Принцип дії ультразвукових витратомірівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Принцип дії ультразвукових витратомірівВитратомір УЗР-В є складним електроакустичним приладом, який забезпечує зручність і високу точність безконтактного виміру витрат і об'єму стоку води в напірних трубопроводах та перетворення ви­трат води в електричний сигнал, що дозволяє включати прилад в ав­томатизовані системи управління водорозподілом води на закритих зрошувальних системах.

Принцип дії витратомірів базується на зміні швидкості розповсю­дження ультразвукового сигналу в середовищі, що рухається, залеж­но від значення складової швидкості цього середовища (води) в на­прямку розповсюдження ультразвукового сигналу. Структурна схема витратоміра з лічильником, що реалізує цей принцип, наведена на рис. 5.1.

З двох сторін трубопроводу діаметром d, по якому перекачують воду зі швидкістю v, встановлені п'єзоелектричні перетворювачі ПП1 і ПП2 під кутом а до осі трубопроводу. За допомогою високо­частотних кабелів 1 і 2 ПП1 і ПП2 з'єднані з вимірювальним прила­дом. ПП1 і ПП2, які перетворюють електричні імпульси в акустичні і навпаки, виконують роль давачів і приймачів ультразвукових сигна­лів.

Вимірювання осередненої швидкості течії води з трубопроводу здійснюється таким чином. Електричні імпульси з формувача Ф1 надходять до ПП1, який перетворює його в акустичний сигнал. Цей сигнал проходить через воду і приймається ПП2 через час t1:

t1 = l/(c+v1), с (5.1)

де l - відстань між ПП1 і ПП2, м;

с - швидкість ультразвуку у воді, м/с;

v1 - проекція вектора швидкості води на напрямок розповсю­дження ультра-звукового сигналу, м/с.

Прийнятий ПП2 акустичний імпульс перетворюється в електрич­ний і надходить до вимірювально-управляючого блоку ВУБ, підси­люється і знову через формувач Ф1 надходить до датчика ПП1.

Процес проходження сигналу повторюється. Таким чином, вини­кає автоциркуляція імпульсів по контуру, показаному на рисі 1.1 суцільними стрілками, з частотою

F1=1/t1=(c+v1)/l , Гц (5.2)

де F1 - частота автоциркуляції імпульсів, Гц.

Аналогічно проходить автоциркуляція імпульсів і по контуру, показаному пунктирними стрілками. При цьому електричний імпульс з формувача Ф2 надходить на датчик ПП2, який перетворює його в акустичний сигнал. Він переходить через воду і приймається ПП1 через час t2.

t2 = l/(c-vl),(5.3)

перетворюється в електричний імпульс і надходить до ВУБ, підсилюється і знову через Ф2 надходить до ПП2. Процес повторюється. У другому синхрокільці автоциркуляція проходить з частотою F2:

F2 = 1/t2=(c-vl)/l, Гц(5.4)

Обидва синхрокільця одночасно роблять в одному електронно-акустичному каналі. Роботою синхрокільця керує пристрій управлін­ня ВУБ, який забезпечує їх синхронізацію та з допомогою системи автопідстройки - жорстку прив'язку частот генераторів імпульсів до частот синхроколець.

Аналоговий уніфікований електросигнал для автоматики

Рис.5.1. Структурна схема ультразвукового витратоміра УЗР-В з

лічильником «Акустрон»

Вимірювально-управляючий блок виділяє збільшену в 100 разів різницеву частоту:

∆F=100∙(F1-F2),Гц (5.5)

Підставляючи у вираз 5.5 формули 5.2 і 5.4, v1=v cos а та l=d/sinα, одержуємо: ∆F = 100- [(с+v1)/l - (с – v1)/l] = 100- 2v1 / l = 100∙ v∙2 sinα∙cosα / d. Оскільки 2∙sinα∙cosα = sin 2α , а при α = 45° sin2a = 1, то:

(5.6)

Звідси видно, що різницева частота лінійно залежить від швидко­сті води в трубопроводі і не залежить від швидкості ультразвуку в воді і зміни властивостей води. Таким чином, швидкість води в тру­бопроводі із формули 5.6: v = ∆F ∙d/100, а витрати води:

Q = v S = ∆Fdπd2/400 = 0,00025 ∙π∙ d3 ∙∆F, (5.7)

де S=π d2/А - площа поперечного перетину трубопроводу, м2.

Послідовність імпульсів різницевої частоти AF від ВУБ надхо­дить на частотноаналоговий перетворювач ЧАП, який лінійно пере­творює її в аналоговий сигнал, що подається на інтегратор ІН, про­градуйований в одиницях витрат води, що пройшла за певний час. Сигнал, що подається з ВУБ на лічильник імпульсів ЛІ, проградуйо­ваний в одиницях об'єму води, яка пройшла по трубопроводу за час роботи витратоміра.

 

5.2.2. Застосування та монтаж витратомірів на трубо­проводах

До складу витратоміра з лічильником входять: два п'єзометричних перетворювача ПП, вимірювальний прилад ПВ, во­домірний патрубок, високочастотний кабель довжиною 75 або 150м, установочний комплект.

Рис.5.2. Витратомір ультразвуковий з лічильником «Акустрон»

модуль УЗР-В.

П'єзометричні перетворювачі для трубопроводів діаметром 400, 600, 800 і 1000 мм установлюються на відповідних патрубках завод­ського виготовлення в напрямних втулках, розташованих з двох бо­ків патрубка по хорді його перерізу, зміщеній на 0,5 радіуса від вну­трішньої стінки до центру під кутом 45° до осі трубопроводу. Допус­кається установка ПП і по діаметру (рис. 5.2). На діючих трубопро­водах діаметром більше 1000 мм ПП установлюють в напрямних втулках, приварених безпосередньо до трубопроводу в пункті обліку води.

Під час монтажу на трубопроводі водомірного патрубка з ПП іноді утворюється уступ між внутрішніми поверхнями трубопроводу і патрубком внаслідок незбіжності їх внутрішніх діаметрів або ж овальності поперечного перерізу. Утворений таким чином уступ при­зводить до похибок вимірювання витрат води. Допустима висота уступу, яка не впливає на метрологічну характеристику витратоміра, h≤0,005∙d, де d - внутрішній діаметр трубопроводу і патрубка.

Значення мінімальної довжини прямолінійної дільниці трубопро­воду від місцевого опору до ПП, вираженої в діаметрах трубопрово­ду, наведено в табл. 5.1. Якщо значення місцевого опору або взає­модіючої комбінації їх не наведено в таблиці, то довжина прямолі­нійної ділянки до ПП повинна бути не меншою 80 діаметрів трубо­проводу. Відстань від ПП до найближчого місцевого опору

нижче за течією води повинна бути не менше 5 діаметрів трубопроводу.

 

Таблиця 5.1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.011 с.)