По П(С) БУ № 10 «Дебіторська заборгованість»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

По П(С) БУ № 10 «Дебіторська заборгованість»Дебітори –це юридичні і фізичні особи, які унаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.

Дебіторська заборгованість –це сума заборгованості підприємству на певну дату.

I. По термінах погашення розрізняють:

- довгострокову дебіторську заборгованість

- поточну дебіторську заборгованість.

Поточна (короткострокова) – сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена в течії 12 місяців з дати балансу.

Довгострокова – це сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена після 12 місяців з дати балансу.

II. В залежності від виникнення:

- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

- векселі отримані;

- дебіторська заборгованість по розрахунках;

- інша поточна дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги– виникає, коли підприємство реалізує товари в кредит (з відстроченням платежу).

Враховується на рахунку 36 «Розрахунків з покупцями і замовниками»

Рахунок 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»

Рахунок 362 «Розрахунки з іноземними покупцями»

По Дт – вартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг, що включає ПДВ, акцизи і інші податки, збори, обов'язкові платежі, що підлягають перерахуванню до бюджету і позабюджетні фонди і включені у вартість реалізації.

Поточна дебіторська заборгованість визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції.

1) продаж товарів, робіт, послуг 36 70

ПДВ 70 641

Собівартість продукції 90 26,28

2) погашення дебіторської заборгованості

грошима 30, 31 36

3) погашення дебіторської заборгованості

взаємозаліком 63, 68 36

 

Дебіторська заборгованість ділиться на:

- реальну

- сумнівну

- безнадійну.

Сумнівний борг – це поточна дебіторська заборгованість, відносно якої існує невпевненість її погашення боржником.

Безнадійний борг – це поточна дебіторська заборгованість, відносно якої існує упевненість її непогашення боржником (по закінченню терміну позовної давності – 3-х років, ліквідація підприємства, визнання банкротом).

Сумнівні борги завищують реальний результат від реалізації, тому відповідно до принципу обережності підприємство повинне визнати можливі втрати від неповернення частини боргів покупцями у момент визнання доходу від реалізації, а не в тому періоді, коли покупці не змогли сплатити товар.

Величину цих витрат можна визначити на основі аналізу даних підприємства за попередні роки про фактичні втрати від неповернення дебіторської заборгованості.

Сума дебіторської заборгованості не є реальною, поки вона не скоректована на величину сумнівних боргів.

Поточна дебіторська заборгованість включається в «підсумок» балансу за чистою реалізаційною вартістю.

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості – це сума поточної дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

П(С) БУ 10 передбачає 2 методи нарахування резерву сумнівних боргів:

1)виходячи з платоспроможності окремих дебіторів.

Наприклад: дебіторська заборгованість на 31.12.2011 р. складає 1 000 000,0 грн., зокрема сумнівні борги - 200 000,0 грн. Залишок по Кт рахунку № 38 на 01.01.2011 р. - 50 000,0 грн. Слід донарахувати резерв на 2012 рік в сумі 150 000,0 грн.

Рахунок № 38
  Сальдо на 01.01.2011 р. - 50 000
  150 000
  Сальдо на 31.12.2011 р. - 200 000

2)застосування коефіцієнта сумнівності. Коефіцієнт сумнівності може розраховуватися наступними способами:

а) виходячи з питомої ваги безнадійних боргів в чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах подальшої оплати.

Наприклад:Підприємство визначає величину сумнівних боргів виходячи з питомої ваги безнадійних боргів в чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах подальшої оплати, очищений від непрямих податків.

Може набути пріоритетного характеру, оскільки пов'язаний з найменшими вибірками. Для цього рекомендується організувати накопичення за період з початку року даних про реалізацію продукції на умовах подальшої оплати і списаної безнадійної заборгованості. Якщо форма розрахунків з післяплатою є поширенішою, то доцільно буде накопичення даних про реалізацію на умовах передоплати і вирахування авансів із загальної суми реалізації.

Приклад.

За 2011 рік чистий дохід від реалізації на умовах подальшої оплати - 2 000 000 грн.

Залишок резерву до складання балансу на 31.12.2011 р. - 1000 грн.

Для визначення коефіцієнта сумнівності підприємства вибраний період за попередніх 3 року.

