінкам відповідно до медичного висновку, знижують норми виробітку, норми обслуговування або вони переводяться на іншу роботу яка є легшою.

Жінки які мають дітей віком до 3 років, у разі неможливості виконання попередньої роботи переводяться на іншу роботу за збереження середнього заробіткуза попередньою роботою.

35. Розкрити сутність cистеми управління ОПна п-ствіСистема управління ОП(СУОП) - це сукупність взаємопов'язаних органів управління підприємством /підрозділом/, які на підставі комплексу нормативної документації проводять цілеспрямовану, планомірну діяльність по здійсненню відповідних функцій і методів управління трудовим колективом з метою виконання поставлених завдань і заходів з ОП. Створення СУОП здійснюється шляхом послідовного визначення мети роботи об"єкта і органів управління, завдань і заходів з ОП, функцій і методів управління, побудови організаційної структури управління, складання організаційно-методичної документації. Головна мета управління ОПє створення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці, покращення виробничого побуту, запобігання травматизму і профзахворюванням. Управління ОПздійснюють: на підприємстві керівник, а на виробничих ділянках і в службах - керівники відповідних підрозділів і служб. Керівник забезпечує функціонування СУОП на підприємстві. Функцій СУОП : 1)прогнозування і планування робіт, їх фінансування; 2)організація та координація робіт; 3)облік показників стану умов і безпеки праці; 4)аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці; 5)контроль, стимулювання.

 

36. Нормативний документ, яким встановлюється порядок розслідування та обліку НВ, профзахворювань і аварій на в-цтвіЦе є постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1232 «Порядок розслідування та обліку НВ, професійних захворювань і аварій на в-цтві». Нею встановлено вимоги законодавства про ОП, спрямовані на реалізацію державної політики стосовно забез­печення конституційних прав працюю­чих на соціальний захист їхнього життя і здоров'я у процесі трудової діяльності та оперативне вирішення соціальних питань потерпілих на виробництві. Цей Порядок визначає процедуру проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися з працівниками на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності або в їх філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах. Дія цього Порядку поширюється на: 1) власників підприємств або уповноважені ними органи; 2) працівників, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які відповідно до законодавства уклали з роботодавцем трудовий договір (контракт) або фактично допущені до роботи роботодавцем; 3) фізичних осіб - підприємців; 4) членів фермерського господарства, членів особистого селянського господарства, осіб, що працюють за договором, укладеним відповідно до законодавства. Про кожний НВ потерпілий або працівник, який його виявив, чи інша особа - свідок НВ повинні негайно повідомити керівника робіт, який безпосереднього здійснює контроль за станом охорони праці на робочому місці, чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому.

Право праців-ів на ОП

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля. Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавства про ОП, не додержується умов колективного договору з цих питань. У цьому разі працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного заробітку. Працівника, який за станом здоров'я відповідно до медичного висновку потребує надання легшої роботи, роботодавець повинен перевести за згодою працівника на таку роботу на термін, зазначений у медичному висновку, і у разі потреби встановити скорочений робочий день та організувати проведення навчання працівника з набуття іншої професії відповідно до законодавства. На час зупинення експлуатації підприємства, цеху, дільниці, окремого виробництва або устаткування органом державного нагляду за ОПчи службою ОП за працівником зберігаються місце роботи, а також середній заробіток.   38 Мета вступного інструктажу Мета: Ознайомлення нових працiвникiв з вимогами охорони працi, промсанiтарii, протипожежноi безпеки, правилами внутрiшнього трудового розпорядку, надання першоi медичноi допомоги при настаннi нещасного випадку. Вiдповiдальнiсть: Всi працiвники Компанii при прийняттi на роботу, пiдрядники, учнi при проходження практики. Перiодичнiсть: При прийняттi на роботу. Вступний iнструктаж проводиться з метою ознайомлення нових працiвникiв з вимогами охорони працi, промсанiтарii, протипожежноi безпеки, правилами внутрiшнього трудового розпорядку, надання першоi медичноi допомоги при настаннi нещасного випадку. Кожен працiвник компанii пiсля проходження вступного iнструктажу, в обов”язковому порядку повинен пройти первинний iнструктаж на робочому мiсцi, пiсля проходження iнструктажу на робочому мiсцi вiн наказом керiвника допускаeться до стажування пiд контролем старшого змiни. Стажування проходить протягом двох тижнiв, пiсля чого працiвник наказом керiвника допускаeться до самостiйноi роботи


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 67; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.198.139.112 (0.007 с.)