Назвіть основні законодавчі акти з ОП.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Назвіть основні законодавчі акти з ОП.Конспект з Охорони праці

Основи науки про охорону праці закладалися протягом багатьох століть і пройшли довгий шлях свого становлення. Початком наглядової діяльності за охороною праці можна вважати виданий у 1719 році Петром І Указ про створення Берг-колегії (гірничої колегії).

А у 1720 році на вугільних шахтах Петро 1 започаткував дотримання норм безпечного використання драбин та покращив умови праці своїх робітників. А у 1742 році вийшла робота М.В.Ломоносова «Первые основания металлургии или рудных дел», в якій розроблено теорію природної вентиляції шахт, а також наведені рекомендації з безпеки при використанні драбин і сходин, та щодо застосування робочого одягу. Після скасування кріпосного права в Російській імперії у 1861 році, організований орган спеціального нагляду за безпекою робіт у гірничій промисловості, який мав назву гірнича поліція”.

Вперше охорона праці, як дисципліна була впроваджена в 1929 році в Московському інституті залізничного транспорту. У 1966 році було запропоновано створити кафедри охорони праці у вищих технічних закладах.

Значний внесок у розвиток охорони праці внесла Міжнародна організація праці (МОП), яка була створена у 1919 році.

Згодом, з розширенням державного нагляду за безпечним веденням робіт в інших галузях промисловості, цей орган трансформувався у сучасний Державний комітет України з нагляду за охороною праці (Держгірпромнагляд- Державний гірничий промисловий нагляд за охороною праці на Україні).

Що таке Охорона праці?

Система правових,соціально-економічних,організаційно-технічних,санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя і працездатність людини в процесі трудової діяльності.

 

Назвіть основні законодавчі акти з ОП.

Основним є Закон „Про охорону праці”, прийнятий Верховною Радою України 14 жовтня 1992 року та Кодекс законів про працю (КЗпП). До законодавчої бази також належать Закони України: „ Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та профзахворювання, які спричинили втрату працездатності”, „Про охорону здоров’я”, „Про пожежну безпеку, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку, „Про дорожній рух”, „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням”.

 

Хто такий роботодавець?

Власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання або фізична особа, яка використовує найману працю.

 

Хто такий працівник?

Особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов’язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом).

 

Які обов’язки в галузі охорони праці покладає законодавство на роботодавця?

Роботодавець зобов’язаний створити на підприємстві в цілому та на окремих робочих місцях умови праці відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів.

 

Які обов’язки в галузі ОП законодавство покладає на працівника?

Працівник зобов’язаний:

- дбати про особисту безпеку та здоров’я, а також про безпеку здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт або під час перебування на території підприємства;

- знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з ОП, правила поводження з обладнанням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами індивідуального та колективного захисту;

- проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

 

Які права на ОП має працівник під час роботи на підприємстві?

Умови праці, технологічні процеси, технічний стан обладнання та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства.

Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася небезпечна для його життя або здоров’я виробнича ситуація.

Він має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавства про ОП, не додержується умов колдоговору з цих питань. (У цьому разі працівник має право на вихідну допомогу у розмірі не менше тримісячного заробітку.)

 

За допомогою здійснення яких заходів роботодавець може дотримуватися вимог законодавства про охорону праці?

Роботодавець повинен:

- створити відповідні служби та призначити посадових осіб, які забезпечать вирішення конкретних питань охорони праці, попередньо визначивши їх обов’язки та права в посадових інструкціях;

- контролювати додержання правил експлуатації обладнання, виконання робіт відповідно до вимог охорони праці;

- впроваджувати нові технології, засоби механізації та автоматизації, позитивний досвід інших підприємств;

- забезпечувати належне утримання будівель і споруд, здійснювати моніторинг за їх технічним станом;

- своєчасно усувати причини, що призводять до нещасних випадків та професійних захворювань;

- проводити аудит стану ОП; оцінку технічного стану обладнання; лабораторні виміри факторів, що впливають на умови праці; атестацію робочих місць;

- розробити положення та інструкції з ОП, встановити правила виконання робіт і поведінки на території підприємства;

- здійснювати контроль за додержанням працюючими правил експлуатації обладнання, використанням засобів колективного та індивідуального захисту;

- організувати навчання працюючих безпечним методам праці.

 

Як законодавство охороняє право жінок і неповнолітніх?

Забороняється залучати жінок до важких робіт, підземних робіт та до робіт з шкідливими та небезпечними умовами праці; до піднімання та переміщення речей (встановлені граничні норми - 7 кг при постійному перенесенні і до 10 кг при періодичному).

Праця вагітних жінок та жінок, які мають неповнолітню дитину, регулюються трудовим законодавством.

Не допускається залучення неповнолітніх до праці на важких роботах, підземних робіт та до робіт з шкідливими та небезпечними умовами праці; на нічних, надурочних роботах та роботах у вихідні дні; а також до піднімання та переміщення речей (встановлені граничні норми -7-8 кг при постійному перенесенні і до 10-12 кг при періодичному ).

 

Які основні принципи державної політики в галузі ОП?

- пріоритет життя і здоров’я працівників, повна відповідальність роботодавця за створення належних , безпечних і здорових умов праці.;

- соціальний захист працівників, повне відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань;

- встановлення єдиних вимог з ОП для всіх підприємств та суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів економічної діяльності;

- адаптація трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров’я та психологічного стану;

- використання економічних методів управління ОП, участь держави у фінансуванні заходів щодо ОП, залучення добровільних внесків;

- інформування населення проведення навчання, профпідготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань ОП.

 

11. Які державні та громадські органи здійснюють в Україні нагляд та громадський контроль з ОП?