Рік Чистий дохід від реалізації товарів, продукції Сума дебіторської заборгованості за продукцію, товарів, робіт, визнана   ебезнадебезнадежной
500 000
1 000 000
1 800 000
Разом 3 300 000

Коефіцієнт сумнівності дебіторської заборгованості складе:

8500 : 3300000 = 0,0026

Відрахування на створення резерву сумнівних боргів за 2011 рік складає:

Дт Кт

2000000 грн. х 0,0026 = 5200 грн. 944 38 5200 грн.

Разом із залишком резерв сумнівних боргів на 31.12.2011 рік складає 6200(5200 + 1000) грн., тобто сума нарахованого резерву рівна залишку Кт рахунку № 38 на кінець періоду, тобто початок наступного періоду.

 

б) на підставі класифікації дебіторської заборгованості по термінах непогашення. Коефіцієнт сумнівності встановлюється виходячи з фактичної суми безнадійної дебіторської заборгованості за попередні звітні періоди. Сума резерву визначається як твір поточної дебіторської заборгованості відповідної групи на коефіцієнт сумнівності.

Відображення в балансі:

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість 23280

- первинна вартість 24000

- резерв сумнівних боргів 720

в) визначення середньої питомої ваги списаної протягом періоду дебіторської заборгованості в сумі дебіторської заборгованості на початок відповідного періоду за попередніх 3-5 років.

 

Якщо періодом спостереження по термінах непогашення вибрані три роки:

На 31.12.2011 р. числиться прострочена дебіторська заборгованість 200000,0 грн. По термінах непогашення:

1 гр. - до 30 днів - 100 000,0

2 гр. - від 30 до 60 днів - 80 000,0

3 гр. - понад 90 днів - 20 000,0.

Кредитове сальдо рахунку 38 до складання балансу на 31.12.20011 р. - 1000,0 грн. Вибрали період спостереження 3 року.

 

Дата балансу Сальдо дебіторської заборгованості відповідних груп, грн. Заборгованість, визнана безнадійною наступного року, у складі дебіторської заборгованості відповідної групи на кінець попереднього року, грн.
1 група 2 група 3 група 1 група 2 група 3 група
31.12.08 р. 300 000 50 000 4 000 1 000
31.12.09 р. 100 000 70 000 6 000 1 500
31.12.10 р. 150 000 80 000 7 000 2 000
  550 000 200 000 17 000 4 500 1 100 1 700

До сом. I гр.: 4500 : 550 000 = 0,008

До сом. II гр.: 1100 : 200 000 = 0,005

До сом. III гр.: 1700 : 17 000 = 0,1

Сума резерву на 31.12.2011 г.:

I - 100 000 х 0,008 = 800,0

II - 80 000 х 0,005 = 400,0

III - 20 000 х 0,1 = 2000,0

3200,0

Донараховуємо: 3200 - 1000 = 2200,0

 

Дт Кт

944 38 2200

 

При визнанні дебіторської заборгованості безнадійною, вона списується за рахунок резерву:

Дт 38 Кт 36 500 грн.

 

Дт Сч. 38 Кт

31.12.10

500 - призн. безнад. 720 грн. – резерв

31.12.11

220 грн.

780 грн.

1000 грн.

Якщо передбачається нарахування резерву на 2012 р. в сумі 1000 грн., необхідно донарахувати різницю (1000 – 220) = 780 грн.

Дт 944 Кт 38 780

 

Якщо на 2012 р. резерв обчислений в сумі 100 грн.

Дт 944 Кт 38 (220 – 100)

 

При недоліку резерву безнадійна дебіторська заборгованість списується на витрати:

Дт 944 Кт 36

Списана дебіторська заборгованість повинна враховуватися на забалансовому субрахунку 071 протягом 3-х років з дати списання для спостереження за можливістю її стягнення у випадках зміни майнового положення боржника.

Дебіторська заборгованість остаточно списується з рахунку 071 після надходження суми в порядку відшкодування або у зв'язку із закінченням терміну такої заборгованості.

Відновлення в обліку дебіторської заборгованості відбивається:

Відшкодування раніше списаного активу Дт 36 Кт 716 200

Отримання платежів Дт 31, 30 Кт 36 200

071 200

Списання іншої дебіторської заборгованості в результаті визнання її безнадійної: (резерв не створювався).

Дт 944 Кт 37

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.007 с.)