НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З КРИМІНАЛІСТИКИ

ТА ПОРАДИ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ

Харків


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З КРИМІНАЛІСТИКИ

ТА ПОРАДИ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ

Для студентів IV курсу
денної форми навчання

Харків


Тематика курсових робіт з криміналістики та поради до їх виконання / Уклад.: Шепітько В. Ю., Коновалова В. О., Журавель В. А. та ін. – Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Я.Мудрого», 2013. – с.

Рецензенти:

Укладачі: Шепітько В. Ю.,

Коновалова В. О.,

Журавель В. А.,

Борисенко І. В.,

Булулуков О. Ю.,

Веліканов С. В.,

Капустіна М.В.,

Ковтуненко Л.П.

Марушев А. Д.,

Мишков Я. Є.

Чорний Г. О.

 

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою академії (протокол № __ від __.__.2013 р.)


ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

Професійна підготовка юристів забезпечується не тільки вивченням передбаченого навчальним планом комплексу правових дисциплін, але й написанням курсових робіт та наукових доповідей.

Написання курсової роботи з криміналістики сприяє більш поглибленому вивченню питань, які досліджуються, ознайомленню з судово-слідчою практикою, повторенню деяких питань із загального курсу криміналістики, кращій підготовці до іспиту з цього предмету.

За своїм змістом курсова робота - це самостійне творче освітлення питань теми, яке ґрунтується на використанні найновішого чинного законодавства, спеціальної криміналістичної літератури, слідчої та судової практики.

Загальною вимогою є глибоке засвоєння та правильне використання студентом загальних положень криміналістики у слідчій практиці. Студент може за своїм розсудом обрати ту чи іншу тему курсової роботи, яка становить для нього більший науковий інтерес. Обираючи тему курсової роботи, студент повинен ознайомитися з рекомендованою літературою, яка опублікована в юридичних виданнях, судово-слідчою практикою, а також узгодити з викладачем кафедри коло питань, що потребують висвітлення.

При написанні курсової роботи необхідно брати до уваги відповідні положення, закріплені в Конституції України, Кримінальному кодексі України, Кримінальному процесуальному кодексі України, а також керуватися Програмою навчальної дисципліни з курсу «Криміналістика». Крім рекомендованої літератури студент може використовувати і інші наукові видання за узгодженням з керівником. Висвітлення питань теми бажано ілюструвати прикладами з судово-слідчої практики.

У випадку утруднень при написанні курсової роботи слід одержати консультацію на кафедрі. Науковим консультантом є викладач кафедри криміналістики, який надає студенту кваліфіковану навчальну та науково-методичну допомогу при підготовці до написання курсової роботи, а надалі - при її захисті.

Тема курсової роботи складається з одного-трьох завдань ( в залежності від обраної теми): у першому завданні студент повинен реферативно освітити теоретичні завдання теми, а в інших - виконати практичні завдання, які пов’язані з критичним аналізом запропонованих фабул або правильним складанням постанов і протоколів слідчих (розшукових) дій. При оформленні роботи необхідно додержуватись таких вимог: 1. Курсова робота повинна бути виконана акуратно і грамотно, підписана автором і датована терміном виконання. 2. На верхній частині титульного аркуша роботи посередині вказується: «Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України», «Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» , «Кафедра криміналістики», назва теми. Далі нижче у правому нижньому кутку: «Роботу виконав(ла)»: прізвище та ініціали автора курсової роботи із зазначенням курсу та номера академічної групи. «Науковий керівник»: наукове звання, ступінь та прізвища і ініціали викладача, який перевіряв роботу. Посередині: місце та рік написання роботи. 3. Курсова робота повинна містити план, який оформлюється після титульного аркуша. У тексті слід чітко виділяти всі питання плану. У всіх випадках використання літератури, а також матеріалів судово-слідчої практики обов’язковим є посилання на відповідні літературні джерела. При цьому у роботі повинні дістати відображення лише фактично використані студентом джерела. Посилання на використані літературні джерела рекомендується оформлювати у відповідності з вимогами бібліографічному опису друкованих творів.