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за ОП Державний гірничий промисловий нагляд (Держгірпромнагляд);

Спеціально уповноважений центральний орган з питань радіаційної безпеки;

Спеціально уповноважений центральний орган з питань пожежної безпеки;

Спеціально уповноважений центральний орган з питань гігієни праці.

Громадський контроль за додержанням законодавства про ОП здійснюють профспілки.

 

Які права мають профспілки?

Безперешкодно перевіряти стан умов і безпеки праці на виробництві, виконання відповідних програм і зобов’язань колективних договорів (угод), додержання власником вимог трудового законодавства щодо режиму робочого часу і часу відпочинку працівників, забезпечення їх належними санітарно-побутовими приміщеннями, засобами індивідуального та колективного захисту.

Вони мають право давати висновки про обставини і причини нещасних випадків на виробництві, визначати відповідальних за це службових осіб і надсилати ці висновки до відповідних інстанцій

 

Що контролює охорона праці?

- виконання працюючими посадових інструкцій з питань охорони праці;

· відповідність нормативним актам з охорони праці машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, технологічних процесів; засобів протиаварійного, колективного й індивідуального захисту працюючих; наявність технологічної документації на робочих місцях;

· своєчасне проведення навчання та інструктажу працюючих, атестації й переатестації з питань охорони праці посадових осіб і осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки, а також дотримання вимог безпеки при виконанні цих робіт;

· забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, мийними засобами, санітарно-побутовими приміщеннями; організацію питного режиму, надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов'язаних з важкими чи шкідливими умовами праці;

· використання праці неповнолітніх, жінок й інвалідів відповідно до діючого законодавства;

проходження попереднього і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах і роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, або таких, де є необхідність у професійному доборі; проходження щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року;

· виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань охорони праці, а також заходів, спрямованих на усунення причин нещасних випадків і аварій, зазначених в актах розслідування.

 

Що називається травмою?

Усяке порушення анатомічної цілісності організму або порушення його функцій внаслідок раптового впливу на нього будь-якого небезпечного виробничого фактору (фізичного, хімічного, біологічного, психофізіологічного).

 

Перша допомога при опіках.

Розрізняють 4 ступені небезпечності опіків: 1ст.-почервоніння шкіри, 2ст.-утворення пухирів, 3ст.- змертвіння всієї товщини шкіри, 4ст.-обвуглювання тканин тіла. При опіках 1-2ст. слід негайно покласти на вражене місце примочку зі спиртом, горілкою, одеколоном або слабким розчином марганцевокислого калію. Спирт та його похідні стримують руйнування клітини і водночас знезаражують місце ушкодження. При 3-4 ст.на вражені місця накладають стерильні пов’язки. Потерпілого слід напоїти чаєм або мінер.водою і терміново доставити до лікарні.

 

Що таке акт за формою НПВ?

Це акт про нещасний випадок, не пов’язаний з виробництвом.

 

Що таке страхові виплати?

Це грошові суми, які ФССНВ виплачує застрахованому або особам, які мають на це право, у разі настання страхового випадку.

 

Вогнегасні засоби.

Горіння припиняється:

при охолодженні горючої речовини до температури нижчої, ніж температура його займання;

при зниженні концентрації кисню в повітрі в зоні горіння;

при припиненні надходження пари, газів горючої ридини в зону горіння.

Припинення горіння досягається за допомогою вогнегасних засобів:

води ( у вигляді струменя або розпиленому вигляді);

інертних газів (вуглекислота та ін);

хімічних засобів (у вигляді піни та рідини);

порошкоподібних сухих сумішей (суміш піску з флюсом);

пожежних покривал з азбесту та брезенту.

 

Конспект з Охорони праці

Основи науки про охорону праці закладалися протягом багатьох століть і пройшли довгий шлях свого становлення. Початком наглядової діяльності за охороною праці можна вважати виданий у 1719 році Петром І Указ про створення Берг-колегії (гірничої колегії).

А у 1720 році на вугільних шахтах Петро 1 започаткував дотримання норм безпечного використання драбин та покращив умови праці своїх робітників. А у 1742 році вийшла робота М.В.Ломоносова «Первые основания металлургии или рудных дел», в якій розроблено теорію природної вентиляції шахт, а також наведені рекомендації з безпеки при використанні драбин і сходин, та щодо застосування робочого одягу. Після скасування кріпосного права в Російській імперії у 1861 році, організований орган спеціального нагляду за безпекою робіт у гірничій промисловості, який мав назву гірнича поліція”.

Вперше охорона праці, як дисципліна була впроваджена в 1929 році в Московському інституті залізничного транспорту. У 1966 році було запропоновано створити кафедри охорони праці у вищих технічних закладах.

Значний внесок у розвиток охорони праці внесла Міжнародна організація праці (МОП), яка була створена у 1919 році.

Згодом, з розширенням державного нагляду за безпечним веденням робіт в інших галузях промисловості, цей орган трансформувався у сучасний Державний комітет України з нагляду за охороною праці (Держгірпромнагляд- Державний гірничий промисловий нагляд за охороною праці на Україні).

Що таке Охорона праці?

Система правових,соціально-економічних,організаційно-технічних,санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя і працездатність людини в процесі трудової діяльності.

 

Назвіть основні законодавчі акти з ОП.

Основним є Закон „Про охорону праці”, прийнятий Верховною Радою України 14 жовтня 1992 року та Кодекс законів про працю (КЗпП). До законодавчої бази також належать Закони України: „ Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та профзахворювання, які спричинили втрату працездатності”, „Про охорону здоров’я”, „Про пожежну безпеку, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку, „Про дорожній рух”, „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням”.

 

Хто такий роботодавець?

Власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання або фізична особа, яка використовує найману працю.

 

Хто такий працівник?

Особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов’язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 174; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.006 с.)