Наприкінці роботи наводиться список використаної літератури, нормативного матеріалу та судово-слідчої практики.

Студент повинен попередньо ознайомитися з зауваженнями рецензента і з їх урахуванням ретельно підготуватися до захисту курсової роботи.

Захист курсових робіт відбувається у комісії, яка визначається кафедрою у відповідності з встановленим графіком. Під час захисту студент робить повідомлення за змістом роботи, яка була їм виконана, після чого йому можуть бути запропоновані питання, відповіді на які впливають на остаточну оцінку.


Література до всіх тем

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Кодекс України від 13.04.2012. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

2. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12.

3. Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него / О.Я. Баев. - М.: Издательство «Экзамен», 2008. - 639 с.

4. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х т. / Р.С. Белкин. – М.: Юристъ, 1997.

5. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений / В.К. Гавло. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1985. – 333 с.

6. Криміналістичні методики: сучасні наукові концепції: монографія / В. А. Журавель. – Х.: Вид. агенція «Апостіль», 2012. – 304 с.

7. Керівництво з розслідування злочинів: науково – практичний посібник /Кол. авторів: В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін.; За ред. В.Ю. Шепітька. – Х.: «Одіссей», 2009. – 960 с.

8. Коновалова В.Е., Шепитько В.Ю. Криминалистическая тактика: теории и тенденции. Учеб.пособ. – Х.: Гриф, 1997. – 256 с.

9. Криміналістика: Підручник / [Шепітько В.Ю., Коновалова В.О., Журавель В.А. та ін.]; за ред. проф. В.Ю. Шепітька. - [4-е вид.]. – Х.: Право, 2008. – 464 с.

10. Криміналістика: Ситуаційні моделі та завдання / [Баєв О.Я., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін.]; За ред. проф. Баєва О.Я., В.Ю.Шепітька. – Х.: Вид. агенція «Апостіль», 2012. – 264 с.

11. Криминалистика: учебник / [Порубов Н.И., Грамович Г.И., Порубов А.Н. и др.]; под общ. ред. Н.И. Порубова, Г.В. Федорова. - Минск: Выш. шк., 2011. - 639 с. : ил.

12. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. - [3-е изд., перераб. и доп.]. - М.: Юристъ, 2007. - 781 с.

13. Настільна книга слідчого: Наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів / Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2011. – 736 с.

14. Тіщенко В.В. Теоретичні і практичні основи методики розслідування злочинів: Монографія // Одеська національна юридична академія / В.В. Тіщенко. - О.: Фенікс, 2007. - 260 с.

15. Чебуренков А.А. Основы теории расследования / А.А. Чебуренков. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 176 с.

16. Эксархопуло А.А. Криминалистика: Учебник / А.А. Эксархопуло. – СПб.: Издательство «Лема», 2009. – 904 с.

17. Шепитько В.Ю. Теоретические проблемы систематизации тактических приемов в криминалистике / В.Ю. Шепитько. - Харьков: РИП "Оригинал", 1995. - 200 с.

18. Шепитько В. Ю. Теория криминалистической тактики: Монография. – X.: Гриф, 2002. – 349 с.


Тема № 1. ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

 

ЗАВДАННЯ №1.

На підставі вивчення криміналістичної літератури викласти

письмово основні положення теми

1. Поняття і значення науково-технічних засобів у криміналістиці.

2. Класифікація науково-технічних засобів.

3. Використання науково-технічних засобів при: а) огляді місця події; б) допиті; в) слідчому експерименті г) дослідженні окремих об’єктів (документів, мікрослідів).

4. Технічна оснащеність слідчого апарата.

5. Оцінка слідчим і судом фактів використання технічних засобів потерпілим, свідком та іншою особою з метою фіксації ними події злочину.

 

ЗАВДАННЯ № II

1. Відповідно до наведеної фабули визначити види науково-технічних засобів, які необхідно використати для виявлення і фіксації слідів крові.

2. Вкажіть методи використання зазначених науково-технічних засобів.

3. Дайте пропозиції щодо тактики допиту підозрюваного, при наявності результатів використання технічних засобів і виявленню слідів крові.

Фабула

20 жовтня 2012 року біля с. Маркеєво, Чаплінського району Херсонської області в ставку було виявлено труп Кольченко В.П. з рубленими ранами шиї та голови.

У процесі розслідування було встановлено, що Кольченко В.П. мав ворожі стосунки з раніше засудженим Гамарніком Василем, якого напередодні побив зі своїм другом. У Гамарника були серйозні підстави звести рахунки з Кольченко. У вчинені вбивства підозрювався і його брат Олександр, який мав віз, що міг бути використаний для перевезення трупа Кольченко до ставка. У зв'язку з тим, що крім мотиву вбивства доказів причетності братів Гамарників до смерті Кольченко у слідства не було, слідчий висунув припущення про наявність на возі слідів крові. Звертало на себе увагу й те, що віз був добре вичищений. Віз вилучили, розібрали і зробили огляд з використанням науково-технічних засобів. У ході огляду на нижніх частинах поперечного бруса і кріпленнях задніх коліс були виявлені сліди схожі на кров.

Під час обшуку в будинку братів Гамарників виявлено і вилучено одяг, що був на них у день вбивства Кольченко. Крім цього слідчий вилучив сокиру, яка була в господарстві, що могла бути знаряддям вчинення вбивства. Вилучений одяг був свіжовипраний, а сокира чисто вичищена. Припускаючи, що і на одязі й на сокирі можуть бути виявлені частки крові, слідчий оглянув одяг і сокиру з використанням науково-технічних засобів. Огляд дав позитивний результат, і на одязі і на сокирі були виявлені плями бурого кольору.

У ході допиту Гамарник був ознайомлений з результатами проведених оглядів. Правильно обрана тактика допиту сприяла визнанню Гамарником Василем і його братом Олександром своєї вини у вбивстві Кольченко. Брати дали правдиві показання і вказали на місце вчинення вбивства, де слідчим були виявлені сліди крові та волосся вбитого.

Література:

1. Бирюков В. В. Научные и практические основы использования компьютерных технологий для фиксации криминалистически значимой информации: монография. / В. В. Бирюков. – Луганск: РИО ЛАВД, 2002. – 363 с.

2. Використання оперативно-технічних засобів у протидії злочинам, що вчиняються у сфері нових інформаційних технологій: монографія. / І. Ф. Хараберюш, В. Я. Мацюк, В. А. Некрасов, О. І. Хараберюш. – К.: КНТ, 2007. – 196 с.

3. Вестон К. Цифровая зеркальная камера. Искусство съемки и работа с изображениями./ К. Вестон. – М.: Арт-Родник, 2006. – 192 с.

4. Гончаренко В. И. Научно-технические средства в следственной практике / В. И. Гончаренко. – Киев : Вища школа, 1984. – 149 с.

5. Коваленко В.В. Застосування науково-технічних засобів спеціалістами при проведені слідчих дій: монографія. / В. В. Коваленко. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2007. – 208 с.

6. Майлис Н.П. Руководство по трасологической экспертизе / Н.П. Майлис. – М.: Щит-М. 2011, – 344 с.

7. Осмотр места происшествия: Справочник следователя / Быховский И. Е., Викторова Е. Н., Горинов Ю. А., Гриневич Г. Я., и др.; общ. ред.: Леви А. А. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрид. лит., 1982. – 272 с.

8. Постика И. В. Судебная (криминалистическая) фотография: теория и практика: монография / И. В. Постика. – Одесса: Юрид. лит., 2002. – 296 с.

9. Універсальний криміналістичний комплект слідчого: Практ. посібник з використання науково-технічних. засобів / Шепітько В. Ю., Борисенко І. В., Булулуков О. Ю., та ін. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2004. – 20 с.

10. Шепітько В. Ю. Довідник слідчого / В. Ю. Шепітько. – К.: Ін Юре, 2008. – 205 с.

11. Шепітько В. Ю. Криміналістичні проблеми збирання доказів технічними засобами у кримінальному процесі// Вибрані твори / В.Ю. Шепітько. – Х.: Вид. агенція «Апостіль», 2010. – С. 72–79.


Тема № 2. ОГЛЯД

 

ЗАВДАННЯ №1

На підставі вивчення криміналістичної літератури викласти

письмово основні положення теми

1. Поняття і види огляду.

2. Учасники огляду, їх права та обов'язки. Сутність, завдання та роль участі спеціаліста при огляді.

3. Слідчі ситуації та система тактичних прийомів огляду.

4. Розпізнання інсценування. Значення негативних обставин при огляді.

5. Порядок фіксації та вилучення слідів - речових доказів при огляді.

6. Види криміналістичної техніки, що застосовується при проведенні огляду.

7. Способи фіксації результатів огляду.

ЗАВДАННЯ №2

Критично проаналізувати зміст протоколу огляду місця місцевості та письмово відповісти на запитання:

1. Чи правильно описано місце огляду ?

2. Які помилки, які зробив слідчий та прокурор при огляді. Складіть протокол огляду місця події.

Протокол

огляду місцевості

м. Харків 27 грудня 2012 р.

Прокурор Ленінської районної прокуратури міста Харкова Харківської області юрист 1-го класу Іванов А. У. керуючись ст.ст. 104, 105-107, 237, 238 КПК України здійснив у присутності понятих:

1. Галушко Степана Гавриловича, що мешкає за адресою - Харківська область, м. Харків, вул. Єлізарова д.12. кім 36.

2. Коляди Марії Іванівни, що мешкає за адресою - Харківська область, м. Харків, вул. Паркова д.27 кім 1;

за участю начальника кримінальної міліції Ленінського району м. Харкова Сферанського Ж. П., спеціаліста – співробітника експертно-криміналістичного відділу УМВСУ в Харківській області Житкова Г. П., спеціаліста - судового медика Бухалкіна К.С., оглянув ділянку місцевості - лісового масиву, розташованого біля вул. Паркова м. Харкова Ленінського району і трупа невідомої людини, про що у відповідності зі ст. 237 КПК України склав протокол.

Перед початком огляду понятим роз'яснені їх право бути присутнім при провадженні слідчої дії та засвідчувати своїми підписами відповідність записів у протоколі виконаним діям.

Спеціалістам роз’яснені їх права та обов’язки у відповідності зі ст. 71, 72 КПК України.

Огляд проводився в умовах похмурої погоди при природному висвітленні, температура повітря +2,5°C. Огляд розпочато об 11.30, закінчено – 14.30

Оглядом встановлено:

Місцем огляду є лісовий масив, розташований у південної окраїни Ленінського району м. Харкова. З північної сторони лісовий масив підходить до вул. Паркової, яка починається від залізничної колії, а наприкінці з'єднується з перпендикулярно розташованим до неї Київським шосе. Будинки по вул. Парковій розташовані тільки по одній стороні та їх нумерація йде один за одним, починаючи з 1-го по 27-ий номер.

У даному лісовому масиві на відстані 145 метрів від вул. Паркова й у 700 м від Київського шосе лежить труп чоловічої статі. У 17 м до півночі від голови трупа, приблизно паралельно вул. Парковій проходить просіка з високовольтною лінією електропередач, найближчими опорами цієї лінії є № 56 і 57. Ліс на даній ділянці змішаний, густо поріс чагарником, захаращений різним сміттям.

Труп знаходиться на невеликій галявині, довжина якої 5 м, ширина 6 м Труп лежить на спині головою на північний схід, ногами на південний захід, голова відкинута. Ліва рука витягнута уздовж тулуба, права зігнута в ліктьовому суглобі, кисть її знаходиться на лівому стегні.

Трупне задубіння виражене в звичайно досліджуваних групах м'язів. Трупні плями блідо-фіолетові, розташовуються на задній поверхні тіла, при натисненні не бліднуть і не змінюють свого первісного фарбування. Обличчя рясно забруднено кров'ю. В області лівої щоки велика зяюча рана, що починається від рівня підборіддя і доходить до мочки вушної раковини. Нижче цієї рані і паралельно їй розташовується рана такого ж характеру, що починається в області підборіддя ліворуч і переходить на бічну поверхню шиї. Краї обох ран рівні, кінці гострі. У трупа обстрижені нігті і вилучений піднігтьовий уміст. Зрізи з нігтів і піднігтьовий зміст із кожного пальця лівої і правої руки поміщені в 10 окремих конвертів, що заклеєні та супроводжені відповідним написом, а також підписані слідчим й понятими.

На трупі є: піджак коричневого кольору у клітку, правий рукав якого забруднений у кров; жовта футболка; штани в коричневу смужку; труси чорні. У лівій внутрішній кишені піджака виявлений пропуск на ім'я Вейнова С. Д. номер 348709 ЗАТ «Укрвтормет».

На відстані 2м від голови трупа до північного сходу лежать два недопалки сигарет з фільтром довжиною 1.5 і 2 см. Кожний із недопалків поміщений в окрему скляну пробірку. Пробірки обгорнені в білий папір, опечатані, позначені відповідним написом, завірені підписом слідчого і понятих. На північ від трупа на відстані 4 м від його голови виявлена порожня пляшка з-під вина з наклейкою «Чорний полковник». Після обробки поверхні пляшки за допомогою магнітної щіточки порошком «Топаз» виявлений чіткий слід пальця руки. Слід розташований на середній частини пляшки на 32 мм вище наклейки «Чорний полковник», на рівні одного з двох вертикально минаючих симетричних один одному швів. Довжина сліду 17 мм, ширина - 12 мм. Тип папілярного візерунка - завитковий. Слід перенесений на прозору дактилоскопічну плівку, що прошита і має відповідну бирку.

При огляді місця події здійснювалась фотозйомка цифровим фотоапаратом «CANON». Проводилась: орієнтовна фотозйомка трупа, оглядова фотозйомка трупа з 4 позицій, детальна фотозйомка ран на обличчі та шиї, пляшки. З місця події вилучено: Перепустка на ім'я Вейнова С. Д. Два недокурки сигарет. Порожня пляшка з-під вина. Нігті та піднігтьовий зміст. Піджак і штани.

Протокол прочитаний уголос слідчим у присутності осіб, які приймали участь у проведенні огляду..

Зауваження на дії слідчого і правильність складання протоколу не надійшли.

 

Поняті: 1. підпис 2. підпис

Судово-медичний експерт підпис

Слідчий: підпис

Література:

1. Алексейчук В.І. Огляд місця події: тактика і психологія / В.І. Алексейчук. – Х.: Вид. агенція «Апостіль», 2011. – 197 с.

2. Колмаков В.П. Следственный осмотр / В.П. Колмаков. – М.: Юрид. лит., 1969. – 145с.

3. Коновалова В.О. Огляд місця події. Вибрані твори / В.О. Коновалова. – Харків: Апостіль, 2012. – С. 198-203. – 527с.

4. Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів: Науково - практ. посібник / За ред. Н.І. Клименко. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 216 с.

5. Осмотр места происшествия: Практическое пособие / Под ред. В.М. Логвин. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 376 с.

6. Осмотр места происшествия: Справочник следователя / Быховский И. Е., Викторова Е.Н., Горинов Ю.А., Гриневич Г.Я., и др.; общ. ред.: Леви А.А.. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрид. лит., 1982.– 357с.

7. Слідчий огляд: сутність, види, тактика проведення огляду місця події і тактика використання техніко-криміналістичних засобів та спеціальних знань / Комаха В. О., Каплан Г. А., Бадов О.В. та ін. ; за. ред. В. О. Комаха. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2004. – 396 с.

8. Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекций / В.Ю. Шепитько. – Харьков: «Одиссей», 2003.

9. Шепітько В.Ю. Негативные обстоятельства в расследовании преступлений: логико-психологический подход // Вибрані твори / В.Ю. Шепітько. – Х.: Вид. агенція «Апостіль», 2010. – С. 317-324.

10. Шепітько В.Ю. Тактика огляду місця події (проблеми використання типового та евристичного в діяльності слідчого) // Вибрані твори / В.Ю. Шепітько. – Х.: Вид. агенція «Апостіль», 2010. – С. 312-317.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.175.15 (0.016 с.)